Wednesday, March 31, 2010

Ρόταρυ-Eνα παρακλάδι της Μασωνίας!

Του Γεώργιου Ψαλτάκη, Θεολόγου

Είναι μια οργάνωση που μετα λύπης βλέπουμε πολλές φορές σε συνεστιάσεις και συγκεντρώσεις τους να συμμετέχουν ιερείς,ακόμα και μητροπολίτες της Εκκλησίας,εστω και εν αγνοία τους ελπίζουμε,τους οποίους και τιμούν συχνά!Αυτό ακόμα και με το πρόσχημα οτι κάνουν κάποιες φιλανθρωπίες,είναι τρομερά επικίνδυνο και δυσάρεστο.

Ας δούμε ομως μερικά στοιχεία για το τι ακριβως είναι αυτή η οργάνωση:

Σ.ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Σύμπτωση που του σύμβολο των Ρόταρυ εμπεριέχει το άστρο του Δαβίδ στο κέντρο του; Απαντήστε μόνοι σας. Πάντως θα μας ενδιέφερε να μας στείλετε πληροφορίες όσοι γνωρίζετε περισσότερα για την δράση των Ρόταρυ στην Ελλάδα και για τυχόν ανάμειξη "εκλεκτών" απογόνων του Αβραάμ στις τάξεις τους προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδιά τους με πρόφαση τις φιλανθρωπίες όπως κάνουν και στις τεκτονικές στοές!!!
Η διεθνής αυτή οργάνωση ιδρύθη στο Σικάγο στις 23.2.1905 από τον Αμερικανό δικηγόρο Paul P. Harris. Κάτω από το πρόσχημα φιλανθρωπικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καλύπτει μυστικούς σκοπούς. Δια τούτο θεωρείται ως «το νηπιαγωγείον της Μασονίας»[1].


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και μεμονωμένοι Μητροπολίται με Εγκυκλίους συνιστούν αποχήν από συγκεντρώσεις Ροταριανών και δεν επιτρέπουν σε Ροταριανούς να είναι Ανάδοχοι σε Βαπτίσεις.

Παραθέτομεν ωρισμένα επίσημα κείμενα και σχόλια Ορθοδόξων Περιοδικών, που ομιλούν για το τι είναι και πού αποβλέπει το Ρόταρυ:

Στο «Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον ευσεβήν Ελληνικόν λαόν» της 29.11.1958 μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρονται και τα εξής για τους Ροταριανούς:

« ....Η Οργάνωσις αυτή έχει χαρακτήρα διεθνή, στηριζόμενη επί αφηρημένων ηθικών φιλοσοφικών αρχών. Δεν δέχεται την ηθικήν ζωήν και την φιλανθρωπίαν ως καρπούς της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως, τουτέστι της Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως .... Πάσα ηθική και κοινωνική κίνησις και ζωή εκτός του Χριστού καθιστά την Εκκλησίαν εφεκτικήν (=επιφυλακτικήν) και την εφεκτικότητα αυτήν έκρινεν η Ιεραρχία να τηρήση και απέναντι της Ροταριανής Οργανώσεως και να συστήση εις τους Κληρικούς να απέχουν των συνεστιάσεων αυτής ....»[2].

Ο δε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Θεόκλητος, εξ αφορμής της συγκλήσεως στο Αγρίνιον του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ρόταρυ, εξέδωσε την υπ' αριθ. 1.227/4.4.1973 Εγκύκλιον, στην οποίαν μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα εξής:
«Θεωρούμεν υποχρέωσιν επιβαλλόμενην εκ της αποστολής ημών, ίνα διαφωτίσωμεν τους τυχόν απληροφόρητους και καλοπροαίρετους Χριστιανούς ημών.

Εκθέτομεν τα ακόλουθα χωρίς καμμίαν απολύτως διάθεσιν εχθρότητος κατ' ουδενός, αλλά και χωρίς δισταγμόν ή φόβον δια την δυσφορίαν την οποίαν πιθανώς να προκαλέση:

1. - Η Οργάνωσις του Ρόταρυ έχει στενή σχέσιν και συγγένειαν προς τον Τεκτονισμόν (Μασωνίαν), χαρακτηρισθείσα υπό των ειδότων ως "εξάδελφος" και "πρώτος σταθμός" και "προθάλαμος" της Μασωνίας και "προεισαγωγή" εις αυτήν.

2. - Μέγα ποσοστόν των Ροταριανών συμβαίνει να είναι και τέκτονες. Ο δε πρώτος "Κυβερνήτης" του εν Ελλάδι Ρόταρυ υπήρξε "διακεκριμένον μέλος" της Ελληνικής Μασωνίας.

3. - Αποτελεί εν είδος συγκρητισμού (δηλαδή μίγμα θρησκευτικών δοξασιών, το οποίον "ευρίσκεται εν αρμονία με όλας τας θρησκείας", όπως ομολογούν οι ίδιοι οι Ροταριανοί προσπαθούντες να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα), πράγμα το οποίον ακριβώς αποτελεί υποτίμησιν της θρησκείας του Χριστού. Αντιθέτως, ο Χριστιανισμός μη ευρισκόμενος εν αρμονία προς τα λοιπά θρησκεύματα, ίσταται υπεράνω αυτών, ως η μοναδική θρησκεία, η κατέχουσα την εξ αποκαλύψεως αλήθειαν.

4. - Είναι φανερός ο διεθνιστικός χαρακτήρ του Ρόταρυ, πλείστα ερωτήματα προκαλούντος δια τινων ενεργειών του και εμφανίζοντος ύποπτα σημεία αντιθέσεως προς τον Χριστιανισμόν.8. -Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μας διατηρούσα πολλάς επιφυλάξεις έναντι της Οργανώσεως Ρόταρυ, απηγόρευσαν κατά καιρούς (1951, 1958 και 1970) εξ αφορμής σχετικών ερωτημάτων Αρχιερέων, την συμμετοχήν εις τας συνεστιάσεις των Ροταριανών, η δευτέρα μάλιστα ζητεί απ'; αυτούς να εκκαθαρίσουν την θέσιν των, εάν δηλαδή τυγχάνουν πιστά τέκνα της Εκκλησίας.10. - Δια τους ως άνω λόγους εφιστώμεν την προσοχήν των αγαπητών μας τέκνων της Εκκλησίας και συνιστώμεν, όπως απέχουν οιασδήποτε αναμίξεως εις την Ροταριανήν κίνησιν (συζητήσεις, συνεστιάσεις κλπ.). "Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν". Όστις θέλει να είναι πράγματι Χριστιανός δεν δύναται να είναι συγχρόνως και Ροταριανός. Η Χριστιανική ιδιότης του αρκεί. Και πρέπει να είναι υπερήφανος δι' αυτήν. Δεν του χρειάζεται άλλο τι, ει μη η συνέπεια εις την ζωήν του. Τίποτε το νέον δεν έχει να του προσφέρη το Ρόταρυ ....»[3].

Επειτα από ολίγον χρονικόν διάστημα, και συγκεκριμένως στις 10.1.1974, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε προς την Ιεράν Μητρόπολιν Αιτωλίας και Ακαρνανίας έγγραφον, με το οποίον απαντά σε σχετικήν ερώτησιν και τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνη Ανάδοχος σε Βάπτισιν ένας Ροταριανός. Στο Έγγραφον αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«..Η ιδιότης τίνος ως Ροταριανού ... δεν αποτελεί εχέγγυον (=εγγύησιν) εκπληρώσεως εις το ακέραιον των ... υποχρεώσεων του Αναδόχου. Όθεν.. δύναται να ευσταθήση ως εύλογος επιφύλαξις της ή και άρνησις οιουδήποτε εκκλησιαστικού Λειτουργού όπως δεχθή ως Ανάδοχον μέλος τι της οργανώσεως "Ρόταρυ"»[4].

Ας αναφέρωμεν τέλος και κάτι για την σχέσιν Ρόταρυ και Προσκοπισμού, για να γνωρίζουν πού στέλνουν τα παιδιά τους οι Έλληνες γονείς, οι οποίοι τα οδηγούν στον Προσκοπισμόν.
«Εις το "Επίσημο Όργανο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων": ";Ο Πρόσκοπος", του Φεβρουαρίου 1977, διαβάζομε: "Προσκοπισμός και Ρόταρυ. Ο Ρόμπερτ Μάντσεστερ, Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ, απόκτησε την ανώτατη διάκριση του Προσκόπου του Αετού (Έθνους), όταν ήταν νέος στο Οχάιο. Οι Αμερικανοί Πρόσκοποι του απένειμαν το «Ανώτατο Παράσημο του Αετού» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ροταριανών του 1976, στη Νέα Ορλεάνη. Στην απάντησή του ο κ. Μάντσεστερ δήλωσε: «Όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι που είχαν το προνόμιο ν'ανήκουν στον Προσκοπισμό, ποτέ μου δεν έχασα το ενδιαφέρον μου γι' αυτόν. Με ευχαριστεί το γεγονός ότι τα 40% των Ροταριανών Λεσχών της Αμερικής βοηθούν κάπου 2.000 αγέλες, ομάδες και ανιχνευτικές κοινότητες που περιλαμβάνουν περίπου 61.000 παιδιά ... Εκείνο που τα παιδιά μας χρειάζονται να τα βοηθήση να γίνουν χρήσιμοι και νομιμόφρονες πολίτες είναι, φυσικά, η στοργή του σωστού σπιτιού και ακόμα η αδελφότητα, η καθοδήγηση και το παράδειγμα που βρίσκουν στους Προσκόπους ... Ελπίζω πως όλοι οι Ροταριανοί και οι Ροταριανές Λέσχες θα το έχουν αυτό πάντα υπ'; όψη τους»".

Ωστε αυτό που από καιρόν εφαίνετο σκοτεινόν, τώρα διαλευκαίνεται και ομολογείται επισήμως. Ο Προσκοπισμός δυστυχώς συνδέεται στενά και συνεργάζεται με το Ρόταρυ. Το δε Ρόταρυ είναι παρακλάδι της Μασωνίας»[5].

Παραπομπές

[1]. Καντιώτου, Ρόταρυ, σελ. 20.
[2]. Περ. «Εκκλησία» 1958, σελ. 486.
[3]. Εφημ. «Ορθόδοξος Τύπος» 15.5.1973.
[4]. Εφημ. «Ορθόδοξος Τύπος» 15.3.1974.
[5]. Περ. «Ο Σωτήρ» 1977, σελ. 265.

(«Απειλή για την ορθοδοξία μας. Αντιαιρετικός Οδηγός», εκδ. Σωτήρ 1998)
(Πηγή: Ι.Μ. Γλυφάδας)
Αναδημοσίευση απο http://orthodox-world.pblogs.gr

Ληστεία με καλάσνικοφ στο Αυλωνάρι! - Τα αλβανικά καλάσνικοφ σε δράση!!!


Πριν από λίγο άγνωστοι εισέβαλλαν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο στο Αυλωνάρι. Με την απειλή όπλων απέσπασαν από το ταμείο 3000 ευρώ. Τα πρόσωπα τους ήταν καλυμμένα. Αμέσως πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτή την στιγμή ισχυρές αστυνομικές ...
δυνάμεις βρίσκονται στο Αυλωνάρι ενώ κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών

www.evianews.com
ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ!!! Ετοιμάζονται να μας επιβάλλουν απόλυτο έλεγχο;

ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΑΝΤΙΛΑ,ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ!!!!


Απαγόρευση της μαντίλας σε όλους τους δημόσιους χώρους θα εφαρμόσει το Βέλγιο

Σε αποφασιστικό στάδιο για την απαγόρευση της χρήσης της ισλαμικής μαντίλας στους "δημόσιους χώρους", συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, βρίσκεται το Βέλγιο.
Η...επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει αύριο (Τετάρτη) το μεσημέρι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση της μαντίλας σε δημόσιους χώρους και το οποίο κατατέθηκε από το κόμμα των Φιλελεύθερων για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το νόμο, τα άτομα που εμφανίζονται σε δημόσιο χώρο με ολόκληρο ή ένα μέρος του προσώπου τους καλυμμένο ή κρυμμένο από ένδυμα με τρόπο ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή ακόμη και με ποινή φυλάκισης από μία έως επτά ημέρες.Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε εορταστικές εκδηλώσεις, όπως το καρναβάλι, οι οποίες έχουν εγκριθεί με δημοτική απόφαση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στον όρο "δημόσιος χώρος" θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι, οι δημόσιοι κήποι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις ή τα κτίρια δημόσιας χρήσης.

Η πρόταση έχει λάβει την υποστήριξη των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού δήλωσε ένας εκπρόσωπος του φιλελεύθερου Μεταρρυθμιστικού Κινήματος (MR), συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Εσωτερικών και έπειτα πιθανότατα στις 22 Απριλίου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το Βέλγιο θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα απαγορεύσει τη χρήση της μαντίλας στο δρόμο.

http://greece-salonika.blogspot.com/2010/03/blog-post_5794.html

Το Βέλγιο αρνείται να αποκτήσει Αλβανική μειονότητα

Όχι, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Το Βέλγιο από τις αρχές Μαρτίου 2010 βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει …αλβανική μειονότητα! Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν χιλιάδες Αλβανοί υπήκοοι της Σερβίας και της ΦΥΡΟΜ εκμεταλλεύθηκαν την άρση της βίζας από τις χώρες τους προς την Ευρ. Ένωση και έσπευσαν στο Βέλγιο.
Εκεί ζήτησαν να παραμείνουν ως μόνιμοι κάτοικοι και ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Υβ Λετέρμ τούς απήντησε πολύ απλά και ξεκάθαρα: «Απελαύνεσθε, δεν σας δίνουμε άδεια παραμονής»!

http://nationalpride.wordpress.com

«3.000 καλάσνικοφ στα χέρια Αλβανών στην Ελλάδα»...Αντάρτικο Αλβανών εν καιρώ πολέμου!!!

"Σε 3.000 υπολογίζονται από την Ελληνική Αστυνομία οι Αλβανοί που διαθέτουν παρανόμως όπλα τύπου καλάσνικοφ. Την εφιαλτική αυτή διαπίστωση αποκάλυψε στο «ΘΕΜΑ» «πηγή» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει πόσο δύσκολη είναι η αστυνόμευση στην Ελλάδα του 2010 και πόσο ραγδαία αναπτύσσεται το...οργανωμένο έγκλημα. Η έρευνα της Αστυνομίας βασίζεται σε εκτιμήσεις και στοιχεία που έχουν προκύψει από τις κατά καιρούς κατασχέσεις βαρέος οπλισμού, ενώ οι πληροφορίες λένε πως ο αριθμός των σφαιρών που διαθέτουν οι κάτοχοι του οπλισμού είναι αδιευκρίνιστος. Αν και οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι τα όπλα έφτασαν στην Ελλάδα από τη γειτονική χώρα όταν πριν από μερικά χρόνια «άνοιξαν» οι αποθήκες του Στρατού και τα καλάσνικοφ πωλούνταν με το… κιλό, δεν μπορούν να δώσουν λογική εξήγηση γιατί ένας τόσο μεγάλος αριθμός Αλβανών έχει στην κατοχή του το συγκεκριμένο όπλο.


http://koukfamily.blogspot.com/2010/03/3000.html
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ!!!

Εργαστήριο ευαισθητοποίησης δημοσιογράφων σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας

Εργαστήριο ευαισθητοποίησης δημοσιογράφων σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας διοργανώνεται τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το Εργαστήριο, με τίτλο, "ΜΜΕ και Μετανάστες - Καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και προώθηση της διαπολιτισμικότητας & της ποικιλομορφίας" υλοποιείται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση...
/ Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών "Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών" ("Ε.Π.Ε.Κ.Α.") με την υποστήριξη και συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2008 υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων (Προτεραιότητα 1 - Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των "Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση", Δράση 1.2 - Διοργάνωση εργαστηρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοσιογράφων για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η βελτίωση των τρόπων διαχείρισης από τους δημοσιογράφους, τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ και λοιπούς εκπροσώπους του τύπου, του ζητήματος της μετανάστευσης, κατά τρόπο που να συμβάλει στη διαδικασία ομαλής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Επίσης, στόχος είναι η περαιτέρω ενημέρωση των δημοσιογράφων για τα προβλήματα των μεταναστών καθώς και η ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση αρνητικών στερεοτύπων, στάσεων και συμπεριφορών.

Ανάλογο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε, στις 22 Μαρτίου, στην Αθήνα, με συμμετοχή δημοσιογράφων και εν γένει εργαζομένων-επαγγελματιών-εκπροσώπων του κλάδου με δημοσιογραφική δράση και εμπειρία σε θέματα διαφορετικότητας και μετανάστευσης, καθώς επίσης και σπουδαστές δημοσιογραφίας. Επίσης, προσκεκλημένοι ήταν εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων, μεταναστευτικών κοινοτήτων κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες- μεταξύ άλλων- αντάλλαξαν απόψεις κι εμπειρίες κι αναζήτησαν τρόπους για την όσο το δυνατό πληρέστερη κι αντικειμενική προβολή των συναφών θεμάτων, προκειμένου, όπως επιδιώκει και η συγκεκριμένη δράση, να δοθεί τέλος σε "πρωτοσέλιδα για συμπεριφορές 'αλλοδαπών' κλπ, αναφορές που στιγματίζουν τον ευρύτερο πληθυσμό των μεταναστών, ενώ παράλληλα δημιουργούν αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη".

Το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί, στο ξενοδοχείο AD Imperial Palace, Αντιγονιδών 13 (φωτο)και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα: τηλ. ή sdag@otenet.gr

Αναδημοσίευση απο http://taxalia.blogspot.com

Tuesday, March 30, 2010

ΠΥΡΠΟΛΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΚΑΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ - ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ - ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

Πυρπόλησαν εκκλησία στην Εύβοια

Αυτή τη φορά το παράκαναν οι άγνωστοι ιερόσυλοι που εισβάλλουν σε εκκλησίες και κλέβουν το παγκάρι και τα ιερά κειμήλια, είτε για να εξοικονομήσουν τη δόση τους ή για να τα διαθέσουν σε συλλέκτες. Έφτασαν στο σημείο ακόμη και να βάλουν φωτιά σε ένα ναό στην Εύβοια, καταστρέφοντάς τον για να σβήσουν τα ίχνη τους!
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, άγνωστοι μπήκαν στον ναό του Αγίου Νικολάου στην παραλία Ασμηνίου Ευβοίας. Προφανώς, ο στόχος τους ήταν να κλέψουν ό,τι πολύτιμο θα έβρισκαν στην εκκλησία και κυρίως χρήματα. Φεύγοντας, όμως, έβαλαν φωτιά!

Περαστικοί που είδαν τις φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το ναό, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ιστιαίας, οι άντρες της οποίας έφτασαν αμέσως και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Όμως, το εσωτερικό της εκκλησίας καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος του και οι ζημιές ξεπερνούν τα 50 χιλιάδες ευρώ!

http://eglimatikotita.blogspot.com/2010/03/blog-post_8121.html

Κοσσυφοπέδιο: Αλβανοί κάψανε ελληνικες σημαιεςΧθες βράδυ, ομάδα νεαρών Αλβανών στην πόλη Γκιλάν (Gjilan) του ανατολικού Κοσσυφοπεδίου, συγκεντρώθηκε έξω από το Δημοτικό Θέατρο ‘Πλάτων’ της πόλης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας, όπως σημειώνεται από την αλβανική εφημερίδα ‘Μπαλκάν’ , και έκαψαν ελληνικές σημαίες.
Η καύση του ελληνικού εθνικού συμβόλου επιβεβαιώθηκε και από την τοπική αστυνομία της Γκιλάνε.Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου, αντιστράτηγος Ισμέτ Χασανί δήλωσε πως το γεγονός έλαβε χώρα χθες βράδυ, όπου 15 νεαρά άτομα συμμετείχαν με βετεράνους του UCK σε κάψιμο πολλών ελληνικών σημαιών.Η Χασανί δήλωσε πως δεν υπήρξαν επεισόδια ή εξύβριση άλλων ελληνικών εθνικών συμβόλων. (σ.σ. η δήλωση τονίζεται γιατί πρόκειται για αλβανούς μουσουλμάνους).
Οι διαμαρτυρίες, όπως σημειώνει η εφημερίδα, είναι συνέχεια των διαμαρτυριών της προηγούμενης ημέρας στα Τίρανα, όπου μαθητές των Τιράνων, του Αυλώνα και της Σκόδρας διαμαρτυρήθηκαν μπροστά στην ελληνική πρεσβεία για τα ‘αντι-αλβανικά’ συνθήματα του ελληνικού στρατού στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

http://ksipnistere.blogspot.com/2010/03/blog-post_626.html

Παρέμβαση Γιώργου για τη 10χρονη Αφγανή-Εντολή στη Μαριλίζα να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο

Μέσα σε 20 λεπτά και μετά την πρωτοβουλία-έκκληση που πήρε το ΘΕΜΑ, ο πρωθυπουργός ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και επικοινώνησε με την υπουργό Υγείας στην οποία έδωσε εντολή να συγκληθεί άμεσα ιατρικό συμβούλιο για να εκτιμήσει την κατάσταση της άτυχης μικρής Αφγανής.

Ο Γ. Παπανδρέου ζήτησε από τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να έρθουν στην Ελλάδα ειδικοί χειρουργοί οφθαλμίατροι για να βοηθήσουν τους έλληνες συναδέλφους τους και εφόσον οι έλληνες γιατροί το κρίνουν απαραίτητο, το κοριτσάκι να μεταφερθεί άμεσα σε ειδικό οφθαλμολογικό κέντρο του εξωτερικού. Όλα τα έξοδα νοσηλείας που θα απαιτηθούν θα καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο.

Τέλος, ο πρωθυπουργός συνεχάρη το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και τον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 9,89 για την κίνησή τους να βοηθήσουν τη μικρή Αφγανή.

Νωρίτερα, το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ο ραδιοφωνικός σταθμός ΘΕΜΑ 9,89 είχαν αναλάβει πρωτοβουλία και είχαν στείλει επιστολή προς την υπουργό Υγείας με την οποία αναλάμβαναν όλα τα έξοδα νοσηλείας και διαμονής στο εξωτερικό με σκοπό να σωθεί η όραση του κοριτσιού.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή προς την υπουργό Υγείας:

http://eglimatikotita.blogspot.com/2010/03/10_30.html

Ούτε την Ακρόπολη δεν μπορείς να φυλάξεις Χρυσοχοϊδη..Ληστείες τουριστών από λαθρομετανάστες μαχαιροβγάλτες στην ΑκρόποληΟι πολυσύχναστοι δρόμοι γύρω απ' τον ιερό βράχο της Ακρόπολης φαίνεται ότι είναι ιδανικό σημείο για τους ληστές του δρόμου.
Τουλάχιστον τέσσερις τουρίστες έχουν πέσει θύματα ληστείας την τελευταία βδομάδα από λαθρομετανάστες, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μαχαίρια χθες σε διάστημα μερικών μόνο λεπτών.
Πρώτο θύμα ένας άνδρας στη συμβολή Σοφοκλέους και Σωκράτους. Επτά ληστές έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπούν.
Ο άνδρας προσπάθησε να αντιδράσει και τότε ένας από τους ληστές τον απείλησε με μαχαίρι και τον ανάγκασε να τους παραδώσει 3.000 ευρώ που είχε μαζί του και το κινητό του τηλέφωνο.
Λίγη ώρα αργότερα στην οδό Αριστογείτονος μια ακόμη ομάδα ληστών επιτέθηκε σε έναν άνδρα. Οι τέσσερις ληστές έριξαν κάτω το θύμα και του άρπαξαν την τσάντα με το κινητό και το πορτοφόλι του.

http://www.greekalert.com/2010/03/blog-post_3959.htmlΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Βίντεο

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ ΓΙΑ "ΤΖΙΤΖΙΚΕΣ" ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ "ΥΒΡΙΔΙΑ"!!!

  • Τελικά, οι μύθοι του Αισώπου δεν λένε όλη την αλήθεια. Γιατί, στον original μύθο, ο τζίτζικας που γλεντάει όλο το καλοκαίρι, όταν έρχεται ο χειμώνας και δεν βρίσκει τροφή, τρώει ένα όχι στα μούτρα από τον μέρμηγκα και τελικά πεθαίνει
Αυτά, στον μύθο του Αισώπου. Γιατί, τελικά, ο σύγχρονος μύθος είναι διαφορετικός.
Πράγματι, ο σύγχρονος μέρμηγκας, Γερμανία – Μέρκελ, αρνήθηκε να δώσει τροφή στον σύγχρονο τζίτζικα, Ελλάδα – Παπανδρέου, όταν τελείωσε το τραγούδι του και τα γλέντια του (που κράτησαν για την ακρίβεια όχι ένα, όχι δύο, αλλά καμιά τριανταριά καλοκαίρια), στα οποία συμμετείχαν και ορδές ειδικών τζιτζικιών, που ζουν μόνο στην Ελλάδα – οι δημόσιοι τζίτζικες.
Όμως, τα παρακάλια του σύγχρονου τζίτζικα – ξέρετε τώρα «Δεν θα το ξανακάνω», «θα τραγουδάω λιγότερο», «θα δουλεύω περισσότερο», «θ’ ακολουθώ πρόγραμμα» κ.λπ., κ.λπ., κάπως έπιασαν τόπο.
Ο σύγχρονος μέρμηγκας δεν είναι τελικά τόσο άκαμπτος όπως του Αισώπου και, τελικά, ενέδωσε κατά το ήμισυ.
Ας δούμε πρώτα εάν περιορίσει το τραγούδι και αρχίσει λίγο να δουλεύει – όπως συνεχώς μας λέει – και εμείς θα έχουμε έτοιμο ένα πιάτο φαΐ, εάν πάνω στην προσπάθειά του – την οποία, όμως, πρέπει πρώτα να δούμε – πεινάσει, τότε να του δώσουμε κάτι να φάει για να μπορέσει να συνεχίσει!
Έτσι, στον σύγχρονο μύθο, ο τζίτζικας παίρνει παράταση και θα πρέπει ν’ αποδείξει ότι εκτός από «στην υγειά μας, ρε παιδιά», μπορεί και να δουλέψει.
Να βρει τροφή και να την αποθηκεύσει για τις δύσκολες μέρες. Μα, στ’ αλήθεια, μπορεί ο τζίτζικας να δουλεύει και να αποθηκεύει τροφή;
Εδώ, ένας προηγούμενος Παπανδρέου έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να γίνουμε καθαρόαιμοι τζίτζικες.
Τώρα, ένας άλλος Παπανδρέου (ο νεώτερος), μας λέει ότι μπορούμε να γίνουμε ταυτόχρονα και μέρμηγκες.
Για να δούμε, τελικά, ποιος θα έχει δίκιο: Ο Αίσωπος ή ο Παπανδρέου ο νεώτερος;
Π. ΔΙΠΛΑΣ


Αναδημοσίευση απο http://kostasxan.blogspot.com

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ - Τίθεται θέμα φυλετικής ανωτερότητας των Εβραίων;;;

Τελικά ίσως είχε δίκαιο ο Μπενίνι που έλεγε σε μια απονομή Oscar οτι "εμείς οι Εβραίοι είμαστε ανώτεροι φυλετικά απο τους υπόλοιπους ανθρώπους γιατί έχουμε κυνηγηθεί εδω και χιλιάδες χρόνια"!!!

Φυσικά η δήλωσή του αυτή δεν περιέχει ρατσισμό, αφού ρατσιστής μπορεί να χαρακτηριστεί ο οποιοσδήποτε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ!!!

Η παραπάνω ενδεικτική φωτογραφία προέρχεται από δράσεις του παγκόσμιου κινήματος LaRouche στο οποίο αξίζει να ρίξετε μία ματιά. Ο αμερικανός Lindon LaRouche έχει κατηγορηθεί για τα παρακάτω "ΘΑΝΑΣΙΜΑ" αμαρτήματα (για τη Νέα Τάξη των εκλεκτών του θεού) με τις γνωστές κατηγορίες - "καραμέλες" του φασίστα, του αντι-σημίτη, του ναζιστή, συνωμοσιολόγου κλπ.

Από την πλευρά του Εβραιο-αμερικανών αρχι-καπιταλιστών έχουμε άτομα όπως η
ΑMY GOODMAN -μία "αριστερή" ακτιβίστρια που εμπνέει τους Έλληνες ΑΘΕΟΥΣ αναρχικούς να τα σπάνε σε Χριστιανικές εκκλησίες
αλλά ποτέ σε Εβραϊκές
συναγωγές!

Τους εμπνέει να καίνε τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, να επιδεικνύουν δημοσίως
τους κώλους τους σε εκκλησιαστικούς χώρους,
να καίνε την Ελληνική σημαία "αγανακτισμένοι" από τον θάνατο του Αλέξη αλλά ΠΟΤΕ την Ισραηλινή σημαία για τα 350 δολοφονημένα μωρά στη Γάζα κλπ
.

Οι αναρχικοί είναι ΑΘΕΟΙ απέναντι σε ΟΛΕΣ τις θρησκείες πλην των Εβραίων
. Άλλωστε οι μεγάλοι θεωρητικοί των ΑΘΕΩΝ αριστερών (Μάρξ, Λούξεμπουργκ, Τσόμσκυ και Φρίντμαν για τους αριστερούς φιλελεύθερους) ήταν όλοι τους ΕΝΘΕΟΙ Εβραίοι.

Ο Θεός των Εβραίων...ΣΙΓΟΥΡΑ υπάρχει και μάλιστα ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ (!) σε αντίθεση με αυτόν των χριστιανών.
Το είχε διατυπώσει ΠΟΛΥ
ΕΥΣΤΟΧΑ κι ο Εμμανουήλ Ροΐδης


Και ο θεός των Εβραίων , όχι μόνο υπάρχει αλλά διακινείται εύκολα με διεθνή τραπεζικά εμβάσματα ώστε να καταλήγει στις τσέπες "αυθόρμητων" αναρχικών όπως ο μακαρίτης Επαναστατικός Αγωνιστής Λάμπρος Φούντας-CITIBANK
.
Με το INDYMEDIA έχουμε ασχοληθεί εκτενώς. Για το πως αυτό το "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ" δίκτυο "εξ αριστερών" προωθεί την Αμερικανική ατζέντα και επιμελείται χτυπημάτων έναντι αντι-αμερικανικών στόχων όπως ακριβώς έκανε και η 17ΝΟΕ τα έχουμε πει.
Η "αριστερή" δράση της "αντι-αμερικανικής"(my-ass) 17ΝΟΕ επέτρεψε την ΑΠΟΛΥΤΗ κυριαρχία και το ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ των "αριστερών" εκδοτών-πρακτόρων της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ-New York Times, του ΔΟΛ-National Geographic , δολοφονώντας πατριώτες εκδότες .
Τα ματωμένα δολάρια για την χρηματοδότηση του INDYMEDIA έρχονται από τον "αριστερό" SOROS που επενδύει σε "αριστερές" βιομηχανίες όπλων (CARLYLE) και "αριστερές" κατασκευαστικές εταιρίες ανοικοδόμησης βομβαρδισμένων πόλεων όπως η HULLIBURTON...εταιρίες στις οποίες διοχετεύθηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια τα οποία ως ΧΡΕΗ φόρτωσαν στους Αμερικανούς πολίτες...καθώς "αυθόρμητα" αποφάσισαν τους πολέμους σε Βιετνάμ, Γιουγκοσλαβία, Ιρακ κι Αφγανιστάν...πόλεμοι που φυσικά είχαν ως δικαιολογία ...το καλό της πατρίδας τους...και τελικά αυτό που επιτεύχθηκε ήταν να χαθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές ώστε δισεκατομμύρια δολάρια να εισρεύσουν στις τσέπες ... διαφόρων εκλεκτών προφητών και μεγαλοχρηματιστών του θεού.
Δεξιά βλέπουμε την Jacquie Soohen ... για την οποία ο SOROS έβαλε το χερι στην τσέπη για να την χρηματοδοτήσει καθώς είναι και ιδρυτικό στέλεχος του Indymedia.Δείτε την εικόνα κάτω σε μεγέθυνση και θα καταλάβετε.

Επειδή και την παγκόσμια προπαγάνδα την ελέγχουν Εβραϊκής καταγωγής εκλεκτοί και θεοσεβούμενοι άνθρωποι...μας έχουν πείσει ότι ... Ο SOROS , O ΠΙΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΣ του 20ου αιώνα είναι ταυτόχρονα και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ (!) , ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΗΣ (!) είναι και φανατικός χρηματοδότης ... ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ !!! Γελάσαμε και σήμερα...


Αναδημοσίευση απο http://macedonia-greece.blogspot.comΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΜΕ!

Σημείωση Αντιπληρροφόρησης: Αν βάλετε εισητήρια, αυτοκίνητα, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σαμπάνιες, κτλ έξοδα ταξιδιών στο εξωτερικό του πρωθυπουργού και των "πρασινοφρουρών" τότε βλέπουμε οτι καλύτερα να μην είχε κάνει τα ταξίδια και να δανειζόμασταν με 6,3% αντί για 5,9% που "κατάφερε".

Άνθρακες ο θησαυρός. Μετά τη «διεθνή» εκστρατεία του Αβάπτιστου δανειστήκαμε με 5,9% αντί για 6,3%. Σπουδαία τα λάχανα !

Το πρώτο «τεστ» των «αγορών» από τον κ Goldman Sahs, μετά τη «συμφωνία των Βρυξελλών»,απέδωσε προσφορές 7 δις ευρώ και το Δημόσιο άντλησε 5 δισεκατομμύρια. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 5,90%.Η Τιμή έκδοσης ήταν στο 99,428. Η διαφορά προς το γερμανικό bund έφτασε τις 316 μονάδες.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ανάδοχοι ορίστηκαν οι τράπεζες Alpha Bank, Emporiki Bank, ING, Bank of America Merrill Lynch και Societe Generale . Η Προμήθεια ήταν 0,17%

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ, ο Χαρτογιακάς (υπουργός Οικονομικών) εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τους σημερινούς όρους δανεισμού «αναλογικά με το πού βρισκόμαστε», χαρακτηρίζοντας πιο λογικό από την προηγούμενη φορά το επιτόκιο.

Πρόσθεσε πάντως πως το οικονομικό επιτελεί αναμένει πως τα spreads (σ.σ. δηλαδή το επιτόκιο δανεισμού) θα έχουν μία σταδιακή αποκλιμάκωση.

«Νομίζω πως είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι μερικές μέρες μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα καταρρεύσουν τα spreads. Αυτό εμείς δεν το περιμέναμε. Εμείς ξέρουμε ότι τα spreads θα έχουν σταδιακή αποκλιμάκωση και λίγο-πολύ θα έχουν μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, μόλις η Ελλάδα περάσει τη δυσκολία του Απριλίου και του Μαΐου», ανέφερε .


Ο επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν, δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg.
ότι, «Αν – και αυτό είναι ένα μεγάλο αν – η Ελλάδα ζητήσει στήριξη, θα της παράσχουμε στήριξη όπως κάνουμε με όλα τα άλλα μέλη μας», «Εάν υπάρξει κάποιο πρόγραμμα, θα είναι πρόγραμμα του ΔΝΤ, αποφασισμένο από το ΔΝΤ, όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες. Το ΔΝΤ θα καθορίσει τους όρους, όπως κάνουμε με κάθε χώρα», υπογράμμισε.

(Αυτό είναι επεξήγηση, του τι ακριβώς σημαίνει η πολιτική διακήρυξη των Βρυξελλών, και γιατί δεν την πήραν στα σοβαρά οι «αγορές»)

H Fitch θα διατηρήσει τις αρνητικές προοπτικές για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, που την αξιολογεί με BBB+, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας παρά «το δίχτυ ασφαλείας στο οποίο κατέληξε η ΕΕ την περασμένη εβδομάδα».

«Η ανακοίνωση (της ΕΕ) ήταν θετική για το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας, ενισχύοντας τις βραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης και επιβεβαιώνοντας τη στήριξη των κρατών-μελών της ευρωζώνης για τις οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα», αναφέρει η Fitch σε ανακοίνωσή της.

«Ωστόσο, οι προοπτικές παραμένουν αρνητικές, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τη μεσοπρόθεσμη οικονομική και δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς και της συνεχιζόμενης έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά την στρατηγική χρηματοδότησης των δημοσιονομικών».

Σπύρος Χατζάρας

Αναδημοσίευση απο http://deltio11.blogspot.com

Ληστείες στον δρόμο από τους Παπανδρέλληνες και τη Μαφία


Στην καρδιά της Αθήνας. Στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου δυο ληστές πλησίασαν λίγο πριν τις δέκα το βράδυ, δυο παιδιά, έβγαλαν μαχαίρι και τα ανάγκασαν να τους παραδώσουν τα κινητά τους.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ληστές, χτύπησαν μια γυναίκα που επέστρεφε στο σπίτι της στην οδό Αφροδίτης στο Παλιό Φάληρο.Την έριξαν αναίσθητη στο πεζοδρόμιο και της άρπαξαν την τσάντα που περιείχε 600 ευρώ.Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγα λεπτά μετά, στην οδό Παράσχου στους Αμπελόκηπους δυο ληστές, επιτέθηκαν με γροθιές σε δυο περαστικούς και άρπαξαν τα πορτοφόλια και τα τηλέφωνά τους. Οι δυο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αιμόφυρτοι.

Δέκα λεπτά πριν τις δυο οι κάτοικοι της οδού Αχαρνών άκουσαν έναν άνδρα να καλεί σε βοήθεια. Μόλις είχε δεχθεί επίθεση από τρεις ληστές που δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο πόδι για να του αρπάξουν 150 ευρώ.

Τα ξημερώματα οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους τέσσερις ληστές που επιτέθηκαν και χτύπησαν με λοστό έναν άνδρα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στα Νέα Λιόσια.Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης και οι συνεργοί του από το Πακιστάν χτύπησαν έναν ομοεθνή τους στο κεφάλι και του άρπαξαν 6.000.

Αναδημοσίευση απο Δελτίο των 1126 ληστείες σε 48 ώρες - Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες

Ένας 55χρονος δολοφονήθηκε μέσα στο πρακτορίο του ΟΠΑΠ της αδερφής του στα Πατήσια. Ένας νεαρός υπάλληλος ανταλακτηρίου συναλάγματος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στην μέση από πυρά ληστών που τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Τα δύο περιστατικά συνέβησαν σε διάστημα μιας ώρας.

Ένας 60χρονος απόστρατος αξιωματικός δολοφονήθηκε με τσεκούρι όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του. Οι αδίστακτοι δράστες τραυμάτισαν και την σύζυγο του. Κακοποιοί εισέβαλαν στο σπίτι αλλοδαπού στο κέντρο της Αθήνας τον μαχαίρωσαν και του άρπαξαν χρήματα και.. αντικείμενα αξίας.

Αιμόφυρτο βρήκαν στο δρόμο αστυνομικοί στην Νίκαια αλλοδαπό άνδρα που είχε πεσει επίσης θύμα ληστείας. Ένα ανήλικο αγόρι συνελήφθη γιατί με μαχαίρι απειλούσε συνομιλήκους και τους άρπαζε χρήματα και κινητά.

Αντιμέτωπος με διαρρήκτες βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ντάτολο. 25 ληστρικές επιθέσεις μέσα σε 48 ώρες αποτυπώνουν ανάγλυφα την κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγα λεπτά πριν από τις 11 το βράδυ δύο ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν σε ζαχαροπλαστείο στο Ηράκλειο Αττικής. Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρισκόταν μόνο ο ιδιοκτήτης. Με την απειλή όπλου τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να τους παραδώσει όσα χρήματα υπήρχαν στο κατάστημα, 3.000 ευρώ.

Ξημερώματα Κυριακής κουκουλοφόροι,εισέβαλαν σε ταβέρνα στην Βαρυμπόμπη. Οι τρείς κακοποιοί οπλισμένοι με καλάσνικοφ πυροβόλησαν μια φορά στον αέρα για εκφοβισμό και στην συνέχεια άρπαξαν από τον ιδιοκτήτη το ποσό των χιλίων ευρώ. Από τους λιγοστούς πελάτες πήραν ότι πολύτιμο είχαν πάνω τους.

Για 120 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο δύο κακοποιοί λήστεψαν ιδιοκτήτρια μανάβικου στα Πατήσια το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτά είναι μερικά από τα περιστατικά που καταγράφονται επι καθημερινής βάσης στο αστυνομικό δελτίο.

Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε έξαρση.

Πάνω από 1500 ληστείες σημειώθηκαν το 2009 περισσότερες από ότι το 2008. Οι ληστρικές επιθέσεις την τελευταία πενταετία έχουν αυξάνονται ραγδαία και η αστυνομία μοιάζει αδύναμη να περιορίσει αυτό το κομάτι της εγκληματικότητας. Ανάλογη είναι η εικόνα και κλοπές και στις διαρρήξεις αλλά και στις ανθρωποκτονίες.
eglimatikotita

Αναδημοσίευση απο http://trelokouneli.blogspot.com

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΠΛΕΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει στον εκπαιδευτικό κόσμο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η άποψη που διατύπωσε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας κ. Μπράτης, σύμφωνα με την οποία «δεν πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία σύμβολα όπως σταυροί και εικόνες, γιατί διαχωρίζουν τους μαθητές»!
Δηλαδή ο πρόεδρος των δασκάλων, των λειτουργών της κοινωνίας μας που διαμορφώνουν ουσιαστικά τα πρότυπα και τους χαρακτήρες των μικρών μαθητών, γιατί μιλάμε για παιδιά του Δημοτικού που βρίσκονται στην πιο ευαίσθητη ηλικία, θεωρεί αναχρονισμό τη θρησκεία μας και....


σημείο που διχάζει τους μαθητές τον σταυρό! Βέβαια ο κ. Μπράτης δεν αιφνιδιάζει τους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ με τις δηλώσεις του. Γιατί ήταν από τους πλέον φανατικούς υποστηρικτές της κ. Ρεπούση, η οποία ως γνωστόν κακοποίησε την Ιστορία μας. Δηλαδή δεν τον ενοχλεί μόνο η θρησκεία αλλά και η πατρίδα.Δικαιολογημένα πολλοί δάσκαλοι ξεσηκώθηκαν μ' αυτό που είπε, ενώ 166 από αυτούς που υπηρετούν σε σχολεία της περιοχής του Κιλκίς, σε ανοιχτή επιστολή-απάντησή τους, αναφέρουν μεταξύ άλλων απευθυνόμενοι σ' αυτόν:
«Κατά την άποψή σας, θα πρέπει ή όχι να κυματίζει η ελληνική σημαία στην αυλή κάθε ελληνικού σχολείου, αφού σ' αυτήν εμπεριέχεται ο σταυρός και κάποιοι μαθητές θα “αισθάνονται μειονεκτικά” κατά τη δήλωσή σας;
Από πότε η εικόνα του Χριστού είναι διχαστική; Από πότε το σύμβολο του σταυρού, σύμβολο θυσιαστικής αγάπης και προσφοράς προς τον άνθρωπο, είναι διχαστικό;
Υπάρχει, στ' αλήθεια, ωραιότερο παιδευτικό πρότυπο από το πρόσωπο του Χριστού;
Γιατί να κλείνουμε τα σχολεία στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αφού κάποιοι μαθητές δεν γιορτάζουν τη Γέννηση και την Ανάσταση του Χριστού; Ας τα κλείνουμε σε κάποιες άχρωμες, άοσμες και ανοημάτιστες γιορτές του σπανακιού, της πατάτας, των κατοικίδιων ζώων, των άγριων ζώων...
Γιατί να γιορτάζουμε τις εθνικές επετείους και να καταθέτουμε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών προγόνων μας, αφού αυτοί δεν είναι πρόγονοι κάποιων αλλοεθνών μαθητών; Με τι πάμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας; Άδεια θέλετε να τα ξεπροβοδίσουμε στον αγώνα της ζωής;
Τι είδους σχολείο, τελικά, θέλετε;
Διατυπώνετε τις απόψεις σας με την πεποίθηση ότι είναι προοδευτικές και επαναστατικές, ενώ είναι άκρως αντιδραστικές και διχαστικές. Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι σήμερα προοδευτικό είναι ό,τι αντιστέκεται στις δυνάμεις που απεργάζονται την ισοπέδωση των λαών και την αφομοίωσή τους στη χοάνη ενός σύγχρονου συγκρητισμού, ενός κακώς νοούμενου διεθνισμού, και τη μετατροπή των ανθρώπων σε άβουλα καταναλωτικά όντα, με μοναδικό ιδανικό την οικονομική τους ανέλιξη, που δυστυχώς ούτε αυτή μπορούν να πετύχουν.
Διατρανώνουμε την έντονη αντίθεσή μας και διαφωνία μας με τις απόψεις που διατυπώσατε. Δεν μας εκφράζουν ούτε στο ελάχιστο. Θα πρέπει όμως να εκφράσουμε και τη βεβαιότητά μας ότι δεν εκφράζουν και τη συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων και νηπιαγωγών όλης της χώρας, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας».

http://www.paron.gr/
http://ksipnistere.blogspot.com/2010/03/blog-post_9172.html

ΑΒΑΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!! - Τρομοκρατία στην Ελλάδα

Αυτές οι εικόνες που βλέπετε στο βίντεο είναι μόνο η αρχή. Οι καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες της πολυπολιτισμικότητας έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές απο τους κατοίκους της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ανθρωποι που μέχρι χθές το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν να περνάνε καλά και να βλέπουν όλες τις ηλίθιες σειρές στα μεγάλα καναλια της TV ξεκίνησαν να αντιδρούν στην εγκληματικότητα και την τρομοκρατία της πολυφυλετικής κοινωνίας.
Βέβαια το σχέδιο αντικατάστασης και αφανισμού των Ελλήνων έχει προβλέψει και για την περίπτωση που θα ξεσηκωθούν οι Ελληνες.

Στην Ελλάδα το 95% των λαθρομεταναστών ανήκουν σε εθνη τα οποία είναι τα πλέον αιμοσταγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή άγρια και απάνθρωπη εγκληματικότητα που επιδεικνύουν οι λαθρομετανάστες εναντίον των Ελλήνων να τρομάζει την πλειοψηφία.Δείτε πόσο φανερός είναι ο φόβος των Ελλήνων στο βίντεο:Monday, March 29, 2010

ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Δυστυχώς τα κεφάλαια του Εβραίου Τζόρτζ Σόρος έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους ακόμη και στις φιλοζωϊκές οργανώσεις.
Είναι γνωστό οτι οι «θολοκουλτουριάρικες» και δήθεν «προοδευτικές» Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται με πολλά εκατομμύρια ευρώ απο τις «Ανοιχτές Κοινωνίες» του Εβραίου μεγιστάνα.
Βέβαια ο Σόρος και τα κεφάλαια των Διεθνών Τραπεζιτών που διαχειρίζεται απλώνουν τα πλοκάμια τους σε όλο και περισσότερες οργανώσεις.
Ετσι ο γνωστός φιλοζωϊκός ιστότοπος adespoto.gr έσπευσε να δικαιολογήσει το γεγονός οτι πολλοί Ασιάτες μετανάστες ΤΡΩΝΕ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ.

Αναδημοσιεύουμε επι λέξει απο την ιστοσελίδα adespoto:

«Εξαθλιωμένοι συνάνθρωποί μας, αλλοδαποί συνήθως, οδηγούνται να τρώνε σκυλιά , γάτες και περιστέρια είτε αδέσποτα είτε οικόσιτα που τα κλέβουν από σπίτια.

Μια τραγική κατάσταση που δείχνει την απόγνωση των ανθρώπων αυτών αλλά ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα
και αύξηση του ρατσισμού λόγω αντιδράσεων φιλόζωων.»

«Σε γειτονική κωμόπολη βρίσκονται τομάρια από σκυλιά και γάτες, σημάδι που δείχνει ότι κάποιοι στρέφονται και σε αυτά τα ζώα, για να μη πεθάνουν από την πείνα.»

«Κάθε συμπολίτης μας που νοιώθει άνθρωπος, δεν μπορεί να νοιώθει αδιάφορος όταν συνάνθρωποί του βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Άλλωστε, από πεινασμένο άνθρωπο όλα μπορεί να τα περιμένεις.»

«Οπως φροντίζουμε για ένα μπωλ νερό και φαγητό για τα αδέσποτα, ας προσπαθήσουμε όλοι να προσφέρουμε ένα κομμάτι ψωμί στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν.»

Στην εικόνα βλέπεται μετανάστη στην Ελλάδα να έχει κρεμάσει σκύλο και να ετοιμάζεται να τον φάει στη Σπάρτη. Που είναι άραγε οι φιλόζωοι προοδευτικοί να καταδικάσουν τα βάρβαρα έθιμα των μεταναστών;

Πολλοί «προοδευτικοί» ασπάζονται τις διαδαχές του Γκάντι.
Ο Γκάντι έλεγε: «Η συμπεριφορά απέναντι στα ζώα δείχνει τον πολιτισμό ενός λαού».

Ηθικό δίδαγμα απο το adespoto:

Οσοι έχετε κατοικίδια και στο μέρος υπάρχουν λαθρομετανάστες που στις διατροφικές τους συνήθειες συμπεριλαμβάνονται και τα οικόσιτά σας, πρέπει να τους ταϊσετε άμεσα για να μην βρείτε καμιά μέρα το σκύλο ή τη γάτα σας ξεκοκαλισμένο!!!
Τώρα αν έχουν έρθει στην περιοχή σας φυλές απο την Αφρική που είναι ανθρωποφάγοι, τότε έχετε ένα ακόμη λόγο να τους δώσετε τροφή. Το θήραμα είστε εσείς!!!


ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Δείχνει ξεκάθαρα από πού προέρχεται αυτό το χρήμα και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι και επιχειρήσεις είναι βαθύτατα χρεωμένοι.

Ο Καθηγητής Bryan Gould, Αντι-πρύτανης του Πανεπιστημίου Waikato:

«Ως αποτέλεσμα του fractional reserve banking πάνω από το 90% της παροχής του χρήματος μας γεννάται, μέσω δανεισμού, από τις εμπορικές τράπεζες, και πρέπει να μεγαλώσει, τουλάχιστον, κατά τον τόκον του δανείου από τον οποίον δημιουργήθηκε.»
Η Λαβή τού Θανάτου


Εξηγεί:


Συνέχεια...
300.000 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΘΑ "ΠΕΤΑΞΕΙ" ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΔΝΤ;

Σημείωση Αντιπληροφόρησης: Τελικά ο Ελληνας "καλοπερασάκιας" και "παρατάκιας" φαίνεται οτι και εδώ πιάστηκε "κότσος"!
Εμείς πάντοτε λέγαμε οτι με την τακτική του "εγω να είμαι καλά και οι άλλοι ας πνιγούν", οδηγούμαστε σε αδιέξοδο και οι Διεθνείς Εβραίοι Τραπεζίτες θα μας "πάρουν και τα σώβρακα".
Δυστυχώς θα πρέπει να το βιώσουμε για να το συνειδητοποιήσουμε!!!Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενες αναρτήσεις, μεταξύ των εντολών του ΔΝΤ, στα πλαίσια της τεχνογνωσίας που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, είναι και η απόλυση τουλάχιστον 230.000 υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σήμερα λοιπόν, σε όλο τον κυριακάτικο τύπο, επαληθεύεται αυτή μας η πρόβλεψη. Μάλιστα πολλές εφημερίδες ανεβάζουν το αριθμό αυτών που πρόκειται να απολυθούν σε 300.000 εργαζόμενους. Απ’ ότι φαίνεται το πρώτο θύμα θα είναι οι συμβασιούχοι και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εσωτερικές μετατάξεις των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων για κάλυψη των θέσεων που θα εκκενωθούν.

Εδώ όμως θα πρέπει να θυμηθούμε την κοινή διαπίστωση όλων, πως αυτοί που στην ουσία δουλεύουν στον δημόσιο τομέα είναι οι συμβασιούχοι και όχι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, μετά τις απολύσεις των συμβασιούχων θα πρέπει να υπερδιπλασιάσουν την απόδοσή τους. Εννοείται και είναι βέβαια λογικό πως αν και μετά τις απολύσεις των συμβασιούχων, εξακολουθεί να είναι παθητικός και αντιπαραγωγικός ο δημόσιος τομέας θα αρχίσουν απολύσεις και των μονίμων υπαλλήλων.
Εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι πως, όσες φορές ανεβάσαμε άρθρο με θέμα τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, όλα τα σχόλια που μας έγιναν ήταν παθιασμένα εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων.
Το κλίμα στην κοινωνία καθίσταται όλο και πιο άσχημο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όπως γίνεται αντιληπτό θα πρέπει πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι να αυξήσουν κατά πολύ την εργασία τους, την αποδοτικότητά τους και την ευγένειά τους προς του πολίτες, ενώ θα πρέπει να περιορίσουν τις εισοδηματικές διεκδικήσεις τους, για να εξακολουθούν να κατέχουν μια θέση στον ήλιο.

ΥΓ. Αναρωτιόμαστε: Που είναι άραγε εκείνα τα κομματικά συνδικαλιστικά στελέχη των δημοσίων υπαλλήλων που ξιφουλκούσαν υπέρ της αύξησης του δημοσίου τομέα και των μισθών και έριχναν και κάνα δυο φορές το χρόνο από μια 24ωρη απεργία για να δικαιολογούν τη θέσης τους;;


Μούγκα στη στρούγκα….

Αναδημοσίευση απο http://newworldorder-wakeup.blogspot.com«Άνθρακες ο θησαυρός της Εκκλησίας» Απάντηση Ιερώνυμου στα περί ελέγχου των οικονομικών της Εκκλησίας

«Η Εκκλησία είναι η πιο καθαρή από όλους τους φορείς», απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος σε όσους ζητούν να ασκηθεί έλεγχος στα οικονομικά της Εκκλησίας, ακόμη και με την επέμβαση του Σώματος Δίωξης οικονομικού εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Βγαίνοντας από το ναό του Αγίου Διονυσίου ο κ. Ιερώνυμος επισήμανε ότι ο μεγάλος θησαυρός της Εκκλησίας είναι ένα κάρβουνο και πρόσθεσε: «Σας προκαλούμε να ερευνήσετε και θα αποδειχθεί ότι η Εκκλησία είναι η πιο καλά ελεγχόμενη».
Καταλήγοντας ο κ. Ιερώνυμος τόνισε: «Χρειάζεται και οι δημοσιογράφοι και η Εκκλησία η ίδια και οι πολιτικοί να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα. Να δούμε την αλήθεια κατάματα και να μην κάνει και να μη λέει ο καθένας ό,τι θέλει».

Όπως έγινε γνωστό, τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους μητροπολίτες Ελασσώνος, Σύρου και Μεσσηνίας πρόκειται να συμμετάσχει στη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου, την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλή.

Ήδη, έχει καταρτισθεί υπόμνημα με τις θέσεις της Εκκλησίας το οποίο θα παραδοθεί και στα αρμόδια υπουργεία.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος δήλωσε ότι η διαβούλευση Εκκλησίας - Πολιτείας σχετικά με το φορολογικό είναι σε καλό δρόμο και θα ολοκληρωθεί ως την Τρίτη. Πρόσθεσε ότι έγινε αντιληπτό από το υπουργείο Οικονομικών ότι ειπώθηκαν υπερβολές, αλλά ελπίζει ότι θα υπάρξει βελτίωση στις τελικές διατάξεις.

Αναδημοσίευση απο http://eglimatikotita.blogspot.com

Sunday, March 28, 2010

ΤΟ 40% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ!!! - Ωρα για πόλεμο πληροφόρησης

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων των Διεθνών Τραπεζιτών - Παγκοσμιοποιητών προελαύνει. Χρησιμοποιεί ως κύριο όπλο της τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να υπνωτίσει τους Ελληνες ώστε να μην αντιδρούν στα σχέδιά τους.

Απο τη στιγμή που πέρασε απο την Βουλή το νομοσχέδιο για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς το πιο ύπουλο και καταστρεπτικό για την Ελλάδα σχέδιο των Παγκοσμιοποιητών τέθηκε σε ισχύ.

Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην αντικατάσταση και στην εξαφάνιση των Ελλήνων. Τόσο βιολογικά όσο και πνευματικά.

Τα κακά μαντάτα δεν άργησαν να έρθουν. Εγκυες γυναίκες απο το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής ξεκίνησαν να καταφθάνουν παράνομα στην Ελλάδα με σκοπό τα παιδιά τους να γεννηθούν σε ελληνικό έδαφος και να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια.

Οπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, ήδη το 40% των παιδιών στα σχολεία της Αθήνας είναι αλλοδαποί.

Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια οι αλλοδαποί στην Ελλάδα θα ξεπερνούν τον αριθμό των Ελλήνων.


Δυστυχώς στις τελευταίες εκλογές η πλειοψηφία των Ελλήνων ψηφοφόρων έπεσαν θύμα απάτης του ΠΑΣΟΚ. Τα ΜΜΕ σκόπιμα δεν έδωσαν καθόλου δημοσιότητα στα εθνικά θέματα και το μεταναστευτικό και περιόρισαν τις πολιτικές συζητήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα μόνο σε θέματα που αφορούσαν την οικονομία.

Σήμερα οι Ελληνες στο σύνολό τους βιώνουν τη λάθος επιλογή τους να εμπιστευτούν την "ξύλινη" γλώσσα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του Γιώργου Παπανδρέου που έλεγε "ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ". Λίγους μήνες μετά τις εκλογές ανακάλυψαν ξαφνικά οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ οτι "δεν υπάρχει σάλιο" και οτι η χώρα είναι σε τραγική οικονομική κατάσταση. Με τις δηλώσεις αυτές των κυβερνώντων στην Ελλάδα τα spreads ανέβηκαν άμεσα και δημιουργήθηκε πραγματική έλλειψη ρευστότητας στην χώρα. Σαν να ήθελαν απο το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσουν αυτήν την κακή οικονομική εικόνα και κατάσταση για την Ελλάδα.

Το λέμε ξεκάθαρα. Δεν εμπιστευόμαστε τις θεωρίες περι πολυπολιτισμικότητας. Είναι τελείως λάθος και σε όποιες περιοχές έχει εφαρμοστεί, είχε σαν αποτέλεσμα ο γηγενής πληθυσμός να υποφέρει, σταδιακά «αλλοιώθηκε» γενετικά και πολιτισμικά. Πολλές από αυτές τις χώρες οδηγήθηκαν και σε μαζικές σφαγές, όπως στο Κόσσοβο, ο Λίβανος και άλλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Μέχρι και στη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, στις χώρες που πρωτοεφαρμόστηκε το μοντέλο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, οι φανατικοί υποστηρικτές της πλέον αμφιβάλλουν για το αν τελικά το μοντέλο αυτό μπορεί να πετύχει.

Την άποψή μας αυτή βέβαια την στηρίζουμε σε πληθώρα στοιχείων. Το τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι η μεταστροφή του καθηγητού Ρόμπερτ Πάτναμ. Ποιος είναι; Ηταν ο κύριος ιδεολόγος της πολυπολιτισμικότητας τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ και σε μερικά άλλα ακόμη πανεπιστήμια. Οσο υποστήριζε την πολυπολιτισμικότητα τον πρόβαλλαν όλα τα ΜΜΕ.Τα τελευτάια 4 χρόνια διεξήχθη έρευνα για το τι αποτελέσματα έχει η πολυπολιτισμικότητα στον γηγενή πληθυσμό. Το δείγμα αποτελούταν από 30.000 ανθρώπους. Την έρευνά του αυτή που ανατρέπει την πολυπολιτισμικότητα δεν θα την ακούσετε σε κανένα μεγάλο κανάλι. Περιληπτικά τα συμεράσματα της έρευνας ήταν:

1) «…..οδηγεί και σε υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους γείτονές τους…»

2) «….Οταν το κοινωνικό κεφάλαιο είναι υψηλό, οι κοινότητες ευημερούν. Οι γειτονιές είναι πιο ασφαλείς, τα άτομα είναι πιο υγιή και υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας…..»
(Όπως βλέπετε η μετανάστευση δεν βλάπτει μόνο την οικονομία της χώρας αλλά και την υγεία των πολιτών και τη σωματική και την ψυχική)
(Ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο είναι αυτό που ονομάζουμε στην καθημερινή ζωή «γειτονιά». Στην έρευνα του κ. Πάτναμ χρησιμοποίησαν τον όρο «κοινωνικό κεφάλαιο» για να περιγράψουν με γενικό τρόπο τα κοινωνικά δίκτυα -από δίκτυα φίλων μέχρι ενώσεις γειτόνων- που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτειακή ευημερία του ατόμου.)

3) «….Τα αποτελέσματα ήταν συνταρακτικά και εντελώς αντίθετα απ' αυτά που ανέμενε ο Πάτναμ.
Οπως γράφει ο ίδιος: «στις κοινότητες με τον μεγαλύτερο βαθμό ποικιλομορφίας τα άτομα τείνουν να μην εμπιστεύονται τους γείτονές τους -ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή ή το χρώμα του δέρματός τους-, να μην έχουν επαφή ακόμα και με τους στενούς τους φίλους, να αναμένουν τα χειρότερα από την κοινότητα και τους ηγέτες της, να προσφέρονται λιγότερο για εθελοντική εργασία, να ψηφίζουν σπανιότερα και να κάθονται δυστυχείς μπροστά στην τηλεόρασή τους».

4)Σε άλλο σημείο λέει: «….στις πολυεθνικές κοινότητες είναι ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν χελώνες -κρύβονται δηλαδή στο καβούκι τους….»

Αυτό που παρατηρείται είναι μεγαλύτερη απομόνωση του ατόμου από τον κοινωνικό του περίγυρο και μεγαλύτερη κοινωνική απάθεια -τα άτομα με άλλα λόγια «μπαίνουν στο καβούκι τουςδεν θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά,δεν ψηφίζουν,δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα και στο τέλος αντιμετωπίζουν και ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα….»

Πως φθάσαμε όμως στην πολυπολιτισμική κοινωνία; Πρώτος παράγοντας είναι οι μέτριας ικανότητας διανοούμενοι, που προβάλλονται από τα ΜΜΕ και προωθούν τις θεωρίες τους, γιατί αυτό βολεύει την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Στη συνέχεια αμόρφωτοι πολιτικοί και τα τσιράκια τους παπαγαλίζουν αυτές τις θεωρίες χωρίς να τις έχουν διερευνήσει. Στη συνέχεια οι πολίτες, αφού πείστηκαν, ψηφίζουν πολιτικούς αρχηγούς που προωθούν την πολυπολιτισμικότητα.
Πολύ φοβούμαστε ότι αυτή η κατάσταση πολύ δύσκολα αναστρέφεται και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα υποστούν πολλά δεινά. Το επαναλαμβάνουμε: δεν υπάρχει καμιά χώρα τα τελευταία 2000 χρόνια που να εφαρμόστηκε το πολυπολιτισμικό μοντέλο και να υπήρξε ειρήνη και ευημερία σε βάθος χρόνου. Ζούσαν ειρηνικά για 10-20 χρόνια και μετά ακολουθούσαν περίοδοι σφαγών.


Αυτή τη φορά ο ελληνισμός είναι αντιμέτωπος με έναν αόρατο εχθρό, που δρά μέσα και έξω απο τη χώρα και στοχεύει στον ολοκληρωτικό αφανισμό των Ελλήνων.

Αν δεν πολεμήσουμε θα αφανιστούμε ολοκληρωτικά.

Ο πόλεμος σήμερα γίνεται κυρίως στον τομέα της πληροφόρησης. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι θύματα πλύσης εγκεφάλου απο τα ΜΜΕ. Η τηλεόραση δυστυχώς διαμορφώνει συνειδήσεις.

Πρέπει να διαδώσουμε την αλήθεια σε όλους τους Ελληνες. Οι σημαντικές ειδήσεις πρέπει να προωθούνται σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων.

ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 100 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ

Saturday, March 27, 2010

Στις ΗΠΑ το 2,2% του πληθυσμού είναι Εβραίοι αλλά στο Κονγκρέσο που νομοθετεί οι Εβραίοι κατέχουν το 13% των εδρών! Σύμπτωση κι αυτό

Σημείωση Αντιπληροφόρησης: Το ποσοστό των Εβραίων στην Αμερικανική πολιτική είναι πολύ μεγαλύτερο απο το 13%!!! Για να βρεί κάποιος το ακριβές ποσοστό θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοί είναι οι κρυπτο-εβραίοι "Μαράνος"(οι Εβραίοι που προσποιούνται ότι είναι Χριστιανοί και ασκούν κρυφά την εβραϊκή πίστη), όπως είναι οι Ροκφέλερ. Διαβάστε σχετικά εδώ http://antipliroforisi.blogspot.com/2009/10/blog-post_9511.html

Ακόμα μία ... σύμπτωση. Ενώ ΜΟΝΟ το 2,2% των Αμερικανών είναι Εβραίοι...στο Κονγκρέσο οι Εβραίοι καταλαμβάνουν τις 13 από τις 100 έδρες! ΤΟ ΠΙΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΟΝΓΚΡΕΣΟ που είχε ποτέ η Αμερική. Σύμπτωση επίσης ήταν ότι 4 στους 5 που στόχευσαν στην ΠΤΩΧΕΥΣΗ της Ελληνικής οικονομίας ήταν επίσης Εβραίοι .Και ΜΗΝ νομίζετε ότι είμαι ρατσιστής διότι εγώ ΔΕΝ πιστεύω ότι ανήκω σε κάποια ΕΚΛΕΚΤΗ ΦΥΛΗ. Αντίθετα οι Εβραίοι, ασχέτου καταγωγής, ηδονίζονται όταν καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς και στις λίστες των πλουσιοτέρων ανθρώπων του πλανήτη. Οι ίδιοι έχουν γεμίσει το διαδίκτυο με ΛΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ... ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΩΝ, Αμερικανών πολιτικών, καθώς και με Εβραϊκές λίστες ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ που χρησιμεύουν για ... ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ κι ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
Και μιας που αναφέραμε την επίκαιρη αυτή λέξη δείτε το παρακάτω video ... ειδικά εσείς ΧΡΗΣΤΕΣ του FACEBOOK , που νομίζετε ότι πρόκειται για μία "φοιτητική" ιδέα ενός (κοίτα σύμπτωση!) Εβραίου 26 ετών (!) που λέγεται Mark Zuckerberg . Τώρα δηλώνει άθεος ...άλλα ήταν μέλος της Εβραϊκής αδελφότητας Alpha Epsilon Pi. O "λαμπρός" αυτός νέος...μας λένε ότι διαθέτει περιουσία ύψους 2.000.000.000 (2ΔΙΣ) δολαρίων ... κι αυτή είναι άλλη μία ιστορία επιτυχίας ενός "πανέξυπνου" ανθρώπου που είχε μία "πρωτότυπη" ιδέα κι έγινε δισεκατομυριούχος σε μηδενικό χρόνο... και κατά σύμπτωση είναι και Εβραίος όπως και ο JAMES BREYER που επένδυσε στο Facebook όπως θα δείτε και στο video παρακάτω.
Βέβαια ΤΙΠΟΤΑ δεν είναι τυχαίο.Προσπαθήσετε να θυμηθείτε αν έχει ποτέ αναφερθεί σε δελτία ειδήσεων το όνομα ΑΛΛΗΣ ιστοσελίδας εκτός από το FACEBOOK. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ... αν ακούσατε το όνομα ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ... όπως για παράδειγμα ΑΥΤΗΣ στην οποία δημοσιεύονται οι ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ των ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ επιθέσεων όταν δεν πάνε στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥCIA. Υπάρχουν χιλιάδες διαδικτυακοί χώροι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ...ακόμα και ελληνικοί.Κι όμως τα δελτία ειδήσεων, των μεγάλων καναλιών σε ώρες υψηλής τηλεθέασης ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ FACEBOOK και SEX & THE CITY.
Κι ενώ οι εταιρίες που μας παρέχουν τις υπηρεσίες email μας προτείνουν να ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους κωδικούς πρόσβασης τακτικά για την αποφυγή υποκλοπής των προσωπικών μας πληροφοριών, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ανα τον πλανήτη παρέδωσαν τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών του email τους ... στο FACEBOOK το οποίο μάλιστα εξουσιοδότησαν με την εγγραφή τους να χρησιμοποιεί και να ΠΟΥΛΑΕΙ ότι του κατέβει από τις πληροφορίες που συλλέγει!!! Κάποτε κάποιος είπε αφελώς: "Ε και;;;" ... Και η απάντηση είναι ... "Στο βάθος χούντα!" ...
Αρχίστε με το FACEBOOK που έχει καταγράψει παγκοσμίως ΠΟΙΟΣ έχει φίλο ΠΟΙΟΝ κι αν του αρέσουν οι γυναίκες, οι ελιές κι οι Παλαιστίνιοι,
προσθέστε τις νέες ταυτότητες και διαβατήρια με ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ χαρακτηριστικά,
προσθέστε τη λήψη στοιχείων DNA απ'οποιονδήποτε καταδικαστεί σε 4 μήνες φυλάκιση,
προσθέστε τη δυνατότητα να παραβιάζουν την πόρτα του σπιτιού σας για απλό πλημμέλημα,
προσθέστε ότι όλα τα τηλέφωνα (κινητα & σταθερά) είναι πλέον ΕΠΩΝΥΜΑ και μπορούν να παρακαλοθούνται κατά χιλιάδες ακόμα κι αυτά της κυβέρνησης ,
προσθέστε την ευκολία με την οποία βρέθηκαν σε μία νύκτα Πακιστανοί κάτοικοι Αθήνας ... να βασανίζονται απάνθρωπα στο Γκουντάναμο των ΗΠΑ για μήνες ολόκληρους...
και μετά αναρωτηθείτε ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ εάν μία μέρα οι ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΕΣ αποφασίσουν να εγκαταστήσουν μία χούντα, όπως έκαναν παλιότερα με τον Παπαδόπουλο.

Όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις για λόγους "ασφαλείας", που πέρασαν γρήγορα, στα μουλωχτά και ΧΩΡΙΣ να μας ρωτήσουν ή να απαιτήσουμε είναι ακριβώς ότι χρειάζεται ένα απολυταρχικό καθεστώς που θα έρθει για να μείνει και μάλιστα για ΠΑΝΤΑ.
Στο λαϊκό αίτημα για ΚΑΘΑΡΣΗ και ΦΥΛΑΚΙΣΗ των ΚΛΕΦΤΩΝ του δημοσίου πλούτου... οι πολιτικοί μας ... απλά φλυαρούν στα κανάλια...ενώ για την παραβίαση στοιχειωδών ελευθεριών νομοθέτησαν νύχτα και χωρίς ποτέ να μας ρωτήσουν.
Κι αυτό γιατι έρχονται μέρες που χιλιάδες άνθρωποι θα απολυθούν και θα πεινάσουν. Κι αν οι πεινασμένοι οργανωθούν τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τα λαμόγια. Κι αυτός είναι ο λόγος που αντί να νομοθετούν ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ...νομοθετούν κατά της επικοινωνίας, της δικτύωσης, της μετακίνησης και της οργάνωσης. Οι μόνοι που διευκολύνονται από τα λαμόγια είναι οι δήθεν αναρχικοί του INDYMEDIA των οποίων ΟΛΕΣ οι δράσεις...συμβαδίζουν ΑΠΟΛΥΤΑ με την Αμερικάνικη Εξωτερική Πολιτική του CFR.
ΠΗΓΗΑλλοδαποί κατοχυρώνουν πλαστές συντάξεις!!!

Ετοιμάζονται να ξεφτελίσουν τη χώρα επιζητώντας τον οίκτο για να εισπράξουν με την μορφή ζητιανιάς χρήματα , που κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί ποτέ να αποδειχθεί που πραγματικά θα καταλήξουν.(ΣΚΗΝΙΤΕΣ-ΔΕΝΔΡΙΤΕΣ-ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΛΛΗΝΕΣ)....ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ;

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ; (ΣΧΟΛΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ).

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;

ΩΣ ΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΔΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ;

ΩΣ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ ΡΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ;;;

Ακόμη και με έναν χρόνο ασφάλισης κάποιοι αλλοδαποί κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης και ΕΚΑΣ!!

Αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή της σύνταξης είναι οι μετανάστες να δηλώνουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς αν επιστρέψουν στη χώρα τους θα πάρουν από το ΙΚΑ μόλις 20 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές τους)….

Για τον σκοπό αυτό σημαντικός αριθμός αλλοδαπών δηλώνει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και παίρνει το σύνολο της σύνταξης, ενώ στην ουσία περνάει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη χώρα του.

Μάλιστα οι αλλοδαποί που παίρνουν σύνταξη, μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν τα χαρτιά τους και για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το επίδομα -για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια- μπορεί να φτάσει μέχρι τα 230 ευρώ τον μήνα.

Έτσι έχοντας καταβάλλει ελάχιστες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας, η κύρια σύνταξη μαζί με το ΕΚΑΣ μπορούν να φτάσουν μέχρι 720 ευρώ!

Το ΙΚΑ με αφορμή αντιδράσεις και ενστάσεις που εγείρουν τα συνδικαλιστικά όργανα κατά καιρούς επικαλείται ότι προχωρά σε διασταυρώσεις στοιχείων μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφορικό του σύστημα, ωστόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολλοί αυτοί που ευνοούνται τελικά από το όλο σύστημα όπως λειτουργεί.

Το φαινόμενο τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα !

Τα ταμεία είναι μείον, αλλά οι οικονομικοί μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα, μόνο μερικά χρόνια, βγάζουν σύνταξη ίση με τον βασικό μισθό την ώρα που... στη χώρα τους θα έπαιρναν μόλις 100 ευρώ», τονίζουν συνδικαλιστές, που ωστόσο εμφανίζονται επιφυλακτικοί να σηκώσουν περισσότερο τους τόνους προς το παρόν, φοβούμενοι να μη χαρακτηριστούν «ρατσιστές».

Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή, και είναι σκληρή και άδικη για τους Ελληνες ασφαλισμένους.

Με βάση τη νομοθεσία και με έναν μόλις χρόνο δουλειάς, όταν πρόκειται για μετανάστες, μπορούν να πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ σε ηλικία 60 ετών οι γυναίκες και στα 65 οι άντρες.

Πώς λειτουργεί το «σύστημα»

Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και τη Γεωργία ο μέσος όρος σύνταξης δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Με ένσημα ενός, μέχρι και τριών χρόνων στην Ελλάδα, λαμβάνουν σύνταξη μέχρι και 600 ευρώ.

Μάλιστα οι περισσότεροι δεν διαμένουν πλέον εδώ, αφού έχουν επιστρέψει στη χώρα τους και λαμβάνουν τραπεζικώς τη σύνταξη.

Επιλέγουν βέβαια την Ελλάδα που ισχύει το καθεστώς της κατώτατης σύνταξης, δηλαδή περίπου 400 ευρώ, και έτσι μπορεί ένας μετανάστης συγκεντρώνοντας ένσημα 2 και 3 χρόνια να καταθέσει χαρτιά και να συνταξιοδοτηθεί.

Υπάρχουν περιπτώσεις μεταναστών με 1.000 ένσημα στην Ελλάδα που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος μέχρι και 600 ευρώ, αφού αντί για αναλογικό τμήμα της σύνταξης, με βάση τα χρόνια ασφάλισης στη χώρα μας, λαμβάνουν την πλήρη προνοιακή σύνταξη και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στα οικονομικά των ταμείων.

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε οι μετανάστες δικαιούνται για κάθε χρόνο παραμονής και ασφάλισης το 1/44 της κατώτατης εθνικής σύνταξης. Στην Ελλάδα όμως σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και για ένα μόνο χρόνο ασφάλισης δικαιούνται όλη την προνοιακή σύνταξη των 486 ευρώ και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για το ΙΚΑ.

Είναι μία ακόμη περίπτωση "αφαίμαξης" των οικονομικών των ασφαλιστικών Ταμείων υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές, αφού ουσιαστικά όσοι ευνοούνται εκμεταλλεύονται κενά της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Με βάση τις καταγγελίες πανελλαδικά της εύνοιας αυτής έχουν τύχει περίπου 10.000 μετανάστες που κοστίζουν στο Ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα περί τα 30 με 40 εκατ. ευρώ !!!!

Με αγανάκτηση

Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Αναδημοσίευση απο http://deltio11.blogspot.com

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ π.Χ.

Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή του Χρυσού Αιώνα της Δημοκρατίας της ...Ελλάδας ΜΑΣ.

Aναφέρεται εδώ η περίπτωση του πολίτη που ήθελε να γίνει βουλευτής.

Ο νόμος απαιτούσε τα εξής:

1) Να είναι Έλλην πολίτης

2) Nα κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία

3) Nα ΜΗΝ είναι κίναιδος και

4) Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του κυρίου, μέχρι και τα σανδάλια που φοράει, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.

Εάν τηρούνταν όλα αυτά τότε ο εν λόγω κύριος, μπορούσε να γίνει βουλευτής.

Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα.

Αν δεν έφθανε η περιουσία του τότε έπρεπε να κατασχεθεί ΟΛΗ η περιουσία του (μέχρι και τα σανδάλια που κατεγράφησαν) και το υπόλοιπο που αδυνατεί να καλύψει να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Αν ο νόμος που πρότεινε και πέρασε ο κύριος αυτός, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα

η ποινή ήταν :

AΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ !!!

5ος π.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -- ΧΡΥΣΟYΣ ΑΙΩΝ του ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

21ος μ.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -- ΑΠΑΤΗΛΟΣ ΑΙΩΝ του ................... (όποιο όνομα πολιτικού και να βάλουμε μέσα είμαστε)

Ευχαριστούμε τον φίλο Νίκο Τ.Αναδημοσίευση απο http://koukfamily.blogspot.comLinkWithin

Related Posts with Thumbnails