Thursday, October 31, 2013

Αριστερός δημοσκόπος Μαυρής: Μονόδρομος για το σύστημα οι ποινικές διώξεις και φυλακίσεις εναντίον της ασταμάτητης ανόδου της Χρυσής Αυγής!

Σύμφωνα με την παρακάτω δήλωση του αριστερού δημοσκόπου οι Εβραίοι τραπεζίτες βλέπουν ότι η Χρυσή Αυγή θα κυβερνήσει αν δεν την θέσουν εκτός νόμου. Άρα το μόνο που τους απομένει είναι να προχωρήσουν σε συλλήψεις πολλών στελεχών αλλά και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να θέσουν το κόμμα εκτός νόμου μιας και τα μέχρι τώρα μέτρα που πήραν, δηλαδή η προπαγάνδα και οι φυλακίσεις της ηγεσίας της, δεν είχαν ουσιαστικά κανένα αποτέλεσμα στην εκλογική της βάση.

"Για αυ­τό και το ζή­τη­μα της πε­ραι­τέ­ρω νο­μι­κής της α­ντι­με­τώ­πι­σης πα­ρα­μέ­νει στους κυ­ρίαρ­χους κύ­κλους, ε­ντός και ε­κτός, α­νοι­κτό".


Συνέντευξη εφ’ όλης της…
δημοσκοπικής ύλης έδωσε στην εβδομαδιαία αριστερίστικη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ «Εποχή», ο γνωστός (αριστερότατος) δημοσκόπος Γ. Μαυρής, της εταιρείας Public Issue. Στις ερωτήσεις σχετικά με την Χρυσή Αυγή, ο δημοσκόπος αποκάλυψε ότι το σύστημα έχει κάνει μια τρύπα στο νερό με τις διώξεις, τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία και απέκλεισε την πιθανότητα να φτάσει σε μονοψήφια ποσοστά (όπως ήταν το… ποθούμενο για το καταρρέων σύστημα και τους διεθνείς εντολοδότες του). Ιδού:

«Η Χρυ­σή Αυ­γή ε­πι­δρά στις ε­ξε­λί­ξεις 
Η ΝΔ α­νέ­κτη­σε μέ­ρος των χα­μέ­νων δυ­νά­μεών της που εί­χαν προ­σφύ­γει στη Χρυ­σή Αυ­γή, ύ­στε­ρα α­πό τη σύλ­λη­ψη της η­γε­σίας του νε­ο­να­ζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος;

Η ε­πι­χεί­ρη­ση σύλ­λη­ψης της η­γε­σίας, της ποι­νι­κής δίω­ξης και της προ­σπά­θειας ε­πι­κοι­νω­νια­κής α­πο­δό­μη­σης της Χρυ­σής Αυ­γής μπο­ρεί να α­νέ­κο­ψε τη δυ­να­μι­κή, αλ­λά σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν ε­πέ­λυ­σε το θέ­μα της εκ­προ­σώ­πη­σης αυ­τής της με­ρί­δας του ε­κλο­γι­κού σώ­μα­τος που έ­χει ταχ­θεί στο νε­ο­φα­σι­στι­κό ρεύ­μα. Βέ­βαια, πα­ρα­μέ­νει α­νοι­χτό α­κό­μα το κα­τά πό­σο η στρα­τη­γι­κή ε­φαρ­μο­γής του νό­μου και της τά­ξης, ό­πως εκ­φρά­στη­κε α­πό τον κ. Δέν­δια, θα πε­τύ­χει το στό­χο της, που εί­ναι η α­νά­λη­ψη της εκ­προ­σώ­πη­σης και η ε­πα­νεν­σω­μά­τω­ση, στη βά­ση μιας α­κρο­δε­ξιάς ατ­ζέ­ντας, του τμή­μα­τος ε­κεί­νου του ε­κλο­γι­κού σώ­μα­τος που εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για να δια­σφα­λι­στεί α­νοι­κτά η ε­κλο­γι­κή νί­κη της ΝΔ. Γι’ αυ­τό το­νί­ζω, ό­τι η ι­στο­ρία της Χρυ­σής Αυ­γής εί­ναι κρί­σι­μη, με δε­δο­μέ­νη την πρω­το­φα­νή ι­σο­δυ­να­μία των δύο με­γα­λύ­τε­ρων κομ­μά­των, και θα ε­πι­δρά­σει ά­με­σα τις πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις.

Η ε­πι­χεί­ρη­ση ε­να­ντίον της Χρυ­σής Αυ­γής, με τον τρό­πο που έ­γι­νε, εί­χε και ε­πι­κοι­νω­νια­κό χα­ρα­κτή­ρα, ό­πως ε­πι­σή­μα­νες. Τε­λι­κά, πό­σο με­γά­λο τμή­μα της κοι­νω­νίας αυ­το­προσ­διο­ρί­ζε­ται στο νε­ο­φα­σι­στι­κό ρεύ­μα;

Η α­ντι­με­τώ­πι­ση της Χρυ­σής Αυ­γής ως φαι­νό­με­νο, εί­ναι προ­φα­νές ό­τι δεν μπο­ρεί να ε­πι­τευχ­θεί α­πλώς με την ποι­νι­κή δίω­ξη ή με την προ­πα­γάν­δα των μέ­σων ε­νη­μέ­ρω­σης. Όπως α­πο­δείχ­θη­κε, εί­ναι έ­να φαι­νό­με­νο πο­λύ πιο ρι­ζω­μέ­νο στους κρα­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς και στην κοι­νω­νία. Η ε­πι­κοι­νω­νια­κή κα­ται­γί­δα εί­χε πε­ριο­ρι­σμέ­να α­πο­τε­λέ­σμα­τα και έ­νας α­πό τους λό­γους εί­ναι ο­πωσ­δή­πο­τε και η κρί­ση ε­μπι­στο­σύ­νης προς τα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Θεω­ρώ πο­λύ δύ­σκο­λο η βά­ση της Χρυ­σής Αυ­γής να μειω­θεί σε μο­νο­ψή­φιο α­ριθ­μό, ι­δίως στις ε­περ­χό­με­νες Ευ­ρωε­κλο­γές. Για αυ­τό και το ζή­τη­μα της πε­ραι­τέ­ρω νο­μι­κής της α­ντι­με­τώ­πι­σης πα­ρα­μέ­νει στους κυ­ρίαρ­χους κύ­κλους, ε­ντός και ε­κτός, α­νοι­κτό».

xryshaygh

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails