Sunday, February 15, 2009

Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ - Άλλη μια εβραϊκή απάτη

Στην «ιστορία» της ΣΤ Δημοτικού διδάσκουν τά παιδιά μας, διά τήν Αννα Φράνκ. Ενα 16χρονο κορίτσι, το οποίον πιστεύεται οτι απεβίωσε από τύφο εις τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως Μπέργκεν-Μπέλσεν τόν Μάρτιο 1945. Ό πατήρ της ο οποίος επέζησε εκυκλοφόρησε τό «Ήμερολόγιόν» της καί έμπορεύθη τήν μνήμη του παιδιού του. Δια τήν Αννα Φράνκ, η οποία δεν ηγωνίσθη, ούτε έθυσιάσθη, ούτε ηρωίδα υπήρξε, απλώς απέθανε από τύφο στό παραπάνω σχολικό βιβλίο παραθέτουν αποσπάσματα, άπό τό ήμερολόγιόν της, έβαλαν φωτογραφίας της, ωσάν νά μή είχαμε εμείς ηρωϊκά Ελληνόπουλα, διά νά φέρωμεν παραδείγματα στά παιδιά μας.
Κάποιοι Έβραιόσποροι επέβαλαν τήν Αννα Φράνκ, διά τήν οποίαν διέθεσαν περισσότερο χώρο, απ' όσον διά τήν ιστορία της Β. 'Ηπείρου. Δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί γίνονται τά αποκαλυπτήρια του «Ημερολογίου». Συγκεκριμένως ό καθηγητής Ρομπέρ Φωρισσόν έμελέτησε τό «ημερολόγιο», ανέλυσε τους δύο γραφικούς χαρακτήρας μέ τους οποίους είναι γραμμένο κι άλλα στοιχεία καί κατέληξε στό συμπέρασμα ότι «τό ημερολόγιο της Αννα Φράνκ είναι μία άπατη»!

Σχετικώς έκυκλοφόρησε βιβλίον ύπό τόν τίτλον: «Είναι γνήσιο τό ημερολόγιο της Αννας Φράνκ;» (Έλλ. εκδ. «'Ελεύθερη Σκέψις», Άθ. 1989) όπου μετά άπό συστηματική έρευνα αποδεικνύει ότι τό «ημερολόγιο» «είναι καθαρά φανταστικό, ό κ. Φράνκ, πού έκτος των άλλων έχει προφανώς παρέμβει σέ δλα τά στάδια της γεννήσεως του βιβλίου, έχει υπογράψει κάτι πού μπορεί νά αποκληθεί λογοτεχνική απάτη. Τό ημερολόγιο της Αννας Φράνκ πρέπει νά τοποθετηθεί στό ράφι πού ήδη συνωστίζονται τά ψευδή απομνημονεύματα... ή αλήθεια μέ υποχρεώνει νά πώ οτι τό ημερολόγιο της Αννας Φράνκ είναι μόνο απλή λογοτεχνική απάτη»!! (ενθ. άνωτ. σελ. 78-79).

Μολαταύτα τό «ημερολόγιο» έπώλησε εκατομμύρια αντιτύπων, ώργανώθη ίδρυμα «Αννας Φράνκ»! έγινε κινηματογραφική ταινία, λογοτέχνημα κ.τ.λ. Ακόμη καί στην Λάρισσα! έστησαν εις κεντρική πλατεία αναμνηστική στήλη διά τήν "Αννα Φράνκ! κ.τ.λ. κ.τ.λ. κι όλοι τό πιστεύουν ώς αληθές. Μάλιστα πρό αυτής τής εμπορικής επιτυχίας τό 'Εβραϊκό 'Ιστορικό Ίνστιτούτο τής Βαρσοβίας «εχάλκευσε» δηλαδή έγραψε «ψεύτικα ημερολόγια» όπως το ημερολόγιο ενός κοριτσιού 13 ετών! τάχα ονόματι Τερέζα Χεσκέλις, τα οποία ό Γάλλος ίστορικός Μισέλ Μπόρβιτς απέρριψε ώς ψευδή (ένθ. άνωτ. σελ. 78). Δια νά άντιληφθήτε τό ψεύδος του «Ημερολογίου» θά σας αναφέρω δύο από τά πολλά στοιχεία, πού αναλύει ό καθηγητής Φωρισσόν.

Στοιχείον πρώτον: Γράφει (σελ. 22) «Στίς 8 Ιουλίου 1944 ο μανάβης Βάν ντέρ Χόβεν είχε φέρει σ' αυτούς πού κρύβονται 10 κιλά αρακά». Αυτό είναι αδύνατο σχολιάζει ό αναλυτής «γιά τόν απλούστατο λόγο (ό μανάβης) είχε συλληφθεί πρίν 45 ημέρες (25 Μαϊου 1944) από τους Γερμανούς γιά ένα πολύ σημαντικό λόγο: είχε κρύψει δύο Εβραίους στό σπίτι του».

Στοιχείον δεύτερον: Προσέξατε παρακάτω τους δύο τόσον διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρας υποτίθεται τής Αννας Φράνκ. Τά σχόλια είναι του ίδιου του Φωρισσόν (ένθ. άνωτ. σελ. 91).

Πώς αντέδρασαν οι Εβραίοι στην μελέτη του Φωρισσόν; Αντέδρασαν, κατά τόν συνήθη τρόπον τους. Εγινε απόπειρα δολοφονίας του καθηγητού, ο οποίος μετεφέρθη αιμόφυρτος στό νοσοκομείο. Ή παροιμία πού λέγει ότι: «τό ψέμμα δέν ζή πολύ γιά νά γεράση» θά άποδειχθή έκ νέου ορθή. Άργώς άλλα σταθερώς αποκαλύπτονται τά Εβραϊκά ψεύδη κι όταν άποκαλυφθούν όλα καί εις όλον των τό μέγεθος, τότε θά προκληθή ή δικαία άγανάκτησις των λαών, όπως επανειλημμένως συνέβη στό παρελθόν.

Ηδη ό κόσμος ξυπνά. Αναπτύσσεται μία «μεγάλη χορεία όλων όσων αρνούνται την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος που πρωτοεμφανίστηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο και γνώρισαν σημαντική διάδοση μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 στην Ευρώπη και στην Αμερική. «Οι αρνητές» έχουν χρησιμοποιήσει μια μεγάλη γκάμα επιχειρημάτων, ξεκινώντας από «ηπιότερες» απόφεις όπως ότι οι εθνικοσοσιαλιστές και ειδικά ο Χίτλερ, ουδέποτε επεδίωξε την «Τελική Λύση», ή τη σχετικοποίηση των ναζιστικών εγκλημάτων με την επίλυση της «κακότητας» του πολέμου γενικά και των φρικαλεοτήτων που διεπράχθησαν και από τις δύο πλευρές.
Ταυτόχρονα η πιό «σκληρή» γραμμή υποστηρίζει ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί ένα τεράστιο Εβραϊκό ψεύδος, προσκομίζοντας φευδοεπιστημονικές «εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης» για την ανυπαρξία των θαλάμων αερίων» («Νέα», 12-5-2000,).

«Φωτογραφίες υπ' αριθ. 13-14.
Δύο δείγματα γραφικού χαρακτήρα πού αποδίδονται στην Αννα Φράνκ. Έάν κάποιος μπορεί νά πιστέψη αυτές τίς ημερομηνίες, αυτά τά δύο κείμενα γράφτηκαν μέ διαφορά τεσσάρων μηνών μεταξύ τους. Κάποιος μπορεί νά συγκρίνη ξεχωριστά καί τά δύο τά κείμενα και τήν υπογραφή τους. Τό πρώτο έγγραφο είναι πιστό αντίγραφο της επιγραφής του Ημερολογίου (Ημερολόγιο της Άννας Φράνκ) πού μεταφράστηκε άπό τά 'Ολλανδικά άπό τήν Τίλια Κάρεν καί τήν Σουζάνα Λόμπαρντ, εκδόσεις Καλμάν-Λεβί, 1950. Τό δεύτερο είναι πιστό αντίγραφο ενός κειμένου, πού γράφτηκε άπό τήν Άννα Φράνκ στό πίσω μέρος μιας άπό τίς φωτογραφίες της (Ημερολόγιο της Άννας Φράνκ), Livre de Poche, D.L. «ενήλικος» γραφικός χαρακτήρας προηγείται περίπου τέσσερις μήνες άπό τόν «παιδικό».
Συμβαίνουν στην Γαλλία. Ό καθηγητής Ρ. Φωρισσόν, πού αμφισβητεί τό «ολοκαύτωμα» δέχεται έπίθεσι από την Εβραϊκή όργάνωσι: «Τά παιδιά της Εβραϊκής μνήμης». Ό Γάλλος δημοσιογράφος Έρίκ Λετύ δημοσιεύει στό περιοδικό «Le choc du mois» ένα άρθρο διά τήν έπίθεσι, κατά του καθηγητού. 'Αμέσως μετά τραυματίζεται άπό βόμβα της 'Εβραϊκής οργανώσεως: «Μάχητική Εβραϊκή όργάνωσι»! (διά περισσότερα εις περιοδικόν «Άντίδοτον» τεϋχος 26). Ετσι συζητούν οί Εβραίοι...


Ό Ροζέ Γκαρωντύ («Οί θεμελιώδεις μύθοι της Ισραηλινής πολιτικής» Έλλ. εκδ. «Νέα Θέσις», Άθ. 1996, σελ. 156) θά βεβαίωση, τι τό ήμερολόγιον τής Αννας Φράνκ είναι «μύθος πού μεταμφιέζεται σέ ιστορία» καί θά αποκάλυψη, οτι κατόπιν διεξαχθείσης πραγματογνωμοσύνης έπί του κειμένου, άπό ειδικό έγκληματολογικόν έργαστήριον τοϋ Βισμπάντεν διεπιστώθη ότι: «ένα μέρος του «Ημερολογίου της Αννας Φράνκ», γράφτηκε μέ στυλό διαρκείας (μέ μπίλια) (αυτό τό είδος δέν έκυκλοφόρησε στό εμπόριο παρά τό 1951 ένώ ή Αννα Φράνκ πέθανε τό 1945)»!!

Καί ό ιστορικός Ιρβινγκ, ο όποίος έζήτησε καί επέτυχε τήν πραγματογνωμοσύνη (σχ. δικαστήριον εις Τορόντο 25-26 Απριλίου 1988) αποφαίνεται (ένθ. άνωτ.):
«Προσωπικό μου συμπέρασμα για το «Ημερολόγιο» της Άννας Φρανκ είναι ότι σε ένα μεγάλο μέρος έχει γραφτή όντως από μία Εβραία δεκάχρονη. Τα κείμενα αυτά τα πήρε ο πατέρας της, Όττο Φρανκ, μετά τον τραγικό θάνατο τον νεαρού κοριτσιού από τύφο σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ο πατέρας της, και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζω, διόρθωσαν αυτό το «Ημερολόγιο» ώστε να τον δώσουν μορφή εμπορεύσιμη η οποία συγχρόνως επλούτισε και τον πατέρα και το Ιδρυμα Άννα Φρανκ. Όμως, ως ιστορικό έγγραφο το έργο δεν έχει καμμία αξία διότι το κείμενο έχει αλλοιωθεί».

Αλλά ή Εβραϊκή προπαγάνδα έκανε πολύ καλά τήν δουλειά της.

Οντως είναι ηθικώς άξιοθρήνητον νά κερδοσκοπή κάποιος εκμεταλλευόμενος τήν μνήμη του παιδιού του. Ό κ. Φράνκ μετέτρεψε τόν θάνατον της κόρης του εις έπιχείρησιν, διά νά τά οικονομήσει.

Μία τέτοια ευτελής πράξις, που θίγει τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν είναι αδιανόητος διά τόν Ελληνα, άλλα φυσιολογική, διά τόν χρηματάνθρωπον Έβραίον. Τό κοριτσάκι μετεφέρθη οικογενειακώς εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως, πράγμα πού δέν έγκρίνομεν. Έκεί προσεβλήθη άπό τύφον καί απεβίωσε. Ούτε ηρωισμοί, ούτε αύτοθυσίαι. Απέθανε έξ ασθενείας. Έν τω μεταξύ διεσώθη κάποιο «ήμερολόγιον» του, τό όποιον βοηθούσης της Εβραϊκής προπαγάνδας διεφημίσθη παγκοσμίως καί ανεδείχθη εις πολυδιαβασμένο βιβλίον. Εγινε επίσης κινηματογραφική ταινία, θεατρικόν έργον κ.τ.λ.

Τελικώς ή ίστορικοφιλολογική έρευνα άπέδειξεν ότι τό «ήμερολόγιον» είναι πλαστογραφημένον, αν όχι όλο, τουλάχιστον εις μέγα μέρος του.
Ή ηθική κατάπτωσις φαίνεται ιδιαιτέρως άπό τό γεγονός, ότι οι Έβραίοι οργανώνουν δημοπρασίαν πωλήσεως αντικειμένων των θυμάτων του ολοκαυτώματος! Τί είδους έμπόριον είναι τούτο; Καί πώς νά χαρακτηρισθή;

Αποτελεί τελείαν έλλειψιν σεβασμού προς τά θύματα, όσα υπήρξαν. '
Ενώ άπό όλον τόν κόσμον οί Εβραίοι απαιτούν σεβασμόν της μνήμης τών θυμάτων του ολοκαυτώματος, οί ίδιοι καπηλεύονται τό ολοκαύτωμα. Είμαι βέβαιος ότι οί Έβραϊοι, πού ζουν στην Ελλάδα, λόγω της μακράς παραμονής των έδώ έδέχθησαν τήν έπίδρασιν (μέχρις ενός σημείου) του Ελληνικού ήθους, ούτως ώστε ουδείς Έλληνοεβραίος θά συμμετείχε εις άγοραπωλησίαν αντικειμένων θυμάτων (τών όποιων θυμάτων). Τήν αισχροκερδή αυτήν πράξιν μόνον γνήσιοι σημίται μπορούν νά διαπράξουν. Ακου «πλειστηριασμός αντικειμένων θυμάτων ολοκαυτώματος»!

Τό λέγουν, τό ανακοινώνουν, τό οργανώνουν επισήμως, δίχως ίχνος έντροπής. Ό Εβραίος έκπλειστηριαστής θα έκφωνή: «υποδήματα φυλακισμένου στό Αουσβιτς, τιμή εκκινήσεως 500 δολλάρια» ή «πίλος ραββίνου, πού απέθανε εις θάλαμον αερίων στό Νταχάου, τιμή εκκινήσεως 1.000 δολλάρια» κ.τ.λ. ακριβώς έτσι γίνεται ό πλειστηριασμός αντικειμένων θυμάτων ολοκαυτώματος, όπου διάφοροι χαζοχαρούμενοι Άμερικανοεβραίοι θά πλειοδοτούν, θά αγοράζουν τά αντικείμενα, διά νά στολίσουν τό σαλόνι των... Ή Εβραϊκή κερδοσκοπία δέν έχει όρια. Ερωτώ πάλιν: όταν γράφω αυτά πού κάνουν οί Εβραίοι είμαι άντισημίτης;


Απο το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη "Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια".


22 comments:

Anonymous said...

Δηλαδή για να καταλάβω κι εγώ,ο Πλεύρης υποστηρίζει ότι το Ολοκαύτωμα δεν υπήρξε ποτέ? Κι άντε και υποθέτω εγώ ότι δεν υπήρξε,γιατί τα βάζει με τους Εβραίους που κατάφεραν(αν είναι αλήθεια τα όσα αποφαίνεται) να ανάγουν ένα ψέμα σε ιστορική αλήθεια και να μην τα βάζει με τους δικούς μας άθλιους πολιτικάντηδες που τόσα χρόνια δεν έχουν καταφέρει να αναγνωριστεί η γενοκτονία(πραγματική ολωσδιόλου!) των Ποντίων?? Πολύ ευχαρίστως να μάθουμε για τον ιστορικό ρόλο των Εβραίων πχ την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά το ολοκαύτωμα είναι μια υπόθεση που δεν πρέπει να απασχολεί την Ελλάδα! Αφού το έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι οι Γερμανοί και πληρώνουν αποζημιώσεις,τι σε νοιάζει εσένα ρε άνθρωπε?? Επίσης το ένα έγκλημα(η σφαγή στην Παλαιστίνη) δεν αθωώνει ούτε δικαιολογεί το άλλο(το Χίτλερ!). Έχω πάει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,συγκεκριμένα στο Άουσβιτς και στο Μπιρκενάου στην Πολωνία,και έφριξα με αυτά που είδα και έμαθα ότι συνέβαιναν εκεί πέρα!! Όποιος δεν έχει πάει εκεί πέρα δεν μπορεί να γνωρίζει... Επίσης,ο παππούς μου(που είναι βέρος Έλληνας,καμιά σχέση με Εβραίο) μου είχε πει ότι τον καιρό της Κατοχής κυκλοφορούσε στη Σαλονίκη σαπούνι προερχόμενο από το Άουσβιτς... Όλοι ψέματα λένε τελικά? Συμμαζευτείτε λίγο.. Ούτε εγώ συμπαθώ τους Εβραίους για αυτά που κάνουν,αλλά όχι κι έτσι...

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Αγαπητέ φίλε αναγνώστη συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου στο οτι οι πολιτικάντηδές μας δεν προσπαθούν να αναγνωριστούν οι γενοκτονίες που έχουν υποστεί οι Έλληνες.
Όσον αφορά το αν μας ενδιαφέρει το αν έγινε το Ολοκαύτωμα των Εβραίων ή όχι σου λέμε οτι μας αφορά άμεσα.Γιατί;Γιατί έχουν επιβάλλει την διδασκαλία του σε όλα τα σχολεία του πλανήτη.Στην Ελλάδα το διδάσκουν απο το δημοτικό μέχρι τις ανώτατες βαθμίδες της παιδείας.

Σεβόμαστε το οτι έχεις επισκεφτεί τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.Και εμείς τα έχουμε επισκεφτεί.
Όμως η αλήθεια απέχει πολύ απο αυτά που σου είπαν στα στρατόπεδα,απο αυτά που είδες και διάβασες.
Για το λόγο αυτό έχουμε μεταφράσει με υπότιτλους το 4 ωρών ντοκυμαντέρ που μπορείς να δείς στο κανάλι μας στο YOUTUBE http://www.youtube.com/user/ellinesfoitites
με τίτλο "ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ" αλλά και μέσα απο το ιστολόγιό μας.
Το θέμα είναι τι πηγές χρησιμοποιείς στην έρευνά σου και τι στοιχεία έχεις να παραθέσεις ώστε να αποδείξεις το αν υπήρξε το Ολοκαύτωμα.
Και εμείς μπορούμε να "βαφτίσουμε" μερικά σαπούνια ως "Έλληνες θύματα Τούρκων".
Δες την ταινία άρνησης Ολοκαυτώματος και θα καταλάβεις την απάτη.Υπάρχει πολύ υλικό να μελετήσεις.Όταν μελετήσεις το εν λόγω ντοκυμαντέρ τότε μπορούμε να συζητήσουμε.
Μια συμβουλή θα σου δώσουμε καλοπροαίρετα που είναι και το σύνθημά μας.
"Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΡΕΥΝΑ".
Καλή μελέτη...

Anonymous said...

Ευχαριστώ για το σύνδεσμο που μου δίνετε,όποτε έχω χρόνο θα δω το βίντεο που μου προτείνετε! Χωρίς να το δω όμως,έχω ακόμη μερικές απορίες πάνω σε αυτά που λέτε. Επειδή διατείνεστε ότι αυτά που είδα ήταν ψέματα,κι επειδή όπως λέτε έχετε επισκεφτεί το Άουσβιτς,θα ήθελα να μου πείτε τι από όλα αυτά που είδα είναι ψεύτικο... Το κοριτσάκι που το βγάζανε ξυπόλυτο στον πάγο,η κρεμάλα,ο σωρός πτωμάτων,το σημάδεμα στο αριστερό χέρι,τα μαλλιά που τα κάνανε πουλόβερ,τα υγρά με υπνωτικό που τους ποτίζανε,ή οι φούρνοι με τις ράγες?? Βλέπετε,σας παρέθεσα μια σειρά από πράγματα που είδα κι έφριξα και θα μπορούσα να παραθέσω κι άλλα! Φυσικά,δεν υπέφεραν μόνο οι Εβραίοι...Κανείς δεν ισχυρίζεται το αντίθετο! Επειδή προφανώς η αντίρρηση σας έγκειται στον αριθμό των θυμάτων,που οι Εβραίοι λένε 6.000.000 λέω εγώ,δηλαδή αν ήταν 1.000.000 και δεν ήταν 6 αυτό είναι καλό?? Περιμένω κάποιες απαντήσεις γιατί όπως λέτε κι εσείς ας μη φοβόμαστε την αλήθεια,και την αλήθεια την ανακαλύπτουμε και μέσω του διαλόγου! Ευχαριστώ!

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Λοιπόν θα σου πούμε κάτι αγαπητέ αναγνώστη.Ούτε αντισημίτες είμαστε ούτε ρατσιστές ούτε φασίστες ουτε αντιδημοκράτες.Απλά δεν ανεχόμαστε την απόκρυψη της πλήροφορίας και για αυτό το λόγω δημοσιεύουμε πληροφορίες που είναι δυσεύρετες και αποτέλεσμα της έρευνάς μας.
Η πραγματική δύναμη είναι η γνώση.Όποιος ελέγχει τη γνώση έχει τον έλεγχο της ανθρωπότητας.
Οι Εβραίοι υπέφεραν απο τους Ναζί και αυτό είναι καταδικαστέο.Όμως γιατί ότι και αν κάνουν οι Εβραίοι να μην μπορεί κανείς να τους ασκήσει κριτική και να τον στοχοποιούν ως Ναζί και να τον ταυτίζουν σαν Νεοναζί;
Γιατί να επιβάλλουν μέσω τον ξεπουλημένων πολιτικάντηδών μας την διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, όπως αυτοί θέλουν στα παιδιά μας;
Τέλος εμάς μας αρέσει η έρευνα για αυτό το λόγο ψάχνουμε στοιχεία για το κάθετι.Έτσι κάνουμε και για το Ολοκαύτωμα.Γιατί δεν γίνονται έρευνες στους θαλάμους αερίων;Γιατί οι 3 που έκαναν έρευνα στους θαλάμους, ο Λόϊκτερ,ο Ρούντολφ Γκέρμαρ και άλλος ένας που μας διαφέυγει ή φυλακίσθηκαν ή εξωστρακίσθηκαν;

Anonymous said...

ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ, ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ, ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟ ΞΑΝΑΕΧΤΙΣΑΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ;;;

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

ΟΧΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙΣ;

Anonymous said...

I think that he means the Dachau camp where they build a gas chamber after the war and presented it as original.
Also about what our friend above writes "το έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι οι Γερμανοί και πληρώνουν αποζημιώσεις" He should know that history is written by the winners and not the losers and the germans were the losers at that time and they had nothing to say,very important is also the fact that germany had to pay to the jewish community (and still pays) for 6 mil. victims , well is simple mathimatics, if they had to pay for 1 mil. they would have paid much less than now wouldn`t they??

And if people still can not understand this then let me give another examble of propaganda and lies of the western media:DO you remember the pictures at CNN and all the other western media of the "concentration camp" in bosnia back in the early `90s?? Showing a thin, skinny bosnian guy behind the fence?? Well it is proven and actually admited by CNN after the war that it was not a concentration camp and people were free to go in and out when ever they wanted. But the effect of the pictures was that the west got the puplic opinion behind them and had a "legitimate" reason to attack the serbs!Now, although is admitted that it was fake,people still remember the pictures and still belive in the lies!Why?? because it was shown 100`s of times all over the world,THAT IS CALLED BRAIN WASHING.

Conclusion:
The goal of the "concentration camp" in bosnia was to create sympathy for the moslims and outrage towards serbs in order to attack and destroy serbia.

The goal of the auswizch story was a) to extort money from germany and b)to create sympathy for the jews and get help from the west for the creation of israel.

Anonymous said...

ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΔΗΛΑΚΗ , ΗΜΑΡΤΟΝ!!! ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΝΑ , Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΣΟΙ ΟΛΟ! ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΤΟ ΑΠΗΓΑΓΑΝ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ? ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ , ΤΑ ΚΑΝΑΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΑΤΟΥΑΖ?ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ!ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΗΤΑΝ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝΕ!ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΤΙΣΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΣΑΝ ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ!!!ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΕΔΩ ,ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΡΗΜΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΞΕΡΟΥΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ!!ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ!!!ΚΑΙ ΑΚΟΥ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!!!ΕΒΛΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 22 ,ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΑ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ !ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΕΒΡΑΙΟΙ!11.000.000 ΤΑ 6 ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ,ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ,ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ,ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ,ΠΟΛΩΝΟΙ ΤΟΥΣ ΞΕΚΑΝΑΝ,ΟΚ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ?
ΓΙΑΤΙ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ "ΨΕΜΜΑΤΑ" ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ? ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ!
ΜΙΑ (ΛΕΣ ΨΕΜΜΑΤΑ?) ΣΑΛΟΝΙΚΙΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑ....

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ.ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ...

KostasL said...

Αναγνώστης said...
Δηλαδή για να καταλάβω κι εγώ,ο Πλεύρης υποστηρίζει ότι το Ολοκαύτωμα δεν υπήρξε ποτέ?

ΚωσταςΛ λέει...
Ο Πλεύρης, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε "βιομηχανική" εξόντωση ανθρώπων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακόμα και η Άννα Φρανκ πέθανε από τύφο...

Αναγνώστης said...
Κι άντε και υποθέτω εγώ ότι δεν υπήρξε,γιατί τα βάζει με τους Εβραίους που κατάφεραν(αν είναι αλήθεια τα όσα αποφαίνεται) να ανάγουν ένα ψέμα σε ιστορική αλήθεια και να μην τα βάζει με τους δικούς μας άθλιους πολιτικάντηδες που τόσα χρόνια δεν έχουν καταφέρει να αναγνωριστεί η γενοκτονία(πραγματική ολωσδιόλου!) των Ποντίων??

ΚωσταςΛ λέει...
Τα βάζει και με τους δυο και για καλό΄λόγο...

Αναγνώστης said...
Αφού το έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι οι Γερμανοί και πληρώνουν αποζημιώσεις,τι σε νοιάζει εσένα ρε άνθρωπε??

ΚωσταςΛ λέει...
Οι Γερμανοί έχουν πληρώσει αποζημιώσεις σε 5.100.000 "επιζώντες" του "ολοκαυτώματος... Σχεδόν το σύνολο του εβραικού πληθυσμού υπό γερμανική κατοχή...Τον Πλεύρη τον εκνευρίζουν οι απατεώνες και οι πλαστογράφοι. Εσένα εκνευρίζει ο Πλεύρης προφανώς.

Αναγνώστης said...
Επίσης το ένα έγκλημα(η σφαγή στην Παλαιστίνη) δεν αθωώνει ούτε δικαιολογεί το άλλο(το Χίτλερ!).

ΚωσταςΛ λέει...
Φυσικά ! Απλά έχει σημασία να μάθεις ότι το ένα δεν έγινε καθόλου όπως σου είπανε...

Αναγνώστης said...
Έχω πάει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,συγκεκριμένα στο Άουσβιτς και στο Μπιρκενάου στην Πολωνία,και έφριξα με αυτά που είδα και έμαθα ότι συνέβαιναν εκεί πέρα!! Όποιος δεν έχει πάει εκεί πέρα δεν μπορεί να γνωρίζει...

ΚωσταςΛ λέει...
Τι ακριβώς είδες και έφριξες ???
Γνωρίζεις ότι ο "θάλαμος αερών" που σου έδειξαν είναι σοβιετικής κατασκευής, μεταγενέστερος του πολέμου ?

Αναγνώστης said...
Επίσης,ο παππούς μου(που είναι βέρος Έλληνας,καμιά σχέση με Εβραίο) μου είχε πει ότι τον καιρό της Κατοχής κυκλοφορούσε στη Σαλονίκη σαπούνι προερχόμενο από το Άουσβιτς...

ΚωσταςΛ λέει...
Τέτοιο σαπούνι δεν υπήρξε ποτέ ! Ράδιο αρβύλες σχετικά πολλές... Γνωρίζεις ότι η συμμαχική προπαγάνδα υποστήριζε τις τρομοιστορίες περί σαπουνιών από τον πρώτο παγκόσμιο΄πόλεμο ? Γνωρίζεις ότι βγήκαν οι εγγλέζοι μετά τον πόλεμο και ανακάλεσαν δικαιολογούμενοι ταυτόχρονα για τα τερατώδη ψέμματα ? Γνωρίζεις ότι διεύθυντης του yad vashem μουσείου ολοκαυτώματος στο τελ-αβιβ αναγνώρισε ότι οι ιστορίες με το σαπούνι είναι προπαγάνδα του πολέμου ?

Αναγνώστης said...
Όλοι ψέματα λένε τελικά? Συμμαζευτείτε λίγο.. Ούτε εγώ συμπαθώ τους Εβραίους για αυτά που κάνουν,αλλά όχι κι έτσι...

ΚωσταςΛ λέει...
ΌΠως καταλαβαίνεις κάποιοι μας παραμύθιαζαν για καιρό. Το ποιοί είναι οι παραμυθάδες και ποιά η αλήθεια, μεγάλο παιδί είσαι, κρίνε μόνος σου. Να είσαι ευγνώμων που κάποιοι μπαίνουν σε κίνδυνο και σου μεταφέρουν την αλήθεια.

Υ.Γ. πριν χρόνια πήγα στο Νταχάου και μου δείξαν τους θαλάμους αερίων που θανάτωναν τους εβραίους. Είμουν εντυπωσιασμένος και σοκαρισμένος σαν παιδί...Σήμερα η πινακίδα εκεί λέει ότι είναι θάλαμος αερίων που φτιάξαν οι Ναζί αλλά δεν τον χρησιμοποίησαν ποτέ σαν τέτοιο !!! Απλά δε θέλουν ακόμα να παραδεχτούν όλη την αλήθεια.

Υ.Γ.2 Η αλήθεια είναι πάντα εκεί και λάμπει, εάν εμείς δε θέλουμε ή δε μπορούμε να τη δούμε, κακό δικό μας...

Anonymous said...

Σαφως και πεθαναν Εβραιοι στα στρατοπεδα συγκεντρωσης, αλλα πολυ λιγοτεροι απο αυτα που λεει η προπαγανδα και οχι βασει οργανωμενου σχεδιου, αλλα απο αρρωστιες, πεινα και κακουχιες! Το μονο σχεδιο των Γερμανων ηταν η απομακρυνση των Εβραιων απο την Ευρωπη(ορθοτατο)! Σιγουρα την πληρωσαν και αθωοι,αλλα ας κοιταξουν με αυτοκριτικη οι Εβραιοι, την παρασιτικη ιστορια τους και θα καταλαβουν πολλα! Μια καλη αρχη ειναι το βιβλιο του Εβραιου, Μπερναρ Λαζαρ "Αντιεβραισμος, ιστορια και αιτια".
Οσο για την Εβραιοπουλα απο τη Θεσσαλονικη, να το βουλωσει, διοτι η συντριπτικη πλειοψηφια των Εβραιων της Θεσσαλονικης αλλλα και γενικα της Ελλαδος, ηρθαν εδω, το 1492, αφου τους εδιωξαν απο την Ισπανια! Δηλαδη ηρθαν εδω με το ετσι θελω, επι Τουρκοκρατιας, κατα τη διαρκεια της οποιας(αλλα και της Ελληνικης Επαναστασεως), ηταν πιστα σκυλια των Τουρκων και μας εσφαζαν!!
Οσο για το επιχειρημα της για τον Εβραιο Χριστο, τι να πω...γνησια Εβραια στη ρητορικη της!! Σ'εμας λενε οτι ο Χριστος ηταν δικος τους και μεταξυ τους λενε(συμφωνα με το ιερο τους βιβλιο Ταλμουδ), οτι ηταν νοθος γιος καποιου Ρωμαιου στρατιωτη...

Anonymous said...

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η "ΜΑΓΚΙΑ" ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΕΙΘΟΥΝ ΣΕ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΑΛΛΑ Η ΑΦΕΛΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ!! ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΡΕΥΝΟΥΝ.

Anonymous said...

ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ...ΕΨΑΞΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1942..ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΙΣ 9-10-1942...ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΗΤΑΝ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΗ...ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ...ΟΤΙ Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΩΣ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ..ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ....ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΤΕ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ...ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΕ...ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ...ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ???

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Προς: July 29, 2010 7:05 PM

Αγαπητέ αναγνώστη που διάβασες για 10 Οκτωβρίου; Αναφέρει η ανάρτηση τέτοια ημερομηνία;
Η ουσία είναι ο γραφικός χαρακτήρας.Αν πράγματι έχεις ανακαλύψει οτι όσα λέει ο Φωρισσόν και οι υπόλοιποι διαφωνούντες για την αυθεντικότητα του ημερολογίου της Αννας Φράνκ δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις με όσους τα έγραψαν.Εμείς απλώς τα αναδημοσιεύουμε γιατί το κατεστημένο τα αποκρύπτει.
Οσο για το "απόγονος" του Χίτλερ...δείχνει οτι είσαι προκατηλλημένος με εμάς.Μην ξεχνάς οτι εμείς δεν κερδίζουμε ούτε μισό ευρώ για την προσπάθεια που κάνουμε.Ενω ο πατέρας της Αννα Φράνκ έβγαλε εκατομμύρια πουλώντας την "θλιβερή" ζωή της.

Anonymous said...

ΣΤΟΥΣ 2 ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΖΙΑΖΕΤΕ....Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1942....ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ....ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1942...ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ....ΛΙΓΟ ΨΑΞΙΜΟ ΘΕΛΕΙ...ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΨΕΥΔΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ..ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΑΝΑΒΗΣ ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΧΟΒΕΝ ΕΦΕΡΕ 10 ΚΙΛΑ ΑΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΠΡΙΝ 45 ΗΜΕΡΕΣ...ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1944 Η ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΤΙ Ο ΜΑΝΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΡΕ 19 ΛΙΜΠΡΕΣ ΜΠΙΖΕΛΙΑ...ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΧΟΒΕΝ.....ΟΣΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ...ΑΦΟΥ ΣΩΘΗΚΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ...ΗΤΑΝ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΕΦΟΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥ...ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ...ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ...

Anonymous said...

Παιδιά, μου έχει σηκωθεί η τρίχα! Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν έλληνες που να γράφουν και να πιστεύουν τέτοια πράγματα; Με το δικό τους σκεπτικό περί απατών κλπ ανάγουν σε ιστορική πραγματικότητα τον ψευδή ισχυρισμό των γκρίζων λύκων ότι το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη Καρπασία, είναι χώρος λατρείας πεσόντα μουσουλμάνου αγωνιστή! Για όνομα του θεού πια!

Anonymous said...

February 15, 2009 1:05 PM
στη Σαλονίκη σαπούνι προερχόμενο από το Άουσβιτς..
--------------------------
Ειναι τοσο πειστικος που λεει οτι ο παππους του δεν ηταν εβραιος. Ναι σωστα μονο που το ονομα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ σε ΣΑΛΟΝΙΚΗ το μεταχειριζονται μονο οι εβραιοι. Αλλη φορα προσεχετε πιο πολυ.
Σαλομ

Anonymous said...

Συμφωνω με τον Κωστα.Πιστευω οτι μας εχουν παραπληροφορισει σε αρκετα ιστορικα γεγωνοτα και μας τα εχουν παρουσιασει οπως τους βολευει η μας λενε τη μιση αληθεια.Το οτι μας κυβερνουν οι εβραιοι ειναι η μονη αληθεια. Υ.Γ.Γιατι η Ελλαδα και τα θυματα της ειναι οι μονοι που δεν εχουν αποζημιωθει ακομη απο τους γερμανους?Και ειναι η μονη χωρα που επαθε τοσες υλικες και εμψυχες καταστροφες.το 70% των υποδομων της χωρας καταστραφηκε και το ενα τριτο του πληθυσμου εκτελεστηκε η σκοτωθηκε στην αντισταση(συμφωνα με ρεπορταζαπο την εκπομπη το κουτι της πανδωρας)Γιατι αραγε?

Anonymous said...

για να βοηθήσω:στις 10 οκτωβρίου 1942,έγραψε στο πίσω μέρος μιας φωτογραφίας και όχι στο ημερολόγιό της...ας προσέχουμε λίγο στο διάβασμα.
σας ευχαριστώ!

Anonymous said...

Αν κάνεις σαπούνι έναν Εβραίο από ότι έδειξε η ιστορία, υπήρχαν γουρούνια που πλενόντουσαν.

Αν κάνεις σαπούνι απο Εθνικοσοσιαλιστη Χρυσαυγιτη, θα υπάρξει κανένας να αντέξει την μπόχα;;
Σα δεν ντρέπεστε λεω εγω!

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ said...

Προς July 20, 2013 at 3:13 PM:

Εμείς ούτε τοκογλύφοι είμαστε, ούτε θεωρούμε τον εαυτό μας περιούσιο λαό..

Οπότε γιατί να ντρεπόμαστε;

Σε λίγο καιρό το "Εβραίος" θα αποτελεί βρισιά..

Anonymous said...

Heil Hitler!Ντροπη!!τι σας φταιει ενα κοριτσι που δεν προλαβε να ζησει τιποτα;;Που απο 12 χρονων αναγκαστηκε να μαθει τι σημαινει η λεξη πολεμος στο πετσι της,που αναγκκστηκε απο 12 χρονων να μην αναπνεει καθαρο αερα,να μην χορευει,να μην τραγουδαει,να μην ερωτευευται και τοσα αλλα που εμεις τα εχουμε δεδομενα μονο και μονο για να κανει ο κ.Χιτλερ τα κεφια του...Τι σημασια εχει αν το ημερολογιο της ειναι γνησιο ή ξεγνησιο;;;σημασια εχει οτι αυτο το παιδι υπεφερε,ετσι οπως εσεις δεν εχεται υποφερει ποτε στη ζωη σας!!Και βεβαια ειναι ηρωιδα,γιατι να μην ειναι;;γιατι δεν ειναι ο Κωλοκοτρωνης;;;φυσικα και δεν τους κατατασω στο ιδιο τσουβαλι γιατι το εθνος ειναι εθνος,αλλα δεν μπορω να μη μηλησω!!Αυτο το κοριστι ειναι ηρωιδα γιατι παρολο που υπεφερε υπερτατα και δεν εχασε ποτε την πιστα της προς το Θεο(κια ας μην πιστευουμε στον ιδιο) και τους ανθρωπους...Το ξερεται κυριε πως στην τελευταια σελιδα του ημερολογιου της λιγο πριν την πιασουν οι γερμανοι πως εγραψε:Παρ'ολα αυτα εγω δεν εχω χασει την πιστη μου προς τους ανθρωπους..Ακομα πιστευω πως οι ανθρωποι ειναι καλοκαρδοι...το ξερεται αυτο;;αφηστε τις αμπελοφιλοσοφιες και ευεστιτοποιηθειτε λιγο...ειναι πραγματικα ντροπη για το ανθρωπινο ειδος να φερομαστε ετσι σε ενα παιδι,ανεξαρτιτου θρησκειας και φιλης!!Ολα αυτα τα λεω χωρις να θελω να σας προσβαλω,απλα εκφραζω τη γνωμη μου,λιγο υπερβολικα ισως!!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails