Thursday, January 29, 2009

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΑΥΙΔ ΠΑΤΣΙΦΙΚΟ

Ό ιστορικός 'Ιωάννης Φιλήμων ό όποιος διετέλεσε γραμματεύς του Δημ. Ύψηλάντου έγραψε «Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας» όπου (σελ. 15 κ.έ.) αποκαλύπτει ότι ό διευθύνων τήν άνθελληνικήν πολιτικήν της Τουρκίας ήτο ό Έβραίος τραπεζίτης Χασκέλ. Ό διεθνής Εβραϊσμός έδραστηριοποιειτο πάντοτε εναντίον τής 'Ελλάδος, όποτε του έδίδετο ή ευκαιρία, όπως συνέβη π.χ. μέ τόν Πατσίφικο:

«ΠΑΤΣΙΦΙΚΟ Δαυίδ Ίσπανοεβραίος εγκατασταθείς έν 'Ελλάδι τό 1836 ώς πρόξενος της Πορτογαλίας μέχρι του 1842 ότε έπαύθη συνεπεία καταχρήσεων.

Διαμένων έν τη όδω Καραϊσκάκη της συνοικίας Ψυρρή έγένετο παραίτιος όχλοκρατικού επεισοδίου εις βάρος του λόγω ασεβείας του ην έπεδείξετο κατά τήν έκφοράν του Επιταφίου του Ίερού ναού 'Αγίου Φιλίππου καί της έπακολουθησάσης κατ' έθιμον καύσεως ομοιώματος τον Ιούδα. Εκ της επιθέσεως του πλήθους υπέστη μικρός καταστροφάς ή οικία του, μόλις δέ διεσώθη ό ίδιος της μανίας του πλήθους καταφυγών εις τήν άγγλικήν πρεσβείαν, ώς προσκτησάμενος έν τω μεταξύ την άγγλικήν υπηκοότητα. Λόγω τον μίσους όπερ έτρεφε κατά τον βασιλέως "Οθωνος ό τότε υπουργός των 'Εξωτερικών της 'Αγγλίας Πάλμεστρον, έζητήθη παρά της 'Ελληνικής κνβερνήσεως άποζημίωσις διά τάς προσγενομένας ζημίας εις βάρος του Πατσίφικο, έκ δραχμών 888.736 καί 57 λεπτών. Επειδή ή κυβέρνησις δέν συνήνεσεν εις τούτο, διετάχθη ναυτικός αποκλεισμός τής χώρας. (Βλέπε λέξιν Παρκερικά). Έπεμβάσει των Μεγάλων Δυνάμεων Ρωσίας καί Γαλλίας ώρίσθη επιτροπή διαιτησίας, ήτις έξηκρίβωσεν ότι όλόκληρον τό ποσόν τής ζημίας του Πατσίφικο ανήρχετο μόνον εις 3.750 δραχμάς, αίτινες κατεβλήθησαν αυτώ, έπιστραφέντος εις τήν έλληνικήν κυβέρνησιν τού υπολοίπον ποσού έκ 330.000 δρχ. όπερ έν συνόλω είχε καταθέσει αύτη ώς έγγύησιν προς άρσιν τού ναυτικού αποκλεισμού»!

('Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ, τόμ. 15ος, σελ. 623, λ. «Πατσίφικο»)

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Απόσπασμα απο το βιβλίο "Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια",το βιβλίο που οι Εβραίοι προσπαθούν να απαγορεύσουν...

«Οι αδελφοί Ρικάρντο στην 'Αγγλία καί -ποιος άλλος;- οι Ρότσιλντ στην Γαλλία θησαυρίσανε εκμεταλλευόμενοι τίς ανάγκες τον επαναστατημένου 'Ελληνικού Έθνους, γιά όπλα καί τρόφιμα.
Τά χρήματα πού προκαταβολικά άρπάξανε οι 'Εβραίοι σέ τόκους, μεσιτείες καί προμήθειες ήσαν τόσον τεράστια, ώστε προκαλέσανε τήν άντίδρασι των Φιλελλήνων Ευρωπαίων. Οι Ρικάρντο γιά νά δώσουν δάνεια, έλαβαν άπό μας προμήθεια περίπου διπλασίαν άπ όσα χρήματα είχαν συλλέξει στην Ευρώπη όλοι οι Φιλέλληνες!! Άρκεί νά διαβάσετε σέ μιά βιβλιοθήκη τους TIMES της 5 Σεπτ. 1826 οι όποιοι γράφουνε ότι «οι κύριοι Ρικάρντο τσεπώσανε (havepocteted) 64.000 Λ.» καί στίς 15 Σεπτ. 1826 σχολιάζουν:
«The pretty item reserved as commission by the contractors of the second loan (amounting to 64,000 L.) nearly doubles the voluntary contributions of all the Philhellenes in Europe, including those of committees and corporations, of colleges and universities, of classical ladies and benevolont princes -ofpriests, artists, philosophers and statesmen- the produce of benefit concerts, and the collection of charity sermons» δηλαδή: «τό δελεαστικό ποσό πού επεφύλαξαν δι εαυτούς οι εκδότες του δευτέρου δανείου (ανερχόμενο σέ 64.000 Α.) είναι σχεδόν διπλάσιον άπό τίς εθελοντικές συνεισφορές όλων των φιλελλήνων στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών των επιτροπών καί των συλλόγων τών σχολών καί τών πανεπιστημίων, τών φιλο-κλασσικών κυριών καί τών ευεργετικών πριγκήπων, τών ιερέων, καλλιτεχνών, φιλοσόφων καί πολιτικών - τού προϊόντος τών συναυλιών καί τών εράνων στίς εκκλησίες»!!! Ναί, βέβαια μας δώσανε δάνειο οι Εβραίοι καί μας γδάρανε ζωντανούς μέ τους υπερβολικούς τόκους καί τίς πρωτοφανείς προμήθειες. Ό καθηγητής 'Ανδρεάδης στό βιβλίο του «'Ιστορία τών εθνικών δανείων» («Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών», αριθμ. 202, Αθ. 1904) γράφει ότι «οι κ.κ. Ρικάρδοι όχι μόνον ήρνήθησαν νά άναγνωρίσωσι τήν επιτροπή, άλλα καί προσεπάθησαν νά παρεμβάλωσι πάν πρόσκομμα είς τήν άνεύρεσιν της αληθείας» (ένθ. άνωτ. σελ. 26) καί αναφέρει τίς άπατες καί τους εκβιασμούς, πού της έκαναν εκείνοι οι Εβραίοι, οι όποιοι ανέβαζαν τίς μεσιτείες καί τεχνητά αΰξαιναν τήν αξία τών μετοχών (ένθ. άνωτ. σελ. 32) ή δίνανε παραγγελίας γιά ατμόπλοια χωρίς τήν έγκριση τών Ελλήνων σέ εξωφρενικές τιμές γιά νά κερδοσκοπούν (ένθ. άνωτ. σελ. 49) σχολιάζει ότι τά ποσά τον δευτέρου δανείου αντί «...νά σταλώσι κατεπειγόντως εις 'Ελλάδα, έμειναν έν 'Αγγλία, χρησιμεύσαντα μόνον εις τό νά προμηθεύσωσιν είς τους κ.κ. Ρικάρδους καί συντροφίαν μεσιτικά καί μέσον απαλλαγής είς καλήν τιμήν των ελληνικών ομολογιών, ας ούτοι ε'ιχον».
Οι 'Εβραίοι Ρότσιλντ γιά νά μας παρασύρουν νά δανεισθούμε από αυτούς μας έκαναν αρχικά μιά δωρεά! καί κατόπιν δανείσανε τήν Ελλάδα μέ βαρύτατους όρους, μέ ληστρικά ωφελήματα, μεσιτείες, έξοδα εκδόσεως! καί μέ τήν έγγύησιν τών τριών Δυνάμεων!!!
Στην έκμετάλλευσι πού υφιστάμεθα άπό τους Εβραίους δανειστές έβαλε τέλος ό βασιλεύς "Οθων ό όποιος «...άπό της ένηλικιώσεως αυτού ουδέν σχεδόν συνωμολόγησε δάνειον ουδέ ανεγνώρισε τά δάνεια τής ανεξαρτησίας...» (ένθ. άνωτ. σελ. 73). Μή πληρώνοντας λοιπόν ό Οθων τους δήθεν Γάλλους καί δήθεν "Αγγλους, προκάλεσε τήν όργήν των. Τόν πολεμήσανε καί τόν ρίξανε, έν ονόματι τής δημοκρατίας καί τών λαϊκών ελευθεριών...
Δυστυχώς οι ελάχιστοι έβραιοπράκτορες κατέχουν θέσεις κλειδιά στην έκπαίδευσι εξ αιτίας τής δικής μας αδιαφορίας κι αποκρύπτουν τήν αλήθεια, σχετικά μέ τήν οικονομική έκμετάλλευσι πού υπέστη τό επαναστατημένο έθνος μας άπό τήν Εβραϊκή κεφαλαιοκρατία. Γιά νά ανακαλύψετε τήν ιστορική αλήθεια πρέπει νά ερευνήσετε μόνοι σας τά αρχεία. Στην έκδοσι «Αρχείων τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας» (τόμος Α' σελ. 164, 165, 227) θά συναντήσετε τους Εβραίους τραπεζίτες αδελφούς Ρικάρντο ('Ιακώβ καί Σαμψών) πού τό 1826 ζητήσανε γιά έγγύησι τοκογλυφικών δανείων μέρος τής 'Ελλάδος!! 'Ιδού τό κείμενον:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 6η

Προεδρία του κ. Πανούτζου Νοταρά

Μετά τήν άνάγνωσιν τών χθεσινών Πρακτικών

Α'. Ανεγνώσθη έγγραφον του Εκτελεστικού ύπ αριθ. 19079, είς τό όποιον εγκλείει δύο αντίγραφα επιστολών του έν Λονδίνω κυρίου Ρικάρδου, διά τών οποίων προβάλλει νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γής καί νά δοθή είς τους δανειστάς ή εξουσία επάνω είς αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώρισμένη διά τό κεφάλαιον του δανείου, καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου. Αναφέρει, ακόμη, ότι οι δανεισταί δέν έμπορουν ν' αποδεχθούν τάς πράξεις των δύο απεσταλμένων επιτρόπων Ίω. 'Ορλάνδου καί Ά. Λονριώτον.
'Απόσπασμα τον από 7 Δεκεμβρίου γράμματος της εν Λονδίνω επιτροπής, διά τον οποίου έπέμφθη τό πρώτον αυτών των γραμμάτων (α).
'Επειδή ένα από τά ουσιώδη αντικείμενα, τά όποια θέλονν απασχολήσει τήν σκέψιν τής Εθνικής Σννελεύσεως, θέλει ε'ισθαι καί ό τρόπος τον νά λάβη τήν άπαιτονμένην ύπόληψιν τό έλληνικόν δάνειον, διά νά έμπορέση νά διαπραγματευθή καί έτερον νέον δάνειον εκτός τής Ελλάδος διά τάς μεγάλας άνάγκας του έθνους, ή Διοίκησις έκρινε χρέος της νά καθυποβάλη αυτά εις τήν Έθνικήν Συνέλευσιν καί συνιστά συγχρόνως καί τόν κύριον κόμητα Γάμπαν, όστις ένεχείρισεν εις τήν Διοίκησιν τό τελευταίον γράμμα του κυρίου Ρικάρδου, καί έχει νά όμιλήση καί ή ευγενία του περί αυτής τής υποθέσεως.

Εν Ναυπλίω τη 10 'Απριλίου 1826
Ό Αντιπρόεδρος

Γκίκας Μπότασης
'Αναγνώστης Σπηλιωτάκης
Κωνστ. Μαυρομιχάλης
'Ιωάννης Κωλέττης

Ό Προσωρινός Γεν. Γραμματεύς
(Τ.Σ.) Γ. Πραΐδης

(α) Απόσπασμα του από 7 Δεκεμβρίου 1825 γράμματος τής εν Λονδίνω επιτροπής, δι' ού έπέμφθη τό γράμμα του Ρικάρδου καί Σαμψών Ιακώβου.
Περικλείεται άντίγραφον τής επιστολής τών δανειστών μας κ. Ρικάρδου (καί Σαμψών Ιακώβου) τό πρωτότυπον τής οποίας εστάλη διά του ναυαγήσαντος ελληνικού πλοίου του καπ. Δημητρίου Μιαούλη. Τό ζήτημα των, κατ' αυτήν τήν έπιστολήν, θέλει σας φανή βαρύ σας φανερώσομεν δέ, ότι ζητήσαντές τους καθαρωτέραν εξήγησιν, έπληροφορήθημεν, ότι αυτοί δέν εννοούν άλλο, παρά νά βαλθή υπό τήν έξουσίαν των εν προσόιωρισμένον μέρος εθνικής γής, μέ τά προϊόντα τής οποίας νά πληρώνηται χρονικώς τό διάφορον ή μέρος του διαφόρου του δεύτερου δανείου. Τοις έπαραστήσαμεν, ότι ή ελληνική Διοίκησις ύπεχρέωσε δι' αυτό τό δάνειον, τό όποιον, από τά 55 1/2, κατήντησεν εις τά 18, καί νά ευκολυνθούν τά μέσα διά νέον δάνειον, δίότι, λέγουν, τότε τό εδώ κοινόν ημπορεί νά συλλάβει έμπιστοσύνην. Όθεν, παρακαλείται ή σέβ. Διοίκησις νά σκεφθή βαθέως και περί του ουσιώδους τούτου κεφαλαίου καί νά τό άποφασίση τό όγληγορώτερον, δίδουσα την συγκατάθεσίν της, διότι αυτό θέλει είναι εν πολλά έπιτήδειον μέσον διά νά άναστερεωθή ή εθνική μας ύπόληψις καί διά νά ευκολυνθούν καί αι εις τά ενταύθα πράξεις μας. Ίσον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω Τη 10 'Απριλίου 1826 έν Ναυπλίω Ό Προσωρινός Γενικός Γραμματεύς (Τ.Σ.) Γ Πραΐδης Ώστε λοιπόν οι τοκογλύφοι Εβραίοι ζητούσαν «νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γης καί νά δοθή εις τους δανειστάς ή εξουσία επάνω εις αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώριαμένη διά τό κεφάλαιον τού δανείου καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου»!! κι αν δέν υποχωρούσαμε κινδύνευε ή εθνική μας ύπόληψις. Τί εκβιασμοί!! Χάριν τής ιστορίας αναφέρω ότι οι Εβραίοι απαιτούσαν ώς έγγύησιν τήν Κορινθίαν...»


Προδοσίες Εβραίων κατά των Ελλήνων το 1821

Στον «Συναξαριστή Μαρτύρων» εκδ. «'Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 184) διαβάζομεν:
«Οι Εβραίοι συκοφαντούσαν αλύπητα καί συνεχώς τους Χριστιανούς στούς Τούρκους, έπαιρναν μέρος στους βασανισμούς των Χριστιανών άπό τους Τούρκους, αποτελείωναν τους Χριστιανούς νεομάρτυρες καί εθνομάρτυρες καί προέβησαν σέ εξευτελισμούς, γενικά τών νεκρών σωμάτων τους.
Ενδεικτικά μέσα στά πολλά αυτά γεγονότα αναφέρω τίς πασίγνωστες πράξεις τους πού έκαναν γιά τό μαρτύριο καί κατά τό μαρτύριο του Κοσμά του Αιτωλού καί γιά τό μαρτύριο καί κατά τό μαρτύριο του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄.
Στην Επανάσταση του 1821, όπως λέγουν τά κείμενα καί οι πηγές, αποδεικνύεται ότι ήσαν υπέρ τών Τούρκων, κατά τών επαναστατημένων Ελλήνων καί τους πρόδιναν όσο μπορούσαν περισσότερο στους Τούρκους, τους υπόσκαπταν δέ μέ κάθε μέσο όπου καί όπως τους δινόταν ή ευκαιρία».

Σελίδα 111 απο το βιβλίο «Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια».


Γνήσιος φυλετικά Εβραίος

Απο το βιλίο που οι Εβραίοι προσπαθούν να απαγορεύσουν...
Αποβολή Κίσσινγκερ απο την Εβραϊκή κοινότητα

Απόσπασμα απο το βιβλίο "Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια".Το βιβλίο που οι Εβραίοι θέλουν να απαγορέυσουν...


Πράγματι οι Έβραίοι πιστεύουν συνειδητώς ότι ό Θεός τους παρεχώρησε τήν Παλαιστίνη. Θά σας δώσω παρακάτω, μία άπόδειξη αυτής της εξωφρενικής αντιλήψεως, οτι δηλαδή ό Θεός προκαλεί σφαγή λαών καί στή συνέχεια δίνει τήν γη τους, στους Εβραίους.
Ό Εβραίος υπουργός εξωτερικών τών ΗΠΑ Χένρυ Κίσσινγκερ (ούτε Χένρυ, είναι ούτε Κίσσινγκερ). Είναι είς κρυπτόμενος 'Εβραίος (αληθές όνομα


Αβραάμ Μπέν Ελάζαρ) πού συνήνεσε νά άποσυρθή τό 'Ισραήλ άπό ώρισμένα Παλαιστινιακά εδάφη, πού κατέκτησε καί κατέσφαξε τόν αραβικό τους πληθυσμό, συμφώνως προς τήν επιθυμία του Ίεχωβά. 'Αμέσως τότε συνήλθε ανώτατο ραββινικό δικαστήριο καί απεφάσισε τήν αποβολή του ψευτοκίσσινγκερ άπό τήν Εβραϊκή κοινότητα μέ τό αίτιολογικόν ότι: «έχει βλάψει τό κράτος του 'Ισραήλ αναγκάζοντας το νά εγκαταλείψει περιοχές πού του δόθηκαν μέ θεϊκή εντολή»!!! Κατόπιν έσβησαν 4 κεριά τά όποία συμβόλιζαν «τά ουράνια φώτα του Χ. Κίσσινγκερ». Αυτά τά φανατικά γεγονότα συνέβησαν τό 1976 καί τά έπληροφορήθημεν άπό τό έπίσημον δημοσιογραφικόν όργανον τών Εβραίων της 'Αμερικής «'Εβραϊκός Τύπος» («Jewish Press») της Ν. Υόρκης τήν 18 'Ιουνίου 1976. Παραθέτω σχετική φωτογραφία.
Στην φωτογραφίαν, έκ δεξιών ό ραββίνος Γκέραλντ Μάϊστερ διαβάζει τήν άπόφασιν του ανωτάτου ραββινικού δικαστηρίου των ΗΠΑ, διά της οποίας αποβάλλεται ό Κίσσινγκερ έκ της Εβραϊκής κοινότητος.

Σελίδα 59 απο το βιβλίο «Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια».


Wednesday, January 28, 2009

Με εξετάσεις DNA ελέγχουν αν είναι Εβραίοι

Οι Εβραίοι υποκριτές προωθούν σε όλο το πλανήτη την πολυπολιτισμικότητα,την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και τα "ανοιχτά σύνορα" αλλά στο Ισραήλ υποβάλλουν σε εξετάσεις DNA όσους δηλώνουν Εβραίοι και θέλουν να γίνουν Ισραηλινοί πολίτες.Σε εξέταση DNA αναγκάζονται να υποβληθούν όσοι Ρώσοι στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι έχουν εβραϊκές ρίζες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί από τα έγγραφα που διαθέτουν.
Την είδηση που προκάλεσε οργή στην κοινότητα των Ρωσοεβραίων επιβεβαίωσε χθες το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι η εξέταση DNA είναι η τελευταία λύση προκειμένου να αποδειχτεί η καταγωγή ορισμένων Ρώσων που διεκδικούν τα προνόμια των εκπατρισθέντων Εβραίων.
Την τελευταία δεκαετία έχουν μπει στο Ισραήλ περίπου 800.000 μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και αν αποδειχτεί ότι έχουν Εβραίους προγόνους παίρνουν την υπηκοότητα και δικαιούνται προνομίων και επιδοτήσεων.

«Ελευθεροτυπία», 4-7-98


Σελίδα 72 απο το βιβλίο «Οι Εβραίοι Όλη η αλήθεια».

Τα εγκλήματα του Ισραήλ

Όπως συμβαίνει κάθε φορά,έτσι και τώρα,μόλις σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων,τα κανάλια και οι εφημερίδες σταμάτησαν να ασχολούνται με το θέμα.
Βέβαια κάποιες εκπομπές όπως του κ. Κώστα Βαξεβάνη προσεγγίζουν τη διαμάχη Ισραηλινών-Παλαιστινίων επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πόσο δίκαιο έχουν οι Παλαιστίνιοι και πόσο υποκριτές και αμόρφωτοι,είναι όλοι όσοι υπερασπίζονται τους Ισραηλινούς.
Τέτοιου τύπου εκπομπές προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα στο κόσμο οτι οι Ισραηλινοί έχουν περισσότερα ή ίσα δικαιώματα με τους Παλαιστινίους στη περιοχή.
Επίτηδες δεν αναφέρουν την ιστορική αλήθεια.Η αλήθεια είναι οτι οι Εβραίοι άποικοι άρπαξαν την γή των Παλαιστινίων μέσω της Διεθνής επιρροής του κεφαλαίου τους.
Αποσιωπούν οι διάσημοι ιστορικοί και μεγαλοδημοσιογράφοι οτι πριν ξεκινήσει ο πρώτος αποικισμός των Εβραίων στην Παλαιστίνη την περιοχή επισκεπτόταν συνεχώς και αγόραζε γή ο Εβραίος τραπεζίτης Έντμοντ Ρόθτσιλντ της γνωστής οικογένειας που κατέχει το μισό πλούτο και παραπάνω του πλανήτη.Ο άνθρωπος που τον παρακίνησε ήταν ο ραβίνος Κάλισερ,για πρώτη φορά το 1836 όταν πλησίασε την οικογένεια με σκοπό να επενδύσουν στο Ισραήλ.
Απο τότε οι Εβραίοι Τραπεζίτες επένδυσαν τεράστια ποσά στο Ισραήλ και ανάγκασαν τις υπερδυνάμεις,που αυτοί ελέγχουν οικονομικά-άρα και πολιτικά-να δεχθούν την αρπαγή των εδαφών των Παλαιστινίων απο τους Σεφαρδίμ και Ασκεναζίμ Εβραίους που εκτός απο ένα μικρό ποσοστό τους,καμία σχέση δεν έχουν ιστορικά με την περιοχή αφού ουδέποτε την κατοίκησαν στο παρελθόν.
Η Χαμάς κύριοι είναι εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και όχι μια τρομοκρατική οργάνωση,όπως θέλετε να πείσετε τον κόσμο.Διαπράττετε έγκλημα ίσο με αυτό που πράττουν οι Ισραηλινοί που σκοτώνουν παιδιά,όταν κάνετε τέτοιου τύπου εκπομπές(μην ξεχνάτε τον Χαρίτο με την Εβραία γυναίκα που προσπαθούν να μας τον παρουσιάσουν ως αντικειμενικό ανταποκριτή).
Ακολουθούν μερικά Ισραηλινά εγκλήματα.Τα παιδιά στις φωτογραφίες μπορεί αύριο να είναι τα δικά σας.Σκεφτείτε πόσο επικίνδυνοι για την ανθρωπότητα είναι αυτοί που διοικούν το Ισραήλ και τις Υπερδυνάμεις.

Ακολουθούν και άλλες φωτογραφίες στη συνέχεια του άρθρου.


Tuesday, January 27, 2009

Τι είπε ο Βολταίρος για τους Εβραίους

«Δεν θα εύρητε εις τους Εβραίους παρα έναν λαόν αμαθή και βάρβαρον όστις σενενώνει απο πολλου τη πλέον αισχράν φιλαργυρίαν, την απεχθή δεισιδαιμονίαν, με το ακατανίκητον μίσος, δι’ όλους τους λαούς οίτινες τον ανέχονται και τον πλουτίζουν».

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ («Φιλοσοφικόν Λεξικόν» 1)
O Κάστρο πρόδωσε τον Τσε Γκεβάρα

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ

Ο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ προδόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο έπειτα από εντολή της Σοβιετικής Ένωσης.

Απο Vendeta


Αυτό ισχυρίζεται ένας πρώην σύντροφος του μυθικού επαναστάτη και τελευταίος μάρτυρας της πορείας στη ζούγκλα της Βολιβίας που οδήγησε στη σύλληψη του Γκεβάρα στις 8 Οκτωβρίου του 1967 και στην εκτέλεσή του............... την επομένη. Ο Νταριέλ Αλαρκόν Ραμίρεζ, «Μπενίνιο» την εποχή της κουβανέζικης επανάστασης, ζει από το 1996 στο Παρίσι. Από το καθεστώς του Κάστρο έχει καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία της προδοσίας. Γι΄ αυτόν ο Τσε Γκεβάρα ήταν ένας σύντροφος και αδερφός που τον έμαθε γραφή και ανάγνωση. Όπως λέει στην «Corriere della Sera», το αντάρτικο στη Βολιβία ήταν μια «θανάσιμη παγίδα», την οποία είχαν στήσει ο Φιντέλ Κάστρο και η Σοβιετική Ενωση. «Θέλαμε να εξάγουμε την επανάσταση. Μας εγκατέλειψαν στη ζούγκλα. Ο Τσε πήγε να συναντήσει τον θάνατο ξέροντας ότι τον είχαν προδώσει. Στις 9 Οκτωβρίου του 1967 ήμασταν μερικά μέτρα από το σχολείο που τον κρατούσε φυλακισμένο ο βολιβιανός στρατός. Είχαμε σκορπιστεί. Αλλιώς θα είχαμε προσπαθήσει να τον απελευθερώσουμε», διηγείται.

Η εντολή της Μόσχας


Μετά την επανάσταση στην Κούβα, ο «Μπενίνιο» έγινε αρχηγός της αστυνομίας. Στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής στα στρατόπεδα εκπαίδευσης των ανταρτών που στέλνονταν σε διάφορα μέρη του κόσμου για να υποστηρίξουν τα τοπικά επαναστατικά κινήματα. Τον Οκτώβριο του 1967 ταξίδεψε με τον Γκεβάρα στη Βολιβία. «Πολύ σύντομα καταλάβαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βολιβίας δεν μας στήριζε, πιθανώς έπειτα από οδηγίες της Μόσχας. Ο Τσε δεν ήταν πια ο εαυτός του.

Έμοιαζε απελπισμένος και μελαγχολικός. Μας άφησε ελεύθερους να επιλέξουμε αν θα συνεχίζαμε μαζί του ή θα φεύγαμε. Μείναμε δεκαεπτά, περικυκλωμένοι από 3.000 στρατιώτες». Και ο λόγος της προδοσίας;

«Οι Σοβιετικοί θεωρούσαν τον Γκεβάρα ένα επικίνδυνο πρόσωπο για τα ιμπεριαλιστικά σχέδιά τους. Ο Φιντέλ ενέδωσε, αφού η επιβίωση της Κούβας εξαρτιόταν από τη Μόσχα. Και ξεφορτώθηκε τον σύντροφό του».Απαγορεύονται τα μικτά ζευγάρια μέσα στο Ισραήλ

ΝΟΜΟΣ της Κνεσέτ. Αντιδράσεις για το ρατσισμό του!

Νόμο με τον οποίο απαγορεύεται σε όσους Παλαιστινίους παντρεύονται Ισραηλινούς να ζουν μαζί στο Ισραήλ, ενέκρινε χθες το ισραηλινό Κοινοβούλιο, προκαλώντας αντιδράσεις Ισραηλινών και διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μιλούν για ρατσισμό.

«Ελευθεροτυπία» 1-8-2003


Οί ύποκριταί 'Εβραίοι διαδίδουν τόν άντιρατσισμόν, εκτός Ισραήλ! καί εντός Ισραήλ εφαρμόζουν τό Ταλμούδ, πού απαγορεύει γάμο μέ μή Έβραίον ή μή Έβραίαν (IROE DEA 198, 8).
Οί 'Εβραίοι τώρα μέ νόμο του κράτους των απαγορεύουν στους μή Εβραίους νά ζουν εντός του 'Ισραήλ, αν καί έχουν συζύγους 'Ισραηλινούς ή Ίσραηλινάς. Θέλουν στό κράτος των νά ζουν μόνο Έβραίοι. Δικαίωμα τους. Εύγε τους, πού τό άσκούν όχι όπως εμείς πού μετετρέψαμε τήν Ελλάδα εις μωσάικόν εθνοτήτων.
Τους ερωτώ: εσείς δέν θέλετε τους ξένους καί τό πραγματοποιείτε μέ νόμο. Διατί λοιπόν κατηγορείτε τους Γερμανούς, πού δέν ήθελαν εσάς τους ξένους στην Γερμανία; Ό 'Εβραϊκός φανατισμός αντιμετωπίζει πρόβλημα μέ τους Εβραίους καί κυρίως μέ τάς Εβραίας, πού ακολουθούν ευρωπαϊκά πρότυπα π.χ. στην ενδυμασία. Ή άντίδρασις των ορθοδόξων Εβραίων ήτο νά δημιουργήσουν «Τάγματα θανάτου»! πού επιτίθενται μέ ρόπαλα κατά των γυναικών πού τολμούν στό 'Ισραήλ νά κυκλοφορούν μέ «μίνι» ή «κοντό παντελόνι». Τάς ενεργείας αύτάς ή «'Ελευθεροτυπία» (8-8-1996) θεωρεί παραπλάνημα καί μέ αυτόν τόν τίτλον γράφει ότι τά «Τάγματα θανάτου»: «επιτίθενται μέ αλυσίδες καί ρόπαλα σέ όσες γυναίκες άμαρτάνουν ενώπιον τοϋ Θεού ντυμένες άσεμνα. Κάποιες έγκαταλείφθησαν αιμόφυρτες καταμεσής του δρόμου...»Σελίδα 56 του βιβλίου «Οι Εβραίοι Ολη η Αλήθεια».


«Όχι» από Γιωργάκη στη χριστιανική παράδοση

Μία πρόσφατος άπόδειξις του μισοχριστιανισμού των Εβραίων είναι καί ή στάσις του τότε ύπουργού Εξωτερικών της 'Ελλάδος Γ. Παπανδρέου, ό όποιος ώς εντολοδόχος του Έβραιοσιωνισμου άντετάχθη στην καταγραφή της Χριστιανικής παραδόσεως τής Ευρώπης στό προοίμιον του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Σχετικώς διαβάζομεν στην «Χώραν» (29-11-2003).


Σελίδα 54 του βιβλίου «Οι Εβραίοι Ολη η Αλήθεια».Την αντίθεση του στο θέμα καταγραφής της Χριστιανικής παράδο σης της Ευρώπης στο Προοίμιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος εξέφρασε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου.
Από τη Νάπολι της Ιταλίας όπου βρίσκεται συμμετέχοντας στην συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. ενόψει της Διακυβερ νητικής ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στη διάσταση των εταίρων ως προς συγκεκριμένο θέμα λέγοντας ότι το ζήτημα έχει διχάσει κάθε τα τους εταίρους προκαλώντας θερμές συνηγορίες και έντονες αντί θέσεις.
Ο κ. Παπανδρέου παρατήρησε ότι η επισήμανση αυτή δημιουργεί αισθήματα αποκλεισμού στους μουσουλμάνους, σημαντικός αριθμός των οποίων είναι ευρωπαίοι πολίτες και υποστήριξε ότι στο Προοίμιο πρέ πει να καταγράφονται οι αρχές και αξίες της Ευρώπης που αφορούν όλους και άρα θα πρέπει να αποφευχθούν αναφορές διακριτικής ση ματοδότησης.
Αναφερόμενος σέ ομολόγους του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είπε πως υποστήριξαν ότι δεν μπορεί να καταγραφεί μονοσήμαντα η «Χριστιανική παράδοση» της Ευρώπης στην οποία υπάρχει επίσης η ελληνορωμαϊκή διάσταση αλλά και η ανάμνηση των Βίκινγκς και των Μπόερς.


Σελίδα 54 του βιβλίου «Οι Εβραίοι Ολη η Αλήθεια».


Η ΦΙΦΑ απαγορεύει και τις προσευχές!

Απόσπασμα απο το βιβλίο που οι Εβραίοι θέλουν να απαγορέψουν την κυκλοφορία του.Δείτε γιατί:


Τέλος οι προσευχές, οι παρακλήσεις στο κέντρο του γηπέδου, αλλά και το σημείο του σταυρού σέ ένδειξη ευγνωμοσύνης εκ μέρους του παίκτη, μετά την επιτυχία ενός προσωπικού του γκολ.

Σελίδα 55 του βιβλίου «Οι Εβραίοι Ολη η Αλήθεια».


Ποιος απαγορεύει και ποιος δίνει τις συγκεκριμένες αλλά και άλλες πολλές οδηγίες; Η ΦΙΦΑ και ο πρόεδρος της, Γιόζεφ Μπλάτερ.
Αφορμή για τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν η χαρακτηριστική σκηνή στο τέλος του τελικού του Μουντιάλ, στη Γιοκοχάμα, όταν οι Βραζιλιάνοι παίκτες έκαναν έναν κύκλο και όλοι μαζί ευχαριστούσαν τον Θεό για τον τίτλο που είχαν κατακτήσει λίγο νωρίτερα.
Η ΦΙΦΑ όμως δεν σταμάτησε εδώ. Αναφέρθηκε και στις επιγραφές παικτών κάτω από τις φανέλες, όπως οι φράσεις «πιστεύω στον Χριστό», «Χριστέ μου, σ' αγαπώ» κ.λπ. Στη φανέλα του Ζούνιορ, στη Γιοκοχάμα, μπορέσαμε να διαβάσουμε τη φράση «100% Ιησούς», «Χριστέ μου, σ' αγαπώ» ήταν η φράση στη φανέλα (κάτω από την κυρίως αθλητική εμφάνιση) του Εντμίλσον. Δεν είναι, όμως, μονάχα οι παίκτες της Βραζιλίας που, πιστεύοντας στον Θεό και τον Χριστό, εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο. Και άλλων εθνών και χωρών οι ποδοσφαιριστές καταφεύγουν στις προσευχές και ό,τι άλλο σκέπτονται πως μπορεί να τους βοηθήσει ώστε να έχουν καλή απόδοση και κυρίως να μη χτυπήσουν στη διάρκεια του αγώνα.
Η ΦΙΦΑ έκανε γνωστή την απόφαση της με το αιτιολογικό ότι «πρέπει να μένει μάκρια από κάθε εξάρτηση θρησκευτική ή πολιτική το ποδόσφαιρο». «Λάθος. Μεγάλο λάθος» και αρνητικά σχόλια ακούστηκαν απ' όλες τις πλευρές και κυρίως από ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι χαρακτήρισαν την ανακοίνωση της ΦΙΦΑ «απαράδεκτη» και «χωρίς ευσέβεια στις θρησκείες κάθε λαού».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 1-8-2002

Σελίδα 55 του βιβλίου «Οι Εβραίοι Ολη η Αλήθεια».

Friday, January 23, 2009

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ:Η επίθεση των Ισραηλινών με βόμβες λευκού φωσφόρου σε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα!

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ,ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ-ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

Απο HELLAS ORTHODOXSY
Γαζα,17 Ιανουαριου 2009.Στο προσφυγικο σχολειο του ΟΗΕ της Μπειτ Λατιγια,οπου ειχαν βρει καταφυγιο περισσοτεροι απο 1600 Παλαιστινιοι,στην πλειοψηφια τους γυναικες και παιδια,ξαφνικα πεφτουν βομβες απο εβραικα μαχητικα.Ο φωτογραφος του UNRWA Ιχαντ Ελ Μπαμπα παραμενει ψυχραιμος (!!!) και απαθανατιζει ορισμενες σκηνες που συγκλονιζουν:
Στην πρωτη εξ αυτων πανω αριστερα,διακρινεται το βλημα στον ουρανο που αργοτερα θα σκορπισει το θανατο.Το προαυλιο ειναι γεματο απο ανυποψιαστα παιδια με τις μητερες τους!
Εδω διακρινονται ξεκαθαρα οι "ουρες" που σχηματιζουν οι βομβες λευκου φωσφορου,καθως πεφτουν στο εδαφος.Ο κοσμος τρεχει να σωθει...Η αγωνια και ο τρομος των κατοικων ειναι ζωγραφισμενα στα προσωπα τους:προσεξτε πώς τρεχουν να καλυφθουν,κοιτωντας συνεχως προς τον ουρανο,απ'οπου ερχεται ο θανατος γι'αυτους...
Στην παραπανω φωτογραφια φαινεται ακομα καλυτερα το πλεγμα που δημιουργουν οι βομβες λευκου φωσφορου.
Το φορτηγακι των Ηνωμενων Εθνων αρχισει ν'αρπαζει φωτια και γινεται προσπαθεια κατασβεσης της.

Τα σωστικα συνεργεια προσπαθουν να σωσουν ο,τι μπορουν:προσεξτε τις μασκες που φορανε στα προσωπα τους,προφανως επειδη γνωριζουν τι προκαλουν οι βομβες λευκου φωσφορου...


Οι ανθρωποι της UNRWA αντικρυζουν σταχτη κι αποκαιδια εντος του σχολειου...Απορημενα και τρομοκρατημενα τα παιδακια που καταφεραν να επιζησουν μεσα απ'αυτη την κολαση,κοιταζουν το φακο μ'ενα τεραστιο "ΓΙΑΤΙ;" ζωγραφισμενο στο προσωπο τους.Οι διασωστες τους προσφερουν μερικα φρουτα και γαλα,αν και μετα απ'αυτα που περασαν ειναι εξαιρετικα απιθανο οτι θα εχουν ορεξη και να φανε...

Οι παραπανω συγκλονιστικες φωτογραφιες,που φυσικα δε δημοσιευτηκαν σε κανενα Μμε (εμεις τις ειδαμε στο electronicindifada.net),αποτελουν γροθια στο στομαχι για ολους οσους γιορταζουν ορκωμοσιες μεσα σε κιτς βλαχομπαροκ ατμοσφαιρα και για ολους τους εγχωριους "επαναστατες" που...σοκαριζονται μπροστα στη θεα των δακρυγονων και των γκλομπς!

Οταν καποτε-ευχομαστε να μη γινει ποτε-θα βρεθουμε στη θεση αυτων των ανθρωπων,θα δικαιουμαστε να μιλαμε...ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ,ΑΠΛΑ ΑΣ ΚΟΙΤΑΜΕ,ΣΙΩΠΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΝΟ ΨΥΧΗΣ ΓΙ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ...

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ-THE REASON OF KENNEDY ASSASSINATION

Μέσα απο αυτό το μικρού μήκους βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα γιατί δολοφόνησαν τον Πρόεδρο Κένεντι και ξεκλήρισαν την οικογένειά του...

Thursday, January 22, 2009

ΟΙ ΦΑΛΑΣΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Η φυλή Φαλάσι (“Falasha”) γνωστή και ως “Beta Israel” είναι μία κοινότητα Αιθιόπων Ιουδαίων, από τους οποίους ήδη, το 85%, περίπου 120.000 άτομα, έχουν μεταναστεύσει και εγκατασταθεί στο Ισραήλ, σύμφωνα με το «Νόμο της Επιστροφής» (Law of Return).


Πηγή Κόκκινος Ουρανός


Το κράτος του Ισραήλ είχε οργανώσει δύο επιχειρήσεις μεταφοράς των Falasha στο Ισραήλ, μία το 1984 με το κωδικό όνομα «Μωυσής» και μία το 1991 με το κωδικό όνομα «Σολομών» και ενώ η Αιθιοπία μαστιζόταν από πείνα και εμφύλιο πόλεμο.

Στην επιχείρηση «Σολομών» βασίστηκε η γαλλική ταινία «Φύγε και ζήσε» ("Live and Become" ή "Va, Vis et Deviens" στα γαλλικά) του ρουμανικής καταγωγής παραγωγού Ραντού Μιχαϊλεάνου, η οποία βραβεύτηκε, το 2005, ως καλύτερη ξένη ταινία στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βανκούβερ.Στην ταινία ένα παιδί της Αιθιοπίας που είναι χριστιανός, παριστάνει τον Falasha Ιουδαίο, προκειμένου να ξεφύγει από την πείνα και να μεταναστεύσει στο Ισραήλ.

Όλοι οι Falasha υπηρετούν κανονικά (όπως και όλοι όσοι έχουν κάνει την aliyah - επιστροφή από την διασπορά) την στρατιωτική τους θητεία στον στρατό του Ισραήλ, αν και έχουν γίνει γνωστά ρατσιστικά κρούσματα εναντίον τους.
Το 1999 σε έρευνα του BBC, αποδείχτηκε ότι το 75% των Falasha δεν γνωρίζουν ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν εβραϊκά!


Απόγονοι των Falasha θεωρούνται οι Falasha Mura, οι οποίοι όμως, εκτός λίγων εξαιρέσεων, έχουν χριστιανική πίστη και αυτό δημιουργεί αναταραχή στην ΙουδαιοΑιθιοπική κοινότητα, καθώς οι πνευματικοί ηγέτες των Falasha δεν τους αναγνωρίζουν ως Ιουδαίους.

Το 2007, ο υπουργός εσωτερικών του Ισραήλ, Meir Sheetrit, (φωτο) αντιμετώπισε κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά, αφότου πρότεινε την πολιτική της διακοπής χορήγησης άδειας στους Falasha Mura, για να έλθουν προς τη χώρα. Ενώ οι ραββινικές αρχές θεωρούν τους Falash mura "αρκετά εβραίους" ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για την ισραηλινή υπηκοότητα, ο Sheetrit είπε ότι δεν είναι πραγματικά εβραίοι και είχαν αφεθεί μόνο λόγω της «πολιτικής ορθότητας».
Στις παρατηρήσεις που εξόργισαν τη μεγάλη κοινότητα Falasha ήδη στο Ισραήλ, υπονόησε ότι οι Αιθίοπες υπερχρέωναν το κράτος αφήνοντας τις οικονομικές δυσκολίες του τόπου γεννήσεώς τους και απολαμβάνοντας άνετες νέες ζωές στο Ισραήλ.«Ποιος τους χρειάζεται;» είπε σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα «The Jerusalem Post». «Είναι όλοι οι Χριστιανοί. Πρέπει να φροντίσουμε το μέλλον του Ισραήλ και αυτή η μετανάστευση δεν θα τελειώσει ποτέ.»

Στο Ισραήλ δεν αμφιβάλουν για τους πρώτους Falasha που ήλθαν, αλλά για αυτή την νέα ομάδα, που αυτοαποκαλείται Falasha Mura. Αυτοί ήταν Αιθίοπες που ζουν ένα χριστιανικό τρόπο ζωής, αλλά όπως εκείνοι υποστηρίζουν, αναγκάσθηκαν να προσηλυτιστούν στο χριστιανισμό από τον Ιουδαϊσμό.

Τα σχόλιά του Υπουργού καταγγέλθηκαν ως ρατσιστικά από τα ανώτερα μέλη της κοινότητας Falasha που επισήμαναν ότι οι Εβραίοι από τις χώρες λευκών είχαν την άδεια να έρθουν στο Ισραήλ χωρίς οποιαδήποτε ερώτηση από τις αρχές.

«Ο τρόπος που εκφράζεται ότι έχει μια μυρωδιά ρατσισμού γι’ αυτό επειδή δεν θα έκανε τέτοιες δηλώσεις σε οποιουσδήποτε άλλους μετανάστες από την Αμερική ή τη Ρωσία,» είπε ο Avraham Neguise, πρόεδρος των αντιπροσώπων των αιθιοπικών μεταναστευτικών οργανώσεων στο Ισραήλ.

«Τα σχόλιά του είναι απαράδεκτα και ανεύθυνα. Το κράτος του Ισραήλ είναι το σπίτι για κάθε Εβραίο και όχι το ιδιωτικό σπίτι του υπουργού.

“Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιγραφεί και έχουν προσδιοριστεί ως τμήμα της εβραϊκής αιθιοπικής κοινότητας από το κεντρικό ραββινάτο. Είναι το αίμα μας, η σάρκα μας και τα κόκκαλά μας.»

Αιθίοπες που έρχονται στο Ισραήλ παραπονιούνται συχνά ότι δεν μπορούν να βρουν καλές εργασίες και αντιμετωπίζουν διακρίσεις.

(Στην φωτογραφία Falasha σφουγγαρίζουν το πάτωμα Συναγωγής στο Δυτικό Τείχος στην Ιερουσαλήμ.)


Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ επιβάλλει μια ποσόστωση 600 Falasha να επιτρέπεται να μπουν στο Ισραήλ κάθε μήνα.

Άλλοι θεωρούν ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε τους Falasha κυνικά για να τονώσει τον πληθυσμό ως τμήμα της δημογραφικής μάχης με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι έχουν ένα υψηλό ποσοστό γέννησης.

Ο ισχυρισμός ήταν αρκετά ισχυρός για να πείσει τις ισραηλινές ραββινικές αρχές στη δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90 όταν 90.000 Falasha επιτράπηκε να εισέλθουν στο Ισραήλ.

By Tim Butcher in Jerusalem (Πηγη: Φιλοπατρία blog)


Οι Falasha θεωρούνται μία "χαμένη φυλή του Ισραήλ" και ότι πριν χρόνια οδοιπόρησαν προς το νότο και εγκαταστάθηκαν στο κέρας της Αφρικής..


Άλλη μία φυλή της Αφρικής που θεωρούνται κι αυτοί "χαμένη φυλή του Ισραήλ" είναι οι "Lemba" της Νοτίου Αφρικής. (Πηγή: ΟΟΔΕ )

Ο Tudor Parfitt, πρωταγωνιστής του ντοκυμανταίρ της NOVA "Οι Χαμένες Φυλές του Ισραήλ", ταξίδεψε σε όλη την Νότιο Αφρική για να μελετήσει τις ασυνήθιστες παραδόσεις αυτής της μαύρης Αφρικανικής φυλής που ονομάζεται Lemba.

Αυτή η ομάδα, που ομιλεί την διάλεκτο Bantu έχει δηλώσει πως έχει Εβραϊκή γενεαλογία, και τηρεί πολλές Σημιτικές παραδόσεις, όπως είναι οι περιορισμοί της ειδικής διατροφής τύπου «κόσερ» και πρακτικές σφαγής ζώων, τις τελετές περιτομής, αυστηρούς κανόνες που απαγορεύουν μικτούς γάμους, καθώς και ονόματα φατριών που ηχούν Σημιτικά.


Ο Parfitt έμεινε πολλούς μήνες με τους Lemba, γνωρίζοντας τους φυλετικούς και θρησκευτικούς ηγέτες τους, και παρατηρώντας μερικές από τις πιο ιερές τελετές τους. (Στην φωτο σφαγή βοδιού για τελετουργικούς σκοπούς - κάτι που, όπως λέγεται, δεν συναντάται στην Αφρική)

Έφτασε στο συμπέρασμα πως η καταγωγή πολλών παραδόσεων των Lemba ήταν πράγματι Σημιτική, και όχι Αφρικανική.

Όμως, από τα διαθέσιμα ιστορικά και ανθρωπολογικά στοιχεία, ήταν αδύνατον να διακρίνει αν αυτές οι παραδόσεις προήλθαν από Ισλαμικές ή Εβραϊκές πηγές. Θα χρειαζόταν να γίνουν μελέτες του χρωμοσώματος «Υ» για να μπορέσει να εμβαθύνει στην λεπτομέρεια αυτή της καταγωγής.


Λίγα χρόνια μετά τα ταξίδια του, ο Parfitt συνεργάσθηκε με μια ομάδα από το Κέντρο Γενετικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου, η οποία συνέλεξε δείγματα DNA από Εβραίους Bantu (Αφρικής), από Υεμένη (Άραβες), και από Εβραίους Σεφαρδί και Ασκενάζι (συμπερλαμβανομένων και των Cohanim από τις δύο κοινότητες), για να συγκρίνει τον βαθμό ομοιότητας που υπάρχει σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες. για να αναζητήσει ένα γενετικό παράλληλο στις προφορικές παραδόσεις των Lemba περί Εβραϊκής καταγωγής.


Σε μια συνέντευξη με την ΝOVA, το μέλος της ομάδας Δρ. David Goldstein σχολιάζοντας τα ευρήματα της ομάδας αυτής, μεταξύ άλλων είπε: "Κάτι λιγότερο από έναν στους 10 Lemba που εξετάσαμε είχε αυτό το ιδιαίτερο τύπο χρωμοσώματος «Υ», που φαίνεται πως είναι «υπογραφή» Εβραϊκής γενεαλογίας.

Αυτό που μας δείχνει αυτή η μελέτη είναι πως οι Lemba – και συγκεκριμένα κάποια μέλη της υπο-φατρίας των Buba – φαίνεται να έχουν προγονικό σύνδεσμο με Ιουδαϊκούς πληθυσμούς. Σαν μια προφορική ιστορία, μόνο που είναι γραμμένη με τα γράμματα του DNA τους, το χρωμοσωμα «Υ» των Lemba παραδίδει μια ζωντανή καταγραφή του παρελθόντος, από πατέρα σε υιό.


Εκτός των Αφρικανο - Ιουδαίων υπάρχουν ακόμα και Ίνκας Ιουδαίοι!Μάλιστα! Πρόκειται για τους B'nai Moshe (Τα Παιδιά του Μωυσή στα εβραικά) γνωστοί και ως οι Ίνκας Ιουδαίοι.
Πρόκειται για μία κοινότητα 1.000 περίπου ατόμων, στην πόλη Trujillo του Περού, οι περισσότεροι από τους οποίους, γύρω στα 700 άτομα, έχουν ήδη εγκατασταθεί στο Ισραήλ.


Οι Ίνκας Ιουδαίοι, δεν θεωρούνται "χαμένη φυλή", καθώς ΟΛΟΙ ήταν ντόπιοι που προσηλυτίστηκαν στον Ιουδαισμό την δεκαετία του1960, πρώτα από έναν Περουβιανό που εγκατέλειψε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ασπάστηκε τον Ιουδιασμό και μίλησε στους κατοίκους της Trujillo. Μετά ανέλαβαν οι ραββίνοι από το Ισραήλ.

Ο Εβραίος Υπουργός Sheetrit έκανε συγκλονιστικές και αποκαλυπτικές δηλώσεις το 2007, στην εφημερίδα «Yedioth Ahronoth», σχετικά με τους μαζικούς επαναπατρισμούς των "χαμένων Ιουδαίων".


Είπε, μεταξύ άλλων (πηγή: blog Φιλοπατρία): «Είναι καιρός να έρχονται μόνο οι Εβραίοι στο Ισραήλ»!! Δήλωσε ότι συγκλονίστηκε ανακαλύπτοντας στατιστικές για τον αριθμό των μη Εβραίων που ζουν στη χώρα και ζήτησε μια νέα συζήτηση σχετικά με το νόμο της επιστροφής. «Εάν δεν συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα τώρα, μέσα σε μερικά έτη το Ισραήλ δεν θα είναι πλέον το κράτος των Εβραίων».. ("Ιουδαίοι μείνετε Ιουδαίοι! Μην ανακατεύεστε με "άλλους", λέει η δημοσίευση στην εφημερίδα. Τι είπατε; Ρατσιστικό; )


«Εβδομήντα τοις εκατό των μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν είναι εβραίοι, οι Falasha Mura συνεχίζουν να εισρέουν από την Αιθιοπία, οι εβραϊκές οργανώσεις περιπλανώνται τον κόσμο και φέρνουν εδώ τους εν μέρει-Εβραίους από όλα τα είδη των φυλών, χιλιάδες παράνομοι κάτοικοι από την παλαιστινιακή αρχή ζουν και εργάζονται εδώ συνεχώς, και χιλιάδες Αφρικανοί διεισδύουν στο Ισραήλ, όταν μόνο μια μειοψηφία είναι πρόσφυγες από το Νταρφούρ,» δήλωσε...

«Επιστρέψαμε στην πατρίδα μας μετά από 2.000 έτη στην εξορία προκειμένου να χτιστεί ένα εβραϊκό, σιωνιστικό κράτος εδώ, όχι μια χώρα λεγεώνα των ξένων", κατέληξε ο Υπουργός.

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε την εβραική οργάνωση "Shavei Israel" ("Επίστρεψε Ισραήλ"), να έχει αναλάβει την επιστροφή "χαμένων Ιουδαίων" αλλά και "χαμένων φυλών" από τα διάφορα μέρη του πλανήτη (αν και όχι όλα...) πίσω στην Γη του Ισραήλ.


Στο έργο του επαναπατρισμού όμως των Ιουδαίων, έχουν επιδοθεί και πολλές χριστιανικές οργανώσεις!

Η πιο γνωστή ακούει στο όνομα «Ebenezer - Operation Exodus» («Έβεν Έζερ - Επιχείρηση Έξοδος") και αποτελεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, μία διαδογματική χριστιανική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1991 από τον Ελβετό επιχειρηματία, και μόνιμο κάτοικο Αγγλίας, Gustav Scheller, με σκοπό να δοθεί βοήθεια στον εβραϊκό λαό να επιστρέψει το Ισραήλ από τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Από την ίδρυσή της, η Ebenezer έχει βοηθήσει περισσότερους από 120.000 εβραίους να πραγματοποιήσουν την aliyah (επιστροφή στο Ισραήλ) από τη θάλασσα, και τον αέρα με την βοήθεια των επίσημων αερογραμμών του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Gustav Scheller (φωτο), το 1982, ο Θεός του φανέρωσε το «σχέδιο Του να φέρει τον Εβραϊκό λαό πίσω στο Ισραήλ», και ότι θα τον χρησιμοποιούσε για να βοηθήσει. «Το 1991, μου μίλησε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ», λέει ο Gustav: "Τώρα είναι η ώρα να αρχίσεις να βοηθάς τους ανθρώπους μου να επιστρέψουν από τη γη του Βορρά.".


Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται σε τέτοιες οργανώσεις είναι πεπεισμένοι ότι επιτελούν «έργο Θεού»!

Και ότι συντελούν με τον τρόπο τους στην εκπλήρωση των προφητειών της Βίβλου!

Γράφει ο Γερμανός προτεστάντης Joachim Langhammer στο βιβλίο του (1998) «Τι θα απογίνει ο κόσμος μας;»: «Κατά την βιβλική προφητεία η λύτρωση του Ισραήλ διαδράμει κατ’ αρχάς εξωτερικά με την συγκέντρωση, επιστροφή και ανασύσταση του Ισραήλ. Με αυτά θα γίνει κάποτε και η εσωτερική ανασύσταση δια του Αγίου Πνεύματος. Όπως είδαμε η συνάθροιση του Ισραήλ είναι σήμερα ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Για αυτό υπάρχει μία μόνο εξήγηση: Ο ΚΥΡΙΟΣ συγκεντρώνει τον λαό Του στην Αγία Γη, διότι ο Μεσσίας έρχεται γρήγορα! Η ανοδική πορεία του λαού Ισραήλ - έξω από την διασπορά και πίσω στην Αγία Γη – μας παραπέμπει άμεσα στον Μεσσία. Όταν όμως έρθει ο Μεσσίας ο λαός Του θα πρέπει να είναι στην γη (Ιεζ. 39:28)»!


Η προπαγάνδα περι τρομοκρατίας της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Να ποιοι είναι πραγματικοί ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ!!!Οι Τούρκοι λένε πως είναι Έλληνες!!!

Παίρνουν αυτά που δεν διεκδικήσαμε.

Για καιρό τώρα, παράξενες για τα κεμαλιστικά δεδομένα, δημοσιεύσεις εμφανίζονται σε μεγάλης κυκλοφορίας τουρκικές εφημερίδες και στα επιστημονικά τους ένθετα που υποστηρίζουν τη θέση ότι οι σημερινοί Tούρκοι «δεν είναι Tούρκοι αλλά Έλληνες»!

Απο "Ας μιλήσουμε επιτέλους"Kάποιες από τις δημοσιέυσεις αυτές αναδημοσιεύει και αναλύει o Σάββας Kαλεντερίδης στο blog του InfognomoPolitics. Έτσι, στην εφημερίδα Σαμπάχ στις 10/12/2007, ο αρθρογράφος Ecevit Kiliç δημοσιεύει μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Mύθος η προέλευση των Tούρκων από την Kεντρική Aσία». Aναφέρεται εκτεταμένα στην εργασία του κορυφαίου Tούρκου ανθρωπολόγου Timurçin Bider, καθηγητή του Πανεπιστημίου Kωνσταντινούπολης, οι μελέτες και οι έρευνες του οποίου καταδεικνύουν ότι χάρη στις φοβερές εξελίξεις της γενετικής τεχνολογίας και των συγκριτικών του ερευνών στο DNA, οι κάτοικοι της Aνατολίας δεν εκτουρκίστηκαν ποτέ φυλετικά από τους λίγους νομάδες που κατέβηκαν από τις στέπες της Kεντρικής Aσίας.

«Oι σημερινοί Tούρκοι δεν ήρθαν από την Kεντρική Aσία, για 40.000 χρόνια δεν το κούνησαν ρούπι από αυτό. Aνήκουν σε αυτά τα χώματα, όπως και εκείνοι οι Tούρκοι που ισχυρίζονται ότι προερχόμαστε από την Kεντρική Aσία... O αριθμός εκείνων που ήρθαν από την Kεντρική Aσία είναι πολύ μικρός. Oι γενετικές έρευνες μάς δείχνουν πόσοι είναι εκείνοι... Tο ποσοστό τους είναι 10% έως 15% του συνόλου του πληθυσμού... H φυγή από την Kεντρική Aσία είναι ένας μύθος... Άσε, που δεν είναι αν αυτοί που ήρθαν απ’ έξω ήταν Iρανοί ή Aφγανοί... O τουρκισμός είναι μία πολιτισμική ταυτότητα που τη δημιουργήσαμε εμείς... εδώ και διακόσια χρόνια! Γενετικές έρευνες μάς δείχνουν ότι οι κάτοικοι της σημερινής Tουρκίας... δεν έχουν καμία βιογολική συγγένεια με τους Tουρκομάνους, τους Oυζμπέκους, τους Oυιγούρος, ακόμα και με τους Mογγόλους... αλλά έχουν στενή αναπόσπαστη γενετική σχέση με τους Έλληνες... αλλά και τους Iρανούς. Δεν έχουν γενετική σχέση με τους Kούρδους και τους Aρμενίους. Aλλά ακόμα και αυτοί είναι πιο κοντά σε εμάς από τους Oυζμπέκους».
O Σάββας Kαλεντερίδης στο blog του δημοσιεύει επίσης σοβαρές (αλλά όχι διασταυρωμένες μέχρι στιγμής πληροφορίες) ότι στην κωμόπολη Aγλασούν (στην αρχαία ελληνιστική Σαγαλασσό της Πισιδίας) του νομού Mπουρντούρ, μία ομάδα αρχαιολόγων από το Kαθολικό Πανεπιστήμιο της Λούβεν, πέρα από τα εντυπωσιακά ελληνο-ρωμαϊκά μνημεία και τεχνουργήματα έδωσε σε ειδικούς γενετικό υλικό των σκελετών των κατοίκων που βρέθηκαν εκεί. H σύγκριση του γενετικού αυτού υλικού με το αντίστοιχο των ντόπιων εργατών που δούλεψαν στις ανασκαφές έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα: Tο γενετικό υλικό ήταν ίδιο!
Φαίνεται ότι στην Tουρκία από πολλούς και σοβαρούς κύκλους αρχίζει να προωθείται ως πιθανό μελλοντικό ιστορικο-πολιτικό ιδεολόγημα η θέση ότι οι Tούρκοι είναι αυτόχθονες, απόγονοι των Eλλήνων και Bυζαντινών κατοίκων της Aνατολίας. Mε αυτό τον τρόπο η Tουρκία θα μπορέσει να διεκδικήσει ιστορικά και ιδεολογικά τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Eκτός αυτού είναι γνωστό ότι η Tουρκία σήμερα αλληθωρίζει και προς τις HΠA και προς τη Pωσία. Aναβαθμίζοντας και διεκδικόντας το βυζαντινό της παρελθόν μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα το ρόλο αυτό.
Στα πλαίσια αυτά μπορεί να ερμηνευθούν καλύτερα και οι δηλώσεις του νυν Προέδρου της Tουρκικής Δημοκρατίας Aμπντουλάχ Γκιουλ που είχε κάνει τον Nοέμβριο του 2006 (ως υπουργός Eξωτερικών τότε) σε ομιλία του στη Pώμη: «H Tουρκία είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής γεωγραφίας της Eυρώπης. H ιστορία έχει δείξει ξεκάθαρα ότι οι βασικές αξίες του ευρωπαίκού πολιτισμού ρίζες τους στην Aνατολία... Aρχαίοι φιλόσοφοι και επιστήμονες, όπως ο Διογένης (ο κυνικός), ο Θαλής (ο Mηλήσιος), ο (ιστορικός) Hρόδοτος, ο Aναξιμένης και ο Hράκλειτος (προ-σωκρατικοί φιλόσοφοι), είναι παιδιά της Aνατολίας».
Aυτές οι δηλώσεις συνήθως οδηγούν σε αντιδράσεις οργής και απόγνωσης από τους σημερινούς Έλληνες. Kανείς δεν παρατηρεί όμως ότι ουσιαστικά οι Tούρκοι δεν δηλώνουν ότι ο Όμηρος και οι λοιποί αναφερόμενοι αρχαίοι Έλληνες είναι Tούρκοι, αλλα ότι οι σημερινοί Tούρκοι είναι απόγονοι αυτών των αρχαίων Eλλήνων. Eίναι μία εκπληκτική στροφή στην καθιερωμένη ιστορική άποψη, όχι μόνο επί κεμαλισμού αλλά και επί Oθωμανικής Aυτοκρατορίας, και η Eλλάδα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη γι’ αυτό το ενδεχόμενο.
Όπως έχει σημειώσει ο Σάββας Kαλεντερίδης, θα αρκούσαν τα χρήματα από ένα Mιράζ και ένα F-16, ώστε η Eλλάδα να εισδύσει μέσα σε αυτό το ελληνογενές πληθυσμιακό υπόστρωμα των Tούρκων με μία επίθεση φιλίας, ώστε να ανατραπεί η τουρκική επιθετικότητα και να χρησιμοποιηθεί η κατάσταση προς όφελος της Eλλάδας.
Eάν η Tουρκία αναστήσει τον ελληνοβυζαντισμό της και διεκδικήσει το όνομα του Bυζαντίου ως δικό της χρησιμοποιώντας το κενό που αφήνει πίσω της η Eλλάδα με τη μη διεκδίκηση του Bυζαντίου ως δικού της διαχρονικού δημιουργήματος, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα αντιμετωπίσει ένα τρομακτικό και τεράστιο γεωπολιτικό πρόβλημα που μπροστά του το Mακεδονικό θα φαίνεται άθυρμα.
ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ!

Πριν μερικά χρόνια, έγινε προσπάθεια να χαρακτηρισθεί Ποινικό αδίκημα η κατοχή της Καινής Διαθήκης σύμφωνα με ισραηλινή πρόταση νόμου!
Σύμφωνα με την Νομοθετική επιτροπή της Κνεσέτ (Βουλής) υπήρχε η βούληση να επεκταθεί η νομοθεσία "περί προσηλυτισμού", οπότε ο κατέχων το βιβλίο της Καινής Διαθήκης θα τιμωρούνταν με φυλάκιση ενός έτους...

Απο Κόκκινο Ουρανό

Ο Κλάρενς Βάγκνερ, χριστιανός που ζει στην Ιερουσαλήμ, είχε δηλώσει: «Το νομοσχέδιο θα καθιστά παράνομα τα κείμενα, που μπορεί να θεωρηθούν ως εργαλεία προσηλυτισμού. Το να έχω την Καινή Διαθήκη στο σπίτι μου μπορεί να ερμηνευθεί από ορισμένους κύκλους ως πρόθεση να προσηλυτίσω τους Εβραίους. Τέτοιοι νόμοι αποτελούν απειλή για το Εβραϊκό κράτος και τη Δημοκρατία».

ΒΙΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΑRAD

Παρόμοια περιστατικά έχουν γίνει σε πολλές πόλεις όπως στο Arad.

Το Arad (עֲרָד στα εβραϊκά), είναι μια μικρή πόλη, 25.000 κατοίκων, στο Ισραήλ, κοντά στην πόλη Βηρσαβεέ, περίπου δύο ώρες από την Ιερουσαλήμ.

Απο Κόκκινο Ουρανό


Έχει ένα ποικίλο πληθυσμό: ορισμένοι είναι γηγενείς-Ισραηλίτες (Sabras), κάποιοι είναι αμερικανο-Εβραίοι που έχουν μεταναστεύσει από τις ΗΠΑ, κάποιοι είναι Εβραίοι μετανάστες από την Ρωσία, ενώ άλλοι είναι άραβες βεδουίνοι που είναι πολίτες του κράτους του Ισραήλ. Μεταξύ των Εβραίων, οι περισσότεροι είναι άθρησκοι, κάποιοι δε είναι υπερ-Ορθόδοξοι Hasidim Ιουδαίοι, και περίπου εκατό είναι Μεσσιανικοί Ιουδαίοι, που πιστεύουν στον Yeshua (Ιησούς) του Μεσσία.


Οι Lura & Eddie Beckford (φωτο) Μεσσιανικοί Εβραίοι έχουν ανοίξει στην πόλη του Arad και κοντά στο εμπορικό κέντρο, μία αίθουσα που χρησιμοποιείται ως "σκακιστικός όμιλος", αλλά στον ίδιον χώρο, επίσης προσφέρεται γεύμα σε όσους έχουν ανάγκη, υπάρχει βεστιάριο με ρούχα για τον καθένα, ειδικός χώρος που μπορούν οι ηλικιωμένοι Εβραίοι από τις χώρες της π. Σοβιετικής Ένωσης, να παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι, σκάκι καθώς και βιβλιοθήκη με βιβλία και Καινές Διαθήκες.

Οι υπερ-Ορθόδοξοι Ιουδαίοι που βλέπουν τον χώρο αυτόν σαν "κέντρο χριστιανικού προσηλυτισμόυ" τελευταία έχουν αγριέψει. Οι απειλές, οι βρισιές και οι κατάρες εναντίον των ανθρώπων που συναθροίζονται εκεί, είναι καθημερινό φαινόμενο.


Πολλές φορές δεν διστάζουν να βιαιοπραγούν και να φτύνουν σε όποιον πλησιάσει το κτήριο.

"Υπάρχει ένα στενό δρομάκι που έχουμε να διανύσουμε, μέχρι να φτάσουμε στην είσοδο του κτηρίου που το χρησιμοποιούμε και ως συνάθροιση για προσευχή και μελέτη της Κ.Διαθήκης», λέει ο Yakim Figueros, ένας Μεσσιανικός πάστορας στο Αράντ.


«Πάντοτε δύο από τους ανθρώπους αυτούς, στέφονται αριστερά και δεξιά και διαβάζουν κατάρες ενάντια σε όποιον βαδίζει στο πεζοδρόμιο, του στυλ: «Να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου!» ή «η σύζυγός να μείνει χήρα! »και ούτω καθεξής . «Ξέρετε δεν είναι ωραίο για τον απλό κόσμο να εισέρχεται στην αίθουσα μέσα από αυτό το σκηνικό» λέει ο Figueros.

H Rebecca, (φωτο) που τώρα ανήκει στους Μεσσιανικούς, μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια φανατικών υπερορθόδοξων Ιουδαίων. Η ίδια λέει: "Μας δίδασκαν να μισούμε του Χριστιανούς!"

Οι "Μεσσιανικοί" καταγγέλουν ότι οι Αστυνομικοί όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, αλλά πολλές φορές συνεργάζονται μαζί τους!

Τον Αύγουστο του 2005 η αίθουσα ΚΑΗΚΕ...(Φωτογραφίες μετά από την πυρπόληση της αίθουσας και από τις εκδηλώσεις... αντιπάθειας των Ιουδαίων κατά των Μεσσιανικών, στην πόλη του Arad)

Δείτε το βίντεο για τα γεγονότα στο Arad: http://www.youtube.com/watch?v=zqMDi9V9qNU

Πάντως οι Ιουδαίοι ισχυρίζονται ότι ο Eddie Beckford, δεν είναι Εβραίος, αλλά μαύρος αμερικάνος, πρώην καθολικός και πρώην μέλος της άγριας συμμορίας με το όνομα «King’s Men», στο Χάρλεμ της Ν. Υόρκης. Συνεχίζει δε να είναι βίαιος, καθώς τον έχουν βιντεοσκοπήσει να ξυλοφορτώνει φανατικούς Ιουδαίους...
Τελευταία παρατηρείται μεγάλη προσέλευση Εβραίων στον Χριστιανισμό.

H Βιβλική Εταιρία , σύμφωνα με το παραπάνω έντυπο, μοιράζει συνεχώς Καινές Διαθήκες σε εβραϊκά φεστιβάλ.
Η αντίδραση όμως θρησκευτικών κύκλων του Ισραήλ εναντίον τους και εναντίον της Βιβλικής Εταιρίας συνεχώς αυξάνει.
Τους χριστιανούς οι φανατικοί Ιουδαίοι τους αποκαλούν "μισσιονάριους" και τους κατηγορούν ότι υποκινούνται από "ξένους κύκλους" για να βλάψουν το Ισραήλ.
Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι που πιστεύουν στον Χριστό ονομάζονται "Μεσσιανικοί Ιουδαίοι".

Απο Κόκκινο Ουρανό

Νωρίτερα φέτος, ο έφηβος γιος ενός χριστιανού ιεραποστόλου τραυματίστηκε σοβαρά όταν μία βόμβα σε δέμα παραδόθηκε στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά του στην Δυτική Όχθη και το πήρε στα χέρια του.(Παραπάνω βλέπετε προπαγανδιστικές αφίσες Φανατικώς Ιουδαίων. Η πρώτη καλεί τους Εβραίους να προσέχουν και να αποφεύγουν τους "Μισσιονάριους"- που "απαγάγουν τα παιδιά και τα βαπτίζουν".

Η δεύτερη - που είναι πιο συγκλονιστική -παρουσιάζει και στα εβραικά και στα ρώσικα, ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ μίας γυναίκας που έγινε "Μεσσιανική" και έτσι ως "καταζητούμενη" ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΤΑΙ!!!)

Πέρυσι, εμπρηστική βόμβα είχε εκραγεί σε μια εκκλησία της Ιερουσαλήμ που την χρησιμοποιούσαν οι Μεσσιανικοί Ιουδαίοι και το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, αυξάνοντας τις υποψίες ότι πίσω από την επίθεση ήταν Εβραίοι εξτρεμιστές.

Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η ίδια εκκλησία είχε καεί πριν από 25 χρόνια από υπερ-ορθόδοξους Εβραίους εξτρεμιστές ..

Εκατοντάδες Καινές Διαθήκες κάηκαν δημόσια στο Ισραήλ.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Μάη στις 18, μέρα Κυριακή, από ορθόδοξους Εβραίους φοιτητές στην πόλη 0ρ Γιεχουντά, αναφέρει στο ενημερωτικό της έντυπο, η Βιβλική Εταιρία.

Τα αντίτυπο των Καινών Διαθηκών τα μάζεψαν πόρτα-πόρτα από τα σπίτια Εβραίων που είχαν γίνει Χριστιανοί!


Απο Κόκκινο ΟυρανόΤο γεγονός μαθεύτηκε όταν το δημοσίευσε μια ισραηλινή εφημερίδα, και μάλιστα το απέδωσε στον αντιδήμαρχο της πόλης ότι αυτός το οργάνωσε. Βέβαια, αργότερα ο αντιδήμαρχος δήλωσε στην εφημερίδα «Jerusalem Post», ότι το επεισόδιο «ήταν απρογραμμάτιστο» και εξέφρασε τη λύπη του γι αυτό, αλλά το κακό είχε γίνει.

Οι περισσότεροι δεν μπορούν παρά να κάνουν συνειρμό με το κάψιμο "εβραικών βιβλίων" από τους Ναζί...Wednesday, January 21, 2009

Ραβίνος στη Γαλλία αυτομαχαιρώθηκε

Οι Γάλλοι Εβραίοι έμειναν έκπληκτοι απο τις κατηγορίες οτι ένας ραβίνος αυτομαχαιρώθηκε.
Η Γαλλο-εβραϊκή κοινότητα βρίσκεται σε σάλο απο τους ισχυρισμούς οτι ο ραβίνος Γκάμπριελ Φάρχι, που μαχαιρώθηκε τις 3 Ιανουρίου 2009, μπορεί στην πραγματικότητα να σκηνοθέτησε το μαχαίρωμα και να αυτομαχαιρώθηκε.

Πηγή HaaretzΟι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν σε μια έκθεση αυτή την εβδομάδα απο ένα εβδομαδιαίο περιοδικό το «Μαριάν» και στη συνέχεια πάρθηκε απο την «Φιγκαρό». Το περιοδικό ανέφερε οτι οι αστυνομικοί που ερευνούσαν το μαχαίρωμα είπαν οτι δεν ήταν ξεκάθαρο οτι ο Φάρχι μαχαιρώθηκε απο έναν άγνωστο επιτιθέμενο και οτι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Φάρχι να αυτομαχαιρώθηκε.
Το γεγονός συγκλόνισε την Ιουδαϊκή Κοινότητα η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει διαμαρτυρηθεί κραυγαλέα για την ανικανότητα των αντιπροσώπων επιβολής του νόμου να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ενάντια στις εκατοντάδες των αντισημιτικών επιθέσεων που η κοινότητα έχει υποστεί.
«Μπορείτε να φανταστείτε τι καταστροφικά αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση για την κοινότητά μας», δήλωσε ένα ηγέτης της κοινότητας, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. «Εδω και δύο χρόνια ουρλιάζουμε για τις επιθέσεις εναντίον μας και την άνοδο του Αντισημιτισμού. Αν αποδειχτεί οτι ο Φάρχι αυτομαχαιρώθηκε ποιός θα μας πιστεύει μετά»;


Ο Ηράκλειος, οι εβραίοι και η απορία των αρχαιολόγων του Ισραήλ

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 264 χρυσά νομίσματα του 7ου μ. Χ. αιώνα στην διάρκεια ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ.


Τα χρυσά νομίσματα 24 καρατίων φέρουν την μορφή του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ο θησαυρός ανακαλύφθηκε σε μία κρύπτη σ’ έναν τοίχο. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν διαλευκάνει ακόμη τον λόγο που ο κάτοχος του θησαυρού δεν επέστρεψε ποτέ για να τον ανακτήσει. Η ανακάλυψη έγινε κατά τις ανασκαφές στην «Πόλη του Δαυΐδ», μια αρχαία τοποθεσία στην Ιερουσαλήμ, στο ανατολικό τμήμα της κατεχόμενης από το Ισραήλ πόλης.»
Την απορία τους αυτή θα την λύσουμε εμείς! Ιδού ο λόγος για τον οποίο δεν ήταν δυνατόν να πάνε να πάρουν πίσω τον θησαυρό τους οι κάτοχοί του:
«Ηράκλειος: Γράφει επί του θέματος η μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός, τόμος ΙΒ’, σελίς 370: «Τω 614 παμπληθείς Πέρσαι εισέβαλον εις Παλαιστήνην και βοηθούμενοι υπό των Εβραίων, εξεπόρθησαν την Ιερουσαλήμ, έσφαξαν χιλιάδας των κατοίκων της και απήγαγον εις αιχμαλωσίαν τους λοιπούς μετά του Πατριάρχου Ζαχαρίου, μετ’ αυτού δε και τον Τίμιον Σταυρόν, όν θέσαντες εντός κιβωτίου έφερον εις Περσίαν. Κατά την φοβεράν ταύτην επιδρομήν οι Εβραίοι ηγόραζαν παρά των Περσών αντί ευτελεστάτου τιμήματος τους Χριστιανούς αιχμαλώτους και είτα έσφαζον αυτούς. Εις 90.000 αναβιβάζονται οι Χριστιανοί φονευθέντες τότε εις μόνην την Αγίαν Πόλιν…». Δέκα πέντε ολόκληρα χρόνια μετά το 629μ.Χ. ο Ηράκλειος έμελλε να εκδικηθεί. Ετιμώρησε σκληρά τους Ιουδαίους, απέλασε όλους από την Ιερουσαλήμ και ταυτόχρονα απαγόρευσε, επί ποινή θανάτου, σε αυτούς να πλησιάζουν στην πόλη σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων.»

Απο Χρυσή Αυγή.Αφήγηση του κ. ΘΩΜΑ ΣΑΡΑ, αρχισυντάκτη τηs Βορειο - Αμερικανικήs Επιθεώρησηs « ΠΑΤΡΙΔΕΣ »

Αφήγηση του κ. ΘΩΜΑ ΣΑΡΑ, αρχισυντάκτη τηs Βορειο - Αμερικανικήs Επιθεώρησηs « ΠΑΤΡΙΔΕΣ » , Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Συντακτών του Ξενόγλωσσου Τύπου του Καναδά.
Απο SpartanSENATOR.Περί τα τέλη τηs δεκαετίαs του 1990, η Ουάσιγκτον φιλοξένησε τουs εταίρουs τηs βόρειο Ατλαντικήs Συμμαχίαs γνωστήs ωs ΝΑΤΟ, με την ευκαιρία των γιορτασμών τηs πεντηκοστήs επετείου τηs συμμαχίαs. Η επέτειοs γιορτάστηκε πανηγυρικά μέσα σε μια ατμόσφαιρα επίδειξηs δύναμηs. Στα πλαίσια αυτών των πανηγυρισμών, οι οποίοι θύμιζαν "ρωμαϊκό θρίαμβο", πραγματοποιήθηκαν σπουδαίεs συζητήσειs πάνω στιs επερχόμενεs αλλαγέs στα Βαλκάνια, τη τύχη του Κόσσοβο και των υπόλοιπων επαρχιών τηs πρώην Γιουγκοσλαβίαs, καθώs επίσηs και τη διαμόρφωση των συνοριακών γραμμών των διαφόρων διοικήσεων τηs περιοχήs. Σύμφωνα με ότι μπορώ να γνωρίζω από Ελληνικήs πλευράs, ο πρωθυπουργόs τηs χώραs ήταν παρόν, οι αντιδράσειs του οποίου υπήρξαν ελάχιστεs.


Μήνεs αργότερα την ίδια χρονιά (1999), πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο του Καναδά η ετήσια σύνοδοs τηs πολιτικήs ηγεσίαs των μελών του ΝΑΤΟ, με συμμετοχή των Υπουργών Άμυναs όλων των χωρών μελών. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Άκηs Τσοχατζόπουλοs, Υπουργόs Αμυναs, επικεφαλήs μιαs μικρήs αντιπροσωπείαs και ενόs σχετικά μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων από την Αθήνα. Την ομάδα αυτή ενίσχυαν ο Πρέσβηs τηs Ελλάδαs στο Καναδά Γιάννηs Θωμόγλου και ο διευθυντήs του γραφείου τύπου τηs πρεσβείαs. Οι συζητήσειs περιστράφηκαν γύρω από τιs διαμορφώσειs στα Βαλκάνια. Οι πληροφορίεs που είχα έλεγαν ότι η ελληνική αντιπροσωπεία βασικά συμφωνούσε με τιs αποφάσειs χωρίs να εκδηλώσει καμία ουσιώδη αντίδραση στα σχέδια αυτά αλλαγήs των συνόρων.


Οι εργασίεs του συνεδρίου έκλεισαν με συνεντεύξειs τύπου των συμμετεχόντων μελών. Στην συνέντευξη τηs Ελληνικήs αντιπροσωπείαs, ο Υπουργόs αρκέστηκε να δηλώσει ότι όλα πήγαν καλά και ότι η Ελλάδα . . . έφευγε κερδισμένη από την σύνοδο. Ακολούθησε η συνέντευξη τύπου τηs αντιπροσωπείαs των ΗΠΑ τηs οποίαs προΐστατο ο Υπουργόs Άμυναs Δαβίδ Κοέν, με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τηs χώραs και εκπροσώπουs του τμήματοs εξωτερικών υποθέσεων. Μιλώνταs στουs δημοσιογράφουs ο Αμερικανόs πολιτικόs τόνισε ότι οι εργασίεs πήγαν πολύ καλά και ότι ο ίδιοs ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοs για την συνεργασία και κατανόηση που επέδειξαν όλα τα μέλη. Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια των ερωτήσεων βρήκα την ευκαιρία και ρώτησα τον ομιλητή πωs είναι δυνατόν να μιλά για "συνεργασία και κατανόηση", ενώ την ίδια ώρα οι ειδήσειs ανέφεραν ότι αεροσκάφη τηs πολεμικήs αεροπορίαs τηs Τουρκίαs παραβίαζαν τον εναέριο χώρο τηs Ελλάδαs, καθώs επίσηs ότι μόλιs πρόσφατα οι δύο χώρεs μέλη τηs συμμαχίαs, ήλθαν τόσο κοντά στο πόλεμο εξ αιτίαs ορισμένων ελληνικών βραχονησίδων που διεκδικούσε η "σύμμαχοs τηs Ελλάδαs, Τουρκία."


"Έχειs δίκιο," συμφώνησε με τα λόγια μου ο Αμερικανόs υπουργόs τηs κυβέρνησηs Κλίντον, "εδώ έχουμε πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που πιστεύω ότι τελικά είμαστε στο σημείο επίλυσηs του, καθώs η Ελληνική πλευρά αποδέχεται ορισμένουs συμβιβασμούs ικανοποίησηs αιτημάτων τηs Τουρκίαs, παραιτούμενη για τον σκοπό αυτόν δικαιωμάτων τηs , προs όφελοs τηs εδραίωσηs τηs ειρήνηs και καλήs γειτονίαs μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή είναι μια υποχρέωση που ανέλαβε η ελληνική πλευρά και πιστεύω ότι σύντομα το θέμα αυτό θα έχει τακτοποιηθεί."


Κατά σύμπτωση μερικέs εβδομάδεs αργότερα επισκέφθηκε το Τορόντο ο Υπουργόs Εξωτερικών τηs Ελλάδαs Γιώργοs Παπανδρέου. Με την ευκαιρία εκείνηs τηs επίσκεψηs, οργανώθηκε συνέντευξη τύπου του Υπουργού προs τουs φορείs των ομογενειακών μέσων μαζικήs ενημέρωσηs, σε κεντρικό ξενοδοχείο του Τορόντο. Όταν κάποτε και με αρκετή καθυστέρηση εμφανίστηκε ο Υπουργόs αναφέρθηκε πάνω στο πρόγραμμα τηs κυβέρνησηs και υπεραμύνθηκε τηs πολιτικήs του να ονομάσει τουs μουσουλμάνουs τηs Θράκηs ωs Τούρκουs. Ζήτησε δε την κατανόηση των αποδήμων ομογενών οι οποίοι έχουν τιs δικέs τουs εμπειρίεs πάνω στον πολύ-πολιτισμό. Αναφερόμενοs πάνω στο Μακεδονικό και ιδιαίτερα στην νεοσύστατη δημοκρατία τηs ΦΥΡΟΜ, ο επί κεφαλήs τηs ελληνικήs διπλωματίαs δήλωσε ότι "μαs συμφέρει σαν έθνοs να γειτονεύουμε με μια αδύνατη δημοκρατία την οποία είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε να επιζήσει, παρά να τη σπρώξουμε με την άρνησή τηs αποδοχήs μαs στα σλαβόφωνα κράτη τηs περιοχήs, όπωs η Βουλγαρία και η Σερβία".


Όταν κάποια στιγμή μου δόθηκε ο λόγοs, ανέφερα στον Υπουργό τουs ισχυρισμούs των Αμερικανών υπευθύνων και τον ρώτησα εάν πραγματικά συμφωνεί μαζί τουs. "Για του λόγου του αληθέs", τόνισα, "επικαλούμαι και την μαρτυρία του Πρέσβη σαs στο Τορόντο ο οποίοs ήταν παρόν και άκουσε αυτά που ειπώθηκαν", και του έδειξα τον παρακαθήμενό του Γιάννη Θωμόγλου, Πρέσβη τηs Ελλάδαs στην Οτάβα.


Ο υπουργόs αφού μου άκουσε, απάντησε: " Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα γηs λιγότερα από εκείνα που μαs ανήκουν, και να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι και ασφαλείs, παρά να έχουμε ότι μαs ανήκει και να μην μπορούμε να κλείσουμε μάτι από τον κίνδυνο κάποιαs ξαφνικήs επίθεσηs κακόβουλων γειτόνων εναντίον μαs."


Έμεινα με το στόμα ανοικτό από την απάντηση του Υπουργού. Ήταν η πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια τηs δημοσιογραφικήs μου εμπειρίαs που δεχόμουν την επιβεβαίωση των πληροφοριών μου από το πλέον υπεύθυνο στόμα, τον υπουργό εξωτερικών υποθέσεων τηs Ελλάδαs. Σύμφωνα με τουs διεθνώs αναγνωρισμένουs κανόνεs ρώτησα τον Υπουργό εάν είχε ενημερωθεί και συμφωνούσε μαζί του ο Ελληνικόs λαόs στον οποίο ανήκε η υπό διαπραγμάτευση γη. Δυστυχώs ο τελευταίοs δεν πρόλαβε να απαντήσει καθώs έγινε παρεμβολή από τον γραμματέα τύπου του υπουργού και μου ζητήθηκε να αρκεσθώ μόνο σε μία ερώτηση, "προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία ερωτήσεων και στουs υπόλοιπουs εκδότεs των παροικιακών εντύπων". Κάτω από αυτέs τιs συνθήκεs υποχρεώθηκα από σεβασμό στο αξίωμα του επισκέπτη να σιωπήσω, χωρίs ωστόσο να μου ξαναδοθεί ο λόγοs, ακόμα και όταν η συζήτηση τουs στράφηκε στα περί "ανέμων και υδάτων". Όταν στο τέλοs εκείνηs τηs συνέντευξηs σηκωθήκαμε για να φύγουμε, με πλησίασε ο υπουργόs και δίνονταs μου το χέρι του για την αποχαιρετιστήρια χειραψία με ρώτησε εάν και κατά πόσον ικανοποιήθηκα με την απάντησή του. " Εγνώριζα την απάντησή σου εδώ και χρόνια", του δήλωσα, "απλώs σήμερα επιβεβαίωσεs και εσύ με αυτά που είπεs εκείνα που γράφω", και πρόσθεσα, "υπήρξα οπαδόs συνεργάτηs του παππού σου και πραγματικά αισθάνομαι θλίψη για τιs πολιτικέs πρακτικέs των απογόνων του σπουδαίου εκείνου άνδρα τηs ελληνικήs δημοκρατίαs. Σου υπόσχομαι κ. Υπουργέ να αγωνισθώ ενάντια σε αυτά σου τα σχέδια και την πολιτική με όλεs τιs δυνάμειs τόσο τιs δικέs μου όσο και τηs επιθεώρησηs, ώστε να ενημερωθεί ο Ελληνικόs λαόs για τιs πραγματικέs σαs προθέσειs. Επειδή μεταξύ άλλων πιστεύω ότι η εκλογή σου στο κοινοβούλιο των Ελλήνων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ωs δικαίωμα εκποίησηs τηs χώραs. " Η μοναδική φωνή που αναφέρθηκε σε αυτέs ήταν και πάλι η επιθεώρηση "Πατρίδεs". Αυτή, δυστυχώs, είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα την οποία προσπάθησαν με κάθε θυσία να κρύψουν από τον Έλληνα πολίτη και ψηφοφόρο εκείνοι που υποτίθεται έταξαν τον εαυτό τουs στην υπηρεσία του.


Δύο μέρεs αργότερα συναντήθηκα, τυχαία, με τον πρέσβη Γιάννη Θωμόγλου. "Τι κεραυνόs ήταν αυτόs πάλι Θωμά μου", μου είπε, " στην κυριολεξία κόλλησεs στο τοίχο έναν υπουργό εξωτερικών, πρέπει να γνωρίζειs ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπονται". "Κάνειs λάθοs", του απάντησα, " πέρασαν πλέον οι εποχέs που πουλούσατε τον Ελληνισμό κατά το δοκούν, σήμερα κάθε πολιτική απόφαση και πράξη υπόκειται στην ανοικτή έρευνα και κρίση του τύπου και τηs κοινήs γνώμηs, επειδή έχει κάθε δικαίωμα ο Ελληνικόs λαόs να γνωρίζει ποιοι και για το ξεπουλάν". Ο συνομιλητήs μου δεν απάντησε ούτε και θέλησε να δώσει συνέχεια στη συζήτηση.


Ύστερα από μερικέs εβδομάδεs βρέθηκα και πάλι στην Ουάσιγκτον όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον ομογενή βουλευτή τηs ομοσπονδιακήs κυβέρνησηs των Ηνωμένων πολιτειών Μανώλη Μπιλιράκη, έναν υπέροχο και παντοδύναμο πολιτικά νομοθέτη του Αμερικανικού Κογκρέσου καταγόμενο από την Κάλυμνο. Η συζήτησή περιστράφηκε και πάλι γύρω από τα Βαλκάνια και τιs επερχόμενεs αλλαγέs. Ομολογώ ότι η πικρία του συνομιλητή μου ήταν τόση ώστε να μην κάνει την παραμικρή προσπάθεια να αποκρύψει την αγανάκτησή του για την απαράδεκτη πολιτική των Αθηναϊκών κυβερνήσεων.(Στο σημείο αυτό θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω ότι τόσο ο Μανώληs Μπιλιράκηs από τιs ΗΠΑ, όσο και ο εξάδελφόs του Γιάννηs Κάννηs, ομοσπονδιακόs βουλευτήs του Καναδά, κάθε καλοκαίρι επισκέπτονταν την ιδιαίτερη πατρίδα καταγωγήs τουs, την Κάλυμνο, και με νοικιασμένα σκάφη αναρτούσαν την Ελληνική, Αμερικανική και Καναδική σημαία και αρμένιζαν γύρω από τιs βραχονησίδεs Ίμια, προκαλώνταs την οργή τηs Άγκυραs, η οποία έφθασε μέχρι του σημείου διπλωματικού διαβήματοs προs την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τιs "προκλήσειs" των δύο πολιτικών Ελληνικήs καταγωγήs.) Το μεγάλο ερώτημα και πάλι ήταν πωs θα μπορούσαμε να πιέσουμε την Αθήνα να αναθεωρήσει τιs υποσχέσειs και τα σχέδια πολιτικήs του 1975, για την εφαρμογή των οποίων πίεζε τόσο έντονα η Άγκυρα και φυσικά τα Σκόπια και η Αλβανία. Κάτω από αυτέs τιs πραγματικότητεs η Αθήνα προχώρησε στην εκλογή Προέδρου τηs Δημοκρατίαs, ύστερα από την λήξη τηs θητείαs του Κωστή Στεφανόπουλου. Νέοs Πρόεδροs προτάθηκε ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και έμπιστοs συνεργάτηs του ιδρυτή του κινήματοs Ανδρέα Παπανδρέου. Ο υποψήφιοs εύκολα κέρδισε τη μάχη τηs κοινοβουλευτικήs αποδοχήs, καθώs υποστηρίχθηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα εναλλακτικήs άσκησηs τηs εξουσίαs, του ΠΑΣΟΚ και τηs Νέαs Δημοκρατίαs.


Προσφωνώνταs αργότερα το νέο πρόεδρο η πρόεδροs του Ελληνικού κοινοβουλίου Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη του "υπενθύμιζε" ότι κατά την περίοδο τηs θητείαs του στην κορυφή τηs κρατικήs ιεραρχίαs πρόκειται να συμβούν "σημαντικέs αλλαγέs τηs συνοριακήs γραμμήs σε βάροs τηs Ελλάδαs, απαραίτητεs για την προαγωγή τηs παγκόσμιαs ειρήνηs και την ασφάλεια τηs περιοχήs." Μια πραγματικότητα την οποία γνώριζε πολύ καλά ο νέοs πρόεδροs τηs δημοκρατίαs, από τα ποιό έμπιστα στελέχη του Ανδρέα Παπανδρέου, και γνώστηs των δεσμεύσεων του αρχηγού του κινήματοs για την εφαρμογή του Νατοϊκού σχεδίου "Φαιδόρα".


Ήταν η πρώτη φορά που το πολιτικό κατεστημένο των Αθηνών, τολμούσε ανοικτά πλέον να προετοιμάσει τουs Έλληνεs πολίτεs για τιs προθέσειs του να ξεπουλήσει τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περιοχέs τιs οποίεs απαιτούσε η Άγκυρα ή η "Νέα Τάξη" είχε υποσχεθεί στα Σκόπια, την δε εφαρμογή τουs είχε αναλάβει το ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε όμωs και πάλι ο σκεπτικόs αναγνώστηs να ισχυρισθεί ότι τα λόγια τηs κυρίαs Μπενάκη μάλλον αποτελούσαν κάποια αόριστη αναφορά για "κάθε ενδεχόμενο". Ίσωs. Έξη μήνεs αργότερα, ωστόσο, μετά την ανάληψη τηs προεδρίαs από τον κ. Παπούλια, την Αθήνα επισκέφθηκε το προεδρείο τηs ΑΧΕΠΑ Αμερικήs και Καναδά για το γνωστό "ετήσιο προσκύνημά τουs στη προγονική γη". Ανταποδίδονταs τον χαιρετισμό των επισκεπτών του ο Πρόεδροs τηs Δημοκρατίαs, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι: "στιs μέρεs που μαs έρχονται θα επιτελεσθούν σημαντικέs αλλαγέs στον συνοριακό χάρτη τηs περιοχήs σε βάροs τηs Ελλάδαs," και ζήτησε από τουs επισκέπτεs του να είναι έτοιμοι για άμυνα και αγώνα. "Αυτόs είναι και ο λόγοs που θα πρέπει να προετοιμαστείτε για αγώνα εσείs οι απόδημοι", συμπλήρωσε ο Πρόεδροs. Μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν σε εκείνη την αποστολή ήταν και ο εκπρόσωποs τηs ΑΧΕΠΑ Καναδά, συν-πάροικοs Αντώνηs Μαυρομαράs, ο οποίοs μου δήλωσε πρόσφατα ότι η δήλωση του προέδρου αυτόματα έφερε στη μνήμη του εκείνα που γράφω για δεκαετίεs τώρα στην επιθεώρηση "Πατρίδεs". Για τον Κάρολο Παπούλια ήταν μια τραγική ομολογία αποδοχήs άσκησηs λαθεμένηs πολιτικήs τόσο του ιδίου όσο και των κομματαρχών τηs Αθήναs, η οποία έφερε ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο τηs χώραs σε κατάσταση ηθικήs και ουσιαστικήs πτώχευσηs.


Στο σημείο αυτό αs μου επιτραπεί να αναφερθώ σε ένα περιστατικό τηs εποχήs εκείνηs, μεταξύ του τότε υπουργού εξωτερικών τηs κυβέρνησηs του Ανδρέα Παπανδρέου, Κάρολου Παπούλια και του συν-πάροικου ομογενούs Χριστόφορου Κύρκου. Κατά την διάρκεια επίσκεψηs του τελευταίου στην Αθήνα θέλησε να συναντήσει τον Ηπειρώτη πολιτικό. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" Έτσι λοιπόν μεταξύ ποτού και φαγητού ο Κάρολοs Παπούλιαs, ζήτησε από τον φιλοξενούμενό του να κάνει οτιδήποτε δυνατόν και να βοηθήσει ώστε να διασπαστεί η "Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικήs και Καναδά", προκειμένου να αποδυναμωθεί και να μη φέρνει εμπόδια με τιs παρεμβάσειs τηs,- ωs εκπρόσωποs των Ηπειρωτών Αμερικήs και Καναδά -, στη χάραξη πολιτικήs από την κυβέρνηση των Αθηνών. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ύστερα από εκείνη τη συνάντηση και με την επιστροφή του στο Τορόντο ο Χριστόφοροs εργάσθηκε με πραγματικό ζήλο και κατόρθωσε να διασπάσει την μεγάλη και μαχητική "Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικήs και Καναδά", με τον ισχυρισμό ότι η πρωτοβουλία στη χάραξη εξωτερικήs πολιτικήs τηs Ελλάδαs, θα πρέπει να ανήκει, χωρίs παρεμβάσειs, στην υπεύθυνη κυβέρνηση και επομένωs ο Καναδάs διαχωρίζει τιs ευθύνεs του από την αδελφή μαχητική οργάνωση των ΗΠΑ. Αιτία αυτήs τηs ενέργειαs του Έλληνα πολιτικού ήταν το γεγονόs των αντιδράσεων των εκπροσώπων τηs Πανηπειρωτικήs Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά για την "μονομερή και χωρίs κανέναν απολύτωs όρο προστασίαs των μελών τηs ομογένειαs τηs βορείου Ηπείρου, άρση του εμπόλεμου" με την Αλβανία, το οποίο ίσχυε από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.


Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε η κυβέρνηση των Αθηνών να αποδυναμώσει την μαχητικότητα των μελών τηs Πανηπειρωτικήs Ομοσπονδίαs και να επιβάλλει την πολιτική τηs, όπωs ακριβώs έγινε και με τη Παμ-μακεδονική Αμερικήs και Καναδά. Τα αποτελέσματα αυτήs τηs πολιτικήs μπορεί να δει άνετα ο παρατηρητήs με την πρόσφατη κρίση του Μακεδονικού, όπου στην απαίτηση ολόκληρου του Ελληνικού έθνουs, για την μη αποδοχή του όρου Μακεδονία στην ονομασία του μικρού κρατιδίου των Σκοπίων, η Αθήνα κατόρθωσε να σπάσει τιs εντυπώσειs με τη βοήθεια του προέδρου του ΣΑΕ, (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού) -ενόs κρατικοδίαιτου επιδοτούμενου οικονομικά οργανισμού, ο οποίοs υποτίθεται εκπροσωπεί τουs απόδημουs τηs γηs-, προs όφελοs των σχεδίων τηs. Κάτι παρόμοιο, πέτυχε και με το προεδρείο τηs Παμ-Μακεδονικήs Ένωσηs του Οντάριο, τηs οποίαs ο πρόεδροs δέχθηκε να έλθει σε ανοικτή σύγκρουση με ολόκληρη την ομογένεια και το εθνικό κέντρο, με την αποδοχή των πολιτικών αποφάσεων των Αθηνών. Στο σημείο δε αυτό, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι έγκειται και η ειρωνεία τηs ομολογίαs του Προέδρου τηs Ελληνικήs δημοκρατίαs, ότι "οι απόδημοι οφείλουν να ενωθούν και να προετοιμασθούν για το μεγάλο κίνδυνο που απειλεί την Ελλάδα τηs απώλειαs τμημάτων τηs εθνικήs τηs κυριαρχίαs, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο κοντινό μέλλον, μέχρι το 2025" .


Θα πρέπει δε να ομολογήσουμε ότι σε αυτό βοηθήσαμε, λίγο πολύ, όλοι μαs. Ορισμένοι με τον πολιτικό καιροσκοπισμό τουs και την ελπίδα προσωπικών κερδών σε αμοιβή για την προσήλωση και τιs υπηρεσίεs τουs στιs ηγεσίεs του κομματικού κατεστημένου άσκησηs τηs εξουσίαs τηs Ελλάδαs. Άλλοι με την προσφορά υπηρεσιών με αντάλλαγμα την εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών κάποιαs σταδιοδρομίαs στη πολιτική, την διπλωματία ή την εκκλησία, και άλλοι έναντι υπόσχεσηs μικρό προνομίων υπό την μορφή επαγγελματικών αδειών ή και οικονομικών δωρεών, χωρίs να μπορούν να φαντασθούν ότι έτσι γίνονται συνεργοί στην μεγαλύτερη κίνηση εθνικήs μειοδοσίαs που δρομολογήθηκε ποτέ κάτω από συνθήκεs ειρήνηs, σε βάροs του εθνικού κέντρου και τηs Ελληνικήs επικράτειαs
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails