Wednesday, September 16, 2020

Ποιοί προστατεύονται,ἰδιαιτέρως,στήν Εὐρώπη;

 Ἀλήθεια γιά ποιό λόγο οἱ ἑβραῖοι,στήν Εὐρώπη,τοὐλάχιστον,ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕνα μηχανισμό προστασίας τῶν κοινοτήτων τους καί μάλιστα μηχανισμό πού σκοπός του εἶναι ἡ ἄρρηκτη συνεργασία μέ τήν ἀστυνομία καί ἄλλες διωκτικές ἀρχές,γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ἐβραίων ἀποκλειστικῶς ;


Το Κέντρο Ασφάλειας και Κρίσεων (SACC by EJC -European Jewish Congress -) δημιουργήθηκε από τον Δρ. Moshe Kantor,Πρόεδρο του European Jewish Congress, το 2012 για να υποστηρίξει τις εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη. Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη είναι η πρωταρχική μας αποστολή...

... η ομάδα του SACC by EJC παρέχει βοήθεια και υποστήριξη. Ενώ οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας των εβραϊκών κοινοτήτων και την ενίσχυση των δεσμών με τις αστυνομικές και διωκτικές αρχές.


Αὐτό πού ἑτοιμάζουν γιά τήν Εὐρώπη....( ἀπό τήν σελίδα τους -SACC by EJC- στό φ/β,ἐδῶ)
Μαζί με τη CEPOL και άλλους εταίρους, το SACC by EJC έχει αναπτύξει το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας #TogetherWeareSafer. Μέσω του προγράμματος επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη βελτίωση του γενικού επιπέδου ασφάλειας και κατανόησης των κινδύνων στην Ευρώπη.

Καί τί εἶναι ἡ CEPOL;

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)... ή Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου..Σκοπός του CEPOL είναι να συμβάλλει στην εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών των αστυνομιών των κρατών μελών, βελτιστοποιώντας τη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσες του. Στηρίζει και αναπτύσσει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στους τομείς της καταπολέμησης του εγκλήματος, της πρόληψης της εγκληματικότητας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές διαστάσεις των προβλημάτων αυτών. (ἐδῶ)


CEPOL ( ἡ ἐπίσημη σελίδα της ΕΔΩ)- European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), ο οργανισμός αυτός είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη, εφαρμογή και συντονισμό της κατάρτισης των αστυνομικών και διωκτικών αρχών. Η CEPOL συγκεντρώνει ένα δίκτυο ινστιτούτων κατάρτισης για εργαζόμενους της αστυνομίας και των διωκτικών αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ και τους υποστηρίζει στον τομέα της ασφάλειας και της ανταλλαγής πληροφοριών.
Η CEPOL συνεργάζεται επίσης με τα όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλες χώρες για να εξασφαλίσει ότι οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια αντιμετωπίζονται με μια συλλογική απάντηση. Η CEPOL συμβάλλει στις προσπάθειες δημιουργίας δεξιοτήτων για την επιβολή του νόμου σε τρίτες χώρες που καλύπτονται από τις πολιτικές γειτονίας της ΕΕ, εφαρμόζοντας τις δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες της.

Σέ συνεργασία λοιπόν μέ τήν CEPOL,τό SACC by EJC γιά ποιό πρᾶγμα ἀκριβῶς μεριμνᾶ ; 

την κατανόηση του πολιτισμού μας και των θρησκευτικών μας παραδόσεων μέσω αυτού του Οδηγού για τον Ιουδαϊσμό συμβάλλει όχι μόνο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και εξοικείωσης αλλά και στην παροχή βοήθειας στις αστυνομικές και διωκτικές αρχές και σε όλους τους φορείς σχετικούς με την ασφάλεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις μας.

Μᾶς διευκρινίζει ὁ « Dr.Moshe Kantor(*) Πρόεδρος του European Jewish Congress»

Ἀλήθεια γιά ποιές προκλήσεις κάνουν λόγο ; Ποιές κρίσεις καί κινδύνους φοβοῦνται,ὅταν ἐπί 75 χρόνια,μετά τό Β΄Π.Π.,ὄχι μόνον σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο,ἀλλά παγκοσμίως  οἱ διάφορες ἐκδηλώσεις πού ἀφοροῦν ἀποκλειστικῶς τό ὁλοκαύτωμα,ἀποτελοῦν μία καθημερινότητα ! Μέ ἀνάλογα δέ, μνημεῖα ἔχουν γεμίσῃ,κυριολεκτικῶς,κάθε πόλι τῆς Εὐρώπης ! Τά μουσεῖα ὁλοκαυτώματος ἐπίσης σέ κάθε εὐρωπαϊκό κράτος καί ἴσως ὄχι μόνον ἀπό ἕνα ! Τά ἑβραϊκά μουσεῖα πού ἀναφέρονται στήν ἱστορία καί τήν παράδοσι τῶν ἑβραίων τῆς Εὐρώπης,σέ κάθε κράτος ὑφίστανται κατά δεκάδες !

Ποῦ ἀκριβῶς ὑφίσταται ἡ ἀνασφάλειά τους,ὥστε νά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό εἰδικό φορέα περί ἀσφαλείας καί διαχειρίσεως κρίσεων; !

Νά ὑποθέσω πώς ἐκείνη ἡ περίεργη ( γιά νά μήν πῶ τίποτε ἄλλο...) Μπάρμπαρα Σπέκτρ,δίνει τήν ἀπάντησιν;


( Νά τό συνοδεύσω καί μ᾿ἕνα σχόλιο ἀπό τό συγκεκριμένο βίντεο; Τό μοναδικό πού ἔχει πολλαπλῶς περισσότερα like : «Oh yes, this is the woman that was sent from Israel to Scandinavia to coordinate the "transformation" of Europe into a multicultural society, BUT to keep the Jewish state and the European Jews pure in their race and religion.
It seems exactly like a JEWISH SUPREMACY THEORY to me. »

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν νέοι κίνδυνοι στην Ευρώπη. Η ευθύνη για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών έγκειται κυρίως στις αρχές.
Οι εβραϊκές κοινότητες ειδικότερα αντιμετωπίζουν επιπλέον κινδύνους με στοχευμένες επιθέσεις και απειλές. Με αυτόν τον οδηγό, αποβλέπουμε στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των εβραϊκών κοινοτήτων.

Το SACC by EJC και η CEPOL (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα επιβολής του νόμου) ένωσαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να προσφέρουν έναν οδηγό, ο οποίος στοχεύει να κάνει κατανοητές τις παραδόσεις, τις γιορτές και τις υπόλοιπες πολιτιστικές πτυχές του Ιουδαϊσμού. Αυτές οι παραδόσεις συχνά αφορούν ορισμένα στοιχεία της καθημερινής ζωής των εβραϊκών κοινοτήτων.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο να παράσχουμε στις αστυνομικές και διωκτικές αρχές αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξοικειωθούν καλύτερα με την ιστορία, τις θρησκευτικές παραδόσεις και τις προκλήσεις, που θέτει για τις κοινότητες ο αντισημιτισμός και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Εβραίων συμπολιτών τους.

Προσέξτε τώρα τί ἀκριβῶς πρέπει νά μαθαίνουν οἱ ἀστυνομικοί καί γενικῶς οἱ διωκτικές ἀρχές,διότι ἐδῶ γίνεται λόγος γιά πάρα πολύ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες :

Αυτός ο οδηγός προσφέρει απαντήσεις σε πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις :

- Γιατί οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούν τα οχήματα τους για να φτάσουν στη συναγωγή το Σαμπάτ; 
-Τι είναι το Ρος Ασσανά; 
-Τι είναι ο αντισημιτισμός και πώς μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε;

Καλούμε όλους τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου να μελετήσουν αυτόν τον οδηγό, να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλλουν στην ασφάλεια της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
(ὑπογράφουν τά ἀνωτέρῳ οἱ :Ophir Revach SACC by EJC - CEO καί Dr. h. c. Detlef Schröder CEPOL Executive Director)

Διότι ἄν ἕνας ἀστυνομικός ἤ ὅποιος δήποτε ὑπάλληλος διωκτικῶν ἀρχῶν δέν γνωρίζει γιατί δέν πάει μέ τό αὐτοκίνητό του στήν συναγωγή,τό Σαμπάτ,ὁ ἑβραῖος ἤ ἀγνοεῖ τί εἶναι τό Ῥός Χασσανά,δέν μπορεῖ νά νοηθῇ ἄξιος γιά τήν προστασία τῆς ἀσφαλείας τοῦ εὐρωπαίου πολίτου ! Ἔρχεται λοιπόν ἡ CEPOL γιά νά τούς καταρτίσῃ ἀναλόγως. Ἔ καί γιά ν᾿ἀνταλλαξουν πληροφορίες. Τώρα τί εἴδους πληροφορίες παίρνει ἀπό τίς ἀστυνομικές καί διωκτικές ἀρχές,ὁ ἐν λόγῳ ἑβραϊκός φορέας, ὁ καθείς ὑποψιάζεται...

Ὅλες οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες καί τά ἀποσπάσματα,ἀπό τήν ἐπίσημον σελίδα τῆς CEPOL,μέ παραπομπή σ᾿ἕναν «πρακτικό ὀδηγό γιά τόν ἰουδαϊσμό » Practical Guide to Judaism EN.pdf ,23 σελίδων- (ἐδῶ).
Περᾶστε καί ἀπό τήν σελίδα 19,στό κεφάλαιο Ἀντισημιτισμός,γιά νά διαβάσετε κάποια ἀντισημιτικά ἐγκλήματα στήν Εὐρώπη. Εἶναι καί ἡ χώρα μας μέσα : 

Μεταξύ του Ιουλίου του 2018 και του Ιανουαρίου του 2019, πολλά εβραϊκά νεκροταφεί και μνημεία σε όλη την Ελλάδα βανδαλίστηκαν, βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν.
Πῶς; Πότε ἔγινε αὐτό; Ἐπί 6μήνου γίνονταν τέτοια πράγματα; ! ! ! 


Συνεχίζουμε μέ κάτι ἀκόμη : 

Στήν ἀρχή τῶν πληροφοριῶν τοῦ ὀδηγοῦ αὐτοῦ,ἐννοεῖται πώς ξεκινᾶ μέ τό τί εἶναι ἰουδαϊσμός. Συνοδεύεται δέ,ἀπό μία φωτό :


Καί τί μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν; Ὁ δείκτης γιά τό διάβασμα τῆς Τορά. Γιά δεῖτε πῶς εἶναι :

Γιά ποιόν λόγο ἕνα χεράκι ἔχει δείκτη μέ νῦχι ὀρνέου ; Περίεργον καί ἀσχολίαστον.... Ἡ συγκεκριμένη φωτό εἶναι : THE HEBREW HANDWRITTEN TORAH, WITH KIPPAH AND TALITH / OLEG IVANON / SHUTTERSTOCK,ὅπως σημειώνει ἡ σελίς. 

Πᾶμε καί στόν πρωτεργάτη τῆς δημιουργίας τοῦ Κέντρου Ἀσφαλείας καί Κρίσεων : 
* Ο Viatcheslav Moshe Kantor (Ρωσικά: Вячеслав Моше Кантор ,γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1953 στη Μόσχα) είναι μια Ρωσική διεθνής προσωπικότητα, ένας Εβραίος ηγέτης, επιχειρηματίας, ακτιβιστής ειρήνης, διεθνής φιλάνθρωπος και επιστήμονας, που συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της ανοχής και της συμφιλίωσης στον σύγχρονο κόσμο. Ασχολείται επίσης με την καταπολέμηση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού , της ξενοφοβίας , του νεοναζισμού και της μισαλλοδοξίας, συζητώντας και επεξεργαζόμενος τρόπους για να σταματήσει ο πυρηνικός πολλαπλασιασμός και να αποτραπεί μια πυρηνική καταστροφή.

Ο Kantor είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Κογκρέσου , Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανοχής και Συμφιλίωσης (ECTR), Πρόεδρος του Διεθνούς Φόρουμ του Λουξεμβούργου για την Πρόληψη της Πυρηνικής Καταστροφής , Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιδρύματος Φόρουμ Ολοκαυτώματος (WHF), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Ταμείου (EJF) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Πολιτικής του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου (WJC).

Μόσχα, Ρωσία. 17 Ιανουαρίου 2018. Ο Vyacheslav Kantor, πρόεδρος του Μουσείου Avant-Garde Mastery, εμφανίστηκε,πριν από μια τελετή για να του απονείμει ένα φόρεμα του Επίτιμου Μέλους της Ρωσικής Ακαδημίας Τεχνών,στο Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών του Πούσκιν. Πίστωση: Artyom Geodakyan / TASS / Alamy Live News (ἐδῶ) Οὐδέν σχόλιον,τό σύμβολο πού κάνει τά λέει ὅλα...
Το 2018, το Forbes υπολόγισε την καθαρή αξία του Kantor στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον το 29ο πλουσιότερο άτομο στη Ρωσία  και το 630ο πλουσιότερο άτομο στον κόσμο. Το 2019, ο Καντόρ μπήκε για πρώτη φορά στους The Sunday Times Rich List , με εκτιμώμενο πλούτο 2,992 δισεκατομμυρίων λιρών, καθιστώντας τον τον 53ο πλουσιότερο άνθρωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην έκδοση 2020, ο πλούτος του Kantor εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 496 εκατομμύρια £, σε 3,448 δισεκατομμύρια £

...είναι επικεφαλής του Acron Group , ενός από τους κορυφαίους παραγωγούς και διανομείς ορυκτών λιπασμάτων στον κόσμο. Σήμερα, η Acron είναι ένας μεγάλος όμιλος εταιρειών που παράγουν πάνω από 40 χημικά προϊόντα με ετήσια παραγωγή άνω των 7,3 εκατομμυρίων τόνων
....
Ἔργο τοῦ Chaim Soutine,ἔνας ἐκ τῶν μεγάλων ...καλλιτεχνῶν ( πάντα ἐβραίων) τοῦ μουσείου τοῦ Καντόρ (ἐδῶ καί ἄλλα «θαυμάσια» ...δημιουργήματα ! )
Ο Kantor υπηρετεί ως πρόεδρος του Μουσείου Avant-Garde Mastery (MAGMA),που ιδρύθηκε το 2001 στη Μόσχα με πρωτοβουλία του Kantor. Το Μουσείο περιέχει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική ιδιωτική συλλογή στον κόσμο της ρωσικής avant-garde τέχνης του 20ου αιώνα. Το ρωσικό καλλιτεχνικό κίνημα άνθισε από περίπου το 1890 έως το 1930 και περιελάμβανε καλλιτέχνες όπως ο Βαλεντίν Σερόφ , ο Μαρκ Σάγκαλ , ο Τσαϊμ Σουτίν και ο Λέον Μπακστ .
Καί βεβαίως τόν Σαγκάλ...! «Μέγας καλλιτέχνης» ! Αβάν Γκάρντ,λέμε,πρωτοπορία στήν τέχνη ! (φωτό
Σύμφωνα με τον Καντόρ, ο σκοπός της MAGMA είναι «να φέρει πίσω στη Ρωσία όλα τα ονόματα που έχουν« κατασχεθεί »από άλλες χώρες. Για πολλούς ανθρώπους θα ήταν πιθανώς μια αποκάλυψη για να ανακαλύψουμε ότι πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην Ευρώπη και η Αμερική, των οποίων τα έργα είναι το φθόνο ενός μουσείου στον κόσμο, ήταν στην πραγματικότητα συμπατριώτες μας. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι σε άλλες χώρες εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ότι οι «τοπικοί ήρωες» τους είναι Εβραίοι και κατάγονται από τη Ρωσία: Chagall, Zadkine, Lipschitz, Delaunay. Η ελίτ της Σχολής του Παρισιού. "

Τιμήθηκε γιά τήν προώθησι τῆς ...τέχνης...(φωτό)
(φωτό)
Το 2018, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ακαδημίας Τεχνών και Καλλιτέχνης των Λαών του URSS Zurab Tsereteli απένειμε επίσημα τον Καντόρ ως Πρόεδρο του Μουσείου MAGMA με τη ρόμπα και το δίπλωμα του Επίτιμου Μέλους της Ρωσικής Ακαδημίας Τεχνών.
( Ἀπό ἐδῶ,ὅπου μπορεῖτε νά διαβάσετε γιά τίς ...φιλανθρωπίες τοῦ ἐν λόγῳ ἀλλά καί τά βραβεῖα,τίς τιμές πού ἔχει λάβῃ)

Φαντάζεσθε νά ἔκαναν κάτι παρόμοιο ὅλοι οἱ λαοί τῶν κρατῶν/μελῶν τῆς Ε.Ε.; Τώρα μάλιστα μέ ὅλους αὐτούς τούς ἀφροασιανούς πού ἔχουν πλημμυρίσει τήν Εὐρώπη,ἔχουν κάθε λόγον. Τότε νά ᾿δῶ τήν CEPOL μέ τί θά πρωτο-ἀσχολείτο ! Καί ἐδῶ πού τά λέμε,οἱ λαοί τῆς Εὐρὠπης ἔχουν κι᾿ἕναν λόγο παρά πάνω. Εἶναι αὐτόχθονες...

Ἐκτός κι᾿ἄν αὐτό πού γράφει ὁ Ζάν Κοέν,εἶναι πού μετρᾷ μέ ἀποτέλεσμα αὐτήν τήν ἰδιαιτέρα μεταχείρησιν : 

Είναι απλό ακαδημαϊκό έργο να δείξει κανείς ότι οι εβραίοι Ασκεναζίμ, τουλάχιστον, έχουν σημαντικά υψηλότερο ΔΕ από τους πληθυσμούς που τους περιβάλλουν. Στην Φυσική Ιστορία της Ευφυΐας των Ασκεναζίμ, οι Gregory Cochran, Jason Hardy και Henry Harpending του Πανεπιστημίου της Γιούτα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι “οι Εβραίοι Ασκεναζίμ διαθέτουν τον υψηλότερο μέσο όρο ΔΕ από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα για την οποία διαθέτουμε αξιόπιστα στοιχεία...( ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική 

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails