Thursday, July 30, 2015

Ἀποκάλυψη ἑνὸς στρατιωτικοῦ ἐγγράφου τῆς λέσχης Bilderberg που δείχνει τι κάνουν!


Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ περιγράφει ξεκάθαρα τὴν δογματικὴ καὶ κυριαρχικὴ νοοτροπία τῆς ἐλὶτ τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Βρέθηκε τυχαία τό 1986, ὀνομάστηκε «Σιωπηλὰ ὄπλα γιὰ ἕναν ἀθόρυβο πόλεμο», καὶ ἀποτελεῖ μία θαυμαστὴ ἐξήγηση τῆς τεχνικῆς της μαζικῆς πλύσης ἐγκεφάλου.


Αὐτὸ τὸ ἐκτενὲς καὶ λεπτομερὲς ἔγγραφο ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1979 περιγράφει μία πολιτικὴ ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὸ 1950. Τὸ ἔγγραφο λέει πώς: «ὁ ἀθόρυβος πόλεμος κηρύχθηκε ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Ἐλὶτ σὲ μία συνάντηση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὰ 1954». Τὸ 1954 ὅμως εἶναι τὸ ἔτος ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ συναντήθηκε ἡ λέσχη Μπίλντερμπεργκ.

Ἐδῶ ὑπάρχει μία περίληψη τοῦ περιεχομένου του: «Ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξει πὼς ἡ πιὸ ἁπλὴ μέθοδος γιὰ τὴν ἐξασφάλιση ἑνὸς σιωπηλοῦ ὅπλου καὶ ἡ ἀπόκτηση ἐλέγχου τοῦ κοινοῦ, εἶναι νὰ τοὺς διατηροῦμε.

Ανεκπαίδευτους καὶ ἀδαεῖς ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἀρχὲς τῶν βασικῶν συστημάτων ἀφ’ ἑνός, ἐνῶ ἀφ' ἑτέρου νὰ τοὺς κρατοῦμε σὲ σύγχυση, νὰ τοὺς ἔχουμε ἀποδιοργανωμένους καὶ ἀποσπασμένους σὲ θέματα ποὺ δὲν ἔχουν καμία πραγματικὴ σημασία. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται με:

1. Τὸν χωρισμὸ τῶν ἐγκεφάλων τους τὴν ὑπονόμευση τῶν πνευματικῶν τους δραστηριοτήτων τὴν παροχὴ ἑνὸς προγράμματος χαμηλῆς ποιότητας στὴν δημόσια ἐκπαίδευση, τὰ μαθηματικά, τὸν σχεδιασμὸ συστημάτων καὶ τὰ οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποθάρρυνσή τους στὸν τομέα τῆς τεχνικῆς δημιουργικότητας.

2. Τὴν ἐξάρτηση τῶν αἰσθημάτων τους καὶ τὴν αὔξηση τῆς αὐτοϊκανοποίησής τους ἀλλὰ καὶ τῆς ἱκανοποίησής τους σὲ συναισθηματικὲς καὶ σωματικὲς δραστηριότητες μέ:

α) Ἄσχετες συναισθηματικὲς προσβολὲς καὶ ἐπιθέσεις (πνευματικὸς καὶ συναισθηματικὸς βιασμὸς) μέσω μίας μόνιμης ἐπίθεσης σ@ξ, βίας καὶ πολέμων στὰ μέσα ἐνημέρωσης -κυρίως τὴν τηλεόραση καὶ τὶς ἐφημερίδες.

β) Τὴν ἱκανοποίηση κάθε ἐπιθυμίας τους -σὲ ὑπερβολὴ- «σκουπιδοτροφὲς γιὰ τὴ σκέψη» καὶ μὲ τὴν ἀποστέρηση ὅλων αὐτῶν ποὺ πραγματικὰ ἔχουν ἀνάγκη.

γ) Τὴν ἐπανεγγραφὴ τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ νόμου καὶ τὴν ὑποταγὴ τοῦ κοινοῦ σὲ μία παρεκκλίνουσα δημιουργία, ἔτσι ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀνορθώνει τὴ σκέψη του ἀπὸ τὶς προσωπικὲς ἀνάγκες σὲ ἰδιαίτερα κατασκευασμένες ἐξωτερικὲς προτεραιότητες. Τὰ σιωπηλὰ ὄπλα τῆς τεχνολογίας κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ θὰ παρεμποδίζουν τὰ ἐνδιαφέροντά του καὶ τὶς ἀνακαλύψεις του. Ὅσο περισσότερη σύγχυση, τόσο περισσότερο ὄφελος. Ἄρα ἡ καλύτερη προσέγγιση εἶναι νὰ δημιουργοῦμε προβλήματα καὶ μετὰ νὰ προτείνουμε λύσεις.»

Περιληπτικά: Στὰ μέσα διατηρῆστε τὴν προσοχὴ τοῦ ἐνήλικου κοινοῦ μακριὰ ἀπὸ τὰ πραγματικὰ κοινωνικὰ θέματα καὶ αἰχμαλωτίστε τὸ μὲ θέματα ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ πραγματικὴ ἀξία.

Στὰ σχολεῖα κρατῆστε τὸ νεαρὸ κοινό σὲ ἄγνοια ὅσον ἀφορᾶ τὰ πραγματικὰ μαθηματικά, τὰ πραγματικὰ οἰκονομικὰ θέματα, τὸν πραγματικὸ νόμο καὶ τὴν πραγματικὴ ἱστορία(ο μέσος άνθρωπος πτυχιούχος κολεγίου! δεν ξέρει ούτε τα βασικά περί δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου!

Στὴ διασκέδαση διατηρῆστε τὴν διασκέδαση τοῦ κοινοῦ κάτω ἀπὸ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδό της Στ' δημοτικοῦ.

Στὴν ἐργασία διατηρῆστε τὸ κοινὸ ἀπασχολημένο ... ἀπασχολημένο ... ἀπασχολημένο ... γιὰ νὰ μὴν ἔχει χρόνο νὰ σκεφτεῖ φέρτε τὸ πίσω στὸ ἀγρόκτημα μὲ τὰ ἄλλα ζῶα.(βλέπε ηλίθιες ιστοσελίδες που διαβάζει! αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα με το alexa! τα αλλα τα βλέπει μόνο η ελίτ!

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΩΠΗΛΑ ΟΠΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ.

Γράφει γιὰ τὸν ἀθόρυβο πόλεμο:

«Πυροβολεῖ καταστάσεις ἀντὶ γιὰ σφαῖρες. Προωθεῖται μὲ ἐπεξεργασία δεδομένων ἀντὶ μὲ τὴν πυρίτιδα μὲ ἕναν ὑπολογιστὴ ἀντὶ γιὰ ἕνα ὅπλο- τὴν χειρίζεται ἕνας προγραμματιστὴς ὑπολογιστῶν ἀντὶ ἕνας σκοπευτὴς- ἐνεργεῖ κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς ἑνὸς τραπεζικοῦ μεγιστάνα ἀντὶ ἑνὸς στρατηγοῦ τοῦ στρατοῦ. Δὲν δημιουργεῖ προφανεῖς θορύβους, δὲν προκαλεῖ προφανεῖς σωματικὲς βλάβες καὶ δὲν ἀναμιγνύεται φανερὰ στὴν καθημερινὴ κοινωνικὴ ζωὴ κανενός.

Προκαλεῖ ὅμως ἀλάνθαστους «θορύβους», προκαλεῖ ἀλάνθαστες σωματικὲς καὶ πνευματικὲς βλάβες καὶ ἐμπλέκεται μὲ ἀλάνθαστο τρόπο στὴν καθημερινὴ κοινωνικὴ ζωή, δηλαδὴ ἀλάνθαστα στὸν ἐκπαιδευμένο παρατηρητή, αὐτὸν ποὺ γνωρίζει ποὺ νὰ κοιτάζει. Τὸ κοινὸ δὲν μπορεῖ νὰ κατανοήσει τὸ ὅπλο κι ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψει πὼς δέχεται τὴν ἐπίθεση καὶ ὑποτάσσεται ἀπὸ ἕνα ὅπλο. Τὸ κοινὸ μπορεῖ ἐνστικτωδῶς νὰ αἰσθανθεῖ πὼς κάτι πάει στραβά, ἐξ' αἰτίας ὅμως τῆς τεχνολογικῆς φύσης τοῦ σιωπηλοῦ ὅπλου, δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὰ συναισθήματά του μὲ λογικὸ τρόπο, ἢ νὰ χειριστεῖ τὸ πρόβλημα μὲ ἔξυπνο τρόπο.

Ἔτσι δὲν γνωρίζει πὼς νὰ ζητήσει βοήθεια καὶ δὲν ξέρει πὼς νὰ συνεργαστεῖ μὲ ἄλλους γιὰ νὰ ἀμυνθοῦν ἐναντίον του.
Ὅταν ἕνα σιωπηλὸ ὅπλο ἐφαρμόζεται σταδιακά, τότε τὸ κοινὸ προσαρμόζεται στὴν παρουσία του καὶ μαθαίνει νὰ ἀνέχεται τὴν ἐπέμβασή του στὴ ζωή του, μέχρι ποὺ ἡ πίεση (ψυχολογικὴ ἢ οἰκονομικὴ) νὰ γίνει πάρα πολὺ μεγάλη καὶ νὰ καταρρεύσει. Ἄρα τὸ σιωπηλὸ ὅπλο εἶναι ἕνας τύπος βιολογικοῦ πολέμου. Ἐπιτίθεται στὴ ζωτικότητα, τὴν κινητικότητα καὶ τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἀτόμων μίας κοινωνίας, γνωρίζοντας, κατανοώντας, χειριζόμενο καὶ ἐπιτιθέμενο στὶς πηγὲς φυσικῆς καὶ κοινωνικῆς ἐνέργειας καὶ στὶς σωματικές, πνευματικὲς καὶ συναισθηματικὲς δυνάμεις καὶ ἀδυναμίες».
Μὲ ἄλλα λόγια διαίρει καὶ βασίλευε. Ὅταν κάποιοι εἰσαγάγουν τὴν παγκόσμια δικτατορία τους μὲ σταδιακὴ προσέγγιση τότε πολλοὶ λίγοι θὰ συνειδητοποιήσουν τί πραγματικὰ γίνεται μέχρι νὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Στὴν πραγματικότητα οἱ πολλοὶ θὰ καταδικάσουν καὶ θὰ γελάσουν αὐτοὺς ποὺ θὰ προσπαθήσουν νὰ τοὺς καταδείξουν τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Κλείνοντας τὸ θὰ ἀναφέρω τρία μόνον ἀποσπάσματα ἀπὸ κάποιες ἑκατοντάδες ἀναφορὲς ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ γιὰ τὴν σύνδεση τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου μὲ κρατικοὺς ὑπολογιστὲς μέσω ραδιοεπικοινωνιῶν:
«Εἶναι μέσα στὴν ἐξουσία μας νὰ παρατηροῦμε τί βλέπει, τί αἰσθάνεται καὶ τί σκέπτεται ἕνα ἄτομο, νὰ ἐξετάζουμε ἐξονυχιστικὰ τὴ συμπεριφορὰ καὶ νὰ ἀνιχνεύουμε ἀκόμη τὴν περίπτωση τοῦ τυχαίου στὶς συνειδητές του ἀποφάσεις, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχολογικὴ καὶ ἀσυνείδητη κατάστασή του». 
(Telemetry is coming of age)
«Μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν αὐξανόμενη γνώση μας γιὰ νὰ σκλαβώσουμε τοὺς ἀνθρώπους μὲ τρόπους ποὺ δὲν φανταστήκαμε ποτέ, ἀφαιρώντας τοὺς τὴν προσωπικότητα καὶ ἐλέγχοντάς τους μὲ μέσα τόσο προσεκτικὰ ἐπιλεγμένα ποὺ δὲν θὰ γνωρίσουν ἴσως ποτὲ τὴν ἀπώλεια τῆς προσωπικότητας τοὺς» (Καθηγητὴς Κὰρλ Ρότζερς - Science).
«Ἔχουν ἀναπτυχθεῖ τεχνικὲς γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὸν χειρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ διπλῆς ροῆς ἐπικοινωνίες μὲ τὰ βάθη τοῦ ἐγκεφάλου κάνουν δυνατὴ τὴν ἀποστολὴ καὶ τὴν λήψη πληροφο¬ριῶν ἀπὸ καὶ πρὸς τὸν ἐγκέφαλο ... Μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε, νὰ σταματήσουμε ἢ νὰ τροποποιήσουμε μία ποικιλία αὐτόνομων σωματικῶν συμπεριφορῶν καὶ πνευματικῶν ἐκφράσεων.
Μποροῦμε νὰ πειραματιστοῦμε μὲ τοὺς ἐγκεφαλικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν καθορισμὸ καὶ τὴν διατήρηση .... συγκεκριμένων συμπεριφορῶν καὶ πνευματικῶν λειτουργιῶν ... Καθὼς δὲν χρησιμοποιοῦνται μπαταρίες, ἡ ζωὴ τοῦ μεταδότη εἶναι ἀπεριόριστη. Ἐνέργεια καὶ πληροφορίες παρέχονται ἀπὸ ραδιοφωνικὲς συχνότητες» (Ἀναφορὰ ψυχιατρικῶν ἐρευνῶν: «Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Ἀνθρώπου στὶς διεγκεφαλικὲς Λειτουργίες» ἀπὸ τὸ Ψυχιατρικὸ Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Γέηλ τῶν ΗΠΑ).

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails