Wednesday, September 16, 2020

Εὐρωπαϊκές προτεραιότητες :Μία ἀπό τά ἴδια...

 Τόν Ἰούλιο ἡ Γερμανία ἀνέλαβε τήν προεδρία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ε.,γιά τό 6μηνο μέχρι τέλος τοῦ ἔτους. 
Γιά νά δοῦμε κάποια βασικά πράγματα περί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συμβουλίου :

Ρόλος: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέλη: Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠρόεδροςΣαρλ Μισέλ

Έτος ίδρυσης: 1974 (ανεπίσημο φόρουμ), 1992 (επίσημο καθεστώς), 2009 (επίσημο θεσμικό όργανο της ΕΕ)

ΤόποςΒρυξέλλες (Βέλγιο)

Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ – δεν θεσπίζει όμως νομοθεσία.

Ασχολείται με σύνθετα ή ευαίσθητα θέματα που δεν μπορούν να επιλυθούν σε χαμηλότερο επίπεδο διακυβερνητικής συνεργασίας.

Καθορίζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Επιλέγει και ορίζει τους υποψηφίους για ορισμένα υψηλά αξιώματα της ΕΕ, όπως του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για κάθε ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί:

να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπισή του.
να παραπέμψει το ζήτημα στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του, ο οποίος εκλέγεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια θητεία δυόμισι ετών, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕΕ στον έξω κόσμο.

Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Συνήθως συνεδριάζει 4 φορές τον χρόνο – όμως ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις για την επίλυση επειγόντων θεμάτων.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται γενικώς με συναίνεση – σε ορισμένες περιπτώσεις όμως λαμβάνονται με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Επίσημη ιστοσελίδα : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
( ἀπό ἐδῶ)

Θυμᾶστε μήπως τόν Σάρλ Μισέλ,τόν πρόεδρο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συμβουλίου,τόν πρώην πρωθυπουργό τοῦ Βελγίου ; Ναί,ἐκεῖνον πού εἶχε πῇ τό :  «Τό Βέλγιο χωρίς ἑβραίους δέν εἶναι Βέλγιο»( εἴχαμε γράψῃ σχετικῶς,ἐδῶ)

Τί εἴπαμε πώς κάνει τό Ε.Σ. ; Καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ
Μάλιστα. Καί ἡ γερμανία,ὡς προεδρεύουσα ποῦ βλέπει πώς πρέπει νά κατευθυνθοῦν οἱ προτεραιότητες τῆς Ε.Ε.; Λογικά,ἀπαντώντας ὁ κάθε ἐνημερωμένος εὐρωπαῖος,θά ἔλεγε :στά φλέγοντα ζητήματα ὅπως τό θέμα τῆς λαθραίας μεταναστεύσεως,στήν ἀντιμετώπισι τῆς δυσχεροῦς οἰκονομικῆς καταστάσεως πού ἔχει δημιουργηθῇ λόγῳ ...ἰοῦ,βεβαίως τό θέμα υγείας λόγῶ ἰοῦ,τήν ἀνεργία πού μαστίζει τά κράτη-μέλη τῆς Ε.Ε.,ἀλλά καί ὁπωσδήποτε τό θέμα τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος.

Βλέπετε,ἐσεῖς πέραν αὐτῶν τῶν θεμάτων,νά μπορῇ νά χωρέσῃ ἀνάμεσά τους κάτι ἄλλο; Προσωπικῶς δέν μπορῶ νά φαντασθῶ πώς ἕνας σοβαρός φορέας,εὐρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου,θά μποροῦσε ν᾿ἀπασχοληθῇ μέ ἄλλα θέματα καί μάλιστα μία προεδρία 6μηνη,ὅπως τῆς γερμανίας,ὅταν τά παραπάνω ἀπό μόνα τους θἀ ἀπαιτοῦσαν ὅλη τήν χρονική περίοδο τῶν 6 μηνῶν. Κι᾿ὅμως,προχθές μέ πρωτοβουλία τῆς προεδρευούσης  γερμανίας διοργανώθηκε διαδικτυακό συνέδριο μέ θέμα :

«Συνεργαζόμαστε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη: Μέθοδοι και στρατηγικές για μία ολιστική προσέγγιση».
Ἑβραϊκό μουσεῖο,βερολίνοΠρόκειται για ένα χώρο στον οποίο παρουσιάζεται η κοινωνική και πολιτιστική ιστορία των Εβραίων της Γερμανία από τον 4ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή.Βασικός στόχος του Daniel Libeskind στο Εβραϊκό Μουσείο ήταν να βρει έναν τρόπο για να διηγηθεί, μέσω της αρχιτεκτονικής του, τη βίαιη αποκόλληση της εβραϊκής κουλτούρας από τη Γερμανική ζωή...(ἐδῶ)

Δῆλα δή,πόσο σημαντικό εἶναι γιά τήν γερμανία,τό θέμα τοῦ «ἀντισημιτισμοῦ» στἠν Εὐρώπη,ὥστε νά τό θέσῃ στίς προτεραιότητες τῆς Ε.Ε.,ἐντός τῆς 6μηνου θητείας της; Φαντάζομαι πάρα πολύ ! Τό γιατί,βεβαίως αὐτοί τό γνωρίζουν καλλίτερα,ἀπό κάθε ἕναν ἄλλο εὐρωπαῖο καί ἔχει νά κάνῃ,φυσικά,μέ τό σύμπλεγμα πού τούς ἔχουν δημιουργήσῃ,λόγῳ ὁλοκαυτώματος καί ναζισμοῦ.Σύμπλεγμα πού ἔχει πλέον γίνῃ ἔνα μέ τήν ἴδια τους τήν ὕπαρξιν !«Η μάχη κατά του αντισημιτισμού δεν είναι ακόμα οριστικά κερδισμένη. ..»
Ἐμᾶς,ἐν προκειμένῳ θά μᾶς ἀπασχολήσῃ ἡ ὁμιλία τοῦ ἕλληνος ἀντιπροσώπου,στό συνέδριο,τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ,πού τυγχάνει καί ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Προώθηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Τρόπου Ζωῆς. Ἀναλυτικῶς περί τοῦ τί σημαίνει ἡ θέσις του καί τό ἔργο τῆς ἐπιτροπῆς,μπορεῖτε νά περάσετε ἀπό ἐδῶ,νά διαβάσετε. Νά σᾶς μεταφέρω μόνον πώς ὁ ἴδιος ἔχει ἀναλάβῃ προσωπικῶς τό θέμα : «ἀντισημιτισμός».Ἐπί λέξει :Ανάληψη ηγετικού ρόλου στη μάχη της Επιτροπής κατά του αντισημιτισμού.

Θυμᾶστε πότε εἴχαμε ἀσχοληθῇ μέ τόν ἐν λόγῳ;
«Ἑβραῖοι,γαμψές μύτες,σακούλια μέ χρήματα καί ἀρουραῖοι...»

Στό ἐν λόγῳ συνέδριο ἡ Μέρκελ εἶχε τόν πρῶτο λόγο,δίνοντας τήν ἀνάλογη βαρύτητα στό θέμα κάτι πού ἐπεσήμανε στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του ὁ Σχοινᾶς.Ἀλλά αὐτό πού ἴσως ἔχει μεγαλύτερη σημασία,γιά ὅλους ὅσους πιστεύουν στήν ἐλευθερία τοῦ λόγου,εἶναι αὐτό πού εἶπε στήν συνέχεια,ἀφοῦ προσδιόρισε τό θέμα «ἀντισημιτισμός» ὡς «πρόβλημα παγκόσμιο»  :

« Ο αντισημιτισμός δεν είναι μόνο εβραϊκό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα τοπικό πρόβλημα. Είναι Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέμα.
Ως άμεσο μέτρο, μαζί με την UNESCO και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) ξεκινήσαμε μία στοχευμένη διαδικτυακή εκστρατεία για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και ενθαρρύναμε τους πολίτες μας να σκέφτονται πριν κοινοποιήσουν στο διαδίκτυο οποιαδήποτε δημοσίευση...»(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)*

Τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Σχοινᾶς ὅταν προτρέπει τόν κόσμο νά σκέπτεται πρίν γράψει ὁτιδήποτε στό διαδίκτυο,πού ἀφορᾷ τούς ἑβραίους; Μήπως ἐννοεῖ συνέπειες νομικῆς ὑφῆς; Κάτι σάν προγκρόμ κατά ὅποιου γράψῃ κάτι πού δέν συνάδει μέ τά πρότυπα πού ἔχουν αὐτοί καθορίσῃ σχετικῶς μέ τούς ἑβραίους ;

Καί συνεχίζει :

« ...Ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τα καταγεγραμμένα περιστατικά αντισημιτικών εκδηλώσεων μίσους στην Ευρώπη, καθώς η μεθοδολογία και τα κριτήρια διαφέρουν σε κάθε χώρα της Ευρώπης και σε πολλές χώρες σχεδόν δεν υπάρχει εικόνα του ζητήματος. Είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν κίνδυνο, η έκταση του οποίου μας είναι πλήρως άγνωστη. Είμαι ικανοποιημένος διότι αρκετές χώρες έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους, ώστε να συνδυάσουν καλύτερα τα στατιστικά στοιχεία από την αστυνομία, τις εβραϊκές κοινότητες και τις κοινωνικές ομάδεςΗ Επιτροπή είναι έτοιμη να συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια μέσω χρηματοδότησης της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. έχει επενδύσει φέτος σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ...»(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Τό πιάσατε τό νόημα; Καί πάλι τό χρῆμα στή μέσι ! Χρῆμα γιά νά πριμοδοτηθῇ ἡ ρουφιανιά.Πληροφορίες ἀπό ἀστυνομία,ἐβραϊκές κοινότητες καί ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ! Τί σημαίνει κοινωνικές ὀμάδες ; Ποιές εἶναι αὐτές καί ἀπό ποιούς ἀπαρτίζονται πού θά μποροῦν νά συλλέγουν στοιχεῖα γιά ἀντισημιτικές ἐκδηλώσεις ; Προφανῶς ἐννοεῖ τίς ρουφιανοΜΚΟ τίς ὁποῖες θά πριμοδοτοῦν πλέον κι᾿ἐπισήμως γι᾿αὐτό τόν σκοπό !

Ὅσο γιά τήν ἀστυνομία πού λέει,ξέρετε τί ἐννοεῖ. Τά γράψαμε προχθές : 

Ποιοί προστατεύονται,ἰδιαιτέρως,στήν Εὐρώπη;

Στά πλαίσια τοῦ προσδιορισμοῦ «ἀντισημιτισμός» γιά νά γνωρίζουν καί οἱ ῥουφιάνοι τί ἀκριβῶς καί ποιούς,θά καταγγέλουν,ἀναφέρθηκε στόν IHRA,στόν ὁποῖο εἴμαστε μέλος καί ἀναλαμβάνουμε καί τήν προεδρία του γιά τό 2021.Τό θυμᾶστε τόν IHRA,ἔτσι; 


«...Τρίτον, και το πιο σημαντικόο αντισημιτισμός είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, οπότε η λύση δεν μπορεί να βασίζεται σε μεμονωμένες ενέργειες. Χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια, την παιδεία και θα υποστηρίζει την Εβραϊκή ζωή στην Ευρώπη.
Συγχαίρω θερμά τις επτά Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. οι οποίες έχουν υιοθετήσει ή βρίσκονται στην διαδικασία υιοθέτησης μιας αυτόνομης στρατηγικής για τον αντισημιτισμό και τις άλλες επτά χώρες οι οποίες έχουν εντάξει ειδικά μέτρα για τον αντισημιτισμό στις γενικές στρατηγικές για τον ρατσισμό και τον εξτρεμισμό.

Μαζί με τον φίλο μου, τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Horst Seehoferεπιθυμούμε να κρατήσουμε το θέμα του αντισημιτισμού πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε. τους επόμενους μήνεςΘα προσεγγίσουμε τους αρμόδιους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ώστε να δούμε πώς -μαζί- μπορούμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς προόδου προς την υιοθέτηση εθνικών στρατηγικών...»(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)
.
Μέ ἄλλα λόγια,μᾶς λέει ὁ Σχοινᾶς,ὁ ἔλλην τῇ καταγωγῇ Σχοινᾶς,πώς ἐθνική στρατηγική καί γιά τήν Ἑλλάδα,γιά τούς ἐπομένους μῆνες,θά εἶναι ἡ καταπολέμησις τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ! Δῆλα δή,βάζει σέ ἴση ἀξία,τά ἐθνικά θέματα τῆς χώρας ( τουρκία,πρόβλημα «λαθρομετανάστευσις») μέ τόν «ἀντισημιτισμό» στήν Ἑλλάδα ( ἄν ὑπάρχῃ κάτι τέτοιο...) καί τήν καταπολέμησίν του!

Καί βεβαίως τά κονδύλια συνεχίζουν νά μοιράζονται ἀφειδῶς :

« Εάν οι Χώρες-Μέλη το θελήσουν, τοπικά κονδύλια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν μνημειακούς τόπους και την εβραϊκή πολιτισμική κληρονομιάΚονδύλια του Erasmus μπορούν να αξιοποιηθούν στην παιδεία κατά του αντισημιτισμού και στην υποστήριξη ενημερωτικών προγραμμάτων για την εβραϊκή ζωή και τη συνεισφορά της στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου μεγαλύτερες επενδύσεις είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής έρευνας για τον αντισημιτισμό και το Ολοκαύτωμα...»(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Ἔμ βέβαια,νά μήν γαλουχηθοῦν ἀναλόγως τά παιδιά; Τό λέει καί τό διατυμπανίζει καί ἡ Κεραμέως : 
Καί τά ἀνάλογα κονδύλια γιά : να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν μνημειακούς τόπους και την εβραϊκή πολιτισμική κληρονομιά

βλέπετε,ἡ Εὐρώπη καί κάθε χώρα ξεχωριστά,λίγα μουσεῖα ἐβραϊκά ἔχει,λίγα μνημεῖα,λίγα μουσεῖα ὁλοκαυτώματος ! Πρέπει νά γεμίσῃ. Νά γεμίσῃ,καταλάβατε;

« Ο Αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μαζί με τη Γερμανική προεδρία του Συμβουλίου εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Εβραϊκών Κοινοτήτων, να αντιμετωπίσουμε την άνοδο των αντισημιτικών μύθων συνωμοσίας στο διαδίκτυο και να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και την έρευνα.
Η μάχη για την κανονικότητα της εβραϊκής ζωής απαιτεί συγκροτημένες προσπάθειες απ΄όλα τα Ευρωπαϊκά ιδρύματα και όλα τα Κράτη-ΜέληΑποτελεί τη λυδία λίθο για την Ευρώπη, για τη διατήρηση των αξιών μας και για τη πολυπολιτισμικότητά μας.»(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Νομίζω πώς κάθε σχόλιο,γιά τόν ἐπίλογο τῆς συγκεκριμένης ὁμιλίας,τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ,περιττεύει...

Ἡ οὐσία πού ἐξάγεται ἀπό ὅλο αὐτό εἶναι πώς τό «κυνήγι μαγισσῶν»,ἔχει πλέον κηρυχθῇ μέ κάθε ἐπισημότητα ! Τό τί ἔχουμε νά ζήσουμε,ὁσονούπω,μπορεῖ νά τό φαντασθῇ ὁ καθείς...Δυστυχῶς,γιά κάθε ἔναν ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο,τό μέλλον τῆς Εὐρώπης γίνεται ὅλο καί πιό σκοτεινό...Ὅλο καί πιό δυσοίωνο...Ὅταν παύει ἡ ἐλευθερία στόν λόγο ἀναποφεύκτως παύει καί ὁ πολιτισμός...


Τήν ἑπομένη τῆς ὁμιλίας του,συναντήθηκε μέ τήν Σακελλαροπούλου γιά τό θέμα τῆς Μόριας,ὅπου ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν λύπη του καί τήν συμπαράστασί του,κατέληξε : 

« ...Είμαστε έτοιμοι στις 30 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και αυτή τη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί όπως είπα και χθες, η Μόρια θα είναι εδώ να μας θυμίζει όλα όσα πρέπει να αλλάξουμε στην Ευρώπη» (ἐδῶ)

Τί ἀκριβῶς νά καταφέρουν ; Νά ἀλλάξουν τήν Εὐρώπη; !  
Τί νά ἐτοιμάζουν ἄρα γε; Τί ἔχουμε ν᾿ἀκούσουμε πάλι; Τό σίγουρο εἶναι πώς ἡ Ἑλλάς,πάντα χαμένη θά βγαίνει στό τέλος.Εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς...

*Ὅσο καί νά ἔψαξα στό διαδίκτυο γιά τήν ὁμιλία τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ,ἀλλά καί τό συγκεκριμένο διαδικτυακό συνέδριο δέν μπόρεσα νά τήν βρῶ πουθενά ἀλλοῦ πέραν τῆς σελίδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου (στήν ἀγγλική μόνον) στήν σελίδα τοῦ κεντρικοῦ ἰσραηλιτικοῦ συμβουλίου καί αὐτή τῆς ἰσραηλιτίκης κοινότητος Ἀθηνῶν,ἀπ᾿ὅπου καί ἡ μετάφρασις στά ἑλληνικά. Αὐτό λοιπόν μοῦ ἔκανε πολύ μεγάλη ἐντύπωσιν ! 
Καί μή μοῦ πεῖ κανείς πώς θεωρεῖται δευτερεύον θέμα,διότι ὅπως θά διαβάσατε εἶναι σοβαρότατον. Σοβαρότατον ! 

Σημείωσις : Διαβᾶστε ἐπίσης,σχετικῶς μέ τό τί πρὄκειται νά συμβῇ στό διαδίκτυο:

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails