Wednesday, January 29, 2020

ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Γιατί ἀφαιροῦνται καί θά ἀ φ α ι ρ ε θ ο ῦ ν ΤΕΛΕΙΩΣ ἀπό δημόσιους χώρους ὁ Σ τ α υ ρ ό ς, ὁ Χριστός καί οἱ εἰκόνες τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός
Μέ ἀφορμή τήν δημοσίευση τοῦ πρόσφατου ἄρθρου μέ τίτλο: «Μολδαβία: Αφαιρείται ο Σταυρός από δημόσιες υπηρεσίες» (aktines), παραθέτω τήν ἁπλή μου σκέψη καί ἐξήγηση, γιατί ἀφαιροῦνται καί θά
ἀφαιρεθοῦν ἐν καιρῷ τελείως ἀπό τούς δημόσιους χώρους ὁ Σταυρός, ὁ Χριστός καί οἱ εἰκόνες τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων!

Ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων καί τά ὄργανά της σέ ὅλους τούς πολιτικούς, θρησκευτικούς (δυστυχῶς…) καί κοινωνικούς χώρους, ὡς γνωστόν, εἶναι τό ὄχημα ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἐγκαθιδρύσεως τῆς μελλοντικῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησής του καί τῆς Παγκόσμιας Πανθρησκείας τοῦ Σατανᾶ καί πατρός του (τοῦ Ἀντιχρίστου).
Εἶναι ἀφελές, αὐτά τά διαβολικά ὄργανα καί ὁποιοσδήποτε ἄλλος πού συναινεῖ μέ αὐτά, νά ἐπικαλοῦνται «ἀντιρατσιστικούς» καί «δημοκρατικούς» «νόμους» καί λόγους, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν ἀφαίρεση τῶν Χριστιανικῶν Συμβόλων (Σταυροῦ, Χριστοῦ, Παναγίας, Ἁγίων) ἀπό τούς δημόσιους χώρους
Ὁ πραγματικός λόγος πού δρομολόγησαν ἤδη κατά καιρούς καί κατά τόπους τέτοιες ἀφαιρέσεις εἶναι καθαρά πνευματικός.
Πετᾶνε τόν Ἀληθινό Θεό ἔξω ἀπό τίς ψυχές καί τίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων (βλέπε: Παιδεία, τηλεόραση, Μ.Μ.Ε. γενικώτερα, «life style» κ.λ.π.) κα ἔξω ἀπό τίς κοινωνίες καί τά «προοδευτικά» κοινωνικά, ἰδεολογικά καί φιλοσοφικά συστήματα, στρώνοντας τό χαλί ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Πανθρησκείας-λατρείας τοῦ Σατανᾶ καί κατά τήν Ἁγία Γραφή «κοσμοκράτορος» καί «ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου»!
Ἡ «ἀφαιρετική» αὐτή διάθεση… ὀφείλεται στό ὅτι ὅταν θά γίνει γεγονός ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησεώς του, τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί καταραμένος θά βλασφημήσει ἐπίσημα καί δημόσια τόν Ἀληθινό Θεό (σημειωτέον τόν ἤδη ἀποδομημένο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί μεγάλο βαθμό) καί θά θελήσει νά προσκυνήσουν αὐτόν ὡς Μεσσία-Θεό, εἴτε τόν ἴδιο ὅπου θά ἐμφανίζεται διά ζώσης, εἴτε τήν εἰκόνα του!
Ἡ παραμονή τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας Μητέρας Του καί τῶν φίλων Ἁγίων Του, θά ἀποτελεῖ ἐμπόδιο, τό ὁποῖο πρέπει νά ἔχει φύγει ἀπό τήν μέση νωρίτερα, ἔτσι ὥστε νά προετοιμάζονται καλύτερα οἱ ἀνθρώπινες μάζες γιά τήν τελευταία μεγάλη παγίδα καί πλάνη στίς ὁποῖες θά πέσουν κατά πλειοψηφία, παράλληλα μέ τήν ἀποχριστιανοποίηση, ἀνηθικοποίηση καί ἀποβλάκωση στίς ὁποῖες ὑπόκεινται σταδιακά καί συστηματικά, χρόνια τώρα ἀπό τήν Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου!
Παραθέτω, διά τοῦ λόγου τό ἀληθές, τό κεφάλαιο τῆς  π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς πού μαρτυρεῖ τόν λόγο τῆς ἀφαίρεσης τῶν Χριστιανικῶν Συμβόλων:
ποκάλυψη ωάννου, κεφάλαιο 13:           
Απ Αποκ. 13,1         Κα στάθην π τν μμον τς θαλάσσης· κα εδον κ τς θαλάσσης θηρίον ναβανον, χον κέρατα δέκα κα κεφαλς πτά, κα π τν κεράτων ατο δέκα διαδήματα, κα π τς κεφαλς ατο νόματα βλασφημίας.
Απ Αποκ. 13,1                 Και εστάθηκα εις την αμμουδιά της θαλάσσης και είδα να ανεβαίνη από την θάλασσαν (η οποία συμβολίζει την άβυσον του Αδου και τον τεταραγμένον αμαρτωλόν κόσμον) θηρίον, το οποίον είχε δέκα κέρατα και επτά κεφαλάς και επάνω εις τα κέρατα δέκα διαδήματα, (σύμβολα της κυριαρχίας του επάνω εις τας βασιλείας του κόσμου) και εις τας κεφαλάς αυτού ήσαν γραμμένα ονόματα βλασφημίας. (Ονόματα θεοποιηθέντων αυτοκρατόρων της Ρωμης και άλλων κυριάρχων εις τα βασίλεια της γης).
ΑπΑποκ. 13,2         κα τ θηρίον εδον ν μοιον παρδάλει, κα ο πόδες ατο ς ρκου, κα τ στόμα ατο ς στόμα λέοντος. κα δωκεν ατ δράκων τν δύναμιν ατο κα τν θρόνον ατο κα ξουσίαν μεγάλην· –
Απ Αποκ. 13,2                Και το θηρίον, το οποίον είδα ήτο όμοιον με πάνθηρα και τα πόδια του σαν της αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λέοντος. (Δια των θηρίων αυτών, που εκφράζουν την αιμοβορίαν, την λαιμαργίαν, την θηριωδίαν και αλαζονείαν συμβολίζεται η απανθρωπία, η απληστία και η αλαζονεία των διεφθαρμένων κοσμικών αυτοκρατοριών και ειδικώτερα της Ρωμης). Και ο δράκων έδωκε εις αυτό το θηρίον, που συμβόλιζε τον θηριώδη αντίχριστον, την δύναμιν του και τον θρόνον του και την μεγάλην εξουσίαν του (εφ’ εσον άλλωστε θα το εχρησιμοποιούσε ως όργανον του εναντίον της Εκκλησίας).
ΑπΑποκ.13,3         κα μίαν κ τν κεφαλν ατο ς σφαγμένην ες θάνατον. κα πληγ το θανάτου ατο θεραπεύθη, κα θαύμασεν λη γ πίσω το θηρίου.
Απ Αποκ.13,3                 Και είδα μίαν από τας κεφαλάς του σαν σφαγμένην κατά ένα τρόπον θανατηφόρον. Αλλ’ η θανάσιμος αυτού πληγή εθεραπεύθη (προφανώς από τον σατανά) και εθαύμασεν όλη η οικουμένη και ηκολούθησεν οπίσω από το θηρίον.
Απ Αποκ.13,4         κα προσεκύνησαν τ δράκοντι τ δεδωκότι τν ξουσίαν τ θηρί, κα προσεκύνησαν τ θηρί λέγοντες· τίς μοιος τ θηρί; τίς δύναται πολεμσαι μετ᾿ ατο;
Απ Αποκ. 13,4                Και επροσκύνησαν τον δράκοντα, τον σατανά, ο οποίος έδωκε αυτήν την εξουσίαν στο θηρίον, στον αντίχριστον. Και επροσκύνησαν ακόμη το θηρίον, λέγοντες· “ποιός είναι όμοιος με το θηρίον και ποιός ημπορεί να πολεμήση εναντίον του;”
Απ Αποκ. 13,5         κα δόθη ατ στόμα λαλον μεγάλα κα βλασφημίαν· κα δόθη ατ ξουσία πόλεμον ποισαι μνας τεσσαράκοντα δύο.
Απ Αποκ. 13,5                 Και εδόθη εις αυτό από τον σατανάν βέβηλον στόμα, το οποίον λαλεί αλαζονικάς καυχησιολογίας και βλασφημίας εναντίον του Θεού. Και εδόθη εις αυτό (κατά παραχώρησιν Θεού) η άδεια και η εξουσία να κάμη πόλεμον επί τρία έτη και μισό.
Απ Αποκ. 13,6         κα νοιξε τ στόμα ατο ες βλασφημίαν πρς τν Θεόν, βλασφημσαι τ νομα ατο κα τν σκηνν ατο, τος ν τ οραν σκηνοντας.
Απ Αποκ.13,6                Και ήνοιξε το στόμα του εις βλασφημίας εναντίον του Θεού, δια να βλασφημήση το άγιον όνομα του Θεού και την ουράνιον κατοικίαν του και όλους τους αγγέλους και τους αγίους, που κατοικούν μαζή του στον ουρανόν (με την μοχθηράν διάθεσιν να εξαλείψη το όνομα του Θεού από την γην και να θεοποιήση τον φαύλον εαυτόν του).
Απ Αποκ.13,7         κα δόθη ατ πόλεμον ποισαι μετ τν γίων κα νικσαι ατούς, κα δόθη ατ ξουσία π πσαν φυλν κα λαν κα γλσσαν κα θνος.
Απ Αποκ.13,7                 Και εδόθη στο θηρίον αυτό, κατά παραχώρησιν Θεού, η άδεια να κάμη πόλεμον εναντίον των Χριστιανών και να τους νικήση· και του εδόθη ακόμη η εξουσία να κυριαρχήση εις κάθε φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος (και να γίνη έτσι η Ρωμη, που συμβολίζεται με το θηρίον, με τον αντίχριστον, κοσμοκράτειρα).
Απ Αποκ.13,8         κα προσκυνήσουσιν ατν πάντες ο κατοικοντες π τς γς, ν ο γέγραπται τ νομα ν τ βιβλί τς ζως το ρνίου το σφαγμένου π καταβολς κόσμου.
ΑπΑποκ.13,8                Και θα προσκυνήσουν αυτόν, που αλαζονικώς θα παριστάνη τον ευατόν του Θεόν, όλοι οι κάτοικοι της γης, εκείνοι δηλαδή, των οποίων το όνομα από καταβολής κόσμου δεν έχει γραφή στο βιβλίον της ζωής του σφαγμένου Αρνίου.
Απ Αποκ.13,9         Ε τις χει ος, κουσάτω.
Απ Αποκ.13,9                Οποίος έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση.
Απ Αποκ. 13,10        ε τις ες αχμαλωσίαν πάγει, ες αχμαλωσίαν πάγει· ε τις ν μαχαίρ ποκτέννει, δε ατν ν μαχαίρ ποκτανθναι. δέ στιν πομον κα πίστις τν γίων.
Απ Αποκ.13,10               Οποιος σύρει άλλους εις αιχμαλωσίαν, βαδίζει και ο ίδιος εις αιχμαλωσίαν. Οποιος φονεύσει με μαχαίρι, πρέπει και αυτός σύμφωνα με την δικαιοσύνην του Θεού, με μαχαίρι να φονευθή. (Τα εγκλήματα και τα αδικήματα θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το ίδιο μέτρον). Εδώ φαίνεται η υπομονή και η πίστις των Χριστιανών.
ΑπΑποκ.13,11        Κα εδον λλο θηρίον ναβανον κ τς γς, κα εχε κέρατα δύο μοια ρνί, κα λάλει ς δράκων.
Απ Αποκ. 13,11               Και είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην· και είχε δύο κέρατα, που εμοιαζαν σαν κέρατα αρνίου· ωμιλούσε όμως σαν δράκων. (Εσυμβόλιζε τους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι σαν αθώα πρόβατα ομιλούν με γλυκύτητα, αλλ’ έχουν την καρδίαν και τα φρονήματα του διαβόλου).
Απ Αποκ.13,12        κα τν ξουσίαν το πρώτου θηρίου πσαν ποιε νώπιον ατο. κα ποιε τν γν κα τος ν ατ κατοικοντας να προσκυνήσωσι τ θηρίον τ πρτον, ο θεραπεύθη πληγ το θανάτου ατο.
ΑπΑποκ. 13,12               Υποτάσσεται δε και εκτελεί όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου, πειθαρχικόν σαν εκτελεστικόν όργανον εμπρός εις αυτό. Παρασύρει δε και κάμνει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνούν το πρώτον θηρίον, του οποίου η θανάσιμος πληγή έχει θεραπευθή.
ΑπΑποκ. 13,13        κα ποιε σημεα μεγάλα, κα πρ να κ το ορανο καταβαίν ες τν γν νώπιον τν νθρώπων.
Απ Αποκ. 13,13               Και κάμνει, το προβατόσχημον αυτό θηρίον (με την δύναμιν του διαβόλου) μεγάλα και τερατώδη σημεία, ώστε και από τον ουρανόν να κατεβαίνη εις την γην εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων φωτιά (κατά μίμησιν του προφήτου Ηλιού).
ΑπΑποκ. 13,14        κα πλαν τος κατοικοντας π τς γς δι τ σημεα δόθη ατ ποισαι νώπιον το θηρίου, λέγων τος κατοικοσιν π τς γς ποισαι εκόνα τ θηρί, ς εχε τν πληγν τς μαχαίρας κα ζησε.
ΑπΑποκ.13,14               Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης με τα αγυρτικά αυτά θαύματα, δια τα οποία του εδόθη άδεια εκ μέρους του Θεού να τα κάμη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάμουν είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της μαχαίρας, εν τούτοις έζησε.
Απ Αποκ.13,15        κα δόθη ατ πνεμα δοναι τ εκόνι το θηρίου, να κα λαλήσ εκν το θηρίου κα ποιήσ, σοι ἐὰν μ προσκυνήσωσι τ εκόνι το θηρίου, να ποκτανθσι.
ΑπΑποκ.13,15               Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να ομιλήση το είδωλον του θηρίου. Ακόμη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.
Απ Αποκ.13,16        κα ποιε πάντας, τος μικρος κα τος μεγάλους, κα τος πλουσίους κα τος πτωχούς, κα τος λευθέρους κα τος δούλους, να δώσωσιν ατος χάραγμα π τς χειρς ατν τς δεξις π τν μετώπων ατν,
Απ Αποκ.13,16               Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους, (δια να διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον).
Απ Αποκ.13,17        κα να μή τις δύνηται γοράσαι πωλσαι ε μ χων τ χάραγμα, τ νομα το θηρίου τν ριθμν το νόματος ατο.
Απ Αποκ.13,17               Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.
Απ Αποκ.13,18        δε σοφία στίν· χων νον ψηφισάτω τν ριθμν το θηρίου· ριθμς γρ νθρώπου στί· κα ριθμς ατο χξς.
Απ Αποκ.13,18               Εδώ είναι η θεία σοφία· εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ’. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.
htt        aktines.blogspot.com/2020/01/blog-post_574.html#more
«Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ»
Δείτε επίσης
Σουλεϊμανί, ΑΟΖ, EastMed καὶ Πνευματικές προσεγγίσεις
https://orthodoxia.gr/2020/01/17/soyleimani-aoz-eastmed-kai-pneymatikes-proseggiseis/
Mετάλλιο (!) με τον «Άγγελο της ειρήνης» έδωσε στον Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο ισλαμιστή Ερντογάν ο …Πάπας!
(ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΟΛΟΥ ΔΙΣΤΑΓΜΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΛΑΣΣΕΙ ΔΩΡΑ ΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ Η ‘ΠΟΝΗΡΑ ΑΛΩΠΗΞ’ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ;)
Στην βιβλιοθήκη του Βατικανού συναντήθηκαν ο Πάπας Φραγκίσκος με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μια συνάντηση που διήρκεσε 50 λεπτά…
Τον τούρκο πρόεδρο συνόδευαν, μεταξύ άλλων, η σύζυγός του Εμινέ, η κόρη του Έσρα, και πέντε υπουργοί της τουρκικής κυβέρνησης….
Στο τέλος της συνομιλίας τους ο Πάπας δώρισε στον Ερντογάν μετάλλιο (!) με «τον Άγγελο της ειρήνης»! 
«Είναι το σύμβολο ενός κόσμου που βασίζεται στην ειρήνη και στην δικαιοσύνη. Είναι ο άγγελος της ειρήνης που στραγγαλίζει τον δαίμονα του πολέμου», είπε χαρακτηριστικά ο ποντίφικας.
Παράλληλα, ο πάπας δώρισε στον τούρκο πρόεδρο και ένα έργο χαρακτικής που απεικονίζει την βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου, όπως ήταν το 1600, το μήνυμά του για την φετινή ημέρα της ειρήνης και την εγκύκλιό του για την προστασία του περιβάλλοντος…
Από την πλευρά του, ο Ερντογάν έκανε δώρο στον πάπα έναν πίνακα κεραμικής με την θέα της Κωνσταντινουπόλεώς μας και μια κασετίνα με βιβλία του μουσουλμάνου θεολόγου Μεβλανά Ρουμί.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, στο τέλος της επίσκεψης χαιρέτισαν τον Αργεντινό πάπα με μία μικρή υπόκλιση και αγγίζοντας με το χέρι την καρδιά τους σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο Φραγκίσκος ζήτησε από το τουρκικό προεδρικό ζεύγος – όπως συνηθίζει – να προσευχηθεί υπέρ του έργου του, και ο Ερντογάν του απάντησε με χαμηλή φωνή: «Και εμείς περιμένουμε μια δική σας προσευχή»…
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2020/01/m.html
Η ΑΠΟΛΥΤΗ Ξ ε φ τ ί λ α . Μπήκε ….τσίρκο στο Βατικανό !!! – Συμμετείχε και ο ίδιος ο Πάπας στο ‘σόου’! – «Ά ν α υ δ ο ι» οι πιστοί (ΒΙΝΤΕΟ)
ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ! ΕΛΕΟΣ!
Ε  Λ   Ε   Ο   Σ !
(ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΣΕΣ
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ «ΑΓΚΑΛΙΤΣΕΣ & ΦΙΛΑΚΙΑ»,
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ «ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ» ;;;)
Εικόνες τσίρκου στο Βατικανό! 
Ακροβάτες, ‘κλόουνς’ και χορεύτριες επισκέφτηκαν, την προηγούμενη εβδομάδα, ξανά το Βατικανό, όπως συνέβη πέρυσι. 
Αυτή την φορά ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να συμμετάσχει.
Έστω και λίγο! 
Pope participates in circus act during general audience
 http://nikosxeiladakis.gr

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails