Monday, August 20, 2012

Ο Καποδίστριας διώκτης των Μασονικών στοών - Λίγο μετά δολοφονείται στο Ναύπλιο


Ο Καποδίστριας διώκτης των Μασονικών στοών - Λίγο μετά δολοφονείται στο Ναύπλιο
Για τον Ιωάννη Καποδίστρια, και την αναλήθεια που γράφουν ότι υπήρξε μασόνος διαβάστε το ακόλουθο αντίγραφο αρχείου:


EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προς το Πανελλήνιον. Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα. 


Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις. 

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ'όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των 
Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι. 

Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.


Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας 
φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ' ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, 
και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις. 


Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης. 


Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ' επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε. 


Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828 

Ο Κυβερνήτης
Ι.Α. Καποδίστριας

Στις 22/8/1831 ο Καποδίστριας έστειλε και δεύτερη εγκύκλιον (Αρ. 4286) για το ίδιο θέμα για εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με αυστηρότατο τρόπο. 

Λίγο μετά δολοφονείται στο Ναύπλιο.


http://www.katohika.gr

6 comments:

Anonymous said...

Καλά, δεν ντρέπεστε πατριώτες άνθρωποι να χτυπάτε την Μασωνία; Χάρις στην Μασωνία απελευθερώθηκε η Ελλάς, οι βρωμεροί Χριστιανοί θέλανε να συνεχίσουν με τους Τούρκους, διότι καλοπερνούσαν εις βάρος των Ραγιάδων.
Και κάτι άλλο; Γιατί χτυπάτε γενικά τους Εβραίους και δεν έχετε πεί ποτέ λέξη για τους δύο Εβραίους που κατέστρεψαν τον Ελληνισμό, δηλαδή τον Χριστό και τον Παύλο; Απαντήστε μου, γιατί είμαι αναγνώστης σας χρόνια και απαιτώ εξηγήσεις

Anonymous said...

ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΣΟΥΡΓΕΛΟ;;; ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΚΦΕΛΕΡ;;;

Anonymous said...

Ο ΠΡΩΤΟΣ Anonymous ( 1.55 ) ειναι παντελως λαθος και μεγιστος ψευτης,συκοφαντης.
Ο δευτερος σωστα του απαντησε και λιγα του ειπε...
Σιγουρα ειναι μασωνος ο τυπος και αντιστρεφει την αληθεια.
Ο Καποδιστριας ηταν πολεμιος της μασωνιας, σωστα επρατε,κατι ηξερε ο ανθρωπος και για αυτο τον φαγανε...

Ανωνυμος said...

Προς τον πρωτο ανωνυμο:

Εχεις πεσει θυμα της παραπληροφορησης που χρησιμοποιει η μασονια κατα κορον, αν πιστευεις οτι οι Φιλικοι ηταν μασονοι.

Η οργανωση και οι μυστικοτητα της Φιλικης Εταιρειας ηταν παρομοια με αυτην της μασονιας, αλλα δεν ηταν συνδεδεμενη με αυτην.

Οι μασονοι ποτε δεν αποκαλυπτουν τα εν ζωη μελη τους. Μετα θανατον ομως οικιοποιουνται οποιον νομιζουν οτι ειναι χρησιμος στους σκοπους τους, χωρις φυσικα το εν λογω ατομο να μπορει να τους διαψευσει.

Εχις επισης μπερδευτει με τους ορους ¨πατριωτισμος¨ και ¨μασονια¨.

Μασονια εστιν ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ, το ακρως αντιθετο του ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, που σημαινει αγαπη, πιστη κι αφοσιωση σ´ εναν συγκεκριμενο τοπο και τους ανθρωπους του.

Ψαξτο λιγο αν θελεις..

Θανος Κ.

Anonymous said...

http://www.grandlodge.gr/el/%CE%9F%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82%CE%A4%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82.aspx θα σας λύσει πολλές απορίες με τους ποιοι ήταν τελικά.....

Anonymous said...

Κατά καιρούς δημοσιεύονται μελέτες και κείμενα που σκοπό ἐχουν να αποδείξουν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μασόνος.
Στο παρελθόν φέραμε στο φως και δημοσιεύσαμε δύο εγκυκλίους με τις οποίες καταδίκαζε την μασονία
.
Την Εγκύκλιο με αρ. 2953 που καταδικάζεται η μασονία και όλες οι μυστικές εταιρείες μπορείτε να την διαβάσετε στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.kapodistrias.info/dimosia-dioikisi/egiklios-2953

Κατόπιν ακολούθησε η Εγκύκλιος αρ. 4286 όπου έγινε νόμος του κράτους , την οποία μπορείτε να την δείτε εδώ
http://www.kapodistrias.info/dimosia-dioikisi/egiklios-4286

Συνεχίζοντας την έρευνα μας θα θέλαμε να παραθέσουμε απόσπασμα της επιστολής του Ιωάννου Καποδίστρια προς τον συμφοιτητή του και παλιό του φίλο κ. Βαρδαλάχο τό 1820 με την οποία αρνείται ότι είναι μασόνος. Μπορείτε να την διαβάσετε στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.kapodistrias.info/arthra/o-kapodistrias-arneitai-oti-einai-masonos

Καρζής Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Διαχειριστής της ιστοσελίδας
www.kapodistrias.info

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails