Sunday, December 7, 2008

ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ 5

Ο Κίνδυνος της Ρωσσίας.
Όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά και εις πολλάς άλλας χώρας πολλοί είνε οι νομίζοντες ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος δεν είναι σοβαρός και είναι υπερβολικοί οι ομιλούντες περί αυτού.
Αι κατωτέρω πληροφορίαι θα αποδείξουν ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος είνε σοβαρώτατος και ότι οι βεβαιούντες το αντίθετον ή είνε εγκληματικώς επιπόλαιοι ή είνε κεκρυμμένοι πράκτορες του κομμουνισμού, επιδιώκοντες να αποκοιμίζουν τα Κράτη και τους λαούς.

Ο κίνδυνος είνε σοβαρώτερος παρ’ όσον φαίνεται, διά τους εξής τέσσαρας λόγους:
Α) Διότι είνε απιστεύτως τελεία η οργάνωσις και η πειθαρχία τών κατά τόπους κομμουνιστικών κομμάτων, συντεταγμένων στρατιωτικώς, αν και ο κομμουνισμός λέγει ότι μισεί τους στρατούς.
Β) Διότι μόνη η Σοβιετική Ρωσσία διαθέτει διακόσια εκατομμύρια χρυσών ρουβλίων (δηλαδή περίπου 7 δισεκατομμύρια δραχμών) διά την Προπαγάνδαν του Διεθνούς Κομμουνισμού, πλήν άλλων αδήλων πόρων προερχομένων είτε εκ κεφαλαιοκρατών, οι οποίοι έχουν συμφέρον εις τας αναστατώσεις είτε εκ των εράνων (μόπρ), τους οποίους κατ’ επίφασιν ενεργούν μεταξύ των οι κομμουνισταί όλων των χωρών.
Γ) Διότι οι αρχηγοί του κομμουνισμού όλων των Κρατών, παχύτατα αμειβόμενοι υπό της Μόσχας, εμφανίζονται ουχί ως ιδεολόγοι κήρυκες μιάς επιστημονικής θεωρίας, αλλά ως απατεώνες δημαγωγοί, οι οποίοι αφ’ ενός ‘αποκρύπτουν την πραγματικήν έννοιαν της κοινοκτημοσύνης και του ιστορικού υλισμού, αφ’ ετέρου δε θωπεύουν τα κτηνωδέστερα ένστικτα του πλήθους.
Επειδή δε εις όλας τας χώρας της γης, εις όλας τας ηπείρους, υπάρχουν εργάται και χωρικοί αθώοι αλλ’ αμαθείς, κολακευόμενοι από τόσον ελκυστικάς υποσχέσεις είνε φυσικόν να βλέπει κανείς να φυτρώνουν, όπως οι δηλητηριώδεις μύκητες, εις όλα τα Κράτη του κόσμου κομμουνιστικά κόμματα.
Δ) Διότι πανταχού οι κομμουνισταί εξευρίσκουν τρόπους να εξοπλίζονται συστηματικώς, ενώ ταυτοχρόνως διά των πλέον υπούλων μεθόδων επιδιώκουν τον αφοπλισμόν των αστών.
Οι ίδιοι είνε απολύτως βέβαιοι περί της τελικής επικρατήσεώς των, διότι όπως λέγουν, ευρίσκονται αντιμέτωποι δύο κόσμοι, δηλαδή το πλήθος και αφ’ ετέρου οι ολίγοι, δηλ. οι έμποροι και βιομήχανοι, οι εκμεταλλευταί των πολλών, κατά φράσίν των. Και οι μέν πολλοί έχουν υπέρ αυτών πλήν της αριθμητικής υπεροχής την οργάνωσιν, την πειθαρχίαν και το ηθικόν, δηλαδή την ανυπόμονον μανίαν να αρπάσσουν τας περιουσίας των πλουσίων. Ενώ οι ολίγοι, χορτασμένοι εκ της μακράς εκμεταλλεύσεως των πολλών, ούτε οργανούνται, ούτε πειθαρχούν, ούτε διαθέτουν οβολόν δι’ αντικομμουνιστικήν [αντι-Ταλμουδιστικήν, αντι-Σιωνιστικήν] οργάνωσιν, ούτε έχουν το πολεμοχαρές ηθικόν του πεινώντος πλήθους.
Ιδού μία πιστή εικών της τεραστίας οργανώσεως του κομμουνισμού εις όλας τα Ηπείρους:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Γ’ Διεθνούς εδρεύουσα εις Μόσχαν διαιρείται εις δύο Τμήματα.
Α) ‘Τμήμα Διεθνών Σχέσεων’, εις το οποίον υποτάσσονται όλα τα κομμουνιστικά κόμματα όλων των χωρών. Υπάρχουν δε τοιαύτα όχι μόνον εις την Ευρώπην και Β. Αμερικήν, αλλά και εις την Ασίαν και εις την Αφρικήν και εις την Ν. Αμερικήν και εν γένει πανταχού όπου υπάρχουν εργάται.
Β) ‘Τμήμα Ταραχών, Προπαγάνδας και Δράσεως’. Το Τμήμα τούτο, το και σπουδαιότερον, υποδιαιρείται εις τρείς Γραμματείας:

1) Ανατολική Γραμματεία Προπαγάνδας.

2) Δυτική Γραμματεία Προπαγάνδας.

3) Γραμματεία Ειδικών Ομάδων.

Το Τμήμα τούτο ευρίσκεται εις άμεσον συνεργασίαν με την εν Ρωσσία Τρομοκρατικήν Οργάνωσιν Γκέ-πέ-ού (πρώην Τσέκα), η οποία συχνά αποστέλλει όργανά της εις ξένας χώρας προς διενέργειαν Προπαγάνδας ή εκτέλεσιν δολοφονιών ή οργάνωσιν ταραχών. [όρα Μοσσάντ, Κατσάς, Σαγιανίμ, Κιντόν]
Και οι μή ειδικοί περί τα στρατιωτικά πράγματα αντιλαμβάνονται ότι μικραί ομάδες συντεταγμέναι είνε εις θέσιν να επιβάλουν τας θελήσεις των εις πολύ μεγαλυτέρας μάζας, μη οργανωμένας, αναρχουμένας και μάλιστα σπαρασσομένας από εμφυλίους διενέξεις, επιτηδείως υποθαλπομένας υπό των κομμουνιστών.
Η αναμφισβήτητος αύτη αλήθεια ερμηνεύη το άλλως ανεξήγητον φαινόμενον καθ’ ό εξακόσιαι χιλιάδες ρωσσο-Εβραίων μπολσεβίκων θαυμασίως οργανωμένων, τρομοκρατούν τον ρωσσικόν λαόν εξ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ανθρώπων.
Την αλήθειαν ταύτην πρέπει να προσέξουν πολύ όσοι εξ επιπολαιότητος βεβαιούν ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος είναι ανύπαρκτος.
Σημειωτέον ότι οι Εβραίοι δικτάτορες της Μόσχας ανυπέρβλητοι εις ευφυά σχέδια, δεν επιδιώκουν μόνον την δηλητηρίασιν των εργατών και χωρικών. Διά να αποσυνθέσουν τας κοινωνίας, διά να παραλύσουν πάσαν αντίδρασιν επεζήτησαν την προσέλκυσιν των γυναικών, των νέων, των αθλητών και των φιλανθρώπων, ούτως ώστε έχομεν σήμερον έξ εν όλω διεθνείς οργανώσεις πανισχύρους:

1) Διεθνής Εργατική ή Επαγγελματική

2) Διεθνής Χωρικών

3) Διεθνής Γυναικών

4) Διεθνής Νεολαιών

5) Διεθνής Βοηθείας

6) Διεθνής Αθλητική

Η αριθμητική δύναμις, την οποίαν εκπροσωπούν σήμερον αι Διεθνείς αύται οργανώσεις εις τον κόσμον, είνε κατ’ ελάχιστον όριον 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δέκα ολόκληρα εκατομύρια πρακτόρων, διαθετόντων κατ’ έτος δισεκατομμύρια δραχμών, εργαζομένων λυσσωδώς επί τη βάσει σατανικώς ευφυούς προγράμματος, κινουμένων συμφώνως προς το τελειότερον επιτελικόν σχέδιον, με πειθαρχίαν και οργάνωσιν, μετερχομένων τα πλέον αθέμιτα εγκληματικά μέσα, δολοφονίας, δωροδοκίας, σωματεμπορίαν γυναικών, κλπ. Ιδού η δύναμις του διεθνούς κομμουνισμού, την οποίαν ευρίσκουν περιφρονητέαν επίπόλαιοι διανοούμενοι ή ανάξιοι πολιτικοί ηγέται διαφόρων χωρών.
Η θλιβερά αύτη κατάστασις επέτρεψεν εις τον Εβραίον πρόεδρον της Γ’ Διεθνούς Ζηνόβιεφ (Ρόζενφελδ) να διαπιστώση με υπερήφανον χαράν κατά το Ε’ Παγκόσμιον Κομμουνιστικόν Συνέδριον (Ιούλιος 1924, Μόσχα) ότι το έν έκτον της υδρογείου έχει κατακτηθή ήδη υπό των κομμουνιστών, και να βεβαιώση ότι η παγκόσμιος επανάστασις δεν είνε μακράν.
Ο ελληνικός Μπολσεβικισμός.
΄Οτι ο κομμουνισμός είνε Εβραική έμπνευσις και εκτέλεσις αποδεικνύεται και εκ του πρωτεύοντος ρόλου, τον οποίον ωρισμένοι Ισραηλίται παίζουν και εις τον ελληνικόν κομμουνισμόν και ο οποίος πολλάκις απεγυμνώθη, παρά τας υπ’ αυτού λαμβανομένας εξαιρετικάς προφυλάξεις.
Ιδού μερικαί αποδείξεις:
1) δεν είνε ολίγοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι ο ευφυέστατος Ισραηλίτης Αβραάμ Μπεναρόγια, δαιμόνιος εις αντίληψιν και δραστηριότητα, είνε ο πατήρ του ελληνικού κομμουνισμού. Ούτος γεννηθείς εν Βουλγαρία μετώκησεν εις Θεσσαλονίκην, όπου συνεστήθη ο πρώτος πυρήν του μπολσεβικισμού, μεταφυτευθείς βραδύτερον εις Αθήνας.
Η βουλγαρική καταγωγή του ίσως δεν είνε ξένη προς όλας τας ανθελληνικάς ραδιουργίας του εις το Μακεδονικόν Ζήτημα.
Οι ΄Ελληνες εργάται, όλοι οι τίμιοι και αθώοι ΄Ελληνες εργάται πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κύριος ιδρυτής του ελληνικού κομμουνισμού είνε Ισραηλίτης εκ Βουλγαρίας.
2) Ο αντιστράτηγος κ. Οθωναίος του οποίου είνε γνωστή η θετική αντίληψις και ο άκαμπτος χαρακτήρ, εβεβαίωσεν ότι ‘οι κομμουνισταί Θεσσαλονίκης
ενισχύονται πολύ υπό του Ισραηλιτικού στοιχείου, το οποίον πλειονοψηφεί μεταξύ αυτών, εις τας συγκεντρώσεις των οι Ισραηλίται είνε πάντοτε τα τρία τέταρτα.’ (‘΄Εθνος’ της 22ας Ιανουαρίου 1925)
3) Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. Καλοχριστιεάκης εβεβαίωσεν επίσης ότι ‘ο κομμουνισμός έχει εις την Θεσσαλονίκην σπουδαίον κέντρον, συνδεόμενον με τα άλλα κομμουνιστικά κέντρα της Βαλκανικής και της Ευρώπης, ιδίως δε με την Μόσχαν, ενώ το μεγαλύτερον μέρος των μελών του είνε Ισραηλίται’. (΄Εθνος 23 Ιανουαρίου)
4) Επίσης είνε άξιον πολλής προσοχής το γεγονός ότι εις τας τελευταίας κομμουνιστικάς ταραχάς των Τρικάλων μετέσχον τέσσαρες γυναίκες Εβραίαι. Τι εζήτουν αύται εις τας διαδηλώσεις;
5) Την 2αν Φεβρουαρίου α ασύρματος Μόσχας ανήγγειλεν την επάνοδον εις Ρωσσίαν πολυαρίθμων Εβραίων, οι οποίοι είχον εγκατασταθεί εις Παλαιστίνην.
Νομίζω ότι η παρένθεσις αύτη περί του ελληνικού κομμουνισμού ήτο απαραίτητος, διά να τονισθή ακόμη περισσότερον, εάν υπάρχει ανάγκη, μετά τας αποδείξεις τας οποίας παρέταξα εις τα πρώτα μου άρθρα, η καθαρώς Εβραική έμπνευσις εις την κομμουνιστικήν κίνησιν.
Εάν υπάρχουν ακόμη ΄Ελληνες ή ξένοι αμφιβάλλοντες ότι διοικούντες σήμερον την Ρωσσίαν είνε Εβραίοι, δεν έχουν παρά να αναγνώσουν με προσοχήν την απόφασιν του Ε’ Παγκοσμίου Κομμουνιστικού Συνεδρίου, το οποίον συνήλθε πέρισυ κατ’ Ιούλιον εις την Μόσχαν.
Θα είπουν ότι το Συνέδριον τούτο, ενώ έπρεπε κατά τας αρχάς του διεθνισμού να μη μεροληπτήση διά καμμίαν εθνικότητα, έλαβεν ειδικήν απόφασιν περί προστασίας της Εβραικής Φυλής εις όλον τον κόσμον.
Ιδού κατά τάξιν η απόφασις:
‘ Το Συνέδριον διαπιστούν την ταχείαν ανάπτυξιν του αντισημιτισμού [sic] εις τα αρτισύστατα ιμπεριαλιστικά κράτη, ιδίως εις Πολωνίαν, Ρουμανίαν και Ουγγαρίαν, ως και εις την τάξιν των ιθυνουσών τάξεων, όπως επωφεληθούν αυτού διά να αποσπάσουν την προσοχήν τών εργατών εκ των αληθών ενόχων [;! Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!] της δυστυχίας των και εκ του επαναστατικού αγώνος, υποχρεώνει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα να διεξαγάγουν κατά του αντισημιτισμού αγώνα αποφασιστικόν και έντονον υποστηρίζοντα το σύνθημα: ‘κατάργησις παντός είδους περιορισμού εξ ού υποφέρει [;!] ο Εβραικός πληθυσμός και πλήρης ελευθερία διανοητικής αναπτύξεως εις αυτόν.’
Θα παρακαλέσω τους αναγνώστας μου να αναγνώσουν το τελευταίον σύγγραμμα εκ του οποίου ο ‘Ριζοσπάστης’ αναδημοσίευσεν αποσπάσματα τινά. Ο Εβραίος καθηγητής της Μόσχας Μπρόιντο, θέλων να υπερασπίση την εβραικήν φυλήν, αποδίδει τας κατ’ αυτής βαρβάρους διώξεις εις τον φθόνον διότι συνεκέντρωσε εμπορικάς ικανότητας.
Περαιτέρω ομολογεί ότι ‘στη γενική κατάσταση της εργατικής τάξεως στην Τσαρική Ρωσσία αναπτύχθηκε νωρίτερα η ταξική αντίληψη των Εβραίων εργατών και ότι το Εβραικό Κίνημα ήταν ο πρόσκοπος της ταξικής πάλης του ρωσσικού προλεταριάτου’.
Τι άλλο αποτελούν αι εξηγήσεις αύται ειμή επιβεβαίωσιν των πληροφοριών μου, καθ’ άς ο μπολσεβικισμός υποθαλπόμενον υπό Εβραίων Κεφαλαιούχων, ουχί βεβαίως διότι θέλουν ούτοι να μοιράσουν εις τον κόσμον τα κεφάλαιά των, αλλά διά να εκμεταλλευθούν τας αναστατώσεις των Κρατών; Και διατί το όργανον του ‘ελληνικού’ κομμουνισμού ενώ με υβρίζει καθ’ εκάστην με απρεπή χυδαιότητα, αναδημοσίευσε το άνω απόσπασμα, το οποίον τόσον πειστικώς επιβεβαιοί τας ανακοινώσεις μου; είνε έργον κυρίως εβραικόν, Εξ άλλου ο κ. Λέων Γκατένιο, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης εδημοσίευσεν εις μίαν εφημερίδαν ‘διαμαρτυρίαν’ κατά των εν τώ ‘Ελευθέρω Τύπω’ άρθρων μου, με ύφος απρεπώς προκλητικόν.
Αντί διαμαρτυρίας θα ήθελον να ίδω διάψευσιν των τραγικών γεγονότων, των οποίων υπήρξα αυτόπτης μάρτυς. Επαναλαμβάνω ότι ουδέποτε ισχυρίσθην ότι οι Ισραηλίται της Ελλάδος, των οποίων εκτιμώ την ευφυά οικονομικήν δραστηριότητα, είνε υπεύθυνοι διά τας ενεργείας των Εβραίων τυράννων της Μόσχας, ούτε είπον ποτέ ότι όλοι οι Ισραηλίται της Ελλάδος είνε κομμουνισταί.
Ο κ. Γκατένιο δύναται να είνε βέβαιος ότι ο Ελληνικός λαός ουδέποτε θα προβή εις αντισημιτικάς διώξεις, όπως δεν έθιξεν ούτε ένα Τούρκον, όταν οι Νεότουρκοι [ντονμέ] έσφαζον ως πρόβατα τους αλυτρώτους αδελφούς μας. Θα επεθύμουν μόνον να αναγνώσω έν ανακοινωθέν του κ. Γκατένιο, στιγματίζον την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν διά την αυτονόμησιν της Ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης, ως και την προκλητικήν στάσιν του Κεμάλ, συμμάχου των Εβραίων της Μόσχας, κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως, εφόσον ο ίδιος προβάλλει πίστιν και νομιμοφροσύνην των ελλήνων Ισραηλιτών προς την Ελληνικήν Πατρίδα μας.
Τοιούτο όμως ανακοινωθέν δεν εδημοσιεύθη μέχρι των στιγμών, καθ’ ήν ετυπούτο το βιβλίον τούτο.
Επίσης ευχαρίστως δέχομαι την πρόσκλησιν του εκ Θεσσαλονίκης Ισραηλίτου έλληνος κ. Ισαάκ Καμπελή όπως απαντήσω εις ωρισμένα σημεία επιστολών του δημοσιευθέντων εν τώ ‘Ελευθέρω Τύπω’.
1) ΄Όχι εγώ, αλλ’ ο αντιστράτηγος κ. Οθωναίος και ο Διευθυντής της Αστυνομίας εδήλωσαν δημοσίως ότι τα τρία τέταρτα των κομμουνιστών Θεσσαλονίκης είνε Ισραηλίται, ουχί δε ότι τα τρία τέταρτα των Ισραηλιτών είνε κομμουνισταί.
2) Δεν δυσκολεύομαι διόλου να δεχθώ ως ειλικρινείς τας περί της Ελλάδος και της Δημοκρατίας διαθέσεις του κ. Καμπέλη. Τον παρακαλώ όμως να μη λησμονή ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης εψήφισεν υπέρ του βασιλισμού:
α) Εις τας εκλογάς του 1920
β) Εις τας εκλογάς του 1925
γ) Απέσχε των εκλογών της σημερινής Συνελεύσεως όπως ο βασιλισμός
δ) Εψήφισε κατά της Δημοκρατίας
΄Ολαι αυταί αι δηλώσεις προυκάλεσαν την θλιβεράν έκπληξιν, ακριβώς των εκτιμώντων όπως εγώ την ισραηλιτικήν φυλήν, η οποία είνε τόσον μορφωμένη, τόσον ευφυής, ώστε να μη ακολουθή εξ απτής οπισθοδρομικότητος τον βασιλισμόν (διότι και άλλοι ΄Ελληνες είνε βασιλόφρονες, ουδείς τους ενοχλεί), αλλ’ εξ υστεροβουλίας εξόχως χαρακτηριστικής.
3) Εκτιμώ περισσότερον του κ. Καμπελή την κολοσσιαίαν διεθνή δύναμιν, την οποίαν αποτελούν οι Ισραηλίται της γης. Και διερωτώμαι πολλάκις διατί αυτή η τεραστία δύναμις ευφυών και μορφωμένων ανθρώπων ουδέν έπραξεν όπως εμποδίση την εκρίζωσιν του Χριστιανικού και Ελληνικού Πολιτισμού της Ανατολής, διατί δεν έπραξεν τίποτε διά να ματαιώση άμα τη εκρήξει της την μπολσεβικικήν επανάστασιν και να σώση τον ατυχή ρωσσικόν λαόν εκ της πείνης, εκ της σφαγής, εκ της αποσυνθέσεως, και εξ ερημώσεως;
Ουδείς ΄Ελλην, ουδείς πολιτισμένος άνθρωπος θα αμφισβητήση ότι αν η Μόσχα εδέχετο να απευθύνη μίαν μόνην απειλητικήν λέξιν εις τον Κεμαλ – όπως έκαμνεν επί αιώνας η τσαρική μέν, αλλά χριστιανική Ρωσσία – ούτος θα ανεγνώριζε την ελληνικότητα της πολυκλαύστου Ιωνιας μας, όπως ο σουλτάνος Μαχμούτ πολύ ισχυρότερος του Κεμάλ, είχεν υπογράψει τώ 1829 εις την Αδριανούπολιν την ανεξαρτησίαν της Παλαιάς Ελλάδος.
Οι Εβραίοι τύραννοι της Ρωσσίας, όχι μόνον δεν ηπείλησαν την κεμαλικήν Τουρκίαν, όχι μόνον δεν ετήρησαν ουδετερότητα εις την ελληνοτουρκικήν σύρραξιν, αλλά συνήψαν και συμμαχίαν μετά του Κεμάλ τή 8η Μαρτίου 1921 και τον εβοήθησαν υλικώς και ηθικώς διά να μεταβάλη την αιματοποτισμένην Ανατολήν εις απέραντον νεκροταφείον.
΄Ολαι αι εκδηλώσεις αυταί της εξωτερικής πολιτικής των μπολσεβίκων πείθουν ακραδάντως, υπό το προσωπείον του κομμουνισμού, επιστημονικής ουτοπίας εξόχως δημοκοπικής, ολίγοι κακοί Εβραίοι [;!] επέτυχον να επεκτείνουν και εις την Ανατολήν το πένθος και τα δάκρυα, το αίμα και τα ερείπια, τα οποία ως μαύροι δαίμονες συνεσώρευσαν και εις την ατυχή Ρωσσίαν.
Με μίαν λέξιν ο ρωσσικός μπολσεβικισμός ετήρησεν, διά την σύμμαχον αυτής αιμοσταγή Τουρκίαν, απέναντι της Ελλάδος και όλων των δημοκρατικών λαών της Δύσεως πολιτικήν απροκαλύπτως και συστηματικώς εχθρικήν.
Η Μικρασιατική Καταστροφή και η εκρίζωσις του Χριστιανικού και Ελληνικού Πολιτισμού εκ της Ανατολής είνε ΚΥΡΙΩΣ έργον των Εβραίων δικτατόρων της Μόσχας και [των ντονμέ] του Κεμάλ, και οίτινες [Εβραίοι δικτάτορες] εχρησιμοποίησαν τον Κεμάλ ως όργανόν των.
Η εν Ρωσσία επιτυχία [της ουτοπίας] του Κομμουνισμού, ως ίδομεν μέχρι τούδε, οφείλεται εις την μυστικήν δράσιν των ποικιλωνύμων Σιωνιστικών Οργανώσεων. Αι Οργανώσεις αύται επωφεληθείσαι της εκλύσεως των ηθών και της εκ ταύτης απορρεούσης ανικανότητος και αβουλίας των κυβερνώντων [Εβραίος Κερένσκυ] κατόρθωσαν ν’ ανατρέψουν το κοινωνικόν καθεστώς. Της ανατροπής ταύτης επωφελήθη μικρά Σιωνιστική μειοψηφία όπως επιβή της αρχής και παρουσιάση εις ημάς το θέαμα της μπολσεβοκρατουμένης Ρωσσίας.
Το εν Ρωσσία τόσον επιτυχώς εφαρμοσθέν σύστημα προσπαθούν να θέσουν εις ενέργειαν εις όλα τα αστικά κράτη, ιδίως εν Ελλάδι. Ωθούν τους ιθύνοντας εις σφάλματα επί σφαλμάτων, εις καταχρήσεις επί καταχρήσεων, μέχρι του σημείου ώστε να προκληθή λαική εξέγερσις και ελπίζουν να εκμεταλλευθώσιν όπως εν Ρωσσία.
Κατά της δράσεως ταύτης των οργανώσεων της καταστροφής και απαισίων εχθρών του Ελληνισμού δεν επαρκεί οιαδήποτε κρατική ενέργεια άνευ οργανώσεως της Ελληνικής κοινωνίας και της εργατικής τάξης και αντιδράσεως του ατόμου και της Ελληνικής οικογενείας.
Η Ελληνική οικογένεια ιδίως ήτις είνε το κύτταρον εξ ού αποτελείται το σύνολον του ΄Εθνους, οφείλει ενισχύουσα τας θρησκευτικάς, εθνικάς και οικογενειακάς παραδόσεις της, αίτινες την έσωσαν εκ της φρικωδεστέρας δουλείας των Τούρκων, ν’ ανταπεξέλθη κατά των καταχθονίων τούτων επιβουλών των εχθρών της φυλής μας.
Ούτω θ’ αποφύγομεν την τύχην του ατυχούς μεγάλου Ρωσσικού ΄Εθνους, το οποίον έπεσε θύμα τόσον της ιδιοτελείας των κυβερνητών του, όσον και της αδιαφορίας και μοιρολατρείας του.
Δρ. Α. Ι. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
[Σημ. Β. Γ. – Το βιβλίον του Αρ. Ανδρόνικου υπήρχε στα ράφια από τα τέλη της δεκαετίας του είκοσι και προειδοποιούσε τους επίδοξους κομμουνιστές για το μέλλον τους, που εθελοτυφλούντες το έβλεπαν λαμπρό. Παρόλες τις αποτυχίες τους στα μέτωπα ολοκλήρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (άνοιξαν τις εκκλησίες για να πείσουν τον Σοβιετικό στρατιώτη να πολεμήση) και παρόλες τις δυσαρμονίες υποσχέσεων και πράξεων ( Λένιν θάστρωνε με χρυσάφι τους δρόμους) εντούτοις υπήρξαν κορόιδα που δεν έβλεπαν το τέλος της χάρτινης εξουσίας. Στη δεκαετία του 1970, αριστερή με ρώτησε τη γνώμη μου για το μέλλον του κομμουνισμού. Της είπα ότι είναι χάρτινος πύργος που αργά ή γρήγορα θα πέσει. Μετά την πτώση του τείχους, με έβλεπε ως μάγο που τόπα καίγινε. Κι όμως ήταν τόσο οφθαλμοφανές που μόνο οι Κομμουνιστές ηρνούντο να το δουν.]
[Σημ. ΕΕΕ – Δυστυχώς δεν είναι τόσον απλά τα πράγματα, ως θέλει να τα παρουσιάσει ο Β. Γ. Ο Κομμουνισμός Απέθανεν, Ζήτω ο Κομμουνισμός, ήγουν Κομμουνισμός και Καπιταλισμός αφού καταλήστευσαν με δύο Παγκοσμίους Πολέμους σχεδόν ολόκληρον τον Κόσμον, ενώθησαν και πάλιν, (θέση-αντίθεση-σύνθεση), υπό την ‘αόρατον και σκοτεινήν των Αρχή των 300, με επικεφαλής Ιουδαίο Βασιλέα και εκήρυξαν την Νέαν (παλαιάν, η οποία φθάνει μέχρι Βαβυλώνος) Παγκόσμιαν Τάξιν (την εγκαθίδρυση δηλαδή μιάς Εβραικής Σιωνιστικής Δικτατορικής Κοσμοκρατορίας), υπό τον ψευδεπίγραφον τίτλον της Παγκοσμιοποίησις. Το Σύνταγμα του ΟΗΕ είναι αντίγραφον του Σοβιετικού Συντάγματος, οι νεοσυντηρητικοί, οι έχοντες κατακυριεύσει την Αμερικήν είναι Εβραίοι-Σιωνιστές Τροτσκιστές και διά της εφαρμογής της Κομμουνιστικής Στρατηγικής Γκράμσκι (το σκουλήκι να φάει το μήλο από μέσα) και χωρίς εξαλλοσύνες-αδίστακτες Σφαγές Λένιν-Τρότσκυ- Στάλιν-Πόλ Πότ-Μάο τσέ Τούγκ, επιχειρούν να προωθήσουν τα Κοσμοκρατορικά των σχέδια. Τώρα πλέον ο Εχθρός είναι πάλιν οι απέναντι, όσοι δεν συμφωνούν με τους Εβραίους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες βαπτίζονται ‘Τρομοκράτες’ και έχουν την ανάλογη μεταχείριση! ΄Ετσι εξηγείται και το γεγονός οι μέν ΄Ελληνες Πατριώτες να λοιδωρούνται ως ‘Εθνικιστές και Ρατσιστές’, η δε Εβραιόδουλη Ιθαγενής Πολιτική Συμμορία που εναλλάξ κυβερνά μέσα από ένα Δικτατορικό Κυνοβούλιο, να τιμά έναν Αρχι-καπετάνιο του ΕΛΑΣ και να τον κηδεύει δημοσία δαπάνη! Αυτές είναι οι εντολές από τους Εβραίους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες!
Το μόνο που προς στιγμήν τους σταμάτησε είναι Το Κοράνι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουν οριστικά το μάθημα που τους αξίζει στην Μέση και ΄Απω Ανατολήν, διότι απ’ ό,τι φαίνεται οι μάζες της Δύσης αποβλακωμένες τελείως έχουν ήδη πρό πολλού καταθέσει τα όπλα, πλήν εξαιρέσεων φυσικά, οι οποίες όμως από μόνες τους δεν μπορούν ν’ αντιστρέψουν την φοράν των γεγονότων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τελικά …ο Αλλάχ θα βάλει το χέρι του και ότι όπως αποκαθηλώθηκε το άγαλμα του Λένιν, έτσι θ’ αποκαθηλωθή και το άγαλμα της Εβραικής Σιωνιστικής Έλευθερίας’!!]
[ 311206 - Σημείωσις: Το μεταφραστικόν Τμήμα της ΕΕΕ επεμελήθη του Κειμένου τούτου από σκαναρισμένον τοιούτον και πρόκειται συντόμως να το μεταφράση εις τα Αραβικά, Αγγλικά, Ρωσσικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Ιταλικά, το οποίον και θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ μόνον εις σοβαρούς ερευνητάς, Πανεπιστημιακούς, Φοιτητάς και όσους έχουν εκ των προτέρων εκδηλώσει ενδιαφέρον να γνωρίσουν με στοιχεία ‘Τι Εστί Μπολσεβικισμός’. Ο Κομμουνισμός δυστυχώς δεν απέθανεν. Απλώς ήλλαξε προβιάν και διά της Στρατηγικής τού Γκράμσκι, κυβερνά την Ανθρωπότητα μέσω λακέδων του στον ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, Παγκόσμια Τράπεζαν, Παγκόσμιον Νομισματικόν Ταμείον, λοιπούς Παγκόσμιους Οργανισμούς, καθώς και μέσω των ΗΠΑ, Αγγλίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας, Καναδά.
Οι διεθνείς Συνωμόται δεν έχουν εγκαταλείψει το Σχέδιόν των διά Κοσμοκρατορίαν και αν δεν αντισταθούμε μαχητικά, δυναμικά, ανυποχώρητα, τότε όλα όσα έχουν υποστεί οι δυστυχείς Ρώσσοι και οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης (1917-1991) θα είναι παιχνιδάκι μπροστά σ’ αυτά που ετοιμάζουν με ψηφισμένους ήδη παγκόσμια τους Νόμους ενός αδίστακτου, Φασιστικού, Στρατοκρατικού Δικτατορικού Καθεστώτος! Το μόνο που προς στιγμήν τούς σταμάτησε είναι το Κοράνι, με τους μαχητές των Ισλαμικών Ταξιαρχιών να μάχονται να σώσουν εαυτούς και τους ανυποψίαστους κατοίκους της …Δύσης, από την επερχόμενη λαίλαπα του Διεθνούς Σιωνισμού!!
Οι εντός αγκυλών ευρισκόμενες σημειώσεις είναι του μεταφραστικού τμήματος της ΕΕΕ.
΄Οσοι ενδιαφέρονται να διορθώσουν ορθογραφικώς, και/ή μεταφράσουν τμήμα ή ολόκληρον το κείμενον τούτο εις μίαν των παραπάνω γλωσσών ή εις οιανδήποτε άλλην, παρακαλούνται να το γνωρίσουν εις τον διαθέσαντα το κείμενον τούτο.]
[Διά τους εναπομείναντας χαχόλους του Κομμουνισμού, ο παραπάνω πίνακας όπου ‘πλήθη’ οπαδών-κομμουνιστών χειροκροτούν τον αιμοσταγή, συφιλιδικόν Λένιν!! Μέσα στα πρώτα 2 χρόνια του Κομμουνισμού ο ίδιος προσωπικά διέταξεν την θανάτωσιν τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων Ρώσσων Χριστιανών!]

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails