Tuesday, April 28, 2009

Με αναγκαστικό νόμο ιδρύθηκε το Κ.Ι.Σ. !!!!

ΑΠΟ ΜΑΚΕΛΙΟ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 367
Έτος: 1945
ΦΕΚ: Α 143 19450604
Τέθηκε σε ισχύ: 04.06.1945
Ημ.Υπογραφής: 07.06.1945

Τίτλος
Περί ανασυγκροτήσεως Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

Κείμενο Άρθρου
Όσαι εκ των εν Ελλάδι Ισραηλιτικών Κοινοτήτων αριθμούν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος πλέον του ημίσεος του προ του πολέμου αριθμού μελών, θεωρούνται ως πλήρως ανασυγκεκροτημέναι. Η λειτουργία των Κοινοτήτων τούτων συνεχίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμ. 2456/1920 "περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων", ως ούτος δια μεταγενεστέρων Νόμων ετροποποιήθη και συνεπληρώθη και τους εγκεκριμένους κανονισμούς αυτών. Η Διοίκησις αυτών ανατίθεται προσωρινώς και μέχρις ενεργείας αρχαιρεσιών εις 3μελείς έως 5μελείς διοικητικάς Επιτροπάς, διοριζομένας δι'αποφάσεως του Υπουργείου θρησκευμάτων και Παιδείας προτάσει του οικείου Νομάρχου ή του υπό του άρθρoυ 5 του παρόντος προβλεπομένου Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Μέχρι της αναδείξεως αιρετών Διοικητικών Συμβουλίων, αι προσωριναί αύται Επιτροπαί ασκούσι πάντα τα δικαιώματα τα αναγραφόμενα εις το άρθρoν 7 του Νόμ. 2456/1920. Προκειμένου όμως περί α) απαλλοτριώσεως ακινήτου Κοινοτικής περιουσίας ή συστάσεως εμπραγμάτου βάρους επ'αυτής, β) συνομολογήσεως μισθώσεως ακινήτου δια χρονικήν περίοδον μεγαλυτέραν του έτους και γ) συνάψεως δανείων απαιτείται απόφασις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδιδομένη μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

Σχόλια
Με το ΒΔ 11/25 Μαΐου 1949 ορίστηκε η 15.08.1948 ως ημερομηνία λήξεως της παλιννοστήσεως των εκτοπισθέντων Ισραηλιτών για όσες από τις Ισραηλιτικές Κοινότητες ο αριθμός των διασωθέντων Ισραηλιτών υπερβαίνει τους χίλιους.
Κείμενο Άρθρου
Όσαι εκ των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων αριθμούν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος το ήμισυ ή ολιγώτερα του ημίσεος του προ του πολέμου αριθμού μελών, θεωρούνται ως μερικώς ανασυγκεκροτημέναι. Δια την προσωρινήν Διοίκησιν αυτών εφαρμόζονται επίσης αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Επί πλέον αι εν τω αυτώ άρθρω τεθέντες περιορισμοί ως προς τα δικαιώματα της Διοικήσεως θέλουν ισχύει και μετά την ανάδειξιν αιρετών οργάνων και επί χρονικόν διάστημα ενός έτους από της λήξεως της παλιννοστήσεως των εκτοπισθέντων Ισραηλιτών. Εάν εν τω μεταξύ ο αριθμός των μελών της Κοινότητος υπερβή το ήμισυ του προ του Γερμανικού διωγμού τοιούτου, η Κοινότης θέλει θεωρείσθαι έκτοτε ως πλήρως ανασυγκροτηθείσα, οπότε θα εφαρμόζονται αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ΝΔ 301/1969 (ΦΕΚ Α' 195).
Κείμενο Άρθρου
"1. Ισραηλιτικαί εν τη Χώρα Κοινότητες, αίτινες δεν συγκεντρούσι τον υπό του άρθρου 1 του Νόμ. 2456/1920 "περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων" απαιτούμενον αριθμόν Ισραηλιτικών οικογενειών δια την αναγνώρισιν της Κοινότητας, θεωρούνται ως ευρισκόμεναι εν αδρανεία.
2. Η διαπίστωσις ότι η Κοινότης στερείται του ως άνω ελαχίστου αριθμού οικογενειών γίνεται υπό του Κ.Ι.Σ., η δε κήρυξις αυτής εν αδρανεία δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά γνώμην του Κ.Ι.Σ.
3. Δια την διαχείρισιν των υποθέσεων και συμφερόντων της Κοινότητος διορίζεται υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3μελής Επιτροπή, προτάσει του Κ.Ι.Σ., ασκούσα πάσας τας κατά το άρθρ. 1 του Α.Ν. 367/1945 αρμοδιότητας.
4. Εν περιπτώσει καθ'ήν Κοινότης τις εν αδρανεία τελούσα, ήθελεν αποκτήσει τον υπό του άρθρου 1 του Νόμ. 2456/1920 απαιτούμενον αριθμόν οικογενειών, αναγνωρίζεται ως εν ενεργεία, κατά τας διατάξεις του Νόμου τούτου".

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

Κείμενο Άρθρου
Εις τας πλήρως ή μερικώς ανασυγκεκροτημένας Κοινότητας δέον εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εις ημέραν καθοριζομένην υπό του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας να ενεργηθώσιν αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν των υπό του Νόμου προβλεπομένων αιρετών οργάνων Διοικήσεως.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 04.06.1945
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

Σχόλια
Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 1657/1951, το "Κεντρικόν Ισραηλιτικόν Συμβούλιον Συντονισμού και Γνωματεύσεως", που ιδρύθηκε προσωρινά με το παρόν άρθρο, καθίσταται μόνιμο. Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΝΔ 301/1969, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως λογίζεται από την ίδρυσή του Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το παρόν άρθρο.
Κείμενο Άρθρου
Προς ενιαίαν εκπροσώπησιν των ισραηλιτικών Κοινοτήτων και συντονισμόν των ενεργειών, συνιστάται εν Αθήναις προσωρινώς "Κεντρικόν Ισραηλιτικόν Συμβούλιον συντονισμού και Γνωματεύσεως". Το Συμβούλιον τούτο εκπροσωπεί τας Ισραηλιτικάς Κοινότητας της χώρας έναντι των Αρχών και των εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή Οργανώσεων περιθάλψεως και αποκαταστάσεως, συγκεντρώνει και διαθέτει τα τυχόν εις αυτό αποστελλόμενα χρήματα ή άλλα βοηθήματα εκ του εσωτερικού ή εκ της αλλοδαπής, τα προοριζόμενα υπέρ του συνόλου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, της χώρας ή των μελών αυτών και εισηγείται προς την Κυβέρνησιν, τας Αρχάς και επί τούτο ανεγνωρισμένας εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή Οργανώσεις, παν μέτρον δια την ανασυγκρότησιν των ισραηλιτικών Κοινοτήτων, την παλιννόστησιν, περίθαλψιν και αποκατάστασιν των υπό του εχθρού εκτοπισθέντων Ισραηλιτών ως και την συγκέντρωσιν και διαφύλαξιν των εγκαταλελειμμένων ισραηλιτικών περιουσιών.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

Σχόλια
Βλέπε άρθρο 1 Ν. 1657/1951. Βλέπε ΥΑ 79277 (ΦΕΚ Β' 409/1967) "Περί τρόπου συνθέσεως του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.)". Σύμφωνα με το άρθρο μόνο ΠΔ 353/1997, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί την εποπτεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως", το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
Κείμενο Άρθρου
1. Το ανωτέρω Κεντρικόν ισραηλιτικόν Συμβούλιον είναι δωδεκαμελές και διορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας εξ Ισραηλιτών πολιτών Ελλήνων μονίμως διαμενόντων εν Αθήναις προτιμωμένων των διατελεσάντων αιρετών μελών Διοικητικού Συμβουλίου των κυριοτέρων ισραηλιτικών Κοινοτήτων της χώρας.
2. Το Κεντρικόν ισραηλιτικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως άμα ως αναδειχθώσιν αιρετά Διοικητικά Συμβούλια των ισραηλιτικών Κοινοτήτων συγκαλέση εν Αθήναις συνέδριον αντιπροσώπων αυτών, υποβάλη λογοδοσίαν των υπ'αυτού πεπραγμένων μεθ' ό το Συμβούλιον θεωρείται διαλελυμένον. Το αυτό Συνέδριον των αντιπροσώπων των ισραηλιτικών Κοινοτήτων δύναται να προτείνη εις το Υπουργείον Θρησκευμάτων και Παιδείας την ίδρυσιν ενώσεως των ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος προς συντονισμόν των κοινών κατά τους κειμένους Νόμους σκοπών και ενιαίαν εκπροσώπησιν των Κοινοτήτων.
3. Δια την κάλυψιν των δαπανών λειτουργίας του το Κεντρικόν Συμβούλιον δικαιούται, όπως παρακρατή ποσοστόν μέχρι 5% των υπό του άρθρου 5 εδάφ. Β' αναφερομένων κεφαλαίων.
4. Τα της οργανώσεως και λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου διέπονται υπό εσωτερικού κανονισμού, εκπονουμένου υπ'αυτού και κυρουμένου δι' αποφάσεως του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας.
5. Το Κεντρικόν Συμβούλιον τελεί υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας, ασκουμένην ως και επί των καθ' έκαστα ισραηλιτικών Κοινοτήτων.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945

Κείμενο Άρθρου
1. Οι νόμ. 2544/1940, 3290/1944 και το Ν.Δ. 1326/1942 καταργούνται. Το δε δια της υπ' αριθ. 40741 πράξεως της 20.11.44 υπό του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συσταθέν Κεντρικόν Συμβούλιον Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος καταργείται.
2. Δια Β.Δ/των προκαλουμένων υπό του Υπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας δύναται να ρυθμιστή πάσα λεπτομέρεια σχετική προς την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 07.06.1945
Ημ/νία Ισχύος: 07.06.1945

Κείμενο Άρθρου
Ο παρών Νόμος ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails