Saturday, January 15, 2022

ΦΡΙΚΗ – Νομοθεσία στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ με τις λεπτομέρειες εντολών σύλληψης ανεμβολίαστων από ειδικούς υπεύθυνους υγείας!!!

 
Διαδικασίες απομόνωσης ή καραντίνας.

(1) Κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ένας τοπικός υγειονομικός λειτουργός μπορεί να εκδώσει επείγουσα εντολή κράτησης με την οποία ένα άτομο ή ομάδα ατόμων θα τεθεί αμέσως υπό κράτηση για λόγους απομόνωσης ή καραντίνας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, ή μπορεί να υποβάλετε αίτηση στο ανώτερο δικαστήριο ex parte για να τεθεί το άτομο ή η ομάδα ατόμων σε ακούσια κράτηση για λόγους απομόνωσης ή καραντίνας σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) έχει καταβάλει πρώτα εύλογες προσπάθειες, οι οποίες θα τεκμηριώνονται, για να επιτύχει εθελοντική συμμόρφωση με αιτήματα για ιατρική εξέταση, εξέταση, θεραπεία, παροχή συμβουλών, εμβολιασμό, απολύμανση προσώπων ή ζώων, απομόνωση, καραντίνα και επιθεώρηση και κλείσιμο εγκαταστάσεων, ή έχει καθορίσει κατά την επαγγελματική του κρίση ότι η αναζήτηση εκούσιας συμμόρφωσης θα δημιουργούσε κίνδυνο σοβαρής βλάβης· και

(β) Έχει λόγους να πιστεύει ότι το άτομο ή η ομάδα προσώπων έχει μολυνθεί ή υπάρχει υποψία ότι έχει μολυνθεί, εκτεθεί σε ή έχει μολυνθεί με μεταδοτική ασθένεια ή χημικό, βιολογικό ή ραδιολογικό παράγοντα που θα μπορούσε να εξαπλωθεί ή να μολύνει άλλους εάν δεν λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. και

(γ) Έχει λόγους να πιστεύει ότι το άτομο ή η ομάδα προσώπων θα αποτελούσε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των άλλων εάν δεν κρατηθούν για σκοπούς απομόνωσης ή καραντίνας.

(2) Ένας τοπικός υγειονομικός υπάλληλος μπορεί να επικαλεστεί τις εξουσίες των αστυνομικών, των σερίφηδων, των αστυφυλάκων και όλων των άλλων αξιωματικών και υπαλλήλων οποιωνδήποτε πολιτικών υποδιαιρέσεων εντός της δικαιοδοσίας του τμήματος υγείας για την άμεση εκτέλεση των εντολών που δίνονται για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος άρθρου σύμφωνα με με τις διατάξεις του RCW 43.20.050(4) και 70.05.120.(3) Εάν ένας τοπικός υγειονομικός λειτουργός διατάξει την άμεση ακούσια κράτηση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων για σκοπούς απομόνωσης ή καραντίνας:

(α) Το ένταλμα κράτησης έκτακτης ανάγκης είναι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα ημέρες.

(β) Ο τοπικός υγειονομικός λειτουργός εκδίδει γραπτό ένταλμα κράτησης έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό και σε όλες τις περιπτώσεις εντός δώδεκα ωρών από την κράτηση, το οποίο θα προσδιορίζει τα ακόλουθα:

(i) Η ταυτότητα όλων των προσώπων ή ομάδων που υπόκεινται σε απομόνωση ή καραντίνα·

(ii) Οι χώροι που υπόκεινται σε απομόνωση ή καραντίνα·

(iii) Η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία αρχίζει η απομόνωση ή η καραντίνα·

(iv) Η ύποπτη μεταδοτική ασθένεια ή μολυσματικός παράγοντας εάν είναι γνωστός·(v) Τα μέτρα που έλαβε ο τοπικός λειτουργός υγείας για την αναζήτηση εκούσιας συμμόρφωσης ή η βάση στην οποία ο τοπικός υγειονομικός λειτουργός έκρινε ότι η αναζήτηση εκούσιας συμμόρφωσης θα δημιουργούσε κίνδυνο σοβαρής βλάβης. και

(vi) Η ιατρική βάση στην οποία δικαιολογείται η απομόνωση ή η καραντίνα.

(γ) Ο τοπικός υγειονομικός λειτουργός παρέχει αντίγραφα της γραπτής εντολής επείγουσας κράτησης στο άτομο ή ομάδα ατόμων που κρατούνται ή, εάν η εντολή ισχύει για ομάδα και δεν είναι πρακτικό να παρασχεθούν μεμονωμένα αντίγραφα, ταχυδρομήστε αντίγραφα σε εμφανές σημείο στην χώρους όπου έχει επιβληθεί απομόνωση ή καραντίνα.

(δ) Μαζί με τη γραπτή εντολή και με το ίδιο μέσο διανομής, ο τοπικός υγειονομικός λειτουργός παρέχει στο άτομο ή την ομάδα ατόμων που κρατούνται την ακόλουθη γραπτή ειδοποίηση:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στο ανώτερο δικαστήριο για απαλλαγή από την απομόνωση ή την καραντίνα σύμφωνα με το WAC 246-100-055. Έχετε δικαίωμα σε νομικό σύμβουλο. Εάν δεν είστε σε θέση να αντέξετε οικονομικά την παροχή νομικού συμβούλου, τότε θα διοριστεί σύμβουλος για εσάς με κρατικά έξοδα και θα πρέπει να ζητήσετε το διορισμό δικηγόρου αυτήν τη στιγμή. Εάν αυτή τη στιγμή έχετε νομικό σύμβουλο, τότε έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με αυτόν τον σύμβουλο για βοήθεια.

(4) Εάν ένας τοπικός υγειονομικός λειτουργός ζητήσει από το ανώτερο δικαστήριο ex parte απόφαση που επιτρέπει την ακούσια κράτηση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων για σκοπούς απομόνωσης ή καραντίνας σύμφωνα με αυτό το τμήμα:(α) Στην αναφορά διευκρινίζονται:

(i) Η ταυτότητα όλων των προσώπων ή ομάδων που υπόκεινται σε απομόνωση ή καραντίνα·

(ii) Οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθεί η απομόνωση ή η καραντίνα·

(iii) Η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία θα ξεκινήσει η απομόνωση ή η καραντίνα·

(iv) Η ύποπτη μεταδοτική ασθένεια ή μολυσματικός παράγοντας εάν είναι γνωστός·

(v) Η αναμενόμενη διάρκεια απομόνωσης ή καραντίνας με βάση την ύποπτη μεταδοτική ασθένεια ή μολυσματικό παράγοντα, εάν είναι γνωστός·

(vi) Τα μέτρα που έλαβε ο τοπικός υπεύθυνος υγείας για την αναζήτηση εκούσιας συμμόρφωσης ή η βάση στην οποία ο τοπικός υγειονομικός λειτουργός έκρινε ότι η αναζήτηση εκούσιας συμμόρφωσης θα δημιουργούσε κίνδυνο σοβαρής βλάβης·

(vii) Η ιατρική βάση στην οποία δικαιολογείται η απομόνωση ή η καραντίνα.

(β) Η αίτηση συνοδεύεται από τη δήλωση του τοπικού υγειονομικού λειτουργού που βεβαιώνει τα γεγονότα που διατυπώνονται στην αναφορά, μαζί με οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική και σημαντική για την εξέταση του δικαστηρίου.

(γ) Η ειδοποίηση προς τα πρόσωπα ή τις ομάδες που προσδιορίζονται στην αναφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες

_____________

ΠΗΓΗ >> https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-100-040&fbclid=IwAR0AbFBtAVZKeiLPWLvCJdJb5SBHB-oPhEn5BBqCqvNnzikYc_bcobBzcPc

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails