Friday, January 22, 2016

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ! !

Σε βάρος των ευπαθών ομάδων του Ελληνικού πληθυ­σμού, όπως πολύτεκνοι, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α­μΕΑ), άποροι, αναξιοπαθούντες ηλικιωμένοι, θα αποβεί το «κόψιμο» στο ήμισυ, των κοινωνικών και προνοιακών επι­δομάτων που λαμβάνουν, προκειμένου να βρεθούν χρήματα για την στέγαση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την σίτιση των εκατοντάδων χιλιάδων τριτοκοσμικών που θα «εγκλωβιστούν» στην χώρα μας.

Πράγματι, από το προϋπολογισμένο κονδύλι ύψους 2,5 δισ. ευρώ που επρόκειτο να κατευθυνθεί για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των παραπάνω ομάδων, τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την επιδότηση ενοικίου και την διανομή δωρεάν γευμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης σε πλέον των 70.000 λαθρομεταναστών.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την Ευ­ρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 50.000 θέσεις «μόνιμης φιλοξενί­ας», που μπορεί ακόμη και να διπλασιασθούν με τον ερχομό της άνοιξης.

Και επειδή άλλες πηγές εσόδων δεν υπάρχουν για το συγκε­κριμένο πρόγραμμα, αφού το «ξύσιμο του πάτου» των απο- θεματικών των υπουργείων και των δημοσίων φορέων δεν απέφερε το προσδοκώμενο, τώρα μπήκαν στο μάτι της μνημονιακής κυβέρνησης οι προνοιακές παροχές.

Σε πρώτη φάση θα «ξεσκονισθούν» όσοι παίρνουν κάποιο είδος επιδόματος.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ασφαλιστικοί και μη οργανισμοί του Δημοσίου θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στην Ηλεκτρο­νική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, τα απολογιστικά στοιχεία καταβολής διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων.

Τα στοιχεία θα αφορούν αναλυτικά τα ποσά που χορηγή­θηκαν το 2015 ανά δικαιούχο και είδος επιδόματος.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση δεδο­μένων, στην οποία για πρώτη φορά θα καταγραφούν ο ακρι­βής αριθμός προνοιακών παροχών και το σύνολο των δι­καιούχων.

Στην συνέχεια, θα πέσει δραστικό «ψαλίδι», καθώς με την εισαγωγή νέων κριτηρίων, όπως η εξαίρεση αυτών που δια­θέτουν ακόμη κι ένα στρέμμα γης στην γενέθλια πατρίδα τους ή διατηρούν την επικαρπία σε ένα δυαράκι στα Πατή­σια, θα περιορισθούν στο μισό όσοι θα έχουν δικαίωμα σε κά­ποια μορφή κοινωνικοχρηματικής ενίσχυσης.

Αλλά και το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύ­ης (Ε.Σ.Κ.Α.) είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των λαθρεποικιστών, παλιών και νεόφερτων.

Από μια πρώτη ανάγνωσή του προκύπτει ότι το σύνολο των παροχών σε χρήμα και σε είδος (επιδόματα, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, προγράμματα ενίσχυσης ευάλωτων ομάδων) και οι ανοι­κτές δομές φροντίδας έχουν σχεδιασθεί ή μάλλον έχουν προσαρμοσθεί στις ανάγκες των αλλοδαπών.

Οι τελευταίοι, με βάση το νομοσχέδιο για την αντιμετώ­πιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που ψηφίστηκε τον Μάρτιο ■ του 2015, θεωρούνται ότι ζουν σε καθεστώς ακραίας φτώ­χειας, αφού έχουν μηδαμινά ή και καθόλου εισοδήματα, λό­γω κυρίως της «μαύρης εργασίας» στην οποία επιδίδονται.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με ημιεπίσημα στοιχεία, τα περισσότερα από τα 108 εκατ. ευρώ που τελικά εκταμιεύθηκαν τον προηγούμενο χρόνο για την παροχή δωρεάν ηλε­κτρικού ρεύματος (έως 1.200 KWh ανά τετραμηνία) και επι­δόματος σίτισης και στέγασης, κατέληξαν 9 στις 10 περιπτώ­σεις σε αλλογενείς.

Το νέο έτος λόγω της αθρόας ροής μεταναστών και μπρο­στά στον κίνδυνο να δημιουργηθούν υπαίθριοι καταυλισμοί, όπως της πλατείας Βικτωρίας, σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, προωθείται η ολοκληρωμένη προστασία όσων «παράτυπων» μεταναστών μας …προτιμήσουν, αφού είναι αδύνατη, για ποι­κίλους λόγους, η μετεγκατάστασή τους σε κάποια χώρα της εύπορης Βόρειας Ευρώπης.

Τα επιδόματα που θα καταργηθούν

Ανάμεσα στις παροχές που θα καταργηθούν ή θα περιορι­σθούν για τους περισσότερους σημερινούς δικαιούχους, προ­κειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα για την δημιουργία υποστηρικτικών δομών για τους ανιθαγενείς, θα είναι το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, ε­νώ θα διατεθεί και μέρος του προϋπολογισμένου για το 2016 επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, εξετάζεται η γενναία πε­ρικοπή, για τον ίδιο σκοπό, των επιδομάτων παραπληγίας ή τετραπληγίας (εξωιδρυματικά) ή ακόμη και του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας που εισπράττουν άτομα με κινητικές δυ­σκολίες και ειδικές ικανότητες.

Επίσης, σε συνεργασία με τις συστημικές τράπεζες, θα δη­μιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός συγκέντρωσης χρημά­των από ΜΚΟ, μεμονωμένες επιχειρήσεις, οργανισμούς σε Ελ­λάδα και εξωτερικό, με στόχο «την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης» για τους επήλυδες.

Ο λογαριασμός θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατ­φόρμα παρακολούθησης ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση πλη­ροφόρηση για την πορεία του προγράμματος.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να συνδράμουν με διαθέσιμα κεφάλαια που διαθέτουν, δημόσιοι οργανισμοί όπως η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ, ενώ κρούσεις έχουν γίνει και προς την Εθνική Τράπεζα.

Επίσης, με πρόσχημα την κοινωνική ένταξη των μεταναστών προβλέπεται η δημιουργία χιλιάδων επιδοτούμενων νέων θέ­σεων εργασίας.

Πηγές δεν αποκλείουν, μάλιστα, να ιδρυθούν και «κοινω­νικά φαρμακεία», ειδικά γι’ αυτούς, με βάση την θρησκευ­τική διαφορετικότητά τους στα οποία θα προσληφθούν συ­μπατριώτες τους γιατροί που θα μισθοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να χρυσωθεί το χάπι για τους Έλληνες που διαθέτουν ξενοίκιαστα ακίνητα, κατατέθη­κε κυριολεκτικά παραμονές Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου), φωτογραφική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη που εδώ και μήνες είχε αποκαλύψει το ΕΜΠΡΟΣ, προβλέπεται ότι το επίδομα ενοικί­ου για την εξασφάλιση στέγης μετά την έγκριση χορήγησης της παροχής όσον αφορά νέες μισθώσεις ή ανανέωση υφισταμέ­νων μισθώσεων με νέους όρους, θα δίδεται απευθείας στον εκ­μισθωτή του διαμερίσματος ή της οικίας.

Η παροχή που σχεδόν αποκλειστικά προορίζεται για πα­λιούς και νέους εποίκους, θα χορηγείται για ένα διάστημα 9 μη­νών και είναι δυνατή η επέκτασή της ως το τέλος του 2016.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θέλουν να έχουν κυρίαρχο ρό­λο και τα ξένα Funds, δηλαδή τα «κοράκια» των διεθνών αγορών, που θα αρπάξουν «αντί πινακίου φακής», ακόμη και την κύρια κατοικία των Ελλήνων πολιτών.

Στα σχέδιά τους είναι, αφού αγοράσουν τα σπίτια όλων όσων έχουν μπει στην «κόκκινη λίστα» σε τιμές ως και 70% κάτω από την εμπορική αξία τους, να τα νοικιάσουν σε αλ­λοδαπούς.

Τα χρήματά τους θα είναι απολύτως εξασφαλισμένα, αφού προηγουμένως θα φροντίσουν να ενταχθούν στα προγράμματα στέγασης και να ανοίξουν ένα λογαριασμό όπου την πρώτη κάθε μήνα θα κατατίθενται τα ενοίκια από το Ε.Σ.Κ.Α., που θα αναλάβει πιθανότατα το έργο αυτό.

Έτσι, δεν θα χρειασθεί καν να έρθουν οι «επενδυτές» σε επαφή με τους… νοικάρηδές τους.

Όσο για τους γηγενείς, ας πεθάνουν στην ψάθα ή μάλλον στο πεζοδρόμιο.

Άρθρο του Γ. Φράγκου στην εφημερίδα «Εμπρός»

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails