Saturday, April 17, 2021

Πρώην ἐπικεφαλής τῆς Pfizer : « Οἱ ἄνθρωποι δέν κινδυνεύουν νά πεθάνουν ἀπό τόν COVID,ἀλλά θά πεθάνουν ἀπό τό ἐμβόλιο...»

 

Δρ Mike Yeadon εἶναι ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος καί Ἐπικεφαλής Ἔρευνας Ἀλλεργιῶν καί Ἀναπνευστικοῦ τῆς Pfizer.Εἶπε πώς δέν ὑπάρχει μία καλή ἐξήγησις γιά τόν μαζικό ἐμβολιασμό τῶν ἀνθρώπων πόσο δέ μᾶλλον γιά τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμῶν...

 « ...ὅσοι ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν θά ἐξαναγκαστοῦν νά τό κάνουν διά τῆς βίας καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά ἐμμένουν στήν ἄρνησίν του θά τούς μαζεύουν καί θά τούς ὁδηγοῦν σέ στρατόπεδα-φυλακές

«.. οἱ γιατροί,γνωρίζουν πώς ἡ συντριπτική πλειονότης αὐτῶν δέν διατρέχουν κίνδυνο νά πεθάνουν ἀπό τόν COVID,ἀλλά θά πεθάνουν ἀπό τό ἐμβόλιο καί ὅτι ὑπάρχει,ἐν τέλει μία μεγαλύτερη «ἀτζέντα» στό παιχνίδι...»

Ἡ συνεντευξις τοῦ τοῦ Δρ Mike Yeadon στόν James Delingpole,εἶναι ἡχητική καί μπορεῖτε νά την ἀκούσετε ἐδῶ.( στά ἀγγλικά).

Μία περίληψις τῆς συνεντεύξεως ἀπό τόν JW Williams

Δρ Mike Yeadon εἶναι ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος καί Ἐπικεφαλής Ἔρευνας Ἀλλεργιῶν καί Ἀναπνευστικοῦ τῆς Pfizer.Ἐνῷ θεωρεῖ πώς τό ἐμβόλιο πρέπει νά χορηγεῖται στά ἄτομα ἐκεῖνα πού ἔχουν ξεπεράση τήν ἡλικία τῶν 70 χρόνων καί πού ἔχουν διάφορα ὑποκείμενα νοσήματα ἀπό τήν ἄλλη δέν τό θεωρεῖ άναγκαῖο γιά τά ἄτομα πού δέν κινδυνεύουν ἀπό κάτι σοβαρό.Λέει πώς κανείς ἐπιστήμων δέν ἔχει ἀπομονώση τόν ἰό ἑπομένως δέν μπορεῖ ν᾿ἀποδειχθῇ,ὁ ἰός αὐτός, ὡς αἰτία τοῦ Covid-19 ἤ ὅποιας ἄλλης ἀσθένειας. Ἐπίσης ἐξήγησε ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά τά παιδιά καί συνεπῶς δέν ὑπάρχει λόγος νά ἐμβολιάζονται.

Εἶπε,ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά παρασκευασθοῦν νέα ἐμβόλια γιά μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ,διότι οἱ μεταλλάξεις αὐτές εἶναι τόσο ὅμοιες μέ τόν πρωτότυπο ἰό πού τά ἐμβόλια πρέπει νά παρέχουν ἤδη ἀνοσία ἀπέναντι τῶν μεταλλάξεών του.

Τά συμπληρωματικά ἐμβόλια τά ὁποῖα ἔχουν ἐνισχυθῆ γιά μεταλλάξεις εἶναι τόσο ἴδια μέ τά ἀρχικά ἐμβόλια πού δέν ἀπαιτοῦν ἀπό τούς κατασκευαστές τους νά κάνουν κλινικές μελέτες ἀσφαλείας ! Κάτι γιά τό ὁποῖο,ὅπως εἶπε,δέν ὑπάρχει μία καλή ἐξήγηση. ( σχετικῶς ἐδῶ)

Προειδοποίησε ὅτι δέν ὑπάρχει ἱατρικός λόγος πού νά δικαιολογῇ τά πιστοποιητικά ἐμβολίου,καθώς ὅπως λέει,τά ἄτομα πού ἐμβολιάζονται εἶναι ἄνοσα καί δέν πρέπει ν᾿ἀνησυχοῦν ἐάν οἱ ἄλλοι δέν θέλουν νά κάνουν ἐμβόλιο. Λέει,πώς τά πιστοποιητικά αὐτά θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τόν ἐξαναγκασμό ἐμβολίων καί γιά τήν δημιουργία μίας κεντρικῆς βάσεως δεδομένων γιά ὁλοκληρωτικό ἔλεγχο.

Τέλος ἔριξε μία πραγματική «βόμβα»,ὅταν εἶπε πώς τά ἐμβόλια θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά  μαζικό ἀποπληθυσμό χωρίς τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος διατηρώντας παράλληλα τήν ἀποποίησιν εὐθυνῶν. Εἶπε πώς ἡ νέα τεχνολογία πού βασίζεται σέ γονίδια δέν πρέπει νά παρασχεθῇ στό 100% τοῦ πληθυσμοῦ διότι μπορεῖ νά προκαλέσῃ μή ἀναστρέψιμη βλάβη.Δήλωσε δέ πώς ὅσοι ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν θά ἐξαναγκαστοῦν νά τό κάνουν διά τῆς βίας καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά ἐμμένουν στήν ἄρνησίν του θά τούς μαζεύουν καί θά τούς ὁδηγοῦν σέ στρατόπεδα-φυλακές.

Ἐπέκρινε τούς γιατρούς πού ἐμβολιάζουν τούς ἀνθρώπους,ἐπεί δή αὐτοί γνωρίζουν πώς ἡ συντριπτική πλειονότης αὐτῶν δέν διατρέχουν κίνδυνο νά πεθάνουν ἀπό τόν COVID,ἀλλά θά πεθάνουν ἀπό τό ἐμβόλιο καί ὅτι ὑπάρχει,ἐν τέλει,μία μεγαλύτερη «ἀτζέντα» στό παιχνίδι...

Οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά πιστέψουν ὅτι ὑπάρχει τέτοιο κακό πίσω ἀπό ὅλο αὐτό,ἀλλά δέν ὑπάρχει μία καλή ἐξήγησις. Ἀνέφερε τόν Στάλιν πού εἶπε ὅτι « ἕνας θάνατος εἶναι τραγωδία,ἕνα ἑκατομμύριο θάνατοι εἶναι στατιστική

Λέει,ὁ δρ. Mike Yeadon,ὅτι ἐάν ἕνα ἀρκετά μεγάλο ποσοστό ἀνθρώπων ἀρνηθῇ τόν ἐμβολιασμό,τό σχέδιο δέν θά μπορέσῃ νά ὁλκληρωθῇ. Μήν κάνετε κάτι πού δέν χρειάζεται νά κάνετε, ἐξαναγκαζόμενοι. Τά πειράματα σέ ἀνθρώπους εἶναι παράνομα. Οἱ νόμοι κατά τῶν διακρίσεων μποροῦν νά λειτουργήσουν προστατευτικά γιά τούς μή ἐμβολιασμένους ἀνθρώπους.

Ἀπό : G. Edward Griffin's Need To Know 


Ὅλο καί περισσότεροι ἐπιστήμονες μᾶς προειδοποιοῦν γι᾿αὐτό πού ἔρχεται μέ τούς ἐμβολιασμούς.Τόν κακό σκοπό πού ἔχουν βάλλη κατά τῆς ἀνθρωπότητος.Παρ᾿ὅλα αὐτά βλέπουμε τήν «ἀγωνία» τόσων συναθρώπων μας γιά τό πότε θά ἔρθῃ ἡ σειρά τους νά κάνουν τό μπόλιασμα. Βλέπουμε τά φουκαριάρικα παιδάκια,μέ τίς «εὐχές» τῶν γονιῶν τους νά παραδίδονται ὡς πρόβατα ἐπί σφαγῇ μέ τά συνεχῆ καί ἐπαναλαμβανόμενα καρκινογόνα τέστ. Καί κυρίως βλέπουμε καί ἀκοῦμε τούς νεοταξίτες ἐξουσιαστές μας,νά μᾶς ἐκβιάζουν,μέ κάθε τρόπον καί κυρίως μέ ὅτι πιό ἀπάνθρωπο,τήν στέρησιν ἐργασίας,ἄρα στέρησιν στό νά μπορέσῃς νά ἐπιβιώσῃς,γιά νά μᾶς ἐξαναγκάσουν σ᾿ἕναν ἐμβολιασμό πού ὅπως ὅλες οἱ πληροφορίες πού παίρνουμε,μᾶς ἀποδεικνύουν πώς πρὄκειται γιά ἕναν ἐπικείμενο θάνατο...

Δέν ξέρω ἄν ἀντιδράσουν περισσότεροι ἄνθρωποι,πέραν αὐτούς τούς ἐλάχιστους πού γνωρίζω.Δέν ξέρω ἄν αὐτοί,σκέφτηκαν ἔστω καί γιά μία στιγμή πώς γίνονται συνένοχοι στόν μαζικό ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητος. Δέν ξέρω,εἰλικρινῶς,ὅπως οἱ καθημερινές πληροφορίες ἀποδεικνύουν, γιατί αὐτοί οἱ σατανάδες βιάζονται τόσο πολύ στό νά πραγματοποιήσουν τά πιό κακόβουλα γιά τήν ἀνθρωπότητα,σχέδιά τους.Καί γιατί οἱ ἄνθρωποι,ἁπλῶς ἀκολουθοῦν σάν ὑπνωτισμένοι τήν κάθε ἀπάνθρωπη ἐντολή τους...


Ἡ Πελασγική

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails