Saturday, January 10, 2009

Εβραϊκές τελετουργικές ανθρωποθυσίες-Πρός όσους δεν πιστεύουν τίποτα

Όσοι παρακολούθησαν το βίντεο το οποίο αναρτήσαμε στο blog μας με την Εβραία "Ρέϊτσελ" στην εκπομπή της γνωστής Όπρα το 1989,ίσως σκέφτηκαν οτι η γυναίκα αυτή είναι "τρελή" και λέει οτι η Εβραϊκή οικογένεια της θυσίαζε παιδιά και νήπια.Πολλοί απο αυτούς που το διάβασαν εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το αν όντως λέει αλήθεια η "Ρέϊτσελ" ή Vicki Polin όπως είναι το πραγματικό της όνομα.
Εμείς θα σας πούμε οτι στο Σικάγο βρίσκεται μια απο τις πιο "δυνατές" Εβραϊκές κοινότητες στο κόσμο.
Στο Σικάγο λοιπόν πριν τα γεγονότα που αναφέρει η "Ρέϊτσελ" στο βίντεο,έχουν λάβει χώρα πολλές φορές τέτοιες ανθρωποθυσίες βρεφών και νηπίων.
Υπάρχουν όμως αποδείξεις και αναφορές έγκυρες οτι όντως αυτά τα γεγονότα συνέβησαν;
Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης...
(Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται απο το βιβλίο του Αριέλ Τοάφ συγγραφέα του βιβλίου "ΠΑΣΧΑ ΑΙΜΑΤΟΣ").

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ[Μετάφραση άρθρου της Αμερικανικής εφημερίδας "WOMEN'S VOICE" (1955) (537 S. DEAR-BORN, ROOM 800, CHICAGO 5, ILLINOIS - USA) καταγγέλλει την τελετουργική δολοφονία Χριστιανοπαίδων από τους Εβραίους]
"Το Σικάγο σε χέρια δαιμόνων"!


"Σήμερον το Σικάγον ίσταται εν καταισχύνη μπροστά στα μάτια του κόσμου. Μία σειρά από τας πλέον κτηνώδεις δολοφονίας παίδων εις την ιστορίαν αυτής της χώρας, μένει άλυτος. Ούτε ένα διαφωτιστικό σημείο δεν έχει αποκαλυφθή. Μα είναι άραγε αυτό αληθές; Είναι δυνατόν να απαχθούν και να δολοφονούν παιδιά εις το μέσον μιας μεγάλης πόλεως, χωρίς κανείς να δη ή ακούση το παραμικρόν; Υπήρξαν τόσες διαδόσεις από τον καιρό που άρχισε η σειρά των δολοφονιών των παίδων του 1955, με την σφαγήν των τέκνων του Σουέσσλερ και του φίλου του νεαρού Ρόμπερτ Πέτερσον! Τα τρία σώματα των παίδων ευρέθησαν αφαιματωμένα εις απομεμακρυσμένην περιοχήν της πόλεως. Τότε ο πατέρας των αδελφών Σουέσσλερ, άρχισε να εκφράζη την γνώμην του, ότι τα παιδιά του έχουν δολοφονηθή κατά τρόπον περιγραφόμενον εις το ιστορικόν έργον ARNOLD LEESE'S "Εβραϊκή τελετουργική δολοφονία". Κατόπιν αυτού, ούτος, ο πατήρ Σουέσσλερ, απήχθη, μετεφέρθη εις το σανατόριον Στεϊνφελντ στο DES PLAINES και εδολοφονήθη. Ολίγους μήνας κατόπιν και με την απαίτησιν των πολιτών του DES PLAINES να γίνη έρευνα γύρω από την δολοφονίαν στο σανατόριο, ο Δρ. STEINFELD εξηφανίσθη. Μετά ολίγας εβδομάδας, το σώμα του ευρέθη στο αποχωρητήριο ενός ξενοδοχείου στην Ελβετία. Το συμπέρασμα των ανακρίσεων ήτο ότι ούτος αυτοκτόνησε, πράγμα το οποίον ηγνόησε ο Τύπος του Σικάγου.
Περισσότερα παιδιά δολοφονούνται
Όταν τα τέκνα του GRIMES δολοφονήθηκαν κατά τον ίδιον τρόπον, τα σώματα τους είχαν επίσης αφαιματωθή, εγένοντο δε προσπάθειαι να παρουσιασθή το έγκλημα ως σεξουαλικό, παρά το γεγονός ότι αυτό ήτο Εβραϊκόν τελετουργικόν έγκλημα (δολοφονία), ακριβώς όπως συνέβη εις την Ευρωπαικήν και Αμερικανικήν ιστορίαν του παρελθόντος και ως πιστοποιείται και από το Βατικανό σε πολλές Χριστιανικές χώρες. Ο Εβραίος σερίφης LOHMAN, ενεργών κατ' εντολήν του Εβραίου κομματάρχου ARVEY, γνωστού φανατικού Σιωνιστού, συνέλαβεν έναν αγράμματον τύπο, ονόματι ΒΕΝΝΙΕ BEDWELL, και ακολούθησε μία φανταστική γραπτή ομολογία του BEDWELL, ότι δήθεν αυτός πέρασε μερικές μέρες στα διάφορα χαμαιτυπεία με τα τέκνα του GRIMES και επανειλημμένως ασέλγησε μετ' αυτών. Μετά την υπογραφή της ομολογίας υπό του BEDWELL, οι Εβραίοι της περιοχής άρχισαν να αναπνέουν ελεύθερα. Αλλά μετ' ολίγας ημέρας, η ομολογία απεδείχθη ψευδής, διότι τα κορίτσια διά της νεκροψίας απεδείχθησαν παρθένες και η ευρεθείσα εις τον στόμαχόν τους τροφή απέδειξεν ότι έχουν δολοφονηθή μερικός ημέρας πριν από την ημέραν καθ' ήν συμφώνως με την ομολογίαν του BEDWELL, αυτά ήταν μαζύ του. Επίσης δύο μεγαλύτερα κορίτσια, τα οποία έκαναν πραγματικά παρέα στον BEDWELL, ευρέθησαν.
Ο BEDWELL υφίσταται δίωξιν
Μετά την συντριβήν της ψεύτικης ομολογίας, ο Εβραίος Σερίφης δεν μπορούσε παρά να απόλυση τον BEDWELL. Πάντως αυτός έκανε μία κακόβουλη προσπάθεια να τον ενοχοποίηση σε άλλη υπόθεση με την κατηγορίαν βιασμού σε μία μικρά πόλη της Φλώριντας, την οποίαν ο BEDWELL είχεν επισκεφθή πριν μερικούς μήνες. Αλλά και αυτή η προσπάθεια απέτυχεν, αλλά ασφαλώς θα πρέπει κανείς να λυπηθή τον BEDWELL, διότι ο LOHMAN πρέπει να τον ενοχοποίηση για να σώση το δικό του τομάρι. Θα είναι ενδιαφέρον το να δούμε το πώς ο LOHMAN τελικά θα επιτυχή τον σκοπόν του. Διότι εφ' όσον θα ενοχοποιηθή ο BEDWELL, ο LOHMAN θα μπορή πάντοτε να επιμένη ότι το BEDWELL ήτο ο δολοφόνος των αδελφών GRIMES και έτσι θα καλύψη την τελετουργικήν δολοφονίαν αφαιμάξεως. Ο LOHMAN μέχρι σήμερα ακόμη επιμένει ότι ο BEDWELL είναι ο δολοφόνος, παρά την πληθώρα των αντιθέτων μαρτυριών.
Δυσφήμησις αθώας κοπέλλας
Όταν ευρέθη το σώμα της JUDITH ANDERSEN, τότε απεκαλύφθη ότι πριν να τεμαχισθή, το αίμα της είχε αφαιρεθή, αν και μία μόνον εφημερίδα του Σικάγου, η DAILY NEWS (Τα Ημερήσια Νέα), ανέφερον την πληροφορίαν αυτήν εις τους αναγνώστας της. Οι άλλες εφημερίδες, προφανώς αντιληφθείσαι ότι το γεγονός αυτό συγκεκριμένα θα έδειχνε πολύ καθαρά προς μίαν ομάδα ενόχων, το απεσιώπησαν τούτο και ήρχισαν μίαν πρωτοφανή καμπάνια δυσφημήσεως του ονόματος της μικρής αυτής Χριστιανής κοπέλλας, ακριβώς όπως το έπραξαν εις την περίπτωσιν των των αδελφών GRIMES. Εδημοσιεύθη ότι η JUDITH ANDERSEN συνήθιζεν να μπαίνη σε αυτοκίνητα αγνώστων ανδρών και ότι αυτή ήτο γνωστή ως μερικώς εργαζομένη ιερόδουλος. Αλλά όταν η ιατροδικαστική εξέτασις απέδειξειν ότι και αύτη ήτο παρθένος, όπως και εις την περίπτωσιν των αδελφών GRIMES, ο Τύπος δεν έλαβεν καν τον κόπον να ζητήση συγγνώμην, διά την απόπειράν τους να παραπλανήσουν τους αναγνώστας. Και τώρα ξαναδιαβάστε τις φράσεις αυτής της ιστορίας.
Είναι ή δεν είναι αυτή η πλέον συγκλονιστική, απεχθής και απίστευτη ιστορία, η οποία συνέβη ποτέ εις χώραν, η οποία υποτίθεται ότι είναι πολιτισμένη; Ερεύνησε την ιστορία και προσπάθησε να βρης μία πόλη, όπου τα παιδιά της άνευ διακρίσεων, έχουν συλληφθή, δολοφονηθή, το αίμα τους ερροφήθη και τα λευκά τους αφαιματωμένα σώματα πετάχθηκαν στα απορρίμματα. Υπήρξαν τέτοιες πόλεις στην Ευρώπη, όπου αυτά συνέβαιναν, ώσπου οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν και έδιωξαν τους Εβραίους, αλλά καμμία πόλις της Ευρώπης δεν ήτο τόσον εις χείρας των Εβραίων, όσον το Σικάγον, όπου ο Τύπος παρεμπόδιζε τους πολίτας να μάθουν την αλήθεια και όπου η διακυβέρνησις είναι τόσον εις χείρας των Εβραίων, ώστε να καλύπτη τέτοια τρομερά εγκλήματα και οι πολίτες και αν μάθουν ακόμη την αλήθειαν, να είναι ανίσχυροι ν' αντιδράσουν.
Τί θα κάνης λοιπόν διά να προστατέψης τα χριστιανόπαιδα από τους αιμοδιψείς δαίμονες; Εάν όλα τα γεγονότα αυτής της υποθέσεως αναφέρονται σε μία απλή σελιδούλα εντύπου, θα μπορούσες τουλάχιστον να υποσχεθής ότι θα δώσης σε κάθε γονέα παιδιών 13-19 ετών της γειτονιάς σου διά να το διαβάσουν;"
Το ως άνω άρθρο ανετυπώθη σε δεκάδες χιλιάδες φυλλάδια και εκυκλοφόρησε εις ΗΠΑ το 1955! Αλλά το άρθρο αυτό έχει και μίαν άλλην τραγική πλευρά: Μέσα από τις λίγες γραμμές του ξεπηδά η ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΑΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ! ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΛΑΟΥ, που ξαφνικά ένοιωσε ότι ευρίσκεται εις το έλεος της ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ! (Πηγή: YERMAK -Το Τέρμα)

Πηγές σχετικές με τα γεγονότα του Σικάγο:

JEWISH RITUAL MURDER CHICAGO 1955Thoughtcrime: Jewish Ritual Murder - Chicago, 1955


JEWISH Ritual MURDER Revealed on OPRAH & CONFIRMED by Kosher PROFESSOR
No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails