Wednesday, March 31, 2010

Ρόταρυ-Eνα παρακλάδι της Μασωνίας!

Του Γεώργιου Ψαλτάκη, Θεολόγου

Είναι μια οργάνωση που μετα λύπης βλέπουμε πολλές φορές σε συνεστιάσεις και συγκεντρώσεις τους να συμμετέχουν ιερείς,ακόμα και μητροπολίτες της Εκκλησίας,εστω και εν αγνοία τους ελπίζουμε,τους οποίους και τιμούν συχνά!Αυτό ακόμα και με το πρόσχημα οτι κάνουν κάποιες φιλανθρωπίες,είναι τρομερά επικίνδυνο και δυσάρεστο.

Ας δούμε ομως μερικά στοιχεία για το τι ακριβως είναι αυτή η οργάνωση:

Σ.ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Σύμπτωση που του σύμβολο των Ρόταρυ εμπεριέχει το άστρο του Δαβίδ στο κέντρο του; Απαντήστε μόνοι σας. Πάντως θα μας ενδιέφερε να μας στείλετε πληροφορίες όσοι γνωρίζετε περισσότερα για την δράση των Ρόταρυ στην Ελλάδα και για τυχόν ανάμειξη "εκλεκτών" απογόνων του Αβραάμ στις τάξεις τους προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδιά τους με πρόφαση τις φιλανθρωπίες όπως κάνουν και στις τεκτονικές στοές!!!
Η διεθνής αυτή οργάνωση ιδρύθη στο Σικάγο στις 23.2.1905 από τον Αμερικανό δικηγόρο Paul P. Harris. Κάτω από το πρόσχημα φιλανθρωπικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καλύπτει μυστικούς σκοπούς. Δια τούτο θεωρείται ως «το νηπιαγωγείον της Μασονίας»[1].


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και μεμονωμένοι Μητροπολίται με Εγκυκλίους συνιστούν αποχήν από συγκεντρώσεις Ροταριανών και δεν επιτρέπουν σε Ροταριανούς να είναι Ανάδοχοι σε Βαπτίσεις.

Παραθέτομεν ωρισμένα επίσημα κείμενα και σχόλια Ορθοδόξων Περιοδικών, που ομιλούν για το τι είναι και πού αποβλέπει το Ρόταρυ:

Στο «Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον ευσεβήν Ελληνικόν λαόν» της 29.11.1958 μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρονται και τα εξής για τους Ροταριανούς:

« ....Η Οργάνωσις αυτή έχει χαρακτήρα διεθνή, στηριζόμενη επί αφηρημένων ηθικών φιλοσοφικών αρχών. Δεν δέχεται την ηθικήν ζωήν και την φιλανθρωπίαν ως καρπούς της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως, τουτέστι της Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως .... Πάσα ηθική και κοινωνική κίνησις και ζωή εκτός του Χριστού καθιστά την Εκκλησίαν εφεκτικήν (=επιφυλακτικήν) και την εφεκτικότητα αυτήν έκρινεν η Ιεραρχία να τηρήση και απέναντι της Ροταριανής Οργανώσεως και να συστήση εις τους Κληρικούς να απέχουν των συνεστιάσεων αυτής ....»[2].

Ο δε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Θεόκλητος, εξ αφορμής της συγκλήσεως στο Αγρίνιον του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ρόταρυ, εξέδωσε την υπ' αριθ. 1.227/4.4.1973 Εγκύκλιον, στην οποίαν μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα εξής:
«Θεωρούμεν υποχρέωσιν επιβαλλόμενην εκ της αποστολής ημών, ίνα διαφωτίσωμεν τους τυχόν απληροφόρητους και καλοπροαίρετους Χριστιανούς ημών.

Εκθέτομεν τα ακόλουθα χωρίς καμμίαν απολύτως διάθεσιν εχθρότητος κατ' ουδενός, αλλά και χωρίς δισταγμόν ή φόβον δια την δυσφορίαν την οποίαν πιθανώς να προκαλέση:

1. - Η Οργάνωσις του Ρόταρυ έχει στενή σχέσιν και συγγένειαν προς τον Τεκτονισμόν (Μασωνίαν), χαρακτηρισθείσα υπό των ειδότων ως "εξάδελφος" και "πρώτος σταθμός" και "προθάλαμος" της Μασωνίας και "προεισαγωγή" εις αυτήν.

2. - Μέγα ποσοστόν των Ροταριανών συμβαίνει να είναι και τέκτονες. Ο δε πρώτος "Κυβερνήτης" του εν Ελλάδι Ρόταρυ υπήρξε "διακεκριμένον μέλος" της Ελληνικής Μασωνίας.

3. - Αποτελεί εν είδος συγκρητισμού (δηλαδή μίγμα θρησκευτικών δοξασιών, το οποίον "ευρίσκεται εν αρμονία με όλας τας θρησκείας", όπως ομολογούν οι ίδιοι οι Ροταριανοί προσπαθούντες να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα), πράγμα το οποίον ακριβώς αποτελεί υποτίμησιν της θρησκείας του Χριστού. Αντιθέτως, ο Χριστιανισμός μη ευρισκόμενος εν αρμονία προς τα λοιπά θρησκεύματα, ίσταται υπεράνω αυτών, ως η μοναδική θρησκεία, η κατέχουσα την εξ αποκαλύψεως αλήθειαν.

4. - Είναι φανερός ο διεθνιστικός χαρακτήρ του Ρόταρυ, πλείστα ερωτήματα προκαλούντος δια τινων ενεργειών του και εμφανίζοντος ύποπτα σημεία αντιθέσεως προς τον Χριστιανισμόν.8. -Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μας διατηρούσα πολλάς επιφυλάξεις έναντι της Οργανώσεως Ρόταρυ, απηγόρευσαν κατά καιρούς (1951, 1958 και 1970) εξ αφορμής σχετικών ερωτημάτων Αρχιερέων, την συμμετοχήν εις τας συνεστιάσεις των Ροταριανών, η δευτέρα μάλιστα ζητεί απ'; αυτούς να εκκαθαρίσουν την θέσιν των, εάν δηλαδή τυγχάνουν πιστά τέκνα της Εκκλησίας.10. - Δια τους ως άνω λόγους εφιστώμεν την προσοχήν των αγαπητών μας τέκνων της Εκκλησίας και συνιστώμεν, όπως απέχουν οιασδήποτε αναμίξεως εις την Ροταριανήν κίνησιν (συζητήσεις, συνεστιάσεις κλπ.). "Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν". Όστις θέλει να είναι πράγματι Χριστιανός δεν δύναται να είναι συγχρόνως και Ροταριανός. Η Χριστιανική ιδιότης του αρκεί. Και πρέπει να είναι υπερήφανος δι' αυτήν. Δεν του χρειάζεται άλλο τι, ει μη η συνέπεια εις την ζωήν του. Τίποτε το νέον δεν έχει να του προσφέρη το Ρόταρυ ....»[3].

Επειτα από ολίγον χρονικόν διάστημα, και συγκεκριμένως στις 10.1.1974, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε προς την Ιεράν Μητρόπολιν Αιτωλίας και Ακαρνανίας έγγραφον, με το οποίον απαντά σε σχετικήν ερώτησιν και τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνη Ανάδοχος σε Βάπτισιν ένας Ροταριανός. Στο Έγγραφον αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«..Η ιδιότης τίνος ως Ροταριανού ... δεν αποτελεί εχέγγυον (=εγγύησιν) εκπληρώσεως εις το ακέραιον των ... υποχρεώσεων του Αναδόχου. Όθεν.. δύναται να ευσταθήση ως εύλογος επιφύλαξις της ή και άρνησις οιουδήποτε εκκλησιαστικού Λειτουργού όπως δεχθή ως Ανάδοχον μέλος τι της οργανώσεως "Ρόταρυ"»[4].

Ας αναφέρωμεν τέλος και κάτι για την σχέσιν Ρόταρυ και Προσκοπισμού, για να γνωρίζουν πού στέλνουν τα παιδιά τους οι Έλληνες γονείς, οι οποίοι τα οδηγούν στον Προσκοπισμόν.
«Εις το "Επίσημο Όργανο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων": ";Ο Πρόσκοπος", του Φεβρουαρίου 1977, διαβάζομε: "Προσκοπισμός και Ρόταρυ. Ο Ρόμπερτ Μάντσεστερ, Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ, απόκτησε την ανώτατη διάκριση του Προσκόπου του Αετού (Έθνους), όταν ήταν νέος στο Οχάιο. Οι Αμερικανοί Πρόσκοποι του απένειμαν το «Ανώτατο Παράσημο του Αετού» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ροταριανών του 1976, στη Νέα Ορλεάνη. Στην απάντησή του ο κ. Μάντσεστερ δήλωσε: «Όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι που είχαν το προνόμιο ν'ανήκουν στον Προσκοπισμό, ποτέ μου δεν έχασα το ενδιαφέρον μου γι' αυτόν. Με ευχαριστεί το γεγονός ότι τα 40% των Ροταριανών Λεσχών της Αμερικής βοηθούν κάπου 2.000 αγέλες, ομάδες και ανιχνευτικές κοινότητες που περιλαμβάνουν περίπου 61.000 παιδιά ... Εκείνο που τα παιδιά μας χρειάζονται να τα βοηθήση να γίνουν χρήσιμοι και νομιμόφρονες πολίτες είναι, φυσικά, η στοργή του σωστού σπιτιού και ακόμα η αδελφότητα, η καθοδήγηση και το παράδειγμα που βρίσκουν στους Προσκόπους ... Ελπίζω πως όλοι οι Ροταριανοί και οι Ροταριανές Λέσχες θα το έχουν αυτό πάντα υπ'; όψη τους»".

Ωστε αυτό που από καιρόν εφαίνετο σκοτεινόν, τώρα διαλευκαίνεται και ομολογείται επισήμως. Ο Προσκοπισμός δυστυχώς συνδέεται στενά και συνεργάζεται με το Ρόταρυ. Το δε Ρόταρυ είναι παρακλάδι της Μασωνίας»[5].

Παραπομπές

[1]. Καντιώτου, Ρόταρυ, σελ. 20.
[2]. Περ. «Εκκλησία» 1958, σελ. 486.
[3]. Εφημ. «Ορθόδοξος Τύπος» 15.5.1973.
[4]. Εφημ. «Ορθόδοξος Τύπος» 15.3.1974.
[5]. Περ. «Ο Σωτήρ» 1977, σελ. 265.

(«Απειλή για την ορθοδοξία μας. Αντιαιρετικός Οδηγός», εκδ. Σωτήρ 1998)
(Πηγή: Ι.Μ. Γλυφάδας)
Αναδημοσίευση απο http://orthodox-world.pblogs.gr

17 comments:

Anonymous said...

gia tous rotarianous k mena oi gnoseis m periorizontai sto pedio tis eleytheris drasi k tis filanthropias.eixa kathigites oi opoioi itan rotaranoi k otan malista tous koroideya oti proketai peri masonikwn stown k ta toiayta m proskalesan na symmetasxo epeidi symmeteixan(kata t legomena twn) alla paidia synomilikoi mou.parola ayta dn piga.i drasi tous opws m tin perigrapsane einai san twn proskopwn.kanonizoun ekdiloseis,ekdromes k imerides.pantws gnorizo oti eixan kalesei palaiotera k ton kougia na milisei.oi idioi(pateras k gios)itan polla xronia stous rotary kai oi dyo einai ellinikis katagogis k filologoi sto epaggelma.

Anonymous said...

Στις στοές υπάρχει πάντα διαβάθμιση, δεν γνωρίζουν όλα τα μέλη όλες τις δραστηριότητες και βέβαια πάντα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν ως προκάλυμμα των βασικών τους δραστηριοτήτων.

Μαχητής Θεσσαλονίκης said...

το Ρόταρυ και οι Λάιονς είναι προστάδια της Μασωνίας.

Σε εισάγουνε πρώτα εκεί και μετά προχωράς.
Έχουνε και αντίστοιχες νεολαίες.

Μόλις πας να ανεβείς σε αξίωμα σε πλησιάζουνε και σου λένε ότι θα ενταχθείς σε αυτούς και θα σε βοηθήσουνε. Και επειδή όλοι έχουμε φιλοδοξία όλοι ελκόμαστε από την ηδονή να "μας φτάσουνε" ψηλά.

Είναι λυπηρό που ιεράρχες παραβρίσκονται σε τέτοιος εκδηλώσεις (κάποιες φορές).
Αν θυμάμαι καλά, ο πρώην αρχιεπίσκοπος Μ.Βρετανίας, ο ορθόδοξος, πήγε και τους μίλησε.
Γι αυτόν λεγόταν ότι είναι μασώνος.

Ο πρωην μητρ.Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης έβγαλε πολλές φορές το έντυπο "Σπίθα" που καυτηρίαζε τη Μασωνία. Είχε μεταφέρει φήμες ότι ακόμη και ο τότε Πατριάρχης ήτανε Μασώνος (ίσως ήταν ο αθηναγόρας αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος).

Έχω αρκετές περιπτώσεις "γνωστών" που σε κάποιο στάδιο της εξέλιξής τους (στην καριέρα τους) τους πλησίασαν Μασώνοι.
Όλοι ξέρουνε ότι δεν είναι απλά "μία κλίκα" αλλά κατ ουσίαν είναι ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
Με τις ΤΕΛΕΤΕΣ της,
με τους ΙΕΡΩΜΕΝΟΥΣ της,
με ΟΡΚΟΥΣ και πολλά πολλά ακόμη.

Anonymous said...

Πως βλέπει ένας επιφανής Εβραίος την πορεία τους ανά τους αιώνες και τα μεγάλα γεγονότα που τους αποδίδονται;
Δυό καταπληκτικά άρθρα που αξίζει τον κόπο να τα διαβάσουν όλοι.
http://ellania.pblogs.gr/tags/ebraioi-gr.html
Διασταύρωσέ τα και δημοσίευσέ τα.

Anonymous said...

Βρε παιδιά, τόση παραπληροφόρηση που τη βρίσκετε; Μαζεύετε όλους τους αστικούς μύθους και τους κάνετε ένα αχταρμά και πιστεύετε πράγματα που δεν ξέρετε απολύτως τίποτα για αυτά. Είναι λυπηρό τι μπορεί να κάνει ο θρησκευτικός φανατισμός και η μισαλλοδοξία. Σας προσκαλώ στο blog μου, http://mason100.blogspot.com να ενημερωθείτε τουλάχιστον από μέσα.

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Αγαπητέ "mason100" εμείς εδω δεν ασχολούμαστε με κανέναν αστικό μύθο. Τουναντίον. Ασχολούμαστε με το ύπουλο σχέδιο του ιουδαϊκού ιερατείου να κυριαρχήσει επι της ανθρωπότητας μέσω της αποβλάκωσης των ανθρώπων.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εισχωρήσει και στον τεκτονισμό και προωθούν τα σχέδιά τους στους κύκλους αυτούς.
Δεν σου κάνει εντύπωση οτι οι κορυφαίες τεκτονικές στοές είναι υπερ της Παγκοσμιοποίησης και εναντίον των εθνών-κρατών;
Δεν λέμε ότι όλες οι στοές έχουν τις ίδιες επιδιώξεις.
Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
Δεν θέλουμε να θίξουμε τους τέκτονες συμπατριώτες μας σε καμιά περίπτωση.
Απλώς τους επιστούμε την προσοχή για το ποιοί έχουν αλώσει τον τεκτονισμό και όλες τις δήθεν φιλανθρωπικές οργανώσεις, προς όφελος της Παγκόσμιας Κυριαρχίας τους.
Εχουμε παραθέσει εκατοντάδες παραδείγματα πάνω στο θέμα.

Anonymous said...

Παιδιά, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα.. Πρώτον, ο ελευθεροτεκτονισμός (ή μασονία όπως τον λέτε) ΔΕΝ έχει κεντρική διοίκηση, αλλά αμοιβαίες αναγνωρίσεις μεταξύ των στοών και των Μεγάλων Στοών, εάν ακολουθούν τα ίδια τυπικα. Δεύτερον, δεν έχει καμμία ατζέντα για παγκόσμια διακυβέρνηση και άλλες κουταμάρες και ακριβώς γι αυτό σας κάλεσα να διαβάσετε το μπλόγκ μου (mason100.blogspot.com) για να καταλάβετε επιτέλους τι είμαστε. Τρίτον, έχοντας πολλούς Εβραίους φίλους από τη Θεσσαλονίκη, διστάζω να τους το πω καν ότι είμαι Τέκτονας, ακριβώς επειδή δεν ανακατεύονται καθόλου με το θέμα. Όσον αφορά το Ρόταρυ, έχω αρκετούς αδελφούς που είναι ΚΑΙ Ροταριανοί, αλλά μέχρι εκεί φτάνει το θέμα. Το Ρόταρυ είναι επαγγελματική-κοινωνική ένωση, ενώ ο Τεκτονισμός είναι φιλοσοφική Αδελφότητα, όπου μέσα της ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ κάθε είδους θρησκευτικές ή πολιτικές κουβέντες. Μην είσαστε λοιπόν τόσο έτοιμοι να πετάξετε πέτρες σε κάτι που δεν γνωρίζετε, γιατί μπορεί ακόμα και ο αδελφός σας να είναι Τέκτονας.

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Προς "mason100":
Φίλε μου ουδέποτε είπαμε οτι θα πετάξουμε πέτρες στους τέκτονες.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το να είναι κάποιος τέκτονας.
Το πρόβλημα είναι οτι ο Διεθνής Τεκτονισμός προωθεί την Παγκοσμιοποίηση.
Δεν γνωρίζουν όλοι οι τέκτονες όλων των βαθμίδων και Στοών το σχέδιο
αυτών που έχουν εισχωρήσει εδω και αιώνες στον Τεκτονισμό και προωθούν
τα σχέδιά τους για Παγκόσμια Διακυβέρνηση.
Θα έχεις διαβάσει τον Αλμπερτ Πάϊκ υποθέτω και τις σχέσεις που είχε με τους
θεοσοφιστές(Μπλαβάτσκυ,Ολκοτ κτλ).
Οι περισσότεροι απο αυτούς ήταν Εβραίοι.
Το ιουδαϊκό ιερατείο έχει τοποθετήσει δικός του ανθρώπους,σε θέσεις
κλειδιά του Τεκτονισμού και των θεοσοφικών εταιρειών.
Λειτουργούν βάσει σχεδίου.
Το αν οι φίλοι σου οι Εβραίοι απο την Θεσσαλονίκη σου λένε οτι δεν
ανακατεύονται καθόλου με το θέμα μην το δένεις και κόμπο.
Ο κ. Ντε Σιγούρα τι καταγωγής είναι;
Οσο για τους Ρόταρυ σε παραπέμπουμε στο άρθρο μας "ΡΟΤΑΡΥ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ - Συμπτώσεις" - http://antipliroforisi.blogspot.com/2010/09/blog-post_01.html
Οι Εβραίοι φυσικά και ασχολούνται με το Τεκτονισμό και το Ρόταρυ
και με όλες τις οργανώσεις που έχουν κοινωνική δύναμη για να μπορούν
να επηρεάζουν αρχικά και στη συνέχεια να ελέγχουν τις κατευθύνσεις που
δίνονται.
Πρόσεξε όμως και κάτι άλλο.Γράφεις: "ο Τεκτονισμός είναι φιλοσοφική Αδελφότητα,
όπου μέσα της ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ κάθε είδους θρησκευτικές ή πολιτικές κουβέντες"
Δεν είναι περίεργο στην σημερινή Ελλάδα την ώρα που οι γείτονές μας
μας απειλούν με πολέμους και κινδυνεύει η εθνική μας κυριαρχία να μην
μιλάμε για την πολιτική κατάσταση και τα εθνικά μας θέματα;
Αυτά τα ζητήματα είναι κορυφαία σήμερα και θα πρέπει να λειτουργούμε
όλοι οι Ελληνες συλλογικά υπέρ της Πατρίδος και του Ελληνισμού.

Anonymous said...

Aγαπητέ μου φίλε, μάλλον εξακολουθούμε να εκπέμπουμε σε άλλο μήκος κύματος. Και θα σου απαντήσω σε λίγα πραγματάκια.

Πόσοι από όλους αυτούς τους απληροφόρητους κατήγορους του Ελευθεροτεκτονισμού γνωρίζουν ότι υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την Αμερικανική, τη Γαλλική και την Ελληνική επανάσταση ή τον ξεσηκωμό των καρμπονάρων στην Ιταλία;

Πόσοι γνωρίζουν ότι όλα τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, ο Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι πρωτεργάτες του Μακεδονικού Αγώνα (Παύλος Μελάς) και τόσοι άλλοι που πλήρωσαν με αίμα τον αγώνα τους για να γίνει η Ελλάδα αυτό που είναι σήμερα, ήταν Τέκτονες;

Πόσοι γνωρίζουν ότι ο Χίτλερ άσκησε ανηλεείς διώξεις στον Τεκτονισμό σε κάθε χώρα που κατακτούσε (ο πρώτος που συνελήφθη στην Ελλάδα ήταν ο Μέγας Διδάσκαλος Φιλώτας Παπαγεωργίου) ακριβώς επειδή οι Τέκτονες υπήρξαν ανέκαθεν η κύρια δύναμη διαφωτισμού και Ορθού λόγου;

Πόσοι γνωρίζουν ότι η Αντικαρκινική Εταιρεία και το νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων υπήρξαν έργα των Ελλήνων Τεκτόνων;

Πόσοι γνωρίζουν για τις χιλιάδες υποτροφίες σε άπορα παιδιά και τις εκατοντάδες χιλιάδες φιάλες αίμα που έχουν προσφέρει οι Έλληνες Τέκτονες;

Πόσοι γνωρίζουν ότι οι περίφημοι Τέκτονες του 33ου βαθμού είναι απλά μια ομάδα από 40 σεβάσμια γεροντάκια 80-90 χρονών που όχι συνωμοσία δεν μπορούν να κάνουν, αλλά οι περισσότεροι πρέπει να φοράνε σαλιάρα για να μη λερωθούν όταν τρώνε;

Και ποιος Έλληνας γνωρίζει για τις χιλιάδες των φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Royal Masonic Hospital, Free University of Brussels, κλπ κλπ κλπ) που χρηματοδοτούν οι ανά τον κόσμο Τέκτονες, οι οποίοι, όντας τυχεροί να μην είναι Έλληνες, απολαμβάνουν το σεβασμό και την εκτίμηση που τους αρμόζει από τις κοινωνίες τους;

ΔΕΝ υπάρχει Διεθνής Τεκτονισμός, όπως σου είπα, απλά αμοιβαίες αναγνωρίσεις. Οι Ελληνες Ε.Τ. δεν ασχολούνται με την πολιτική, αλλά έχουν πληρώσει με βαρύ φόρο αίματος τους αγώνες τους για την Πατρίδα μας (π.χ. όλα τα μέλη της στοάς Ελπίς της Δράμας σφαγιάστηκαν από τους Βούλγαρους)

Ο Ντε Σιγούρα είναι ένα συμπαθέστατο και ήσυχο γεροντάκι σχεδόν 90 χρονών που έχειπαρασημοφοργθεί για την αντιστασιακή του δράση στην κατοχή.

Οσο για τους Εβραίους φίλους μου,θα μου επιτρέψεις να τους γνωρίζω καλύτερα από εσένα. Αλλά αν θέλεις να πάμε εκεί, ποιόςήταν ο πρώτος ανώτερος έλληνας αξιωματικός που έπεσε στα βουνά της Αλβανίας; Ο Μαρδοχαίος Φριζής, όνομα που βέβαια δεν σου λέει τίποτα, όπως δεν σου λένε τόσα πολλά άλλα...

Νά'σαικαλά, αλλά αυτά που διαδίδεις είναι δυστυχώς ψέμματα και ταλαιπωρούν ένα σωρόκαλούς ανθρώπους, είτε εν γνώσει σου είτε εν αγνοία σου.

Anonymous said...

Δικιο εχεις, ομως να δου θυμισω πως τεκτονας ειναι και ο Πακης ο Παυλοπουλος που γεμισε την Ελλαδα λαθρομεταναστες. Και μην την ωραιοποιεις τοσο την ιστορια του τεκτονισμου, το ξερεις καλα πως εντος του υπαρχουν και καταστροφικες δυναμεις. Οσο με το οτι οι τεκτονες δεν ασχολουνται με την πολιτικη, εδω ΓΕΛΑΝΕ!

Διαβασμενος εισαι, θα ξερεις καλα ιστοριες οπως π.χ. για τα πρακτοριλικια του τεκτονα Friedrich the Great και την προσπαθεια του να διαβρωσει τη Γαλλια μεσω του τεκτονισμου. Ονοματα οπως Order of the Temple, Von Hundt, Order of the Strict Οbservance κτλ κατι σου θυμιζουν, ετσι δεν ειναι;

Anonymous said...

Πόσοι γνωρίζουν ότι οι περίφημοι Τέκτονες του 33ου βαθμού είναι απλά μια ομάδα από 40 σεβάσμια γεροντάκια 80-90 χρονών που όχι συνωμοσία δεν μπορούν να κάνουν, αλλά οι περισσότεροι πρέπει να φοράνε σαλιάρα για να μη λερωθούν όταν τρώνε;
----------------------------------
Ο Χαρρυ Τρουμαν ηταν γεροντακι 80-90 ετων; Δε μας τα λες καλα. Την ιστορια με τον (...οικουμενικο βοηθεια σας) Αθηναγορα την ξερεις η θελεις να σου την υπενθυμισω;
Ασε που οπως προεκυψε απο το προσφατα δημοσιευθεντα αρχεια του ο Τρουμαν (αν και οπαδος της Σολ-ομ-ονικης μαγειας, τοσο ωστε να αλλαξει το ονομα του απο Harry Truman σε Harry S. Truman μετα τα 33...) ηταν και αντισημιτης! Οι επιστολες του προς την αδελφη του δημοσιευτηκαν το 2002 αν δεν κανω λαθος και ξεσπασε σαλος.

----------------------------------
Αλλά αν θέλεις να πάμε εκεί, ποιός ήταν ο πρώτος ανώτερος έλληνας αξιωματικός που έπεσε στα βουνά της Αλβανίας;

Αντιγραφω:
ο ΠΡΩΤΟΣ πεσών μαχόμενος ανώτερος αξιωματικός ήτο ο Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Κεφαλόπουλος Χαράλαμπος του 18ου Συντάγματος Πεζικού. Έπεσε την 21η Νοεμβρίου του 1940 στο Βράνεστε.

http://antipliroforisi.blogspot.com/2009/05/blog-post_24.html

Καλο λοιπον το παραμυθακι αλλα δεν πειθει.

Εχεις ομως δικιο, ο τεκτονισμος δεν ειναι κατι ενιαιο και κατεληξε να ειναι κατι εντελως διαφορετικο απ'οτι ξεκινησε. Προφανως θα ξερεις πως το αρχικο τυπικο του 3ου βαθμου του ASHMOLE δεν περιελαμβανε Αμπιφ-ηδες (ο οποιος Abiff, παρεπιπτοντως, δεν ηταν εβραιος αλλα Τυρος αρχιτεκτονας του Διονυσου). Ποτε, ποιοι και γιατι αλλοιωσαν τα τυπικα σας ψαξε βρες το.

Οσο για τους Αμερικανους "Founding Fathers" τεκτονες , η γνωμη τους για τους φιλους σου τους εβραιους δεν ηταν και η καλυτερη. Ο Φρανκλινος σημερα μαλλον θα φυλακιζονταν για "αντισημιτισμο". Kανω λαθος;

Φυσικα και δεν περιμενω απαντηση...

GREEK MASON said...

Δυστυχώς, και πάλι βλέπω ότι τελικά έχουν δίκιο κάποιοι γηραιοί αδελφοί μου οι οποίοι λένε "ό,τι κι αν πεις, ποτέ δεν μπορείς να πείσεις κάποιον που δεν θέλει να πεισθεί".

Και πάλι λέω ότι το Rotary International είναι μια κοινωνική οργάνωση και οχι ένας προθάλαμος για τον Τεκτονισμό. Άλλωστε, τόσο η φιλοσοφία της λειτουργίας όσο και οι άνθρωποι που απαρτίζουν τα 2 αυτά σώματα είναι εντελώς διαφορετικών επιδιώξεων. Απλά, κάποιοι είναι και τα δύο, όπως θα μπορούσαν να ανήκουν στο ΚΚΕ και την Παναθηναϊκή Συμμαχία ταυτόχρονα (όπως η Λιάνα Κανέλλη).

Δεν θα απολογηθώ για όποια λάθη έκαναν κάποιοι Τέκτονες, όπως δεν σας ζητώ να απολογείστε για όλα τα λάθη των ΜΗ Τεκτόνων. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πράττει και να πιστεύει αυτά που νομίζει.

Και βέβαια, πριν αρχίσετε να μου λέτε για τα υψηλά αξιώματα, ρωτήστε με τι αξιώματα κατέχω εγώ. Ολα όσα λέγονται είναι μάλλον ανοησίες και ο Χιραμ Αμπίφ είναι μια μυθική φυσιογνωμία που επάνω στο μύθο της οποίας έχει φτιαχτεί το Τυπικό του Διδασκάλου. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνετε, ότι οι ΜΥΘΟΙ μας έχουν απλά συμβολικο χαρακτήρα που υποστηρίζει κάποιες φιλοσοφικές θέσεις, όπως κάνει και η αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Δεν σημαίνει ότι όποιος λέει "άνοιξες το κουτί της Πανδώρας" είναι και δωδεκαθεϊστής, μην τρελλαθούμε, ε;

Δεν σας κάνει εντύπωση που ο Τεκτονισμός έχει κυνηγηθεί από όλους τους θρησκευτικούς Ταλιμπάν (ανεξαρτήτως θρησκείας), από τους Ναζί, τους Κομμουνιστές και πρόσφατα από τη Χρυσή Αυγή; Τι είναι αυτό που αποτελεί κοινό τόπο μίσους για όλους αυτούς; Είναι η Ελευθερία, η Ισότητα και ο Ορθός Λόγος, που πρεσβεύει ο Τεκτονισμός.

Καιρός είναι να ξυπνήσουμε, λοιπόν, και να μην χάφτουμε αμάσητες όλες τις θεωρίες συνομωσίας που "πετάνε τη μπάλλα εκτός γηπέδου".

Μαχητής Θεσσαλονίκης said...

Κι άλλα στελέχη της ΝΔ, δικτυωμένα στους Ρόταρυ και στους Λαϊονς. Ονόματα, φωτογραφίες, διασυνδέσεις

http://antiparakmi.blogspot.com/2013/01/blog-post_11.html

GREEK MASON said...

Τελικά, ό,τι και να λέμε, πάλι στα ίδια γυρνάτε. Σα να λέτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μασονική οργάνωση επειδή κάποιοι μασόνοι είναι και Παναθηναϊκοί (ε, τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς τα στραβά μας). Οι συγκεντρώσεις των ροταριανών γίνονται σε ξενοδοχεία και μπορείτε να πάτε να φάτε και να ακούσετε τους ομιλητές. Στον Τεκτονισμό υπάρχει μυσταγωγία (όχι μυστικισμός) και μόνο μέλη συμμετέχουν.

Οσο για τους Εβραίους, δεν έχουν καμία σχέση με τον Τεκτονισμό, ο οποίος υπήρξε φιλοσοφικό κίνημα της εποχής του Διαφωτισμού. Και φυσικά ΔΕΝ τον διοικούν, μια και ποτέ δεν υπήρξε κάποια κεντρική διοίκηση στα Τεκτονικά Τάγματα.

Οπως σας είπα, κοιτάξτε το μπλογκ, ίσως αξίζει να πάρετε κάποιες πληροφορίες.
http://mason100.blogspot.com

mnk said...

Κύριε μασώνε, άσε το δούλεμα κι άνοιξε κανένα βιβλίο. Ατυχώς -για σένα- τα βιβλία του "ανυπέρβλητου" διδασκάλου σας, Άλμπερτ Πάικ, κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδύκτιο. Όλα αυτά που εσύ αιδημόνως αρνήσαι, αυτός τα γράφει χύμα και τσουβαλάτα και με πολύ καμάρι μάλιστα. Αλλά, σας έχουν εμφυσήσει τόση έπαρση, που νομίζετε πως απευθύνεστε σε ηλίθιους.

Unknown said...

Ο σαμαράς ανήκει σε στοα της Ιταλίας, αληθεύουν αυτά πουλάνε για το third eye μαζι με τον Ντράγκι! Πιστεύω ειναι μύθευμα
Κ οι πολιτικοί δεν έχουν σχέση κ χρόνο για στοές

Unknown said...

Τελικά ο Μπεν χιραμ σαμαράς ειναι μέλος στοάς Ιταλίας, three eyes , γιατι σε ελληνικές στοές δεν νομίζω να μπαινοβγαίνουν πολιτικοί Εν ενέργεια, ούτε χρόνο ούτε διάθεση για έκθεση κ πρωτοσέλιδα ελεύθερης ώρας έχουν όρεξη να μπαίνουν

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails