Saturday, February 7, 2009

Πόσοι Εβραίοι πέθαναν τελικά στο Ολοκαύτωμα;Η ασυμφωνία των εβραϊκών πηγών.

Μετά άπό τά γεγονότα, ας έλθωμεν στην άδιάψευστον γλώσσαν των αριθμών. Εδώ κυριολεκτικώς επικρατεί χάος αντιφάσεων, αί οποίαι αποδεικνύουν τά παραμύθια της Εβραϊκής προπαγάνδας. Επαναλαμβάνω: 4.000.000 άνθρωποι εθανατώθησαν από τους Ναζί στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως Αουσβιτς υπεστήριζαν οί Πολωνοί, παρά τάς αμφιβολίας εκείνοι επέμεναν κι ό κόσμος όλος έπίστευε, ότι στους φρικτούς θαλάμους τών αερίων καί στους «φούρνους» έχασαν τήν ζωήν των 4.000.000 άνθρωποι οί περισσότεροι τών οποίων ήσαν Εβραίοι. Ώστόσον υπήρξαν αντιδράσεις.
Επιστήμονες, ιστορικοί δέν απεδέχοντο τό ψεύδος. Ετσι όπως μας πληροφορεί η «Οΰάσιγκτων Πόστ» καί η «Νάτσιοναλ Τσάϊτουνγκ» (21-9-1996) η Πολωνία εμείωσε τόν αριθμό τών φονευθέντων, άπό τους Ναζί στό στρατόπεδον θανάτου Αουσβιτς από 4 εκατομμύρια εις ένα έκατομμύριον: «Poland has cut its estimate of the number of people killed by the Nazis in the Auschwitz death camp from 4 million to just over 1 million». Τά 4 λοιπόν εκατομμύρια επισήμως έγιναν 1 έκατομμύριον! Αν οί άρνηταί του ολοκαυτώματος δέν επραγματοποίουν έρευνας ό κόσμος θά επίστευε, ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι απέθαναν στό Αουσβιτς. Διότι έτσι συνέφερε στην Εβραϊκή προπαγάνδα. Τελικώς η ιδία η Πολωνία έξηναγκάσθη νά περιορίση τόν αριθμό τών θυμάτων εις 1 έκατομμύριον καί συνεχώς ό αριθμός αυτός μειούται. Μόνον ό κ. Βάσος Μαθιόπουλος ανεβάζει τόν αριθμόν γράφων στά «Νέα» (9-5-1995) ότι: «6 εκατομμύρια Εβραίοι κάηκαν στό Αουσβιτς», όπου πραγματικώς κάηκε ή ιστορική αλήθεια. Κι ένώ εφθάσαμε επισήμως, στό ένα εκατομμύριο ό διοικητής του στρατοπέδου Ρούντολφ Χές φέρεται ότι κατέθεσε ότι «3.000.000 άνθρωποι θανατώθησαν» εκεί (Λόρδος Ράσσελ: «Ή μάστιξ του Άγκυλωτού Σταύρου» Έλλ. έκδ. «Ενωμένοι 'Εκδότες» Άθ. 1955, σελ. 220). Τώρα τό πώς συμβιβάζεται τό 1 εκατομμύριο μέ τά 3 εκατομμύρια μόνον οί Εβραίοι τό γνωρίζουν. Εμείς απλώς λέγομεν, ότι κατ' αναγκαιότητα κάποιος ψεύδεται.
Στην Σχολικήν Εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΙΑ (έκδ. «Άξιωτέλλη» Άθ. 1984) διαβάζομεν: Λήμμα: «Αντισημιτισμός... Αποκορύφωμα αντισημιτισμού ήταν οι διωγμοί του Χίτλερ. Εξη εκατομμύρια Εβραίοι εξοντώθηκαν στά φοβερά κρεματόρια» (ένθ. άνωτ. τόμος 2ος, σελ. 415) καί παρακάτω:
Λήμμα: «Εβραίοι... Στή διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι Έβραίοι γνώρισαν εξοντωτικό διωγμό άπό τόν Χίτλερ... Υπολογίζεται ότι αφανίστηκαν άπό τίς κακουχίες, τίς στερήσεις, τίς ομαδικές σφαγές ή κάηκαν ζωντανοί σέ φούρνους περίπου 6.500.000 Έβραίοι» (ένθ. άνωτ. τόμος 4ος, σελ. 1153).
Πώς γίνεται αράγε στην ιδία εγκυκλοπαίδεια, άπό τόν ενα τόμο, στον άλλο τά «θύματα» Έβραίοι νά αυξάνουν κατά 500.000;
Ό Άλμπέρ Καμύ («Ό επαναστατημένος άνθρωπος» εκδ. «Μπου-κουμάνη» Άθ. 1971, σελ. 234) μας βεβαιώνει ότι «εφτά εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν»! Προσθέτει κι αυτός εν έκατομμύριον...
Ό ιερός αριθμός τών 6.000.000. Στρογγυλός. Ακριβώς 6.000.000. Ούτε όλιγώτερον, ούτε περισσότερον. Έν τω μεταξύ παρατηρούνται διακυμάνσεις. Καί 100 ή 50 ή καί εις ακόμη θανατωθείς είναι έγκλημα. Ορθόν, σύμφωνοι. Αλλά όχι νά μας παραμυθιάζουν μέ 6.000.000 καί νά εισπράττουν αί Έβραϊκαί οργανώσεις καί τό Ισραήλ αποζημιώσεις δι' έξη εκατομμύρια φονευθέντων. Έν πάση περιπτώσει πρέπει νά προσδιορισθή μέ ακρίβειαν ό αριθμός τών νεκρών Εβραίων.
Ό ιστορικός Γκέραλντ Ράιτλίνγκερ στό έργον του «Α. Χίτλερ» (φάκελλοι «Mondatori» Άθ. 1972, σελ. 161) υπεστήριξε ότι «ό συνολικός αριθμός τών Εβραίων πού δολοφονήθηκαν» είναι περίπου 4.000.000. Τό Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο ανεβίβασε τά θύματα στό δικαστήριο της Νυρεμβέργης εις 5.700.000 (ένθ. άνωτ.) καί ό καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μπόνης ώς ομιλητής στή τελετήν, διά τήν 40ήν έπέτειον του ολοκαυτώματος ανέφερε ότι «η εκτος πάσης περιγραφής έωσφορική καί πανσατανική εσχεδιασμένη εξαφάνισις δι' απάνθρωπων μέσων, ταλαιπωριών καί βασάνων τών 12 εκατομμυρίων περίπου Εβραίων όλης τής Ευρώπης υπό του θηριώδους Χιτλερισμού» (εις ειδικήν έκδοσιν του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, υπό τόν τίτλον «Ολοκαύτωμα», σελ. 42). Ετσι έφθάσαμεν στά 12 εκατομμύρια Εβραίων... τά οποία πανσατανικώς έξηφάνισε ό Χιτλερισμός! καί ανεκάλυψε ό κ. Μπόνης.
Διά τά 6.000.000 οί ίδιοι οι Γερμανοί διαμαρτύρονται συνεχώς. «6έκατομμύρια-ενα ψεύδος»: «6 Millioneneine Luge» («National Zeitung» 21-9-90), «εξη έκατομμυρια-αριθμός αναληθής»: «Sechs Millionen-Ziffer unwahr» («National Zeitung» 21-9-1996) κ.τ.λ. Αλλά ποίος τους ακούει;
Είδικώτερον διά τήν Ελλάδα κατά τήν έγκυκλοπαίδειαν ΗΛΙΟΣ (λ. «Αντισημιτισμός») πρό των διωγμών υπήρχαν στην 'Ελλάδα 75.477 Εβραίοι. Κατά τήν «Μεγάλην Έλληνικήν Έγκυκλοπαίδειαν» (λ. «Ιουδαίοι») ο Εβραίος Έλιγιά γράφει, οτι στην Ελλάδα υπήρχαν προπολεμικώς 125.000 Εβραίοι. Κατά τον πρόεδρον τής Ισραηλιτικής κοινότητος Δαυίδ Σαλτιέλ οί Εβραίοι ήσαν 80.000 («Χώρα», 11-2-2004). Τελικώς, ας αποφασίσουν οι κύριοι Εβραίοι νά μας ειπουν πόσοι, έπί τέλους ήσαν στην Ελλάδα;
Στην «Μεγάλην Έλληνικήν Έγκυκλοπαίδειαν» ό Έλιγιά, δηλαδή Εβραϊκή πηγή, δίδει τά εξής αριθμητικά στοιχεία, διά τους Εβραίους: π.χ. Γαλλία 150.000 Εβραίοι. Στην Εβραϊκή έκδοσι «Ολοκαύτωμα» (σελ. 59) αναφέρεται ότι οί επιζήσαντες Εβραίοι τής Γαλλίας είναι 200.000! Μά αν υπήρχαν 150.000 Εβραίοι στην Γαλλία πώς επέζησαν 200.000; Στην Βουλγαρία ό Έλιγιά ορίζει τους Εβραίους εις 44.000 καί στό βιβλίο «Ολοκαύτωμα» (σελ. 59) αναφέρεται ότι επέζησαν 50.000 Εβραίοι τής Βουλγαρίας. Πάλιν δέν γίνεται νά έχωμεν 44.000 Εβραίους στην Βουλγαρία καί νά σωθούν 50.000 κ.τ.λ. Αί άνακρίβειαι είναι προφανείς. Επίσης στους αριθμούς παρατηρείται τό φαινόμενον τών στρογγυλοποιήσεων. Στην έγκυκλοπαίδειαν ΗΛΙΟΣ (λ. «Αντισημιτισμός») αναφέρεται πόσοι Εβραίοι υπήρχαν κατά κοινότητας π.χ. Διδυμότειχον 900, Σέρραι 600, θεσσαλονίκη 56.000, Καστοριά 900, Φλώρινα 400, Αθήναι 3.000, Κέρκυρα 2.000 κ.τ.λ. Τελικώς μετά τους διωγμούς, κατά τόν ΗΛΙΟ έσώθησαν 10.026 Εβραίοι, κατά τό «Ολοκαύτωμα» (σελ. 59) εσώθησαν 12.000. Αλλη άντίφασις. Πάντως καί στό Εβραϊκό βιβλίο «Ολοκαύτωμα» παρατηρείται τό φαινόμενον τής στρογγυλοποιήσεως τών αριθμών π.χ. επέζησαν στην Φινλανδία 2.000 Εβραίοι, στην Ρωσία 300.000, στην Βουλγαρία 50.000, στην Γαλλία 200.000, στην Αυστρία 7.000, στό Βέλγιον 40.000, στην 'Ολλανδία 20.000, στην Ουγγαρία 300.000, εις Βαλτικάς χώρας 25.000, στό Λουξεμβούργον 1.000, στην Νορβηγίαν 1.000 κ.τ.λ. όλο στρογγυλοί αριθμοί! Είλικρινώς μέ παραξενεύει αυτή ή μόνιμος στρογγυλότης.
Σοβαροί εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν βιβλία, στά όποια οί προκατειλημμένοι συγγραφείς διατυπώνουν τόν ισχυρισμόν τους δογματικώς, αφοριστικώς, ώς αποκαλυφθείσαν άλήθειαν, τήν οποίαν ουδείς αμφισβητεί, π.χ. τό βιβλιοπωλείον της «Εστίας» (εκδ. Κολλάρου) έκυκλοφόρησε τό βιβλίον της Λιλής Ζωγράφου, υπό τόν τίτλον: «Οί Εβραίοι κάποτε» (Γ εκδ. Άθ. 1983, σελ. 13) όπου η συγγραφεύς μας εβεβαίωσε, ότι οι Γερμανοί επήραν «εξι εκατομμύρια Εβραίους και τους ερριξαν στους φούρνους!». Ούτε συζήτησις, διά τό γεγονός. 6.000.000 Εβραίοι όλοι τους κατ' ευθείαν στους φούρνους. Άμφι-σβήτησις; Αποκλείεται. Έρώτησις διά στοιχεία; Απαγορεύεται. Ετσι μας λέγουν κι εμείς πρέπει νά συμφωνήσωμεν, αλλοιώς είμεθα Ναζί, αντισημίται κ.τ.λ. Ή κυρία Λιλή αρχίζει τόν πρόλογο, μέ τήν κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν της, ότι «όλα τα πρόσωπα και τα γεγονότα» πού αναφέρει στό βιβλίον της «είναι αληθινά». Άφου τό λέγει η κυρία Λιλή δέν χρειάζεται οί ιστορικοί νά υποβληθούν στον κόπο νά τό εξετάσουν. Ολα είναι αληθινά. Οί ίδιοι οί Έβραίοι υποστηρίζουν, ότι οί Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήσαν 56.000. Ή κυρία Λιλή τους έμέτρησε εις «πάνω άπό εξήντα χιλιάδες» (ενθ. άνωτ. σελ. 91). Πόσον άραγε πάνω;
Ό φανατικός άντιναζί συγγραφεύς Mark Mazower στό βιβλίο του «Inside Hitler's Greece» (Yale University Press, G.B. 1994, p. 256) βεβαιώνει, ότι είναι δύσκολον νά ευρεθούν ακριβείς αριθμοί, διά τους θανατωθέντας Εβραίους της Ελλάδος, καθόσον δέν υπάρχουν ακριβείς λεπτομέρειες ώς προς τό πόσοι Έβραίοι ήσαν στην Ελλάδα, όταν ήρχισε ή μεταφορά τους (of how many Jews were in Greece) ή ώς προς τό πόσοι έδραπέτευσαν ή επέζησαν στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως: «precise figures are difficult to find, since there are no exact details either of how many Jews were in Greece when the deportations started or of how many escaped or survived the camps».
Οταν λοιπόν αί ίδιαι φιλοεβραϊκαί πηγαί βεβαιώνουν, ότι δέν υπάρχουν ακριβή αριθμητικά στοιχεία, νά μή τό σχολιάσωμεν; Νά μή μας γεννηθούν ερωτηματικά;
Ώστόσον ό Mark Mazower (ένθ. άνωτ. σελ. 256) μας πληροφορεί, ότι κατά τήν εναρξιν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχαν στην 'Ελλάδα 70.000-80.000 Εβραίοι. Αυτή ή άπόστασις μεταξύ 70.000 καί 80.000 αποδεικνύει τήν άνυπαρξίαν ακριβών στοιχείων. Τελικώς κάθε πηγή δίδει τά δικά της αριθμητικά «στοιχεία».
Ό οποιοσδήποτε λογικός θά διερωτηθή, απο που προέρχεται εκείνο τό 70.000-80.000; Άπό που προκύπτει; Καί γιατί όχι 50.000-60.000; ή 90-000-100.000 ή 20.000-30.000; Ό φανατικώς φιλοεβραίος Mazower αποφεύγει νά μας πληροφορήσει τήν προέλευσι τών στοιχείων, πού παραθέτει, ώστε νά ελέγξωμεν τήν αξιοπιστίαν των.
Διά τόν Έβραίον Γιόσεφ Έλιγιά (1901-1931) πού προανέφερα σημειώ, ότι υπήρξε αξιόλογος ποιητής, ιστορικός καί φιλόσοφος, τόν οποίον κατεδίωξε η Εβραϊκή κοινότης Ιωαννίνων, όπου εγεννήθη καί τόν εξηνάγκασε νά εγκατάλειψη τήν γενέτειρα του καί νά εγκατασταθή εις Αθήνας. Διατί τόν επολέμησαν καί τόν απεκήρυξαν οί Έβραίοι; Διότι εις ποίημα του χαρακτηρίζει τόν Χριστόν ώς: «τήν πλέον ωραίαν φυχήν, πού έχει ποτέ στον κόσμο τούτο άνθοβολήσει». Ό Έλιγιά μάλιστα ήθελε νά βαπτισθή Χριστιανός, άλλα δέν τό έκανε, διά νά μή στενοχωρήσει τήν γηραιά μητέρα του («Βραδυνή» 12-8-1963). Μετά τόν θάνατον του οί Έβραίοι, προς επιβεβαίωσιν της υποκρισίας των του έστησαν προτομή στά Ιωάννινα.

Απο το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη "Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια".


4 comments:

..(Λ).. said...

Δημιουργήθηκε νέο πατριωτικό blog! Επισκεφθείτε το, στηρίξτε το, διαφημίστε το, διαδώστε το! Είναι καλό για την Ελλάδα να δημιουργηθούν πολλά παρόμοια blogs. Στηρίξτε το με όλες σας τις δυνάμεις παιδιά!
www.ellinikiafipnisis.blogspot.com

Anonymous said...

Θάνατος σ' εσας, κωλοφασιστάκια!!! Έχουμε μάθει πιοι είστε! Ξέρουμε πια και τον κ. Πλεύρη και άλλους χρυσαυγήτες που σπέρνουν όλα αυτά τα ψεύδη εναντίον του Εβραϊκού Λαού. Ένα σας λέω, κάποτε θα το πληρώσετε, αλλά τότε θα είναι αργά... αλλά έτσι δεν θέλετε? έτσι θα σας δώσουμε. και σε λίγα χρόνια θα φτύνουμε πάνω από τα τομάρια σας. Ας προσέχατε γαμιόληδες!

MAMO said...

ριξε ανωνυμε το δηλητήριο σου οσο ακόμη μπορεις να το πραξεις.
Μονο βιασου γιατι ο καιρος ειναι εγγυς και οπως ξερεις πάντα το σκότος το διαδέχεται το φως . Αυτό που οι εχινδες κα τα ερπετα του ειδους σου δεν αντέχουν και κρυβονται στις τρυπες τους.
τρεξε να προλάβεις τα εργα σκοτους το οποιο εισαι ταγμενος να υπηρετεις ομως το χαραμα πλησιαζει

hellraiser said...

@3:38
Ελατε,με την οπισθεν ομως που τοσο αγαπατε.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails